"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Wednesday, April 30, 2014

Jennifer Fulwiler: Atheist converted to Catholicism this is what she said on the issue of artificial contraceptives...

“When I saw that the Catholic Church was not only right but that it is the only institution that is right on this issue, it made me realize that this Church really is guided by God, that these teachings come from God, not from people. And so in that sense it actually made my conversion easy, because I fully, 100 percent believed at that moment that I had found the Church that Jesus Christ personally founded.” – Jennifer Fulwiler is a popular Catholic blogger and homeschooling mother of six who writes about faith, family, media, and culture at her website, Conversion Diary.

Monday, April 28, 2014

Hindi ba't ang Iglesia ay 'Church'? Bakit may 'Iglesia' na, may 'Church' pah?

Ang pagpapakilala ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo® o INC®
"...This “record-breaking man-made marvel” started out as a plenary hall for the INC church..." -from Tempo

INC na, church pa?!!  Tama ba 'yon?

Madalas nating mababasa sa mga pahayagan ang mga katagang "Iglesia ni Cristo Church" o kaya'y "INC Church".

Kapag i-translate natin sa wikang Ingles ay ganito ang lalabas:

The "Church of Christ Church"...

Hindi ba't redundant o paulit-ulit at masagwang pakinggan? 

Sa totoong rules of grammar, hindi po tama ang ulit-ulitin ang isang salita sa pangungusap kaya't mainam na gamitan ito ng pronoun o panghalip upang mas tumama sa gramatika at mas magandang pakinggan.

Ngunit ang "Iglesia ni Cristo Church" ba o "INC Church" ba ay grammatically wrong?  May pagkakamali ba ang journalist na nag-report nito? Hindi ba siya sumusunod sa grammatical rules para mas may kabuluhan at katotohanan ang kanyang inuulat?

Upang maliwanagan po tayo ng lubusan, ang salitang "Iglesia ni Cristo" o "INC" kung daglatin ay isang Registered Trademark. Hindi po ito pwedeng bawasan at hindi po pwedeng dagdagan. Kailangan po siyang isulat ayon sa REHISTRO nito sa Securities and Exchange Commission.

Katulad lamang po ito ng mga produktong SAN MIGUEL BEER, ANDOKS, JOLLIBEE, MACDONALDS etc.  Hindi po pwedeng baguhin ayon sa pagkakasulat nito sa REGISTRATIONS nila.

Kunin nating halimbawa ang kilalang-kilala sa Pilipinas: Ang "San Miguel" Beer.

Kapag kayo po ay dumako sa ibang bansa, sa Amerika man o Europa, SAN MIGUEL pa rin po ang TATAK nito.  Hindi po siya papalitan sa English na "SAINT MICHAEL" beer.  Kapag binago, HINDI na ito ang kilalang serbesa sa Pilipinas.

Kaya't kahit sa malayo pa lang, once na mabasa natin ang REGISTERED TRADEMARK na SAN MIGUEL ay sigurado tayong ito ay ang paborito nating beer na nabibili sa Pilipinas at ngayon ay tumawid na sa ibang bansa.

Exported na ang produktong SAN MIGUEL BEER.

Balikan ko ang "Iglesia ni Cristo", parang ganon na ganon din po siya.

Kahit  NAKATAWID na ito sa USA, Europe at sa iba't ibang bansa, MANANATILI po siyang TAGALOG sa pangalang "IGLESIA NI CRISTO" sapagkat ito ang kanyang REGISTERED TRADEMARK.

Pansinin niyo ang mga sumusunod na artikulong NASUSULAT sa English, 'Iglesia ni Cristo' pa rin ang pagkakabanggit sa iglesia ni Manalo at hindi "Church of Christ'.

Sila na rin ang MISMONG nagpapatunay ng ang IGLESIA NI CRISTO ay isang TRADEMARK, sa kanilang English articles ay nanatiling Tagalog ang katagang 'Iglesia ni Cristo'.

All quotes were taken from http://incmedia.org/content/inc/
[Emphasis and Italics are mine]

The Iglesia ni Cristo (Church of Christ) is a Christian religion whose primary purpose is to worship the Almighty God based on His teachings as taught by the Lord Jesus Christ and as recorded in the Bible. The Church of Christ is a church for every one who will heed the call of God and embrace its faith — regardless of his or her nationality, cultural background, social standing, economic status, and educational attainment.
-----------------------------------
The Iglesia ni Cristo is not a denomination or sect. It is neither affiliated to any federation of religious bodies nor itself an assembly of smaller religious organizations. The Iglesia ni Cristo is Christ’s one true Church today.
-----------------------------------
Today, the membership of the Iglesia ni Cristo comprises at least 110 nationalities. It maintains about 104 ecclesiastical districts in the Philippines and in 100 more countries and territories in the six inhabited continents of the world.
-----------------------------------
Bible as Basis of Faith
The Iglesia ni Cristo also regards the Holy Scriptures as the sole basis of its faith and practice. Some of its fundamental scriptural teachings are as follows...
-----------------------------------
A CHURCH THAT SHARES
The Iglesia ni Cristo endeavors to share the gospel of salvation written in the Bible to as many people as possible, in fulfillment of Christ's vision as stated in Mark 16:15-16 “...Go into the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved...” (New King James Version).
-----------------------------------
Morality and Holiness
The Iglesia ni Cristo strives to maintain a high moral standard. It regards the teaching of the Bible as a way of life. It promotes purity of life among its members by means of instructions, reminders, and, when necessary, corrective or disciplinary measures.
-----------------------------------
Brotherhood and Equality of Members
The Iglesia ni Cristo promotes Christian brotherly love. All members are deemed equal in the sight of God (Gal 3:26, 28). Gender, racial, social, educational, and economic discriminations are strongly discouraged.

Sa kabuuan, ang IGLESIA NI CRISTO po o ang INC ay isang REGISTERED TRADEMARK na nagkukunyaring "iglesia". Ito po ay itinatag ni FELIX MANALO noong July 27, 1914-- dahilan kung bakit sa July 27, 2014 Anno Domini (Catholic Gregorian Calendar na ginagamit din ng mga INC) ay magdaraos ng magarbong pagdiriwang sa pinakamalaking Arena sa buong mundo sa kasalukuyang panahon.

Bagamat halos di pa sila umabot sa 4 na milyon ngunit sa kanilang sapilitang abuluyan ay nakapagpapatayo at nakabibili ang mga Manalo ng mga gusali sapagkat kung may YAYAMAN, hindi ang mga kaanib ng INC kundi ang pamilyang MANALO sapagkat SA KANILA po ang REGISTERED TRADE MARK na IGLESIA NI CRISTO® tulad ng San Miguel na pag-aari po ni Danding Conjuanco.

Dito na po tayo sa tunay na Iglesia na hindi po Registered Trademark-- ang IGLESIA KATOLIKA o the CATHOLIC CHURCH. Pinatutunayan ito ng kanilang PASUGO! Sa ano mang lenguwahe ay maaari po siyang i-translate ng walang agam-agam ng pagkakamali.. sapagkat ito ay TATAG NI CRISTO at hindi ng mga pekeng sugo o ministro.

PASUGO, Abril 1966, p. 46:
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan [ibig sabihin hanggang ngayon ay HINDI PA NATATALIKOD ang tunay na Igleisa ni Cristo-- ang Iglesia Katolika] ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
Tatag pala ni Cristo ang Iglesia Katolika noon pang unang siglo. Kaya pala HANGGANG SA KASALUKUYANG PANAHON ay DI PA NATATALIKOD eh naisulat ang artikulong ito noong 1966.  Akala ko eh simula ng itatag ni Felix Manalo ang INC® noong 1914 ay 'NAWALA NA' ang tunay na Iglesia kundi ang INC® na?

PASUGO Agosto 1971, p.22:
Tinitindigan namin na ang Iglesiang itinatag ni Cristo ay talagang iisa lamang. Nang magkaroon ng INK sa Pilipinas ay wala na ang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem.”
Ang GULO talaga ng mga inaralan ng PEKENG SUGO!

Eh kung HANGGANG SA KASALUKUYAN ay di pa natatalikod ang TUNAY na IGLESIA, ano ngayon ang kalagayan ng INC® o Iglesia ni Cristo® na lumitaw sa Pilipinas noong 1914?

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

Bakit HUWAD ang tawag nila sa mga NAGSUSULPUTANG mga iglesia rin daw? Kailan at sino ba kasi ang NAGTATAG ng Iglesia ni Cristo® na lumitaw sa Pilipinas?

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

Bakit nga ba PEKE o HUWAD ang INC® o Iglesia ni Cristo® na lumitaw sa Pilipinas noong 1914?

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."

Eh kung si CRISTO LAMANG pala ang may karapatang MAGTAYO ng KANYANG IGLESIA at ang KANYANG IGLESIA ay HANGGANG SA KASALUKUYAN ay nariyan pa rin, eh ano pang hinihintay niyo mga kababayan?

Lisanin niyo na po ang NAGPAPANGGAP na INC® o Iglesia ni Cristo® at doon na po tayo sa TUNAY, kahit na pinapasukan ni Satanas ng maling aral, ayon sa kanila, ngunit GARANTISADO po tayong HINDI mananaig ang kadiliman sapagkat si CRISTO ang MAY-ARI nito at IPINANGAKO niyang "HINDI MANANAIG ANG KAPANGYARIHAN NG HADES' (Mt. 16:16-18) sa kanyang Iglesia-- ang IGLESIA KATOLIKA!

'YAN po ang KATOTOHANAN!

Purihin ang Ama
Purihin ang Anak
Purihin ang Espiritu Santo
Purihin ang Iisang Dios!
Banal na Sangtatlo, magkapailanman!

Yes! That Much!


Saturday, April 26, 2014

Kaanib ng INC® PINUTOL ang SITAS sa Biblia para MAKAPANDAYA at MAKAPANLINLANG!

BAKIT nga ba SINASAMBA ng mga IGLESIA NI CRISTO® si CRISTONG TAO?

Basahin niyo ang PALIWANAG nitong kaanib ng INC® kung bakit daw nila sinasamba si Jesus na TAO LAMANG mula sa blog na may larawan sa ibaba.
http://converttoinciglesianicristo.blogspot.com/2014_02_01_archive.html

Pansinin niyo kung paano niya MINANIPULA ang PAGPILI ng mga sitas ng Biblia para MALINLANG niya kayo.

At kung paano niyo PINAGDUDUGTUNG-DUGTONG ang mga sitas ng BIBLIA upang makabuo ng saknong AYON sa NAIS niyang palabasin.

Sa kabuuan, itong inaralan ng INC® Ministro ay bihasa sa PANDARAYA gamit ang BANAL na BIBLIA.

Halina’t ating ILANTAD ang kanilang KABASTUSAN at PAMBABABOY sa Salita ng Dios!

Unang hirit niya ay ganito:

Sa Pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa Panginoong Jesus, sumasamba nga ba sa tao ang mga kaanib?

Sa Lucas 4:8 ay ganito nga po ang ating mababasa, atin pong tunghayan:

“At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.”

At sa Apoc.22:8-9 naman po ganito din po ang ating mababasa:

“At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito: sumamba ka sa Dios.”

Subalit bago po tayo gumawa ng ganyang reaksyon, tama nga ba na sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo kay Cristo, ay sumasamba sa tao ang mga kaanib?

Ang sagot po ay HINDI!

Baka sabihin ninyo, teka, sandal lang! diba naniniwala kayong tao si Cristo, tapos sinasamba ninyo, eh di sumasamba nga kayo sa tao?

Ang sagot nga po ay HINDI!

Kalunus-lunos itong kinikilalang “dios” ng mga kaanib ng INC® sapagkat siya ay isang “dios” na nag-uutos ng LABAG sa kanyang SARILING KAUTUSAN.

Anong sabi sa Lucas 4:8 : … Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.”

Dios LAMANG daw ang dapat SAMBAHIN at PAGLINGKURAN. At ito ay NASUSULAT! Period!

Dito, MAALAM si Cristo!

Sinabi niya kay Satanas kung ano ang PANGUNAHING KATOTOHANAN! Ang SAMABAHIN, tanging DIOS LAMANG!

At ang NAGWIKANG si CRISTO ay TALOS niya ito. At HINDI ito isang haka-haka lamang o saloobin o opinyon ng isang tao!

Ito’y NASUSULAT!!

Saan?

Sa Deut. 6:13… basa!

"The LORD, your God, shall you fear; him shall you serve, and by his name shall you swear.”

Ipinag-uutos ng DIOS (Ama) ang PAGSAMBA LAMANG sa kanya BILANG DIOS. Kaya’t ito’y MAINGAT na SINUSUNOD ng mga HUDYO.  SINASAMBIT nila ito sa tuwing may isa sa kanilang NALILIGAW ng landas at NAGPAPANGGAP na dios o propeta. Ito ang kanilang PROFESSION OF FAITH—ang SHEMA!

“Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad”

Sa English ay ganito: "Hear, O Israel! The Lord is our God! The Lord Alone (or One)!"

Ganyan ang ginawa nila kay Cristo. Akala nila ay NAGPAPANGGAP lamang siya.

Kaya’t kung si CRISTO ay TUNAY na sugo ng Dios, at alam niyang TAO LAMANG pala siya, bakit niya HINAYAAN ang mga TAO na SUMAMBA sa kanya? Hindi ba't dapat SIYA MISMO ang MAGTURO sa kanilang TANGING ang DIOS lamang ang SASAMBAHIN?

Pero HINDI 'yan ang katotohanan!

ALAM na ALAM ni CRISTO kung SINO SIYA bago siya NAGKATAWANG-TAO.  Siya ay DIOS na tunay at TAONG tunay din!

Basahin natin ang PANGYAYARI sa Mateo 26:62-66 kung bakit HINATULAN ng kamatayan si CRISTO?

The high priest rose and addressed him, “Have you no answer? What are these men testifying against you?” 
But Jesus was silent. Then the high priest said to him, “I order you to tell us under oath before the living God whether you are the Messiah, the Son of God.” Jesus said to him in reply, “You have said so. But I tell you: 
From now on you will see ‘the Son of Man seated at the right hand of the Power’ and ‘coming on the clouds of heaven.’” 
Then the high priest tore his robes and said, “He has lasphemed! What further need have we of witnesses? You have now heard the blasphemy; what is your opinion?” They said in reply, “He deserves to die!”

Ano raw?

Inaakusahan ng mga PUNONG SASERDOTE (mga Hudyo) si Jesus na “NAGPAPANGGAP” lamang na KAPANTAY ng DIOS. At PINANUMPA siya sa ngalan ng DIOS na BUHAY kung SIYA nga ba'y TOTOONG ANAK ng DIOS? (as in 'ANAK')?

At mula sa kanyang BIBIG kanyang winika: “From now on you will see ‘the Son of Man seated at the right hand of the Power’ and ‘coming on the clouds of heaven.”

Hindi lang daw siya ANAK ng DIOS kundi MAKIKITA pa SIYANG NAKALUKLOK sa KANAN ng AMA (DIOS) at PARIRITO mula sa KALANGITAN!!!

Anong sagot ng Punong Saserdote?

BLASPHEMY!!!!

Ang sagot daw ni Jesus ay isang KASUMPA-SUMPA sapagkat INAANGKIN na niya ang pagka-DIOS na sa kanilang paniwala ay Ama lamang ang Dios!

Ang mga PATOTOO ni Jesus ay PAG-AMIN na siya nga ay ANAK NG DIOS-- ibig sabihin ay KAPANTAY ng DIOS at KATULAD ng DIOS.

Sa MATA at PANG-UNAWA ng isang HUDYO ang mga patotoo ni Jesus ay KAHINDIK-HINDIK at KARIMARIMARIM na pahayag. Na tanging KAMATAYAN lamang ang makapagpipigil sa 'KAHIBANGAN' ni Jesus. Kaya't binansagan din siyang "LUNATIC' (Jn 10:20).

At dahil TALOS ni JESUS na TAMA LAHAT ang kanilang iniisip, TINANGGAP niya ang KAPARUSAHAN-- KAMATAYAN -- KAMATAYAN sa KRUS!

Nabanggit na rin lang naman natin ang 'PAGTANGGAP ni JESUS sa KAMATAYAN' mababasa natin ito sa FILIPOS 2:3-11, at ITO rin ang ginamit na TALATA nitong kaanib ng INC® pero PANSININ NINYO kung PAANO HAYAGANG pinutol ang naunang mga talata upang MAIKUBLI ang TOTOONG DAHILAN ng TUNAY na KALIKASAN ni Cristo!

Tingnan natin ang kanilang PANDARAYA at PANLILINLANG gamit ang Biblia!

Sa Filipos 2:9-11 ay ganito po ang ating mababasa, atin pong tunghayan….

“Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”

Sa talata po ating mapapansin ang mga banggit na,”lahat ng tuhod” Sa lahat po ng may tuhod, ang tao po ba walang tuhod?

Ang sagot po natin syempre po ang tao ay may tuhod, kaya kasama ang tao sa pinasasamba.

Sa English “all knees shall bow down” na ang kahulugan nga ay pagsamba.

Sa talata din ating nabasa na katulad ng nasa Heb.1:4 nagmana ng marilag na pangalan, dito naman sa Filipos 2:9 ating nabasa na “siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan” upang ano daw?

Sa pangalan na iyan ay ay iluhod ang lahat ng tuhod.

PANSININ: INUMPISAHAN niya ang pagku-quote sa FILIPOS sa TALATA 2:9 at tinapos sa VERSE 11: “Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”

Heto ang KABUUAN ng FILIPOS 2 at UUMPISAHAN natin sa 5-11. Yung GREEN (Berde) ang sadyang INALIS at ITAGO sa mata ng kanilang mambabasa, at 'yung RED (Pula) ang kanilang PINILING SITAS:
Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman:
Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, 
Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,
At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.
Kopyahin natin ang English Version sa Philippians 2

Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus,
Who, though he was in the form of God,did not regard equality with God something to be grasped.

Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross.

Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Nakita niyo ang VERSE na KANILANG INALIS at ITINAGO?

Ang VERSES 5-8 dahil NAKASAAD doon ang pagka-DIOS ni CRISTO!

IKINUBLI nila sa inyo ang KATOTOHANAN!

Kung bakit 'BINIGYAN' ng Dios Ama ng KADAKILAAN sa LAHAT ang PANGALAN ni Jesus sapagkat:

  • Siya'y nasa ANYONG DIOS ngunit NAGPAKABABA!
  • Hindi lang po siya nagpakababa, kundi NAGMISTULANG ALIPIN
  • At TINANGGAP ang KAMATAYAN!
  • Hindi lang kamatayan—isang NAKAKAHIYANG uri ng KAMATAYAN!
  • KAMATAYAN sa KRUS!

Kita niyo na ang PANLILINLANG ng mga alipores ni Manalo?

Ayaw ng Iglesia ni Cristo® at ng kanilang mga bayarang Ministro IPAKITA sa inyo ang Verse 3-8 na nagsasabing “SIYA (JESUS) ay NASA ANYONG DIOS… nasumpungan sa ANYONG TAO..."

At ano pa man ang kanilang sabihin, iisa lang ang mensahe.

HINDI nila kayang PASINUNGALINGAN ang KATOTOHANAN kung bakit SINASAMBA ng mga KRISTIANO si JESUS ay sapagkat SIYA’Y DIOS na “nasumpungan sa anyong tao.”

Sa kanila, di nila alam kung BAKIT nila SINASAMBA si Jesus na TAO LAMANG.

INIUTOS lamang daw ng Dios Ama kaya nila ginagawa?

Wow, brilliant!

Pero sa ating tunay na SUMASAMBA sa NAG-IISANG DIOS, si Cristo ay SINASAMBA sapagkat SIYA at ang AMA ay IISA!

Sila na rin ang NAG-QUOTE ng BIBLIA:

Bakit natin natitiyak na ang Ama ang nagbigay, samantalang wala naman tayong mababasa na Ama sa talata?

Simple lang ang ating sagot dyan, alam naman natin na ang biblia ay hindi lang Filipos 2:9 meron pang ibang talata na nakasulat sa biblia. Kung gayon, pano po natin natitiyak na ang Diyos na binabanggit sa talata ay ang Ama? Hindi po tayo magkukuro-kuro, biblia din po ang sasagot sa atin. Sa Juan 17:11 ganito po an gating mababasa, atin pong tunghayan muli…..
“At ngayon, ako’y papunta na sa iyo; iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng IYONG PANGALAN, ANG PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayundin naman sila’y maging isa.”

Nakakabulag ang kanilang pag-HIGLIGHTS sa mga salitang "IYONG PANGALAN..." samantalang mas AKMA kung ang i-HIGHLIGHTS nila ay ang "KUNG PAANONG IKAW AT AKO AY IISA".

“At ngayon, ako’y papunta na sa iyo; iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin,  upang KUNG PAANONG IKAW AT AKO AY IISA, gayundin naman sila’y maging isa.”

Dahil kung TANGGAP nilang ang AMA at si JESUS (ANAK) ay IISA, eh di DIOS din si CRISTO katulad ng AMA-- IISANG DIOS pa rin sa magkaibang PERSONA.

Yan ang pagpapatunay ng JUAN 1:1-5;13-14

Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 
Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman.

At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 

See, VERY CONSISTENT ang Biblia.  Mula sa JUAN 1:1-5; 13-14, sa FILIPOS 2:3-11 iisa ang sinasabi:

Na si JESUS ang VERBO-- DIOS na nasa ANYONG TAO..."

At sa lahat ng mga MANLILINLANG sa KATOTOHANANG ito, may BABALA si San Juan (2 Jn 1:7):

Sapagka't maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo.
Marami raw ang mga MANDARAYANG magsisilitaw sa sanlibutan.

Sino sila?

Ang mga MANGANGARAL na HINDI TANGGAP si JESUCRISTONG DIOS na NAPARITO sa LAMAN!

Ano sila?

SILA ay mga MANDARAYA at mga ANTI-CRISTO!

'Yan ang PATOTOO ng Biblia! At yan ang PAGBUBUNYAG sa KASINUNGALINGAN at PANDARAYA at PANLILINLANG ng samahang IGLESIA NI CRISTO® na TATAG ni FELIX MANALO.

Samakatuwid si FELIX MANALO ay isang MANDARAYA at MANLILINLANG na mangangaral. Ang bansag ng Biblia sa kanya ay ANTI-CRISTO!

Friday, April 25, 2014

UK Ambassador to the Holy See says that the Vatican is a "global hub" for all people in the world!

Let anti-Catholics enumerate again what they hated most about the CHURCH, The Vatican State and the Pope but the TRUTH always remains: Whether you like it or  not, she will always be with YOU and ME and she will always have IMPACT in every aspect of our society and even in your personal lives! In particular, the Iglesia ni Cristo® founded by Felix Manalo in the Philippines should PAY CLOSE ATTENTION to this fact!  That the TRUE CHURCH OF CHRIST-- the ONE, HOLY, CATHOLIC and APOSTOLIC CHURCH is STILL WITH US!

The official magazine of the INC® AFFIRMS that FACT published in PASUGO, Abril 1966, p. 46: “Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo..." [Read more at Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914]

Yes! To this PRESENT DAY (sa kasalukuyan), the real CHURCH of CHRIST is still with us, no matter how Satan wants to inject its poison in her but the PROMISE of Christ will TRIUMPH: "The gates of hell shall not prevail" (Mt. 16:16-18)!

Here is the NEWS that proves that fact!

The Vatican: A global hub
Source: UK Foreign & Commonwealth Office

It has been a busy few days at the Vatican. Easter week, with its public ceremonies and celebrations, is just behind us. This coming weekend will see the canonisation of two Popes, John XXIII and John Paul II. Pope Francis will preside, and the Pope Emeritus, Benedict XVI, could also be present. Along with many hundreds of thousands, perhaps millions, of others.

Even more than usual, the sense of the Vatican operating as a hub for world religion, global leaders and ordinary people of all creeds, colours and classes is palpable. The Pope’s traditional “Urbi et Orbi” (“to the City and the World”) message on Easter Sunday was, as always, covered extensively by the international media. The range of issues he addressed was striking, in a way difficult to imagine from any other world leader. He touched on the need to tackle hunger, conflict, and wastefulness. On the need to protect the vulnerable and comfort migrants far from home. And he spoke in specific terms about Ebola sufferers in Guinea Conakry, Sierra Leone and Liberia; about those kidnapped in different parts of the world by terrorists; about the conflict in Syria; about violence in Iraq; peace negotiations between Israel and Palestine; conflict in Central African Republic, Nigeria and South Sudan; the need for reconciliation in Venezuela; and the importance of peace initiatives in Ukraine.

So it is no coincidence, if something of a surprise even to the Holy See, that delegations from around the world will attend the canonisation ceremony in St Peter’s Square this weekend. Although primarily a religious, and specifically Catholic, event, there will be at least 19 heads of state and 24 heads of government, as well as many other delegations from every corner of the globe. They are here because they wish to pay homage to two great world leaders – John XXIII and John Paul II – who bestrode the second half of the 20th century, and because they recognise the ongoing global role and impact of the Papacy in its new guise under Pope Francis. The Queen – Her Majesty herself, of course, met the Pope earlier this month – will be represented by The Duke of Gloucester, who was also here for the beatification of John Paul II in 2011 and the inauguration of Pope Francis’ pontificate last year.

Yet again, the eyes of much of the world will be focused on St Peter’s Square. The Pope is apparently the most “searched for” personality on Google, and the most re-tweeted of world leaders. Virtually and physically, the Vatican remains one of the world’s great meeting points.

Maling Aral Ng INC®: Hindi Nagtuturo ang Colosas 2:9 na si Cristo ay Tunay na Diyos

Source: Splendor of the Church Blog

[Hindi nagtuturo ang Colosas 2:9 na si Cristo ay tunay na Diyos:]

Anong hindi nagtuturo ang Colosas 2:9 na si Cristo ay tunay na Diyos? Heto, basa:

COL 2:9 Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo nang siya’y maging tao. (Magandang Balita Biblia)

COL 2:9 Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya’y nagkatawang-tao. (Magandang Balita Biblia, 2nd Edition)

COL 2:9 Sa kanya naging katawan ang kabuuan ng pagka-Diyos na nananahan sa kanya. (Biblia Ng Sambayanang Pilipino)

COL 2:9 For all The Fullness of The Deity dwells in him bodily. (Aramaic Bible in Plain English)

COL 2:9 All of God lives in Christ’s body, (GOD’S WORD® Translation)

COL 2:9 For Christ is not only God-like, He is God in human flesh. (New Life Version)

COL 2:9 For in Him the whole fullness of Deity (the Godhead) continues to dwell in bodily form [giving complete expression of the divine nature]. (Amplified Bible)

[UNA, walang pahayag sa talata na “si Cristo ay tunay na Diyos.” Opinyon, haka-haka o konklusyon lamang nila ang pagsasabing itinuturo ng Colosas 2:9 na si Cristo ay Diyos.]

Anong wala? Basahin muli ang mga nailatag na talata sa itaas at klarong klarong sinasabi ng Colosas 2:9 na nananahan sa Katawan ni Cristo ang kabuuan ng pagka-Diyos. Sa English ay ganito: All of God lives in Christ’s body. Kung nananahan ang kabuuan ng Diyos mismo sa Katawan ni Cristo, natural Diyos ang nasa loob ng Katawan ni Cristo, at alangan namang Tao.

Wednesday, April 23, 2014

SINUNGALING, MANDARAYA at MANLILINLANG ang mga MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO® upang MAKAHIKAYAT ng AANIB sa KANILA!

Maraming Salamat kay Kuya Advice sa artikulong ito na sinulat niya sa FACEBOOK upang maisiwalat natin ang KASINUNGALINGAN at PANLILINLANG ng mga Ministro ng INC® sa kanilang mga taga-panood!

[Ang orihinal na artikulo ay nakasulat lahat sa malalaking titik kaya’t ito’y isinulat kong muli.]
PANAWAGAN ko sa mga KABABAYAN kong KATOLIKO na NAKIKINIG at NANONOOD ng PROGRAMA ng IBANG SEKTA

***

MGA KAPATID KO SA KATOLIKO.....

WAG na WAG ho kayong MANINIWALA sa KASINUNGALINGANG sinasabi ng PROGRAMA ng INC-1914.. sa NET 25..

Ito ang PROGRAMA nilang "ANG PAGBUBUNYAG"

May mga LIBRO silang BINABASA na NAGPAPATUNAY daw na SUMASAMBA raw sa REBULTO ang mga KATOLIKO..

PANSININ niyo ang PANDURUGAS nila!

MAKIKITA niyo sa LARAWAN sa IBABA.. IPINAGDIKIT ko ang TOTOONG SINASABI ng LIBRO doon sa KASINUNGALINGAN nila..

Kung MAPAPANSIN niyo.. kapag may BINABASA silang libro HINDI NILA PINAPAKITA ang SCAN ng libro.. BAGKUS ay BINABASA LANG NILA ay ang NAKASULAT SA TV SCREEN... WITHOUT SCAN..

Katulad ng librong "CATESISMO" tinagalog ni "PADRE LUIZ DE AMEZQUITA" page 79-82

PANSININ NIYO ang PANDURUGAS nila!

Sabi nila sa kanilang PROGRAMA.. GANITO DAW ang ating MABABASA sa libro "pagbangon mo sa banig ay agad kang maninuklod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. kung manininuklod ka sa harap ng altar mag wika ka ng ganito: SINASAMBA KITA!"

****

Pero MAPAPANSIN NIYO doon sa scan ng libro ni Padre Amezquita na makikita niyo sa ibaba mula PAGE 79 hanggang 82 ... WALA TAYONG MABABASA na "SINASAMBA KITA"


Wala ho tayong MABABASA na PATUNGKOL sa PAGSAMBA sa LARAWAN.. isa yang KASINUNGALINGAN ng PROGRAMA nila!

At isa pang libro na BINABASA NILA ay ang librong "ANG PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO" na sinulat ni “JAMES CARDINAL GIBBON" page 200..

AYON SA INC.. GANITO DAW ANG ATING MABABASA sa LIBRO
"Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na escolastico hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin; sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin, sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin"

****

Diya sa LIBRO ni CARDINAL GIBBON .. TOTOONG may nakalagay na ganyan

PERO PANSININ NIYO ang PANDURUGAS nila!.

BINAWASAN NILA ang NAKASULAT!

Ayon doon sa SCAN na libro ni CARDINAL GIBBBON na NAKIKITA niyo sa ibaba .. kung BABASAHIN niyo ng BUO!HINDI SIYA ang NAGSASALITA DOON kundi "SINIPI" lang ni CARDINAL GIBBON ang WINIKA ng isang "PROTESTANTE"

PROTESTANTE ho ang NAGSASALITA at HINDI si FATHER GIBBON.. SINIPI lang ni Cardinal Gibbon ang SINABI ng isang PROTESTANTENG si "LEIBNITZ"

PINAPALABAS NILA na si CARDINAL GIBBON ang NAGSASALITA.. Isa yang PANDURUGAS para MAKAPANLOKO ng tao at para MALINLANG ang mga KATOLIKO!!

NARITO PO ANG SADYANG PINUTOL NILA!

"Though we speak of honor paid to images, yet ,this in only a manner of speaking, which really means that we honor not the senseless thing which is incapable of understanding such honor, but the prototype, which receives honor through its representation, according to the teaching of the Council of Trent."

MALINAW po diyan na ang TINUTUKOY na "HONOR PAID TO IMAGES" ay "ONLY A MANNER OF SPEAKING" o salita lang. Hindi totohanan at HINDI aktwal..

Eto pa po.. "WE HONOR NOT THE SENSELESS THING.. BUT THE PROTOTYPE”

HINDI raw po yung WALANG KWENTANG BAGAY ang DINADAKILA kundi ang IPINAPAALALA niyon o NIREREPRESENTA at PINAPAHIWATIG..
Walang PINAGKAIBA ho sa SINASABI ng libro nating mga Katoliko "CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH" about sa paggamit ng images

CCC-2132
70 - The honor paid to sacred images is a "respectful veneration," not the adoration due to God alone:
Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is.

Kitams.. IYAN ang TOTOONG ARAL nating mga Katoliko.. ang REBULTO ho katulad ng ni Hesus ay HINDI natin SINASAMABA dahil ang PAGSAMBA ay sa DIYOS LAMANG!

Ang SINASAMBA NATIN ay yung NIREREPRESENTA at PINAPAHIWATIG ng REBULTO ni HESUS.. HINDI ang MISMONG rebulto
At about naman sa mga SANTO .. SILA ay PINAPARANGALAN lang natin dahil SILA ay katulad nating SUMASAMBA din sa ating PANGINOONG DIYOS

UTOS ng PANGINOON na DAPAT ay ALALAHANIN natin sila

HEBREO 13:7
Alalahanin ninyo ang mga dating NAMUMUNO sa inyo, ang mga NAGPAHAYAG SA INYO NG SALITA NG DIYOS. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at TULARAN ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos.

SEE.. INUTOS pa sa atin na TULARAN NATIN SILA .. dahil saila ay TOTOONG NAGMAMAHAL sa DIYOS ay NAGBUWIS ng BUHAY dahil sa PAGMAMAHAL nila sa DIYOS
**********

KINDLY LIKE AND SUPPORT KUYA ADVISER in FACEBOOK
FOR MORE CATHOLIC APOLOGETICS

Sunday, April 20, 2014

Saturday, April 19, 2014

INQUIRER: How other faiths observe Holy Week

Pope Francis kneeling to wash the feet of people with disabilities (Source: Chron)
It's IRONICAL that an ordinary journalist of Philippine Daily Inquirer knows the REAL REASON, and ESSENCE of celebrating the HOLY WEEK, - it is the 'PASSION, DEATH and RESURRECTION' of the LORD JESUS-- while those who say they are professing "faith" in (the same) Jesus Christ downplay this celebration NEGATIVELY JUST BECAUSE it's a CATHOLIC-led HOLIDAY.  What a shame! And who doesn't know the origin and founder of these SECTS:
  • Aglipayan Church founded by Bishop Gregorio Aglipay in 1902 (Filipino former Catholic)
  • The Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo in 1914 (Filipino former Catholic)
  • Jehovah's Witnesses founded by Charles T. Russel in 1931 (Protestant)
  • Seventh-day Adventists founded by Helen G. White et.al. in 1863 (Protestant)
  • United Church of Christ in the Philippines founded 1901 but officially registered in 1942 by group of Evangelicals, mixed of Congregationalist, Presbyterians and Episcopalian
But the CATHOLIC CHURCH is considered as "among the oldest religious institutions in the world" (Wikipedia) and the mother of Christianity-- founded by JESUS CHRIST upon ST. PETER the APOSTLE, whom he promised that the "gates of hell" shall NOT prevail (Mt. 16:16-18). Therefore the same CHURCH now is crossing the THIRD MILLENNIUM with 266 Popes, the present is POPE FRANCIS!
MANILA, Philippines—The annual commemoration of Holy Week—marking the passion, death and resurrection of Jesus Christ, which begins on Palm Sunday, climaxes on Jesus’ crucifixion on Good Friday and culminates in the joyful celebration on Easter Sunday of the Resurrection—and its pious customs observed in Roman Catholic tradition also find expression in the mainstream Protestant denominations and evangelical churches. What follows is an informal survey of what Holy Week observances are followed by other faiths.

Aglipayan Church

The Aglipayan Church, officially the Iglesia Filipina Independiente (IFI), or the Philippine Independent Church, follows the same Holy Week observance as the Roman Catholic Church, according to Rev. Fr. Terry Revollido, rector of the Aglipay Central Theological Seminary.


“I don’t see any significant difference because we’re also following biblical narrative,” Revollido said.
Like the Roman Catholics, the Aglipayan faithful begin the Holy Week with Palm Sunday. On Maundy Thursday, there would be a celebration of the Eucharist and the washing of the feet while on Good Friday church activities include the Seven Last Words, veneration of the cross and processions. The Easter Vigil mass is held the evening of Black Saturday and the Salubong very early on Easter Sunday.

The Aglipayan Church, which calls itself the national church of the Philippines, proclaimed its break from the Catholic Church in 1902 by the members of the Unión Obrera Democrática Filipina because of the alleged mistreatment of Filipinos by the Spanish clergy. Although a Christian denomination, the IFI rejects the spiritual authority of the Pope and emphasizes patriotism in its teachings.

The members of the church are called Aglipayans after its first supreme head, Fr. Gregorio Aglipay.

Iglesia ni Cristo

The Iglesia Ni Cristo, another homegrown Christian sect, does not observe Lent or mark the special observances and services of Holy Week, as it believes that the pious customs associated with it derive from pagan traditions.

For instance, it believes that Palm Sunday, the beginning of Holy Week commemorating Christ’s triumphal entry to Jerusalem to fulfill his paschal mystery, has pagan origins. The INC says the palm symbolizes victory, and notes how victorious armies of pagan nations decked themselves and their chariots with palm fronds.
According to the INC, the word Easter was derived by St. Bede from Eastre, a forgotten dawn goddess. Numerous local customs held during Easter, such as the blessing of meat, eggs and other foods the partaking of which was formerly forbidden during Lent, have pagan origins, the INC believes.

Wednesday, April 16, 2014

IGLESIA KATOLIKA bilang IGLESIA NI CRISTO Pinalitan ba ang pangalan?

Kapatid na Gene, narito ang Ilalawang Bahagi ng iyong katanungan

PART 2

ih ano po nangyari sa mga KATOLIKO BAKIT PINALITAN ANG PANGALAN NA UN???

Catholic Church’s BIG MISTAKE.

ano po sabi sa BIBLE?

“But there is something we must tell you and everyone else in Israel. This man is standing here completely well because of the power of Jesus Christ from Nazareth. You put Jesus to death on a cross, but God raised him to life…Only Jesus has the power to save! HIS NAME IS THE ONLY ONE in all the world that can save anyone.” Acts 4:10,12

But what does the Catholic Church did?
“’Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries, this name was given to her not for reasons of controversy, to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by St. Ignatius, bishop of Antioch in Syria, who was martyred about A.D 110. The Church founded by Christ is here, for the first time, called ‘the Catholic Church’, a name clearly to denote the Church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was stress the unity of the universal Church that St. Ignatius INVENTED THE NAME.” Roman Catholic, Rev. Edward Taylor, p.3

“THE COUNCIL OF TRENT made ‘Roman’ part of the official title of the church…” Roman Catholic, Rev. Edward Taylor, p.7

“In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name: ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church’” Discourses on the Apsotle’s Creed, Rev. Clement Crock, p. 191

PAHAYAG: Very clear, they CHANGED THE CHURCH’S NAME. It is clear therefore that this name did not come from the bible. This is not the name of the Church established by Christ, and therefore, not the Church that will be saved. Because it is written, His name is the only one in all the world that can save anyone. (Acts 4:12)

Now, Who can prove that the Catholic Church is the Church in the 1st century? (By historical facts? Oh no, not again!) Yes. It has its historical background but what we are talking here is, if the Catholic Church is STILL, SAME and IDENTICAL with the Church in the 1st century!
____________________________________________________________________

Oo nga naman. Napakadaling humusga ng kapwa kaysa sa sariling kasalanan. Ipokrito po ang tawag natin sa mga taong ganyan (Basahin ang Mt. 7:4-5; Lk 6:42) Marami pong ganyan sa Iglesia ni Manalo-1914.

Isang malaking PANLILINLANG ang sabihin ng mga kumakalaban sa Santa Iglesia na NAGPALIT daw tayo ng pangalan! Kung tuus-tuusin, wala po tayong dapat palitan o baguhin sa pangalang IGLESIA KATOLIKA o CATHOLIC CHURCH sapagkat HINDI naman po ito REGISTERED TRADEMARK. Hindi po ito katulad ng Iglesia ni Kristo (INK) na nagpalit ng pangalan at ginawang Iglesia ni Cristo® (INC).

At dahil nga sa REHISTRADO ang pangalang INK o INC® kaya't pinangangalagaan ng batas ng  Securities and Exchange Commission na siyang nangangasiwa ng mga rehistradong pangalan. Kaya’t walang sinuman ang makakagamit ng pangalang ito ng walang pahintulot mula sa nagrehistro nito na walang iba kung hindi si Felix Y. Manalo. At ang REGISTERED TRADEMARK na IGLESIA NI CRISTO® ay pinamumunuan po ngayon ng mga MANALO . Si Eduardo “Ka Ed” V. Manalo, apo ni Felix Manalo, founder ng INC® ang namumuno sa ngayon.

At ganon din naman, hindi maaaring gamitin ng IN®C ang Church of Christ bilang opisyal na pangalan sapagkat may mga individual nang tao na nagrehistro nito.

Kung gagamitin man ng INC® ang mga salitang “Church of Christ” ay kailangang tapatan nila ito ng Registered Trademark na nasusulat sa Tagalog, ang “Iglesia ni Cristo® (Katulad ng Centennial Logo nila sa ibaba) upang ligtas sila sa ano mga legal fermenting na maaaring ikaso sa kanila ng may-ari ng "Church of Christ."Ganyan ang kalakaran sa mga Registered Trademarks. Kasama sa mga registered trademarks ang mga patented trademarks katulad ng kanilang unexplained logo.


Kaya’t napapansin niyo ba na kahit English na artikulo ay salitang tagalog na “Iglesia ni Cristo® pa rin ang GINAGAMIT at SINUSULAT nila instead na “Church of Christ”?

Katulad nitong news article na ito na hango mismo sa kanilang official website na www.incmedia.org
“Already in over 100 countries all over the world, the Iglesia Ni Cristo (kita niyo???!!) continues to grow at a phenomenal rate...”
Bakit di na lang nila isulat na, the “CHURCH OF CHRIST” …”??

Monday, April 14, 2014

IGLESIA NI CRISTO® DEFENDER CONRAD J. OBLIGACION tried HACKING my account!

The notorious, filthy, evil IGLESIA NI CRISTO® defender by the name CONRAD J. OBLIGACION has tried many times HACKING my account.

Bonafide INC® ni Manalo-1914 member!


Why? Where is CONRAD J. OBLIGACION residing? According to him (Source: Tumbukin Natin)

"Currently on assignment and based in Munich, Germany!"Saturday, April 12, 2014

May dugo ba ang Dios? Bakit "iglesia ng Dios" ang nasa salin ng inyong Biblia (Mga Gawa 20:28)?

Photo Source: STORIED THEOLOGY
Maraming salamat Bro. Gene sa pagpadala mo sa akin ng inyong conversation with a member of the Iglesia ni Manalo (INM). Pipilitin po nating i-refute ang kanilang oposition sa "church of God" over "church of Christ" na nakasulat sa Acts 20:28

PART 1

see bakit mo iniba? bakit naging KATHOLIKOS?? instead of Kath oleS
ok tanong ko sau yang sa greek EKKLESIA TOU THEOU o IGLESIA NG DIYOS? na BINILI NG KANYANG DUGO?? tatanggapin mo ba na DIYOS DUN AY MAY DUGO???

TANONG: tatanggapin ba natin na IGLESIA NI CRISTO ang nakalagay po dun sa GAWA 20:28?

SAGOT; OPO DAHIL si Cristo PO ang nagbuhos ng mahalaga niyang DUGO.
1 PEDRO 1:18-19Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, 19 kundi sa pamamagitan ng MAHALAGANG DUGO NI CRISTO. Siya ang korderong walang batik at kapintasan

PAHAYAG: Si Cristo po ang nagbuhos ng kanyang MAHALAGAN DUGO kaya nga ang IGLESIA ay tinawag na IGLESIA NI CRISTO dahil si CRISTO PO ANG NAGTAYO NG IGLESIA MATEO 16:18 hindi po IGLESIA KATOLIKA. 😉

TANONG; Ang Diyos po ba may DUGO?

SAGOT: wala pong laman at buto kaya po siya ay ESPIRITO
juan 4:24-Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.
Lucas 24:39-Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang ESPIRITO WALANG LAMAN at mga BUTO, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.

PAHAYAG: Ang Diyos po ay Espirito meaning so say wala rin po syang DUGO. kaya hindi po puedeng ikapit ang IGLESIA NG DIYOS po dyan dahil po walang DUGO ang DIYOS ang may dugo si Cristo..
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa totoo lang, nakakalungkot talagang isipin na hindi nauunawaan ng mga Manalistas ang buong pagkaTAO at pagkaDIOS ni Cristo na kanilang pinapanginoon. Sa huling paghuhukom, sila 'yung tinutukoy ni Cristong “Lumayo kayo sa akin sapagkat ‘di ko kayo nakikilala..” (Mt. 7:21-23).

Una, sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya bilang isang ordinaryong Katoliko itong mga paratang ng mga Manalista laban sa ating Panginoong Jesus. Bagama’t hindi po ako dalubhasa sa Cristology at Theology ay pipilitin nating ipaunawa sa kanila (at sa iyong kaalaman na rin) kung bakit naniniwala tayong (mga tunay na sumasamba kay Cristo) na siya (JESUS) ay TUNAY na DIOS at TUNAY na TAO.

TANONG: tatanggapin ba natin na IGLESIA NI CRISTO ang nakalagay po dun sa GAWA 20:28?

HINDI po! Sapagkat HINDI po iyan ang ORIHINAL na nakasulat sa Gawa 20:28, “iglesia ng Dios” po at HINDI “iglesia ni Cristo.” Sa kanyang saling Biblia si Lamsa po ay hindi sumangguni sa orihinal na wikang Griego na siyang pagkakasulat ng “Mga Gawa”. Sa Griego (Greek) po kasi, ay tan ekklasian tou Theou (church of God), HINDI po “tan ekklesian tou Christou (church of Christ)..” (Basahin ang Catholic Answers). 

Sino ba si George Lamsa? Bakit po siya dirinig-diri sa pagka-Dios ni Cristo?

Una, bagama't di naniniwala sa pagka-Dios ni Cristo, si Lamsa po ay hindi kaanib ng INM-1914. Siya po ay kabilang sa iglesiang “Assyrian Church of the East”. Hindi po sila nakaugnay sa mga Orthodox o mga Katoliko. Ang kanilang mga katuruan po ay hango sa schismatic na turo ng  Nestorianism  .

Si Nestor po, na pinagmulan ng maling aral na 'yan ay kinondena ng Iglesia sa KONSILYO NG EPHESUS noon Hunyo 22, 431 A.D.

Ang mga taga-sunod po ng Nestorianism ay mga taong naniniwala sa HIWALAY na naturalesa ni Cristo—isa bilang Dios at isa bilang tao. At ang samahang ito ay KINONDENA sa KONSILYO ng CHALCEDON noong Nobyembre 1, 451 A.D.

Kaya’t nagtaka si George Lamsa kung bakit ang “Dios daw ay may dugo” sa Gawa 20:28. Sapagkat di siya naniniwala sa pagka-Dios ni Cristo.

Sabi niya, hindi raw maaaring “iglesia ng Dios” ito sapagkat ang Dios ay walang dugo at hindi siya maaaring mag-alay ng wala siya. 

Kaya’t upang masolusyunan ang kanyang problema sa verse na ito, pinalitan niya ang “iglesia ng Dios” sa “iglesia ni Cristo (TAONG MAY DUGO)” na siyang ikinatutuwa ngayon ng mga kaanib ng INM-1914 sa pag-aakalang SILA ang tinutukoy doon ni George Lamsa.

TANONG; Ang Diyos po ba may DUGO?

Natural wala.

Pero may dugo ba si Cristo? Natural meron.

Bakit?

Sapagkat si Cristo ay TAONG TUNAY ngunit bilang tao ay hindi nangangahulugang siya’y di na Dios.

Heto ang sabi sa Filipos 2:5-11 (NAB)

“Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus, who, though HE WAS IN THE FORM OF GOD (emphasis mine), did not regard equality with God something to be grasped. Rather he emptied himself, taking the form of a slave, COMING IN HUMAN LIKENESS and FOUND HUMAN IN APPEARANCE, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. 
Because of this, God greatly exalted him and bewtowed on him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 
Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman: Na SIYA, BAGAMA'T NASA ANYONG DIOS, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at NAGANYONG ALIPIN, NA NAKITULAD SA MGA TAO: At palibhasa'y NASUMPUNGAN SA ANYONG TAO, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.

Nakita niyo?

Mismong Biblia ang nagpapatunay na si Cristo ay NASA ANYONG DIOS ngunit hinubad niya ito at nagpakababa, sa ANYONG TAO NA KATULAD NATIN..

Sa makatuwid, si Cristo ay DIOS na nasa ANYONG TAO kaya’t SIYA AY MAY DUGO. At kahit na siya’y may dugo ay DIOS pa rin siyang tunay.. sapagkat ITO ANG KANYANG ANYO bago pa man siya'y NAGKATAWANG-TAO.

Sumatotal: Ang mga nakasulat sa Gawa 20:28 "iglesia ng Dios" ay hindi dapat palitan ninuman sa kadahilanang HINDI siya naniniwala sa pagka-Dios ni Cristo sapagkat ito ay PAMBABABOY sa Salita ng Dios at may pananagutan silang malaki sa araw ng paghuhukom (Rev. 22:19)

At dahil napag-usapan na rin natin ang pamimilit ng mga INM na si Cristo ay HINDI DIOS, isang malaking katanungan sa kanila kung bakit SINASAMBA NILA SI CRISTO na TAO?!

Hindi ba’t ang pagsamba ay nauukol LAMANG sa Dios at hindi sa tao?

Kung si Cristo ay TAO LAMANG wala siyang karapatang sambahin siya. At kung si Cristo ay tao lamang siya na mismo ang magbabawal sa tao na sambahin siya. 

Ngunit sa ating mga TUNAY na nakakakilala kay Cristo, si CRISTO AY DIOS na TUNAY. At kung siya’y DIOS nararapat lamang na siya'y SAMBAHIN!

May paglabag ba sa Biblia kung sambahin si Jesus?

Wala po! Kundi inuudyukan at inaanyayahan pa nga tayong SAMBAHIN siya!

Bakita kaya?  Sapagkat alam ng mga nagsulat ng Biblia na si CRISTO ay DIOS na tunay!

May paglabag ba sa iniuutos ng Dios na pagsamba sa DIOS lamang at hindi tao?

Wala!

Sa Filipos 2:5-11, binanggit bang dalawa ang Dios noong si Cristo ay nasa ANYONG DIOS bago magkatawang tao?

Hindi rin po.

Sinabi lamang na sa pangalan ni Jesus, ang “lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa IKALULUWALHATI NG DIOS AMA.

Sa ikaluwalhati ng DIOS AMA (sapagkat may DIOS ANAK) – IISANG DIOS pa rin!

Pangalawang tanong sa mga kaanib ng INM-1914: Kung si Cristo ay TAO LAMANG bakit siya'y LUMUSOT SA DINGDING at BIGLANG NAGPAKITA sa mga apostoles (Jn. 20:11-19) o kaya'y NAGPAPAKITA SIYA SA IBA'T IBANG LUGAR AT TAO SA PAREHONG ORAS AT PAREHONG PANAHON (1 Cor 15:6)

Katangian ba ito ng isang TAO LAMANG??!! Pakipaliwanag nga mga MANLILINLANG na MANGANGARAL ng Iglesia ni Cristo (Registered Trademark)?

Kaya't SI MANALO at ng kanyang INC-1914 and dapat nating ITAKWIL-- lahat ng kanilang mga turo sapagkat ang kanilang turo ay PUNO ng PANLILINLANG at PANDARAYA! Hindi gawain ng tunay na Iglesia ang gawain ng kadiliman!

Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring basahin ang mga sumusunod:

-DIVINITY OF CHRIST mula sa Catholic Answers
-I BELIEVE IN JESUS CHRIST mula sa Official Catechism of the Catholic Church
-INCARNATION & DIVINITY mula sa Catholic Faith Blog
-THE DIVINITY OF CHRIST mula sa Catholic News Agency Apologetics

Tuesday, April 8, 2014

Bakit CIUDAD DE VICTORIA ang tawag sa lugar na tinayuan ng “Iglesia ni Cristo® Arena”?

Hindi sikreto ang itinatayong malaking gusali ng pamilya ni Felix Manalo. Kung ito’y matatapos ngayong taon, ito ay tatanghaling pinakamalaking indoor arena sa buong mundo—pasok sa Guinness Book of Records.

Bagamat maipagmamalaking maituturing ito ng bansang Pilipinas ngunit hindi naman ito pag-aari ng bansa at hindi lahat ng Pilipino ay kaanib ng Iglesia ni Cristo® (Registered Trademark). Mangyari kasing halos mahigit kumulang lamang na 4 milyon ang kanilang mga kaanib laban sa halos 80-85% na mga Katoliko. Sa buong populasyon ng bansa 2.3% lamang ang kanilang bilang ayon sa Wikipedia


Sinasabi ng pamunuan ng INC®-1914 na ito’y bukas sa mga Sports Events ng bansa, ngunit wala silang malinaw na patakaran kung maari ba itong pagdausan ng malalaking gathering tulad ng mga El-Shaddai ni Mike Velarde o ang Bible Exposition ng ADD (Ang Dating Daan) o ng grupo ni Eddie Vilanueva ng Jesus is Lord Church o ng Catholic World Youth Day.

Di bale na. Hindi lang naman kasi tayo pwedeng hihirit sapagkat ang intention naman ng gusaling yan ay upang MAIPALAGANAP ang aral ni FELIX MANALO at ang angkan ng mga MANALO.

Ang “Philippine Arena” ay itinatayo sa may Bucaue, Bulacan sa CIUDAD DE VICTORIA sa Español—sa English ay “City of Victory”.

Bakit hindi tinagalog ang “Ciudad de Victoria”?

Lalabas kasi na masyadong obvious na!

Yung INC® nga ay pinapangalanang Iglesia ni Manalo. Eh kung tatagalugin pa nila ang Ciudad de Victoria ay sigurado ay malaking batikos na naman ito sa pamilyang Manalo na siyang may-ari ng INC®.

Ang Ciudad de Victoria ay sadyang pinili dahil akmang-akma ito sa pangalan ng nagtatag ng Iglesia ni Cristo® na si MANALO.

Ang “Victoria” kasi sa Tagalog ay “Tagumpay” o "Pagwawagi" at ang ibig sabihin ng Tagumpay ay MANALO.

Kaya’t ang CIUDAD DE VICTORIA kapag Tinagalog na ay magiging LUNGSOD NG MANALO!

Ganon din naman ang kanilang New Era University (kuha sa pangalan ni EraÑo-Era New)—Manalong Manalo talaga ang lahat ng mga establisimiento ng Iglesia ni Cristo®-1914.

Ito’y sapagkat ang Iglesia ni Cristo® ay tatag ni Felix Manalo kaya’t nararapat lamang na sa kanila ang lahat ng mga pamamahala at ari-arian nito sa batas ng bansa.

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

PASUGO Mayo 1952, p. 4
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."
Kita niyo na?

At pagpapatayo ng malaking areana ay para sa kanilang ika-100 taong anibersaryo ng TAGUMPAY ng mga MANALO sa kasaysayan ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo® (Registered Trademark).

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...