"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, September 30, 2011

PASUGO: Ang Iglesiang kinikilala ni Cristo na Kaniya

Photo Source:CatholicWithAttitude Blog

Bago 'yan basahin muna ang "Alin ang Iglesiang binabati ng "lahat ng mga iglesia ni Cristo: Iglesia sa PINAS o Iglesia sa ROMA?"

Isang napakalaking KAHANGALAN at KALAPASTANGANAN LABAN sa Banal na Aklat ang CHOP-CHOPIN at PAGDUDUGTUNGIN ang mga piling-piling TALATA ng BIBLIA para MAKABUO ng mga saknong at PANGUNGUSAP upang AAKMA sa gustong PALABASIN ng mga KAANIB ng Iglesia ni Cristo tatag ni Manalo.

Basahin ang mga nakasulat sa kanilang OPISYAL na magasing PASUGO (ang pagdidiin sa pamamagitan ng guhit ay akin lamang).


Hango sa magasing PASUGO September 2008 | Volume 60 | Number 9 | ISSN 0116-1636 | Page 21-22  Sinulat ni GREG F. NONATO

Ang kinikilala ni Cristo na Kaniya

Sino ang mga kay Cristo? Tiniyak mismo ng Tagapagligtas:

“At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” (Mat. 16:18)

Ang pariralang “aking iglesia” ay nagpapakilala na si Cristo ang may-ari sa Iglesia at ang Iglesia ay sa Kaniya. Kung gayon, ang mga taong tunay na kay Cristo ay ang mga kabilang o kaanib sa Kaniyang Iglesia.

May mga paglalarawang ginawa ang mga apostol upang ipakita na ang Iglesia ang tunay na kay Cristo at sariling pag-aari Niya: si Cristo ang puno at ang mga kaanib ng Iglesia ang Kaniyang mga sanga (Juan 15:5); si Cristo ang esposo at ang Iglesia ang Kaniyang esposa (Efe. 5:23-32); Siya ang ulo nito at ang Iglesia ay Kaniyang katawan (Col. 1:18); at tinawag ito na Iglesia ni Cristo (Roma 16:16) dahil ipinakikilala ng pangalang ito na ang kay Cristo ay ang Iglesia na Kaniyang itinayo.

Alin nga ba ang IGLESIANG "KINIKILALA NI CIRSTO NA KANIYA"?

Sa mga talatang ginamit mula sa Banal na Salita, SILA nga ba ang PINAPATUNGKULAN o ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO noong UNANG SIGLO?

MATTHEW 16:18-19 "upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail."
"And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church,* and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven.* Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”
Pansinin niyo ang talatang ginamit:  "Ikaw si PEDRO, at sa pamamagitan ng BATONG ito ay ITATAYO ko ang AKING IGLESIA."

Ayon sa talatang ito, SI CRISTO ang MAGTATATAG at HINDI sino mang HAMAK na TAO lamang.  At ito ay PAG-AARI niya at HINDI PAG-AARI ng isang ANGKAN o PAMILYA.

Ito rin ang SINASANG-AYUNAN ng magasing PASUGO:

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia"
Si CRISTO LAMANG ang TANGING may KARAPATANG magtayo!  SIYA LAMANG at walang sino mang tao-- "maging marunong o mangmang, magking dakila o hamak" ay WALANG KARAPATANG magtayo ng Iglesia.

Si Felix Manalo ay isang hamak na mangmang na TAO. Sa makatuwid, SIYA'y WALANG KARAPATANG magtayo ng Iglesia!

At ang IGLESIANG ito ayon sa NAGTATAG na si CRISTO ay:
 • MANANATILING MATATAG
 • HINDI KAYANG yukuran ng kapangyarihan ng HADES
 • HINDING-HINDI MATATALIKOD!
Ito rin ay SINANG-AYUNAN ng kanilang PASUGO:

PASUGO Mayo 1968, p. 5:
"Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man."

  Tumpak ito!

  Ito ay SINABI ni CRISTO na HINDI nga MALILIPOL ang kanyang IGLESIA-- KAILANMAN!

  At kay SAN PEDRO:
  • IBINIGAY sa KANYA ang SUSI ng LANGIT
  • BINIGYAN siya ng KAPANGYARIHAN upang mag-KALAG at mag-TALI.
  • Ano man ang kakalagin at itatali ni SAN PEDRO ay ganon din sa LANGIT!
  Kung napapansin niyo, SIMON ang tunay na pangalan ni PEDRO.  Ang dating pangalan ni Pedro ay Simon bar Jonah (anak ni Jonah). Pinalitan ni Hesus ang pangalan ni Simon sa "Bato" ( Basahin Bakit si Pedro ang Bato).

  SADYANG nagbibigay ng bagong PANGALAN ang Dios sa mga taong BINIBIGYAN niya ng MALAKING GAMPANIN sa kasaysayan ng PAGLILIGTAS.

  Katulad na lamang ng mga sumusunod:
  • Abram at naging ABRAHAM (Gen. 17:5)
  • Sarai at naging SARAH (Gen. 17:15)
  • Jacob na naging ISRAEL (Gen 32:28)
  • Simon bar Jonah at naging PEDRO (Mt. 16:18)
  • Saul at naging kilala sa pangalang PABLO (Mga Gawa 13:9)
  Si Abraham ay naging AMA ng salit-saling lahi
  Si Sarah ay naging INA ng salit-saling lahi
  Si Israel ang PINILING bayan ng Dios
  Si Pedro ang PINILING tagapamahala ng IGLESIA
  Si Pablo ang PINILING misyonero ng IGLESIA

  Sa kasaysayan ng pagliligtas NAGPAPANGALAN ang Dios ng bago.  Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga PAPA ay NAGPAPALIT ng PANGALAN sapagkat may INIATAS ang DIOS sa kanila sa kasaysayan ng PAGLILIGTAS.

  At sa pamamagitan ni SAN PEDRO ay SIYA ang gagamitin ng DIOS upang PAG-ISAHIN ang buong SANKRISTIANISMO!
  1. Unang Papa (33 A.D.) ay si Simon na tinawag na BATO (PEDRO)
  2. Ang ika-265th Papa (2005 A.D. hanggang sa kasalukuyan) na si Joseph Ratzinger na tinawag na BENEDETO XVI
  Ito rin ang OPISYAL na pagtuturo ng Santa Iglesia

  880 When Christ instituted the Twelve, "he constituted [them] in the form of a college or permanent assembly, at the head of which he placed Peter, chosen from among them." Just as "by the Lord's institution, St. Peter and the rest of the apostles constitute a single apostolic college, so in like fashion the Roman Pontiff, Peter's successor, and the bishops, the successors of the apostles, are related with and united to one another."

  881 The Lord made Simon alone, whom he named Peter, the "rock" of his Church. He gave him the keys of his Church and instituted him shepherd of the whole flock. "The office of binding and loosing which was given to Peter was also assigned to the college of apostles united to its head." This pastoral office of Peter and the other apostles belongs to the Church's very foundation and is continued by the bishops under the primacy of the Pope.

  882 The Pope, Bishop of Rome and Peter's successor, "is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful." "For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ, and as pastor of the entire Church has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise unhindered."

  Si CRISTO ang NAGTATAG at si CRISTO rin ang NANGAKO na HINDI mananaig ang kapangyarihan ng KADILIMAN sa kaniyang IGLESIA-- KAILANMAN!

  Kung maniniwala tayo sa mga turo ni MANALO na NAWALA ng GANAP (total apostasy) ang IGLESIANG itinayo ni CRISTO kay PEDRO, ay PINALALAGAY nating NAGSINUNGALING si CRISTO at hindi niya tinupad ang kaniyang mga pangakong HINDING-HINDI makakapanaig ang kapangyarihan ng hades dito.

  Kung gayon NANAIG NGA ang kapangyarihan ng HADES!

  Ngunit HINDI nga ito ang NANGYAYARI, bagkos ang kanyang mga taga-sunod pa rin ang may PINAKAMARAMING kaanib sa kasalukuyan. Samantalang ang INC kay Manalo ay WALANG MAIPAKITANG TAMANG BILANG ng kanilang mga kaanib. Hanggang sa kasalukuyan nananatiling SIKRETO ang bilang ng kanilang mga kaanib!

  Ito ang dahilang kung bakit HANGGANG sa KASALUKUYAN ay NAROON pa rin ang IGLESIA sa loob ng MAHIGIT-KUMULANG na 2,011 taon na po ang IGLESIA

  Walang duda! Ang Iglesia Katolika ang SIYANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO. (Tignan ang chart dito sa kabuuan ng kasaysayan ng apostasy sa Santa Iglesia.)

  “Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

  JOHN 15:5 Jesus is the Head of the Church
  I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.

  Dahil nga sa KANIYA ang IGLESIA, ang lahat ng naka-UGAT sa kaniya ay may KALIGTASAN. Sila'y MAMUMUNGA ng MARAMI sapagkat sila'y NAKAKABIT sa PUNO at ito ay si CRISTO.

  Ito ang dahilan kung bakit ang "lahat ng mga iglesia ni Cristo ay BUMABATI sa kaniya (Roma 16:16). Sa kasalukuyan ay may HALOS 1.2 BILYONG mga tagasunod si CRISTO. 1/6 of the total world's population!


  In fact there are around 21 CATHOLIC RITES, representing DIFFERENT CULTURES, TRADITIONS, LANGUAGE, RACE and PATRIMONY but BELONGING to ONE BODY-- the CHURCH! (see below from Wikipedia) just as our BODY have DIFFERENT PARTS but belonging to ONE BODY!
  Catholic Church
  Major Sui Iuris Churches
  Listed by Rite (Liturgical Tradition)
  Latin cross used in the western tradition Patriarchical cross used in eastern tradition
  Western Tradition
  Byzantine Tradition
   [Expand 
  Antiochian or West Syrian Tradition
  Chaldean or East Syrian Tradition
  Armenian Tradition
  Alexandrian Tradition
  Catholicism portal


  Sa INC ni MANALO ay WALANG mga KATANGIAN ng pagiging KATAWAN.

  Para sa kanila ang KAISAHAN nila ay dapat PARE-PAREHO.

  • Pare-parehong anyo ng building, 
  • pare-parehong BINOBOTO (BLOC VOTING), 
  • IISANG wika, 
  • Nag-iisang tradisyon GALING kay MANALO, 
  • IISANG anyo, 
  • pare-parehong PINOY,
  Iyan ang pagkaunawa nila sa KATAWAN- ang iglesia. Dapat pare-parehong mata, pare-parehong kamay!

  For the husband is head of his wife just as Christ is head of the church, he himself the savior of the body.."
  Pinalalagay ni CRISTO na SIYA ay MAGILIW na ASAWANG LALAKI at ang IGLESIA ay ang KANIYANG KABIYAK.

  Ano ang turo ni Hesus sa PAG-AASAWA? Walang HIWALAYAN (DIVORCE)!

  Matthew 19:6
  So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate.”

  Kung ITATATAG lang naman pala ni CRISTO ang KANIYANG Iglesia sa mga "huling araw" tulad ng pagtuturo ng mga Manalistas, LUMALABAS na si CRISTO ay SUMASANG-AYON sa HIWALAYAN at PAG-AASAWANG MULI?

  Ngunit si CRISTO HESUS ay HINDI mandaraya. Kaya't ang kanyang katuruan sa IGLESIA ay MANANATILI at HINDI MAGBABAGO!

  Saan man sa mundo, nananatiling KAAWAY ng MUNDO ang SANTA IGLESIA sa pagbabawal ng HIWALAYAN o DIVORCE sa lahat ng kanyang mga kaanib.


  He is the image* of the invisible God, the firstborn of all creation.

  For in him* were created all things in heaven and on earth,the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things were created through him and for him.

  He is before all things, and in him all things hold together.

  He is the head of the body, the church.*
  He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he himself might be preeminent.

  For in him all the fullness* was pleased to dwell,

  Si CRISTO ang ULO ng IGLESIA. Ito rin ang opisyal na PAGTUTURO ng Santa Iglesia


  792 - Christ "is the head of the body, the Church." He is the principle of creation and redemption. Raised to the Father's glory, "in everything he [is] preeminent," especially in the Church, through whom he extends his reign over all things.
  Bilang panghuling pangungusap ng MINISTRO ng INC ni Manalo:

  ...at tinawag ito na Iglesia ni Cristo (Roma 16:16) dahil ipinakikilala ng pangalang ito na ang kay Cristo ay ang Iglesia na Kaniyang itinayo.

  TINAWAG kayang "Iglesia ni Cristo" ang IGLESIANG kay CRISTO? O NAGKATAON lamang na nakasulat ang mga katagang iyon sa Biblia. 

  Dahil kung susuriin natin ang Roma 16:16 HINDI "Iglesia" ang nakasulat doon kundi "mga iglesia".  Malaking pag-kakaiba ng "Iglesia" sa "mga iglesia".

  Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-ROMA 16:16

   TOTOO kaya SILA ang TINUTUKOY sa ROMA 16:16? Sila ba ang "mga iglesia ni Cristo" na binanggit?


  Ang sabi ni SAN PABLO apostol sa KANIYANG LIHAM sa mga KRISTIANO sa ROMA (hindi sa PINAS) ay ganito: "Ang LAHAT ng mga iglesia ni Cristo ay BUMABATI sa INYO."

  Sino raw ang BINABATI ng LAHAT ng mga iglesia ni Cristo?

  Ang INC ba sa Pilipinas na tatag ni Felix Manalo ang TINUTUMBOK sa Roma 16:16?

  Hindi maaari.MALABO!

  Opo, nabanggit po roon ang mga salitang "iglesia ni Cristo" pero HINDI ito ang "Iglesia ni Cristo" na REHISTRADO ni MANALO sa Pilipinas.

  PASUGO pa rin ang NAGPAPATUNAY nito:
  PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
  “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."
  Sa makatuwid, ang BINABATI nga naman ng LAHAT ng mga iGLESIA NI CRISTO ay ang IGLESIA sa ROMA at HINDI ang KAPANGALANG itinatag ni FYM sa Pinas noong 1914.

  MAGTATAKA kayo kung bakit ang "Iglesia ni Cristo" sa PINAS ay AYAW BUMATI sa IGLESIA sa ROMA.

  Bilang pangwakas, PINAPATUNAYAN ng kanilang OPISYAL na magasin na ang kanilang iglesia ay HINDI TUNAY!

  “Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."
  Tanong: Ilan ba ang Iglesiang itinayo ni Cristo, at saang dako ng daigdig niya itinayo?

  Sagot: 
  “Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

  Samakatuwid, ang IGLESIANG TATAG mismo ni Cristo ang KINIKILALA niyang sa kanya.  At ang mga NAGPAPANGGAP na mga "iglesia" rin ngunit KAMAKAILAN lamang ITINATAG ng hamak at mangmang na taong si FELIX MANALO ay HINDI KINIKILALA ni CRITO na KANIYA.


  Sapagkat mismong ang BIBIA, KASAYSAYAN, at PASUGO ang NAGPAPATUNAY na ang IGLESIA ni CRISTO na KANIYA ay ang NAG-IISA, BANAL, PANGKALAHATAN at APOSTOLIKANG IGLESIA!

  Buy a copy at mustardseed.org

  Ang sabi ng PANGINOONG HESUS:

  REVELATIONS 22:13-14;16
  I am the Alpha and the Omega,g the first and the last, the beginning and the end.” (see Isaiah 41:4)

  Blessed are they who wash their robes so as to have the right to the tree of life and enter the city* through its gates.
  “I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David,* the bright morning star.”

  Modesty at Mass Is a Must

  The importance of dressing for God, not the culture
  by JIM GRAVES from National Catholic Register

  Jose Guadalupe Martin Rabago, the archbishop of Leon, Mexico, has called on Catholics to dress respectfully when attending Mass. He made the request while speaking to reporters this summer after he was asked why posters were placed at the entrances of Leon parishes requesting that women not enter wearing miniskirts, sleeveless shirts or low-cut blouses. The archbishop said, “If you have any respect for [a church], dress appropriately. This is not a misogynist attitude of any sort. I am simply asking for the dignity and decorum that this place calls for, that is all.”

  He added that men, too, need to be respectful in their choice of dress before entering a house of worship.

  Bishops in other parts of the world have stressed the need for appropriate dress in church as well. In 2007, the Archdiocese of Manila, Philippines, issued a dress code for Mass, which included posters for parishes indicating appropriate dress. Davao, Philippines, Archbishop Fernando Capalla has made a point of reminding his parishioners of the code, stating, “Everyone should be able to dress up simply and decently [but not necessarily] elegantly for Mass. ... Beach wear and working-out outfits are not for solemn and sacred celebrations like the Mass.”

  Thursday, September 29, 2011

  A Filipino Church called the Iglesia ni Cristo Buying Properties

  A Filipino church is making international headlines by buying properties and building massive arena in the Philippines.

  Filipino church buys Scenic property

  A Filipino church called Iglesia Ni Cristo, or Church of Christ, is the buyer of 59 parcels of land in Scenic, paying $700,000 for the properties, Pennington County records show.

  What the church plans to do with the nearly empty Old West town on the edge of the Badlands remains a mystery. The church hasn’t said anything about its plans for the property, and calls seeking comment from church offices were not returned.

  Pennington County Sheriff Kevin Thom and county Planning Director Dan Jennissen each said their offices have had no contact from the church.

  A variety of sources describe the church as a sect estimated to have nearly 2 million members in the Philippines, a majority Catholic nation, and millions more worldwide. Based in Quezon City, the largest city in the Southeast Asian island nation, the church was founded in 1914 by former Catholic Felix Manalo, and leadership passed to his son and now rests in his grandson, executive minister Eduardo Manalo... Read more!

  Let us Study the church of Manalo called the Iglesia ni Cristo

  Logo taken from studyiglesianicristo.com

  Let's study then Iglesia ni Cristo but where is the OFFICIAL WEBSITE where we can extract things to study?

  So here, PILES and PILES of QUESTIONS LEFT UNANSWERED.

  Did you notice the GREEN, WHITE and RED colors present in this logo? Have you wondered what those colors stand for?

  I've asked them in my previous post HERE but instead I got nasty comments and NO ONE ever had come up with a CONCRETE explanations.

  Most comments I received from this post were nasty. Others simply they tried to trick readers by POSTING OTHER ISSUES against the Catholic Church which is the TRUE CHURCH of CHRIST says Pasugo thus DEVIATING the issue to something else so that their LOGO would be spared of CRITICISM.

  Much MORE FRUSTRATING is the fact that they DO NOT EVEN have an official explanations about their 97th Year Founding/Registration Anniversary. And NONE dared to comment on that too.
  INC's 97th Year Founding Anniversary Logo with the crescent shaped tri-color of Iran (or Italy).  The Iglesia ni Cristo of Manalo do not believe in the Divinity of Christ. Crescent is an ISLAMIC SYMBOL.

  Iranian Gymnastics Federation Logo with the Islamic Crescent and the tri-color of the Iranian Islamic Republic. Muslims do not believe in the Divinity of Christ.


  And because of that, I come up with a more DIRECT to the point criticism on their claim that their name is written in the Bible.

  I said that the ROMANS 16:16: All churches of Christs greets you, CHURCH of ROME is NOT about Felix' Church but the CHURCH of ROME.

  It was a greetings to the CHURCH of ROME saying that "hey CHURCH of ROME, all the churches of CHRISTs are SENDING their greetings to you.

  It's more puzzling why this "Iglesia ni Cristo" in the Philippines REFUSE to send their greetings to the CHURCH of ROME and yet their want to own that particular verse.

  The Iglesia ni Cristo, is NEVER the CHURCH built by CHRIST.

  So here are my advise before seriously considering yourself to study their teachings:

  • Make use of history and the Bible. Do not separate the two.  The Bible is a HISTORICAL records of our salvation. And there are a lot of good history stuffs out there that are not authored by any religious people. It was written by REAL HISTORIANS. Connect history with the Bible and common sense.  This will keep you rooted to history while considering any claims to be authentic such that INC is claiming to be the "historical" Church of Christ from the First Century.
  • Consider how the CHURCH began in 33 A.D. Ask yourself what was Christ's intention of building his CHURCH.  If the Church is HIS BRIDE, why would Jesus abandon his own Church when he was totally against divorce?
  • You should always bear in mind that JESUS never lie.  So when he said "the gates of hell WILL NOT prevail" against his CHURCH, you should trust his words that whatever happens HIS CHURCH no matter how people try to say "we changed the teachings" CHRIST'S words IS FIRM, his CHURCH will not be ruined. If
  • Christ built a CHURCH. People also built their own.  The Church more than 2,000 years existence cannot be explained by someone who just founded 97 years ago.  
  • Apostasy is biblically prophesied.  But TOTAL APOSTASY is not.  Yes, SOME members would apostatize but NOT the WHOLE CHURCH. Therefore there is no need to "re-establish" the Church of Jesus Christ.  Therefore there is no need of a "Last Prophet" or "Last messenger" or "Sugo" or "Angel."  Jesus is ENOUGH!
  • Discover for yourself who are the real cults and who are really anti-Christ.  Discover their "man-made" teachings unfounded in the Bible and not even mentioned in history.  Even how many times they would say "our teachings were not biblical" TRUST the HOLY SPIRIT. He guides the CHURCH.  The CHURCH (not the  Bible) is the PILLAR and BULWARK of TRUTH (1Tim3:15). Therefore we are assured that our CHURCH has the FULLNESS of TRUTH.
  • Remember, the BIBLE is a CATHOLIC BOOK. Even they quote the Bible against us, the truth remains that WITHOUT THE CATHOLIC CHURCH there is no Bible.  History proves that.
  • Don't go with OPINIONS. First, seek the OFFICIAL sites or teachings.  Opinions can vary depending on who's talking.  Here is Vatican's Official Site. Here is Catholic Church's Official Catechism, here is Catholic Church's Canon Law, here are Papal Encyclicals for references, 
  • Here are Catholic Versions of the Bible: The New American Bible; The Jerusalem Bible; the Douay-Rheims Bible; Bible in Greek, Latin and English from New Advent.org 
  • Be assured that we have BIBLE SCHOLARS while they DO NOT HAVE one. That shows that we LOVE and SAFEGUARD the SCRIPTURES for it's OUR BOOK. While they have to RELY heavily on our versions of the Bible.
  • If you are members of any cults that are anti-Christ, it is prophesied that the coming of the deceiver precedes before Christ Second Coming.  Check the history of the life of their founders.  Ask for yourself why? and another why? Do not stop asking them.
  • Lastly, DISCOVER for yourself the SPLENDOR of the CHURCH of CHRIST. Truly remarkable. How this CHURCH survived many heresies, wars, schisms, betrayal and yet still the most ATTACKED CHURCH today.  
  • Thank God that you belong to his CHURCH which is now 2011 years old (see your calendar, that's the YEAR of the LORD 2011 A.D.)
  • Lastly, PRAY. Keep on praying it works.  As a CHURCH let us all seek the mercy of God. Let us seek the intercession of those who died in friendship with Christ.  Let us pray that more and more people who were deceived will come back to LIGHT for JESUS is the WAY the TRUTH and the LIFE (Jn. 14:6).
  If you are in doubt, don't be frustrated. Doubt gives us the force to search for truth. Healthy doubt leads you to the TRUTH.

  Seek for help.  If you are sick, see a doctor. Do not see a fake doctor.  Spiritually seek for spiritual advise only to those who were called by Christ.  Or those who are very knowledgeable of truth.  Do go with the wolves, they will devour you and soon you will become wolves too. 

  Unhealthy doubt leads you to ANGER and JEALOSY which when you convert, it will make you a bigot anti-Catholic.

  INC Confusion: Is the Church of Christ also the Iglesia ni Cristo?

  Below is an article written by a member of Felix Manalo's INC. He pressumes that those registered "Church of Christ" is synonymous to the "Iglesia ni Cristo" founded by Felix Manalo and registered it in Tagalog in the Philippines.  Remember it's OFFICIAL, their Pasugo confirmed that the CATHOLIC CHURCH is the ORIGINAL Church of  Christ - PASUGO Abril 1966, p. 46 (Read more here.)

  Is The Iglesia Ni Cristo not Crucial to Christ Saving Grace?
  Written by Kaoshong Ortega is a newbie in internet use and blogging for INC.

  I met a lot of Christian preachers of the good news of Salvation who uphold the teaching that the only way to achieve the Salvation assured by Christ is by only by having faith in Christ. They said that joining the Church of Christ or any churches is not important because for them, even if you are bad or good as long as you have faith in Jesus, you are going to really be saved on the day of God’s wrath.
  This really is the particular good reason why the number of Christian organizations, denomination, sects or churches get bigger faster.

  At this time, with this article, we will let the Bible answer our few questions especially about the church and affiliation with the church.

  So, to start with, let us ask the Bible: “What is Church?” The Holy Bible answer it through Apostle Paul writing at Colossians 1:18 which says:

  18 And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. (Colossians 1:18, NKJV)

  According to Apostle Paul, the church is the body of Christ and Christ is the head of it. If it is a body then therefore, it has members. Who are the members of this body which is the church?

  Again, it’s Apostle Paul who answered our question at I Corinthians 12:27 which says:

  27 Now you are the body of Christ, and members individually. (I Corinthians 12:27, ibid)

  In other words, the brethren of Apostle Paul inside the Church of Christ are the members of it. Of course, Apostle Paul was among these members of the body of Christ. In fact, he explained that each members of the church has his own function just like what he said in Romans 12:4:

  4 For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, (Romans 12:4, ibid)

  Apostle’s Paul function as member of the Church of Christ was being an Apostle. Others are the following: Prophets, Teachers, Workers of Miracles, who who have gifts in healing, Adminstrators, Translators, and others.

  28 And God has appointed these in the church: first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. (I Corinthians 12:28, ibid)

  Therefore, the Church of Christ is an organization whose head is Christ. Remember that the term body means an organization just like our own body is the organization of the body-parts which the body-parts are joined and knit together by joints.

  The same is true to the body of Christ which is His Church. Members of it are joined together and knitted by joints as attested by Apostle Paul in which writing Ephesians 4:16 which says:

  16 from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. (Ephesians 4:16, ibid)

  So, the question is: Can we call a group of men and women in which each of them has his or her own belief that is contradictory to one another? Of course no! We should not forget that a body has only one head. So if there is only one head, then there is only one teaching or belief that each member should uphold.

  The true Church of Christ has only one head and He is Jesus Christ (Colossians 1:18). Since there is only head, then the body should only have one spirit. And it was attested by Apostle Paul that the Church of Christ has only one spirit.

  4 There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling; (Ephesians 4:4, ibid)

  So, is it true that there is no need to join the Church of Christ in attaining the Salvation? Christ’s teaching is clear. Anyone who wants to be saved should enter Christ just like what he said in John 10:9:

  9 I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. (John 10:9, ibid)

  Entering Christ means joining His body and becoming member of it.

  4 For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, 5 so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. (Romans 12:4-5, ibid)

  It might be your first time to learn that joining the Church of Christ is needed in gaining salvation. And you might ask this: Why is it that a man in order to be saved on judgment day should enter first Christ or should join the Church of Christ? Apostle Paul has this message:

  23 For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body. (Ephesians 5:23, ibid)

  According to him, Christ is the savior of his body. It his body or the Church that He will save from God’s wrath. So, if you are inside the Church of Christ, then you can assure Christ’s salvation.

  Therefore, those who said that affiliation to the Church of Christ has nothing to do with Salvation do not understand how Christ saves man. It might be true that a man couldn’t attain salvation if he is affiliated with false church or those churches that are not of Christ. But those who are members of the true Church of Christ will surely attain the salvation because Christ will save them.

  Kaoshong Ortega is a newbie in internet use and blogging. He blogs at “The Iglesia Ni Cristo and Me” blog ( http://iglesianicristoandme.i.ph/ )

  Jesus DID NOT command his disciples to name a CHURCH after him in TAGALOG or ENGLISH!

  Why?

  It's because there is ONLY ONE CHURCH and therefore there is no need to naming the Church to him.

  When the Bible say's CHURCH it means ONE and not many... that is the CHURCH Jesus built which the Catholic Church solely traces its history to the times of the Apostles.


  Funny though if ANOTHER COUNTRY would come up CLAIMING to be the Philippines too.  That's what the INC is claiming ^_^

  Here are photos of the Church of Christ that is not affiliated to the church of Manalo.

  A Church of Christ but not the Iglesia ni Cristo
  An Iglesia ni Cristo in Beaconsfield, QC, Canada but it's not the Church of Christ

  McLean: Beware of the celebrity priesthood

  Written by Dorothy Cummings McLean

  Dorothy Cummings McLean is a Canadian writer living abroad. She recently published her book "Seraphic Singles".

  Dorothy has an MA in English literature from the University of Toronto, an M.Div./STB from Regis College and spent two years in doctoral studies in theology at Boston College.

  Checking the headlines of Catholic Internet media every day has its down side. The stories are often sad. Catholic journalists, paid and unpaid, professional or amateur, report everything that might be of interest to other Catholics, and thus not a week goes by in which some scandal, minor or major, is presented to the public worldwide. These scandals, I hasten to add, rarely have anything to do with the Gospel. These scandals, more often than not, detail sins of commission or omission committed by priests, bishops or other Catholic leaders. Not only do they disgust and depress Catholics, they erode our trust in God’s ministers and messengers.

  Three cases in particular have troubled my thoughts in recent months. One, coming out of Australia, is so vile I dare not discuss it in a family newspaper. The others are merely distasteful and disappointing, so I will confine my thoughts to them.

  Wednesday, September 28, 2011

  Best images of pope's trip to Germany

  PASUGO QUOTES out of context daw ayon sa isang kaanib ng INC

  Heto na naman po ang isang hamon ng kaanib ng INC na nagpakilalang “Ako’y INC” dito sa post nating Iglesia ni Cristo's biggest dome and the numbers behind it .

  Pero bago 'yan basahin muna ninyo ang "OUT OF CONTEXT" quote daw na mula naman MISMO sa kanilang OPISYAL na MAGASING PASUGO: Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon.


  Ako'y INC rin said... September 27, 2011 4:06 AM

  Ang HONEST ADVICE ko sa iyo SINO KA MAN na Defensor Katoliko, HUWAG MONG TUTULARAN SI ABE SA PARAAN NG PAGSASANGALANG NA GUMAGAMIT NG PANDARAYA. Hindi gayon ang mga tunay na tagapangaral ng katuwiran at katotohanan.

  SUMISITAS KA NG OUT OF CONTEXT SA AMING PASUGO. Iyon ba ang itinuro sa iyo ng spirituwal director ninyo na si Abe? ANG PANDARAYA. HUWAG MONG TAHAKIN ANG GANIYANG ESTILO DAHIL SA HINDI LAMANG MAPAPAHIYA KA KUNDI MAPAPAHAMAK PA ANG IYONG KALULUWA.

  Ayaw namin na mangyari sa iyo iyon at tiyak ayaw mo rin. Kaya nga ipinakikita namin sa iyo ang pandaraya at mga kasinungalingan ng pari ninyo para malaman mo ang totoo.

  Maraming salamat naman sa pagbibigay mo ng “honest advice” sa akin. Pero hindi ko po kailangan ng “honest advice” mula sa mga nagtuturo ng KASINUNGALINGAN kay CRISTO.

  Kung may reklamo ka kay Fr. Abe, bakit dito ka nagrereklamo. Hindi po ako si Fr. Abe at sana nga ay naging pari pero hindi naman ako para sa ganyang klase ng buhay-pari.

  Para sa akin, hindi ko kaya ang matinding SAKRIPISYO ng mga kaparian namin. Hindi ako tinawag ng Dios para sa ganoong klase ng buhay.

  Kung nais mong magreklamo kay Fr. Abe, heto po ang kanyang blog sa The Splendor of the Church at sigurado kong matutuwa si Fr. Abe na i-entertain ang inyong mga comments doon.

  Maliban na lamang kung ang mga TIRADA niyo ay BELOW the BELT.

  Ang dami-daming mga malalaswa at mga masasamang mga comments ang natatanggap niya mula sa inyong mga KAANIB ng inyong KULTO na gumagawa ng mga BOGUS BLOGS tulad nito GUSTONG SUMIKAT SEARCH, para lamang SIRAAN si FR. ABE?

  Hindi ba’t PAGPAPAKITA ng KAWALANG DISIPLINA ang mga pinapakita ng mga kaanib niyo at lantad pa sa INTERNET?

  HINDI kayo nakatuon sa KATOTOHANAN kundi nakatuon kayo sa PANDARAYA sa pamamagitan ng PAGPAPAHIYA. Iyan marahil ang dahilan kung bakit kilala kayong KULTO kaysa sa KRISTIANO.

  HINDI pa NASIYAHAN ang mga KAANIB niyo, pinangalanan pa si Fr. Abe na “Padre Damaso”! Anong klaseng pag-iisip ba ang nagpapangalan at tumitira ng personal sa larangan ng debate?

  Heto pa nga at may isang INC member na SADYANG GUMAWA ng BOGUS BLOG para PERSONAL na TIRAHIN si Fr. Abe sa PADRE DAMASO GUSTONG SUMIKAT (pero pansin ko hindi na si Fr. Abe ang laman noon kundi ako na.  At may mga PARATANG pa ang may ari na ako raw ang may-ari ng FILIPINOCATHOLICS.COM hahaha) at ang ginawa ng inyong kaanib na si CONRAD J. OBLIGACION na blog laban sa akin.
  OPO! KAANIB PO SIYA NG IGLESIA NI CRISTO ni MANALO! Maipagmamalaki niyo kaya siyang kaanib sa inuugali niya?

  Tungkol naman sa inyong PASUGO paano naman ako naging OUT OF CONTEXT?

  Kung may reklamo ka sa mga QUOTES ni Mr. Pinzon mula sa inyong PASUGO, eh di dapat KAYO ang MAGPAKITA ng BUONG ARTIKULO at hindi kami.

  Kayo ang nagrereklamo, eh di patunayan niyong karapat-dapat lang kayong paniwalaan.

  Sige, MAGPAKITA ka nga ng PASUGO niyo rito?

  Hindi kami ang MAPAPAHIYA sa mga PASUGO quotes naming.

  KAYO ang mapapahiya hangga’t di niyo gawing FOR PUBLIC ang publication ng inyong PASUGO.


  HINDI NA IGLESIA NI CRISTO ANG IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA (IKAR). NOONG PASIMULA, OO, PERO PAGKAMATAY NG MGA APOSTOL NAGSIMULA NA ANG PAGBABAGO SA MGA ARAL. Maraming mga aral ng Diyos ang tinalikuran at nilabag ng IKAR. Hindi na ayon sa Biblia ang kanilang ginagawa at ipinagagawa sa mga katoliko. HINDI ITO NANGYARI NG OVERNIGHT KUNDI BUMILANG ITO NG MARAMING SIGLO KAYA HINDI MO NAHALATA.

  Kung mayroon ka ng sipi ng Pasugo na sinitas mo, basahin mo ang buong artikulo na taglay ang bukas na isip at mauunawaan mo ang sinasabi ko sa iyo.

  “HINDI NA IGLESIA NI CRISTO ANG IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA (IKAR). NOONG PASIMULA, OO…”

  Iyan ba ang sinabi sa inyo ni Felix Manalong SUGO?

  Sino ba si FELIX MANALO para MAGPASYA kung kailan NATIGIL na maging IGLESIA NI CRISTO ang UNANG IGLESIA?

  Anong KARAPATAN ni FELIX MANALO upang IPAGPALAGAY niya ang SARILI niyang MAS MATAAS KAY CRISTO?

  At kung sa tingin mo ay KAYO ang binabanggit sa ROMA 16:16 HINDI kayo kundi ang IGLESIA sa ROMA!

  Basahin niyo ito at para matigil na ang PAG-IISIP niyong INC ang binabanggit doon.


  “PERO PAGKAMATAY NG MGA APOSTOL NAGSIMULA NA ANG PAGBABAGO SA MGA ARAL. Maraming mga aral ng Diyos ang tinalikuran at nilabag ng IKAR. “

  Totoo?

  Wow, saang lupalop niyo ba napulot ang mga SALAMANGKERONG kwento ni FELIX MANALO?

  Bakit kasi kayo NAGPAPADALA sa mga KASINUNGALINGANG HINDI naman nila kayang PATUNAYAN sa pamamagita ng KASAYSAYAN?

  Basahin ang First Church will Apostatize, where was it written in the Bible?  SI ABE ANG NAGTATAGO NG KATOTOHANAN SA TAONG BAYAN. ISANG MALAKING PANLOLOKO SA TAONG BAYAN ANG GINAGAWA NIYA. SANA AY HINDI KA NIYA KAISA SA KANIYANG MARUMING PARAAN?

  Bakit hindi siya makalabas ng lungga niya eh hinahamon na siya ng representative ng INC na si Ramil P. sa predebate conference.

  HINDI po nagtatago si Fr. Abe. Hayon po at LANTAD na LANTAD po sa kaniyang blog. 

  Ang mga MINISTRO niyo ang NAGTATAGO at walang blog!

  Si Fr. Abe, iniingatan lang niyang MASIRA ang reputasyon ng buong INC ni Manalo sapagkat ang dami-dami ang mga KAANIB ng INC ni Manalo ang tumira ng patalikod at masasama ang tabas ng dila.

  Malay natin may NAGHA-HUNTING na sa kanya tulad ng pagha-hunting niyo sa mga kaanib ng ADD na galing naman sa inyong lupon.

  Anong tawag sa mga timitira ng nagtatago gamit ang maraming alyas? Traydor ba ang tawag doon?

  Si Fr. Abe, hayon buong tapang na nagpapakilalang pari SAMANTALANG ang mga MINISTRO niyo ay gumagamit ng MARAMING ALIAS sa PAGKO-KOMENTO sa kanyang blog (katulad na lamang ng ibang mga comments dito. Iba-ibang pangalan pero pare-pareho ang ESTILO ng pagsusulat). Kahit isa sa mga MINISTRO niyo WALANG BLOG man lang.

  Kung may mga nagba-BLOG ay puro mga MASASAMA ang tabas ng DILA tulad ni READMEINC at CONRAD J. OBLIGACION sa RESBAK.com.

  Ang RESBAK ay PAGHIHIGANTI.

  Hindi ba’t iyon ang KINATATAKUTAN ng marami sa INC. Parang mga TERORISTA kung umasta! Terorista sapagkat sila’y NANANAKOT!


  IKAW, ANO ANG HONEST ASSESSMENT MO KAY ABE? TAMA BA ANG GINAGAWA NIYA NA PANLOLOKO, PAGSISINUNGALING AT PAGPAPASAMA SA KAPWA AT AYAW HUMARAP SA PUBLIC DEBATE PARA IPAGTANGGOL KAYO?

  Si Fr. Abe ay isang paring marunong MAGTANGGOL sa INANG IGLESIA. Ipinagtatanggol niya ang Iglesiang ito sapagkat ito ang TUNAY NA IGLESIANG itinatag ni Cristo at wala ng iba.

  Bakit kamo?

  Sapagkat sinabi ni CRISTO na HINDING-HINDI MANANAIG ang kapangyarihan ng kadiliman, KAILANMAN! (Mt. 16). Iyan ang turo ni Cristo.

  Samantalang kay MANALO ang TURO niya ay KABALIGTARAN.

  Para kay MANALO, NATALO si CRISTO at NANAIG ang kapangyarihan ng kadiliman at NAGAPI ang KANYANG IGLESIA.

  Hindi ba’t KAWALANG-GALANG sa BANAL na SALITA ang ginawa ni Manalo?

  PARA LAMANG maging SUGO raw siya, kailangan niyang BAGUHIN ang mga PANGAKO ni CRISTO at palabasing SINUNGALING si CRISTO para magkaroon siya ng DAHILANG legitimate ang kanyang itinatag na “iglesia” kuno?

  WALANG NABAGO sa KATURUAN ng SANTA IGLESIA. Si FELIX lang ang nagbago sa mga PANGAKO ni CRISTO at tinuturo niyang SINUNGALING si CRISTO.


  Naniniwala ako na may takot ka sa Diyos at di ko tinatawaran ang pagmamahal mo sa simbahan ninyo. Kaya nga kahit hindi ka pari at nagpupumilit kang ipagtanggol ang simbahan ninyo. Para kang si Apostol Pablo na noong una ay masugid na mang-uusig ng tunay na Iglesia dahil sa ang akala niya ay ang Judaismo pa rin o ang Israel ang sa Diyos. Pero, hindi na. Natalikod na ang Israel dahil sa mga kasamaan na ginawa ng kaniyang mga priests o saserdote (pari) at nahawa na pati ang mga miembro kaya itinakwil na sila ng Diyos.

  Ang Iglesia Katolika ay siyang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ang pag-amin ng inyong OPISYAL na PASUGO. Hindi niyo na ito mabubura pa. At iyan din ang sinasabi ng mga AKLAT. Ito ang Iglesiang tunay na kay Cristo!!!

  Tama, tumalikod ang Israel sa Dios PERO HINDI naman NAGTAYO ng panibagong ISRAEL ang Dios. Para sa Dios, ang Israel pa rin ang CHOSEN PEOPLE at hinding-hindi niyia ipagpapalit ang ISRAEL sa kahit anong bansa.

  Kung mayron mang mga ibang bansa ang magpupumilit na ISRAEL din sila, malamang PAGTATAWANAN na lamang sila sapagkat alam ng buong mundo na IISA LANG ANG BANSANG ISRAEL.

  Ganon din ang IGLESIA, may mga TUMALIKOD tulad ni Felix Manalo et. al. pero HINDING-HINDI niya tatalikuran ang kanyang IGLESIA. Mananatili pa rin itong sa kanya!

  Kaya’t kung meron mang ibang mga tao o lupon na MAG-AAKING sila rin ay mga Iglesiang kay Cristo, pagtatawanan na lamang sila ng buong mundo sapagkat alam ng buong mundo na IISA LANG ANG IGLESIANG KAY CRISTO.


  ISIPIN MONG MABUTI ANG KATOTOHANANG ITO. Ganiyan din ang nangyari sa IKAR na NOONG SIMULA AY SIYANG INC PERO NGAYON AY HINDI NA!

  SANA AT KAAWAAN KANG LUBOS NG PANGINOONG DIYOS AT NG PANGINOONG JESUCRISTO. HANGAD NAMIN NA BAGONG MAGING HULI ANG LAHAT PARA SA IYO AY MAKAALIS KA SA IGLESIA KATOLIKA SAPAGKAT SAGAD NA SA LANGIT ANG KANIYANG MGA KASAMAAN KAYA HINDI NA ITO ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AT MALAMAN MO RIN KUNG ALIN ANG TUNAY NA IGLESIA SA PANAHON NATIN.

  MARAMING SALAMAT SA PAGIGING HONEST MO SA PAKIKIPAGTALASTASAN SA AMIN. MAYROON KANG MABUTING BUDHI!

  Salamat at alam mo rin palang ang IGLESIA KATOLIKA ay siyang tunay na IGLESIA NI CRISTO (Roma 16:16 Ano ang Iglesiang binabanggit sa Roma 16:16?).

  “Ang LAHAT ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo (IGLESIA sa ROMA)!!!” Ibig sabihin, ang LAHAT ng Iglesia ay dapat BUMABATI sa IGLESIA SA ROMA at HINDI “Iglesia” sa PINAS!!!


  Ako'y INC said...
  Iyon nga ang isang dahilan kung bakit lalo akong naakit sa INC. Hamak na hamak ang tingin ninyo sa mga ministro at miembro ng INC pero nangapapahiya ang mga pari ninyo. Hindi nga makalaban kahit na sinong pari ninyo sa public debate sa INC minister.

  Ang mga Apostol at mga Ministro sa INC noong 1st Century. Ang marami ay walang pinag-aralan sa paaralang panlupa pero napapahiya ang mga nagpapakilalang marunong sa mundong ito kapag ang usapan ay ukol sa pananampalataya.

  Mali.

  Kayo ang HUMAHAMAK sa mga KATOLIKO at sa IGLESIA KATOLIKA kaya nagkaroon ng CATHOLIC DEFENDERS.

  Kami ang biktima, HINDI KAYO!

  Kaya sa usaping PAG-UUSIG magbasa ka sa INTERNET at makikita mong ang IGLESIA KATOLIKA ang INUUSIG ng BUONG sanlibutan at HINDI ang INC ni Manalo.

  At ano ang sabi ng inyong PASUGO?

  Kung sino raw ang INUUSIG ay nagpapatunay na siyang TUNAY na Iglesia.

  PASUGO na napalathala noong taong Nobyembre 1954, p. 2, 1, ay ganito:

  “Hindi kailangang patunayan pa kung hindi tunay na Iglesia, kung ito'y kay Cristo o hindi. Ang pag-uusig na nagaganap sa INK, na siyang katuparan ng pinagpauna ng Panginoon ay siyang malinaw na katunayan na ang INK ay tunay na Iglesia at kay Cristo. Anu-ano ang mga kinathang kasinungalingan na ipinaparatang kay Jesus an nakasisirang puri! Hindi lamang nila sinasabing siya'y may demonyo, kundi pinaparatangang siya'y nauulol (Juan 15:20). Kung siya'y inusig tao man ay uusigin din. Ang pag-uusig sa Ulo at tagos hanggang sa katawan. Siya ang ulo, tayo ang mga sangkap, na siyang Iglesia."

  Sino ulit ang INUUSIG, ang INC ni Manalo o ang IGLESIA KATOLIKA na SIYANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO ayon pa rin sa PASUGO Abril 1966, p. 46.

  Ayon sa Pasugo niyo, kung SINO ang INUUSIG ang siyang TUNAY na IGLESIA kay CRISTO.


  Si Abe katakot-takot ang alam sa English, Spanish, Hebrew, Greek, Latin, lahat na, pero walang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng alam Niya. Di niya kayo mahal kasi hinahamon na siya ni Ramil P. sa predebate conference panay ang iwas niya. Dinadaya pa ang mga readers niya dahil sa itinatago ang mga ipinadadalang sagot at valid comments sa blog niya.

  Kung tunay na may pag-ibig siya sa kaluluwa ninyo, haharap siya sa public debate dahil sa tuwiran na siyang hinahamon ni Ramil P.
  Kahiya-hiya siya at ang simbahan ninyo kung di siya lalaban ng public debate sa INC? Bakit kasi nagyabang pa siya di naman pala niya kayang gawin.

  PAGALITAN MO NGA RIN ANG MAYABANG, MANDARAYA, AT SINUNGALING NA PARI NINYO!

  Di mo kayang tutulan ang mga sinasabi ng mga ka Brod ko at walang dating ang mga sagot mo. Patulong ka na kasi sa mga pari ninyo at payuhan mo na ipagtanggol kayo na mga Katoliko sa harap ng Ministro ng INC?

  Isang bagay lang ang IKINAHIHIYA naming mga KATOLIKO. Ang HINDI man lamang namin maipagtanggol si Cristo at ang kayang Iglesia sa mga naninira sa kanya. Pero ngayon, BUONG TAPANG naming susuungin ang mga KAAWAY ni CRISTO at ng kaniyang IGLESIA. At IINGATAN ng DIOS ito sapagkat ITO ang IGLESIANG tunay na ITINAYO ni Cristo.

  Ang mga pangungusap ng inyong PASUGO ay ganito:

  PASUGO Mayo 1968, p. 7:
  “Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."
  Samakatuwid ang Iglesia ni Cristo na kailan lang SUMULPOT na parang KABUTI noong 1914 ay HUWAD LAMANG sapagkat ngayon lang NAGSIBANGON ito.

  Iyan ang PAGTUTUWID ng kanilang PASUGO! Hindi tayo ang nagsabi niyan. SILA!

  Out of context din kaya itong quote na ito? O gusto nilang MALIIN ang SARILI nilang LATHALA?

  Dumarami ngayon ang mga ANTI-CATHOLICS (kasama na kayo riyan) at iyan ang PINAPANALANGIN namin na sana ay liwanagin ng Dios ang kanilang mga isip at buksan ang kanilang mga puso upang dumaloy sa kanila ang KATOTOHANANG TANGING NAKIKITA LAMANG sa SANTA IGLESIA. 1Tim 3:15)

  Monday, September 26, 2011

  Alin ang Iglesiang binabanggit sa Roma 16:16?

  Sa unang akala, iisipin niyong tama sila. Sapagkat ang mga katagang "mga iglesia ni Cristo" ay naroon nga't nakasulat sa Banal na Biblia.


  Pero tingnan natin ulit kung aling "Iglesia" nga ba ang binabanggit at tinutukoy sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristong tatag ni Manalo o Iglesiang tatag ni Cristo? At sino nga ba ang BINABATI ng LAHAT ng mga iglesia ni Cristo?

  Basahin DITO at para maliwanagan!

  Saturday, September 24, 2011

  Dr. David Daintree: Anglican Convert to Catholicism


  Dr. David Daintree is the president of Campion College, Australia's first traditional liberal arts college. David has been married to his wife Elizabeth for over thirty years and they have three grown children.

  Crossing the Alps

  I want to talk about my own spiritual journey, a major part of which was the crossing of the Alps – I speak figuratively – from Canterbury to Rome, and the influences on my life that led me to make it.

  I was an only child. My parents, protestant in background though normally describing themselves as 'Church of England', were typical of their generation: they were good people without Faith or even an interest in religion. They grew to adulthood in the twenties and thirties, part of that post-World War I generation that had experienced suffering on a terrible scale, and had inherited the gloomy agnosticism of the Victorians – that creed that Science had all the answers and that Progress alone was divine.

  Friday, September 23, 2011

  Israel deserves to be protected

  Let us be honest with ourselves: Israel is surrounded by neighbors that have waged repeated wars against it. Israel’s citizens have been killed by rockets fired at their houses and suicide bombs on their buses. Israel’s children come of age knowing that throughout the region, other children are taught to hate them. Israel, a small country of less than eight million people, look out at a world where leaders of much larger nations threaten to wipe it off of the map. The Jewish people carry the burden of centuries of exile and persecution, and fresh memories of knowing that six million people were killed simply because of who they are. Those are facts. They cannot be denied.

  -US President Barack Obama addresses world leaders at the United Nations General Assembly

  Catholic Bloggers around the World United in Defense of the Church!

  See List of CATHOLIC BLOGGERS

  It’s unquestionable that the Catholic Church is the biggest ONE single CHURCH in the world. Her church buildings are found in almost entirely in the world except in strict Islamic states such as the Saudi Arabia. But the presence of many Christians in that kingdom is recognized by the Saudi King when he visited Pope Benedict XVI in2007 for the first time at the Vatican City.

  However today the growing antipathy against the CHURCH due to recent clerical abuse cases mostly in Europe and Americas is deeply impacted the whole CHURCH. The wound has caused the Body of Christ so much pain being felt by every member of CHRIST’S BODY—the CHURCH.

  The repair of the lives of these abused children is “irreparable” says the Holy Father. And it is deeply regrettable that there were priests whom we have looked up for spiritual guidance and yet had betrayed the very innocence of our children, the future of the CHURCH.

  Undeniably, we remorse as a CHURCH and share the burden and the pain the victims are undergoing for years. We, as a CHURCH should help weed out the Judases in our midst BUT we should not forget that there are still 11 faithful disciples willing to take up an extra mile with a heavy cross over their shoulders.

  Give Glory to the Building! Praise to the Building

  This INC video shows how they exult their INC buildings LIKE exulting BAAL in the OT. They may not be having STATUES but in this video, they are worshiping a bigger statue-- the INC Houses of Worships and the INC Arena.

  The Anti-Catholic's Guide to Catholic Comboxes


  I’ve been a Catholic blogger for a few years now and I’ve noticed that angry atheists and just plain ol’ anti-Catholic folks can’t seem to stay out of Catholic comboxes. Like moths to a flame they just love igniting flame wars in our comboxes. I think there’s probably some good news in that because they know they’re missing something and I think part of them coming back is to fill that hole in their lives.

  I think many Catholic bloggers don’t see the angry anti-Catholic coming. So I offer this as a “What to Expect when you’re expecting anti-Catholic Commenters.”

  As far as I know there is no “Guide to Catholic Comboxes for Anti-Catholics” but I thought it would look something like this:

  1) If the writer of a Catholic blog has raised the specter of something being immoral (like say abortion), the angry comboxer must bring up the sex abuse scandal as a way of discounting anything or everything any Catholic writer says about anything. In fact, any topic a Catholic blogger wants to discuss can be derailed by accusing them of ignoring the abuse scandal.

  Thursday, September 22, 2011

  The First Church will Apostatize: Where was it prophesied in the Bible?

  Catholic Church in Bujumbura, Burundi, Africa (Source: Panoramio)
  A US resident INC member had commented in our post at INC's little pope Eduardo Manalo's first pastoral visit to Australia

  Anonymous said...
  Christopher Kyle, NY September 19, 2011 1:22 PM

  Please examine that there is a prophecy that the first Church of Christ will be Apostatized,

  Good Lord! I am surprised a man coming from the land of the “civilization” (NY, USA- unless he’s just there in New York, Cubao, Quezon City, Philippines) is exposing his tremendous ignorance about biblical prophesies and history.

  Sorry for our “inability” to “examine” that “prophesy” in the Bible.

  Please be so kind to SHOW US that SINGLE VERSE from the BIBLE which says the CHURCH will TOTALLY APOSTATIZE. Then I can concede!

  Just ONE SINGLE VERSE is enough then I will completely renounce my Catholic belief and join Manalo’s Iglesia ni Cristo.

  In fact your own OFFICIAL PASUGO confirmed that the FIRST CHURCH never apostatized.

  PASUGO Mayo 1968, p. 5:
  "Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man."

  Says Julian Pinzon in his mini-booklet entitled ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA INK-1914 (INK stands for Iglesia ni Kristo which was their first registration name until the "K" was changed to "C")
  “Idaragdag natin dito ang talata 29, bilang susog sa talatang 28 na ginagamit nila, at ganito ang karugtong:

  Ang aking Ama (wika niJesus), na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat; at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama." Ito bang nasusulat na ito sa kanilang PASUGO ay mabubura pa nila? Gayon din itong garantiyang sinasabi ni Jesus hinggil [sa] mga magiging tauhan niya? At higit pa bang paniniwalaan natin itong mga maling aral!

  At bilang kalakip nito ay sisikapin pa natin ang isang banggit na nasusulat sa PASUGO Hunyo 1940, p. 27:

  "Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang Iglesia. Sila'y nanatiling matibay sa aral ng mga Apostol. Ganito rin ang dapat nating gawin."

  Do I need to say more than what your official magazine has CONFIRMED? You can’t alter what was written, do you?

  Therefore the FIRST CHURCH never apostatized BUT some members did apostatized like FELIX MANALO an ex-Catholic!

  That was bibilically prophesied!!!

  ….and when all the Apostles were dead, the members of the true Church of Christ will be condemned.

  You said that the “members of the true Church of Christ” will be condemned when “all the apostles were dead?

  Now this is very interesting.

  Let us find out who were these “members” of the “TRUE” Church of Christ being “condemned” and persecuted from the year when ALL the APOSTLES were dead?

  Let’s take St. John the Apostle who was believed to have died between 80 A.D. to 120 A.D. So let’s TRACE BACK which is this TRUE CHURCH members were persecuted?

  Try to CLICK your mouse in the links below to enhance your historical knowledge. If in doubt, please exert more efforts to consult encyclopedias and atlases.

  Apostolic Age 47 A.D. to 100 A.D.
  Ante-Nicene Period 101 A.D. to 321 A. D.

  From 47 A.D to 321 A.D. those years, there has been NO MENTION of other churches but a CHURCH or the CATHOLIC CHURCH. At times the this CHURCH is being referred as “Church of God” .

  So right after the death of the Apostles, members of the TRUE CHURCH of CHRIST who were CATHOLICS were persecuted and condemned to death. Many of them were fed to hungry lions and tortured the way Jesus was crucified on the cross.

  So if you are trying to associate your REGISTERED church to the FIRST CENTURY CHURCH, please stop fooling yourselves because many people are reading your assertions and it seriously reflect the kind of teachings they taught you in Manalo’s church.

  All who did not believe with those false prophets have been tortured to death. Hence what the Catholic Church did to some famous people like Galileo,


  Wrong again!

  NOT ALL!

  Below is a list of strongly anti-Catholic bigots who turned history upside down into religious warfare.

  • James Armunus and his brothers died a NATURAL DEATH in 1609 A.D.
  • Theodore Bucer (Butcer) died a NATURAL DEATH in 1551 A.D.
  • Heinrich Bullinger died a NATURAL DEATH in 1575 A.D.
  • John Calvin died a NATURAL DEATH in 1564 A.D.
  • Desiderius Erasmus died a NATURAL DEATH in 1536 A.D.
  • George Fox died a NATURAL DEATH in 1591 A.D.
  • John Knox died a NATURAL DEATH in 1572 A.D.
  • Martin Luther died a NATURAL DEATH in 1546 A.D.
  • Philip Melanchthon died a NATURAL DEATH in 1560 A.D.
  • Meno Simons died a NATURAL DEATH in 1561 A.D.
  • Philip Jakob Spener died a NATURAL DEATH in 1705 A.D.
  • Ulrich Zwingli was killed in a battle 1531 A.D.
  (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation)

  For Galileo he DIED a NATURAL DEATH due to high fever in 1642 A.D. And he remained a Catholic until death. The CHURCH has nothing to do with his death.

  …the 3 Filipino priests (GOMBURZA), Jose Rizal and the people that was called the "insidioso" because they fight the beliefs of the Roman Catholic Church...

  Who taught you that GARBAGE story? Have you got any proper sense of searching the real issue behind their deaths?

  FYI, Frs. GomBurZa were executed in 1872 A.D. by the Spanish Colonial Authorities and the CHURCH has nothing to do with their execution. Similarly Jose Rizal died through a brutal execution by the Spanish Colonial Authorities in 1898. The CHURCH has nothing to do with his death.

  In fact, among his best friends who were there with him before Rizal’s execution were priests and his relative Fr. Marciano Guzman. Witnesses saw him kissed the cross before leading him to be executed in Bagumbayan (Luneta).

  For the information of all ignorant INC members, GomBurZa and Dr. JOSE RIZAL were NEVER ANTI-CATHOLICS.

  They DID NOT attack the TEACHINGS of the CHURCH. Rather they CONDEMNED the WRONGDOINGS of some PRELATES during their times!

  And since the TRUTH was held from you, you should turn back to your PAID ministers and ask them why they need to LIE just to assert their SELF PROCLAIMED TRUTH.

  Your paid ministers’ gross dishonesty is extremely despicable.

  So I won’t be surprised if your iglesia will come up with the story blaiming the CHURCH for the death of Felix Manalo and Eraño Manalo.

  Now, God created these "LAST DAYS" to bring up the true church, to be RESTORED on it's original teachings... and bring to it's Salvation that is truly near to come...

  God bless this site that can enlighten men with the truth... Giving chance to us to search for our real freedom and reach our salvation...

  God DID NOT create the “Last Days”. It was PART of his SALVIFIC PLANS that on the last days there would be coming FALSE PROPHETS and FALSE ANGELS and FALSE MESSENGERS USING the name of JESUS.

  Felix ex-Catholic turned Protestants like Manalo et.all fulfilled that Biblical Prophesies.

  Did NOT the Bible forewarned us about the coming of the anti-Christ?

  According to ST. PAUL, all of the DECEIVER self-proclaimed pastors and ministers who come preaching ANOTHER CHRIST “LET HIM BE ACCURSED”! says in Gal. 1:8.

  And since there IS NO NEED of RESTORING the CHURCH, there is NO NEED of having a SUGO. The ORIGINAL CHURCH NEVER APOSTATIZED, proof is that IT’S NOW more than 2,000 years old.

  Truly Jesus’ words were fulfilled: “THE GATES OF HELL SHALL NOT PREVAIL” (Mt. 16) and indeed HIS CHURCH is still standing!

  Thanks for blessing this site.

  Yes, we should be sharers of TRUTH.

  Welcome to the CATHOLIC CHURCH of JESUS CHRIST!

  My Blog List

  My Calendar

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...