"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, November 30, 2020

Totoo bang si Cristo ang Nagtatag ng INC™ sa Pilipinas?

[Originally Posted at Iglesia ni Cristo 33AD blog]"Ang haka-haka ng iba na si Kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia Ni Cristo ay bunga ng kawalang kabatiran nila sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia." -Pasugo God's Message May 2019, p. 41, (sa panulat ni Ervin M. Almedina)

Ang PAGKAKATATAG ng INC™ sa Pilipinas ay NAKASULAT sa mga PAHINA ng KASAYSAYAN kaya't HINDI NAAANGKOP na SANGGUNIIN ang Biblia ukol rito sapagkat WALANG KINALAMAN ang DIYOS at si CRISTO sa pagkakatatag nito!

At HINDI po totoong HAKA-HAKA lamang ito na dala ng kawalang kabatiran sa katotohanan! 

ITO ANG KATOTOHANAN!


Ang PAGKAKATATAG ng Iglesia Ni Cristo® ay NAKATALA at NAKATITIK po sa mga PAHINA ng AKLAT KASAYSAYAN saan man sa mundo tulad ng PAGKAKATITIK at PAGKAKATALA kung kailan, sino at paano BINUO ng IGLESIA KATOLIKA ang KUMPLETONG LISTAHAN ng mga AKLAT na nasa BIBLIA. noong taong 382 AD sa ROMA. At ang nagkumpleto nito ay ang IGLESIA KATOLIKA na "sa simula ay siyang Iglesia ni Cristo." (Pasugo Abril 1966, p. 46)

Hindi rin pahuhuli ang BRITANNICA ENCYCLOPEDIA tungkol sa pagkakatatag ng INC™!

Sa Pilipinas, halos LAHAT ng tao alam kung SINO ang NAGTATAG ng INC™. Sa ABS-CBN 'Fast Facts Iglesia Ni Cristo', sinasabi nito na ang Iglesia Ni Cristo® "WAS FOUNDED BY FELIX MANALO, ITS FIRST EXECUTIVE MINISTER."ALAM NG LAHAT NA SI GINOONG FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG INC™ SA PILIPINAS!

Ang PAGKAKATATAG ng INC™ sa Pilipinas ay hindi sikreto. Ito ay isang KATOTOHANAN ng KASAYSAYAN! Ito ay NASUSULAT sa mga DOKUMENTO sa Securities and Exchange Commission. Ayon sa kanilang dokumento, ang Iglesia Ni Cristo® ay ITINATAG ni FELIX MANALO at HINDI si CRISTO?


Sa SIMULA pa lamang ng INC™ sa Pilipinas, NAKASAAD na sa mga DOKUMENTO ng gobyreno na si Ginong FELIX MANALO NGA ang MISMONG 'FOUNDER' at ang "PRESENT HEAD"  ng 'IGLESIA NI KRISTO'! At SIYA ang NAGMAMAY-ARI ng nasabing iglesia! (UNIPERSONAL CORPORATION  o Corporation Sole). Ano pa ba ang mahirap unawain dito?

Kaya't sa kanilang PASUGO (Agosto-Setyembre 1964, p. 5), PINATUTUNAYAN nila kung anong mga NAKASULAT sa kanilang REGISTRATION DOCUMENTS.

“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

At dahil si FELIX MANALO ang MAY-ARI ng Iglesia Ni Cristo® na SUMULPOT sa Pilipinas noong 1914, marapat na SA KANYA rin MANGGAGALING LAHAT ng mga aral, doktrina at propaganda ng KANYANG INC™!

PASUGO Mayo 1952, p. 4 
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

PASUGO May 1961, p.4 
“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.” 

PASUGO Mayo 1963, p. 27: 
“Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng baya, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”

Iglesia ni Cristo 33 AD vs Iglesia Ni Cristo® 1914

TALAMAK ang KASINUNGALINGAN sa mga aral ng INC™. Kahit sa tanghaling tapat, KAYA nilang TUMINGALA sa araw na NAGSISINUNGALING nang HINDI KUMUKURAP!

[Source: https://www.pasugo.com.ph/the-founder-of-the-iglesia-ni-cristo/]

Isang KAHIBANGAN ang SASABIHIN nilang si CRISTO ang NAGTATAG ng Iglesia Ni Cristo® sa Pilipinas! 

Isang KAMANGMANGAN ang SASABIHIN nilang ang Iglesia Ni  Cristo® na SUMULPOT na parang kabute sa Pilipinas noong 1914 ay siya ring IGLESIANG TINUTUKOY sa ROMA 16:16!

Ayon sa KASAYSAYAN ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula pa noong Unang Siglo sa panahon ng Panginoong Hesus at ng mga Apostol.

At ang Iglesia Ni Cristo® ay nagsimula noong 1914 lamang sa panahon ng pagdating mga Protestanteng misyonerong galing sa Estados Unidos. At ito ay ITINATAG ni Felix Y. Manalo ayon sa archives ng SEC na PINATUTUNAYAN ng TIMELINE OF CHRISTIANITY!

Wikipedia/Timeline of Christianity

  • 1914 Iglesia ni Cristo incorporated in the Philippines by its founder Felix Y. Manalo

Kaya't kung IPAGPIPILITAN nilang ANGKININ na 'SI CRISTO ANG NAGTATAG NG INC™ sa PILIPINAS' ay isang malinaw na KASINUNGALINGAN at walang dudang PANLILINLANG ito sa mga TAO. 

NILILITO nila ang kanilang mga KAANIB at NILILINLANG nila ang kanilang mga tagasubaybay kung AARIIN nila na sila ang TINUTUKOY na mga 'iglesia ni Cristo' sa  Roma 16:16.

KASINUNGALINGAN!

Ang 'mga iglesia ni Cristo' na nabanggit sa Biblia (Roma 16:16) ay HINDI ang Iglesia Ni Cristo® (INC) sa Pilipinas! Ito ay ang IGLESIA KATOLIKA kung saan ang kanyang pamamahala ay NASA ROMA (VATICAN CITY)! Siguro naman malinaw sa aklat pa lamang kung KANINO pinatutungkol ni Apostol San Pablo ang kanyang sulat ~ SA MGA TAGA-ROMA (16:16) at HINDI ang mga kaanib ng INC™ ni Manalo sa PILIPINAS!

Kung sino ang DAPAT na MAGTATAG ng TUNAY na IGLESIA na PARA sa DIYOS at si CRISTO, ang PASUGO na rin ang MAGLALAHAD nito!

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23: 

Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..." 

Kaya't WALANG KARAPATAN si G. FELIX Y. MANALO, ayon na rin sa kanila, isang TAO, na MAGTATAG ng IGLESIANG PARA SA DIYOS at papangalanan niyang KAY CIRSTO kung HINDI naman si Cristo ang nagtatag nito!!

WALANG KARAPATAN si G. FELIX MANALO, isang TAO na MAGTATAG ng Iglesiang para kay Cristo sapagkat MAYROONG IGLESIANG TATAG si CRISTO NOONG UNANG SIGLO. At KUNG may mga SUSULPOT na mga "IGLESIA" rin PAGKATAPOS ng PAGKAKATATAG ng Panginoong HESUKRISTO sa KANYANG IGLESIA, ang LAHAT ng mga ito ay HUWAD!!

PASUGO Mayo 1968, p. 7: 

“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

HUWAD ang INC™ sa Pilipinas sapagat ito ay KAILAN LAMANG SUMULPOT! Samantalang ang IGLESIA KATOLIKA ay ang NAG-IISANG TUNAY na IGLESIA NI CRISTO, ayon na rin sa PATOTOO ng PASUGO at ng KASAYSAYAN!

PASUGO Abril 1966, p. 46: 
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." 

PASUGO July August 1988 p. 6.  
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.” 

PASUGO March-April 1992, p. 22 
"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."

BBC (British Broadcasting Corporation)
"The Catholic Church is the oldest institution in the western world. It can trace its history back almost 2000 years."

Patheos
"Roman Catholicism is a worldwide religious tradition of some 1.1 billion members. It traces its history to Jesus of Nazareth, an itinerant preacher in the area around Jerusalem during the period of Roman occupation, in the early 30s of the Common Era."

Wikipedia/History of the Catholic Church
"...the history of the Catholic Church begins with Jesus Christ and his teachings (c. 4 BC – c. AD 30) and the Catholic Church is a continuation of the early Christian community established by the Disciples of Jesus." 

Britannica Encyclopedia
"As a branch of Christianity, Roman Catholicism can be traced to the life and teachings of Jesus Christ in Roman-occupied Jewish Palestine about 30 CE.

TOTOO BANG NATALIKOD NA GANAP ANG IGLESIANG TATAG NI CRISTO?

HINDI po totoong NATALIKOD ang UNANG IGLESIA NI CRISTO. Ang mga nagtuturong NATALIKOD ang ORIHINAL na  IGLESIA NI CRISTO ay "bunga ng kawalang kabatiran nila sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia." 

Katulad ng mga MORMONS (The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints) na tatag ni JOSEPTH SMITH noong 1820 (Timeline of Christianity) na siyang original na NAGTURO ng "GREAT APOSTASY", ang Iglesia Ni Cristo® ni Ginoong Manalo ay halos MAGKATULAD na MAGKATULAD ang kanilang konsepto. 

Ang PAGTALIKOD daw ay naganap noong namatay na ang mga alagad ni Cristo.  At dahil sa NATALIKOD na nga raw ito, KINAKAILANGAN ng Diyos na MAGSUGO ng isang HULING PROPETA o HULING SUGO/ANGHEL upang ITAYONG MULI ang NATALIKOD na IGLESIA.

Kaya't noong 1820 PINANGARAL ni JOSEPH SMITH na siya raw ay ang HULING PROPETA at SUMULPOT ang MORMONISM.

Noong 1914 SUMULPOT naman ang INC™. At noong 1922, saka lamang itinuro ni FELIX Y. MANALO na siya raw ang HULING SUGO o ANGHEL sa mga HULING ARAW kuno!

"In the first-century, the Church Of Christ spread and grew in membership (Acts 8:4-5; 6:7). However, it apostatized after the apostolic period as false prophets led its turning away from the true faith (Matt. 24:11, 4; Acts 20:29-30: II Tim. 4:6)." -Pasugo Online [https://www.pasugo.com.ph/the-founder-of-the-iglesia-ni-cristo/]

Sapagkat kung HINDI NATALIKOD ang Unang Iglesia, LALABAS na ang Iglesia ng Mormons at Iglesia ni Felix Y. Manalo ay mga HUWAD.  Kinakailangang MATALIKOD ang una para palabasin niyang LEHITIMO ang BAGONG SULPOT na iglesia. 

Ngunit sa mga SERYOSONG NAGSUSURI ng mga ARAL ni FELIX MANALO, naitanong na ba ninyo kung KAILAN, ANONG PETSA at ANONG PANAHON NATALIKOD na GANAP ang UNANG IGLESIA?

NAWALA ANG orig na IGLESIA TAONG c.100 A.D.?

Ang PAGTALIKOD raw ay NAGANAP SIMULA noong NAMATAY ang HULING APOSTOL ayon sa kanilang Pasugo Online: 'However, it apostatized after the apostolic period...'

PASUGO Mayo 1961, p.21

“Maliwanag sa pag-aaral nating ginagawa sa unahan nito na ang Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo ay natalikod o ganap na nawala sa ibabaw ng lupa. Inagaw nila sa pagsunod sa hulihan ni Cristo." 

Sa isang paksa naman sa kanilang opisyal na magasing Pasugo, sinabi naman doon na NALIPOL NA LAHAT daw ang Unang Iglesia!

PASUGO Enero 1964, p. 2

“Sa isang paksang mababasa sa nakaraang labas nitong Pasugo (Disyembre) ay ipinaliwanag kung saan naroon ang Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo as Jerusalem. Ito ay natalikod. Nalipol na lahat."

Kung ang PAGBABATAYAN natin ukol sa 'PAGTALIKOD NA GANAP' daw ng unang Iglesia ay noong HULING NABUHAY ang mga APOSTOL, LALABAS na SIMULA c. 100 AD hanggang 1914 AD nawalan ng taga sunod si Cristo?! WALANG NAILIGTAS ang Panginoong Hesus!

UTANG NA LOOB pa pala ni Cristo ay FELIX MANALO ang PAGLILIGTAS niya. Sapagkat kung WALANG FELIX MANALO noong 1914 na NAGTATAG ng INC™ WALANG SAYSAY ang PAGKAMATAY NIYA sa KRUS. At WALANG SAYSAY ang Kanyang pagiging CRISTO (MANUNUBOS)!

Kung TATANGGAPIN natin ang ARAL ng INC™, LALABAS na si CRISTO ay MANDARAYA! Isa Siyang SINUNGALING. Sapagkat NANAIG ang kapangyarihan ng HADES sa Kanyang tatag na Iglesia!

Kahindik-hindik na aral ano po!

Ang hirap isipin na yung kay CRISTO, NATALIKOD! HINDI man lang UMABOT sa CENTENNIAL. 

Samantalang yung HUWAD, UMABOT pa sa CENTENNIAL noong 2014 AD at ngayon ay nasa ika-106 TAON na!?

At dahil ALAM NATIN na ang PANGINOONG HESUS ay HINDI SINUNGALING at HINDI MANDARAYA, NAKAKASIGURO tayo na yung NANGARAL ng PAGTALIKOD ang SIYANG SINUNGALING at MANDARAYA: si Ginoong FELIX Y. MANALO!

PASUGO Agosto 1971, p.22: 
“Tinitindigan namin na ang Iglesiang itinatag ni Cristo ay talagang iisa lamang. Nang magkaroon ng INK sa Pilipinas ay wala na ang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem.” 

Noong SUMULPOT ang INK o INC™ sa Pilipinas, DOON LAMANG NAWALA ang Iglesiang tatag ni Cristo sa Jerusalem noong Unang Siglo!?

Isang magic na aral ng BULAANG PROPETA!

At HINDI pa NATATAPOS diyan ang KALITUHAN nila KUNG KAILAN talaga NATALIKOD ang UNANG IGLESIA.  

Sapagkat sa kanila ring PASUGO, Abril 1966, p. 46, INAMIN nila roon na HINDI pa pala NATALIKOD na GANAP ang UNANG IGLESIA (o ang ORIGINAL na IGLESIA NI CRISTO) sapagkat 1966 AD ay PATULOY pa raw na NAGPAPAPASOK ng MALING ARAL si SATANAS sa IGLESIA KATOLIKA NA 'SA PASIMULA'Y SIYANG IGLESIA NI CRISTO.' 

“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo." 

NATALIKOD NA GANAP ang UNANG IGLESIA 

  • 100 A.D. (Pasugo Online)
  • 1914 A.D. (Pasugo Agosto 1971)
  • 1966 A.D. (Pasugo Abril 1966)
SALUSALUNGATANG ARAL ng mga MANDARAYA!  Kung may NAPATUNAYAN man sila sa kanilang mga aral, ito ay ang mga sumusunod: 

  • HINDI natalikod ang Unang Iglesiang tatag ni Cristo! (Pasugo Abril 1966)
  • Ang Unang Iglesiang tatag ni Cristo ay ang Iglesia Katolika (Pasugo March-April 1992)
  • Ang Iglesia Ni Cristo™ na sumulpot sa Pilipinas noong 1914 ay HUWAD! (Pasugo Mayo 1968)
  • Ang Iglesia Katolika hanggang sa kasalukuyan ay siyang TUNAY at NAG-IISANG Iglesia ni Cristo! (Pasugo Abril 1966)

Sunday, November 29, 2020

"SI CRISTO AY DIYOS" sa katawagan lamang at hindi tunay ayon sa Pasugo

 [Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD blog

PASUGO August 1939, p. 17 
Isinulat ni Benjamin Santiago Sr. 

“Ang batang lalaking ipanganganak na tinutukoy ni Isaias ay ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Sinasabi ding Siya’y aatangan ng pamamahala; na ito’y pinatunayan ni Cristo ng sabihin Niyang: “Ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin” (Mt. 28:18). Pagkatapos na Siya’y atangan ng pamamahala, Siya’y TATAWAGING DIOS; ngunit, HINDI TUNAY NA DIOS, kundi TATAWAGING LAMANG, gaya ng pagtatawag na dios sa mga anak ng Kataastaasan. Maliwanag na sinasabi ng talata na si Cristo na tinatawag na Dios ay may Dios na kinikilala; at ang Kanyang Dios ay Siyang nagpahid o naghalal sa Kanya; sapagkat ang kahulugan ng salitang Cristo ay pinahiran. Sa Juan 20:17 ay sinabi ni Cristo: “Aakyat Ako sa Aking Ama, sa inyong Ama at sa AKING DIOS sa inyong Dios. Kung gayon, ang ating Panginoong Jesu-Cristo dios na may Dios.” 

 PASUGO Nobyembre 1939 

“Bakit pa kami mag-aaral sa naniniwala naman kaming si Cristo’y TINATAWAG NA DIOS. Ikinakapit na talaga kay Cristo ang salitang “Dios” nguni’t si Cristo ay hindi TUNAY NA DIOS, kundi TINATAWAG LAMANG DIOS. Ang salitang “Dios” ay ikinakapit din sa mga anak ng Kataastaasan, tinatawag din silang Dios (Awit 82:6, Juan 10:34-35). Ikinakapit din sa anghel ang salitang “Dios” (Huk. 13:21-22; Gen. 32:28; Osias 12:3-4). Si Moises ay ginawang Dios ng Dios at parang Dios (Exo. 7:1; 4:16). Kung sa mga anak ng Dios ay ikinakapit ang salitang “Dios” lalong may katwirang ikapit kay Cristo ang salitang ito (Dios), nguni’t hindi ito katunayang si Cristo ay tunay na Dios kundi Siya’y tinatawag lamang Dios.” Monday, November 23, 2020

Bakit Kailangan Ang Tunay na Iglesia at Hindi ang Huwad na Iglesiang Tatag ni Felix Manalo sa Pilipinas?

[Originally posted at Iglesia ni Cristo blog]

Narito na naman ang isang video ng Iglesia Ni Cristo® 1914 na pinamagatang "Bakit Kailangan Ang Tunay na Iglesia?" 

Mahaba ang nasabing episode ngunit ating tatalakayin lamang nating ang mga unang ilang minuto ng kanilang episode. Ipapaliwanag natin kung bakit KAILANGAN natin unawain ang kahalagahan ng PAG-ANIB sa TUNAY na Iglesiang TATAG MISMO ng ating PANGINOONG HESUS at HINDI ang HUWAD na iglesiang TATAG ni taong katulad ni GINOONG FELIX Y. MANALO sa PILIPINAS noong 1914
 

HUWAD NA IGLESIA

Sa pambungad na salaysay ni Ginoong Leonardo Pidlaoan Jr., [1:30] sinasabi niyang may ilan daw na umanib na sa Iglesiang tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo, ang INC™, at naging "ganap" na raw ang kanilang pananampalataya matapos raw na "marinig ang mga aral ng ating Panginoong Diyos" sa pamamagitan ng kanilang mga bayarang ministro.

Linawin lamang po natin. HINDI PO ARAL ng ating PANGINOONG DIYOS ang ipinangangaral ng kanilang mga bayarang ministro kundi ARAL po ito ni Ginoong FELIX Y. MANALO ayon na rin sa PAG-AMIN ng kanilang magasing PASUGO.  

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5 “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

PASUGO May 1961, p.4: At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”

PASUGO Mayo 1963, p. 27: “Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”

Malinaw po ang kanilang mga pahayag., na ang INC™ ay si kapatid na Felix Manalo ang NAGTATAG

Walang aral na galing sa Diyos na masusumpungan sa kanilang mga doktrina sapagkat ang mga ITINUTURO nilang LAHAT ay BINALANGKAS mula sa mga KATHA at sa SARILING UNAWA ni Ginong Felix Y. Manalo na siyang NAGTATAG at NAGREHISTRO ng "Iglesia Ni Cristo®" sa Pilipinas!

At dahil SIYA ANG NAGTATAG ng INC™, SIYA rin ang GUMAGAWA ng mga leksiyonng ITINUTURO ng mga ministro. 

Si G. FELIX Y. MANALO rin ang gumawa ng leksiyon sa PAGSAMBA. 

Si G. FELIX Y. MANALO rin ang GUMAWA ng kanilang DOKTRINA o PROPAGANDA. TANGING si FELIX MANALO lamang LAHAT ang gumawa!

Ang PAGSULPOT ng INC™ sa Pilipinas noong 1914 ay isang "katuparan" daw ng "hula". SANG-AYON po tayo diyan. Ang pagsulpot ng huwad na iglesia (raw) ni Cristo sa Pilipinas ay katuparan ng mga hula sa Biblia.

Bago pa man SUMULPOT ang Iglesia Protestante noong noong 1517, at ng Iglesia Ni Cristo® noong 1914, PINAUNA na ng Biblia ang pagbibigay ng BABALA na darating ang mga BULAANG MANGANGARAL!

Ang sabi ng ating Panginong Hesus ng ganito: 

"Mag-ingat sana kayo at huwag padaya kanino man. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan... At  marami ang madadaya... Lilitaw ang maraming huwad na propeta upang iligaw ang mga tao... lilitaw ang mga huwad na Cristo at mga huwad na propeta na magpapakita ng malalaking tanda at mga kababalaghan, upang iligaw, kung maaari lamang, kahit na ang mga hinirang." -Mateo 24:3-12;24

PANAHON pa ng Panginoong Hesus at mga alagad NAPAKALINAW na ng BABALA! Darating ang mga HUWAD na mangangaral at gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong HesuKristo para makapanlinlang! Sounds familiar!

Kailan pa itong babalang ito? Mahigit 1,432 TAON bago pa sumulpot ang Protestantismo noong 1517!  Mahigit 1,829 TAON bago pa itatag ni G. Felix Manalo ang kanyang INC™ noong 1914!

At nakakapangilabot na SILA pa ang may lakas-loob na gamitin ang mga talata ng Biblia ukol sa pagdating mga mga bulaang propeta samantalang SILA ang katuparan ng mga hulang ito?

Si APOSTOL SAN PABLO, hindi rin nagpahuli sa PAGBIBIGAY ng kaparehong BABALA. Aniya:

"Sapagkat darating ang panahon na hindi na maaatim ng mga tao ang mabuting aral; sa halip, dala ng kanilang mga pithaya at sa pangangati ng kanilang mga tainga ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga guro at itatalikod ang tainga sa katotohanan at ibabaling naman sa mga alamat." -II Timoteo 4:3-4

Hindi nga ba't ALAMAT lamang ang PAG-AANGKIN ni G. Felix Y. Manalo SIYA AY ANGHEL na hinulaan daw sa Biblia? 

Hindi ba't ALAMAT din ang PAG-AANGKIN nila na ang pagsulpot raw ng INC™ sa Pilipinas noong 1914 ay nahulaan din daw sa Biblia? 

At ang mga alamat na ito ay siyang kanilang saligan ng mga doktrina at turo nilang galing raw sa Diyos? 

Samantalang malinaw nilang INAMIN na si Felix Y. Manalo ang BUMALANGKAS at GUMAWA ng lahat ng TURO, LEKSIYON at DOKTRINA na kanilang ITINUTURO, PINANGANGARAL, PINAPANIWALAAN at SINASAMPALATAYANAN?!

Mas MATANDA pa ang BABALANG ITO kaysa sa PAGKAKATATAG ng INC™. Ang INC™ ay 106 taon pa lamang umiiral. Samantalang ang babalang ito ay mahigit 1,377 - 1,824 taon na!

Ngunit may PAKUNSWELO ang ating Panginoong Hesus sa ATING mga tunay na KAANIB sa TUNAY na Iglesia! Mataimtim niyang IPINANGAKO sa ATING mga HINIRANG na SIYA (SI CRISTO) ay SUMASAATIN sa LAHAT ng ARAW HANGGANG sa WAKAS ng PANAHON! (Mateo 28:20).

Kung SUMASAATIN ang ating Panginoong sa LAHAT NG ARAW, ibig lamang sabihin nito na HINDI NIYA INIWAN ang KANYANG IGLESIA

TALIWAS sa aral ng INC™ na NATALIKOD na raw na GANAP ang UNANG IGLESIANG TATAG ni Cristo, NANGAKO ang Panginong Hesus na HINDI AALIS, HINDI LILISAN at HINDI TATALIKOD sa KANYANG IGLESIA, kaya't MAKASISIGURADO tayong kailanman HINDI MATATALIKOD ang Kaniyang tatag na Iglesia (Mateo 16:18) 

At dahil diyan LALONG NALANTAD ang KASINUNGALINGAN ng mga ARAL at TURO ni G. Felix Y. Manalo ukol sa "TOTAL APOSTACY" o TULUYANG PAGTALIKOD daw ng SINAUNANG IGLESIA NI CRISTO ~ ang IGLESIA KATOLIKA!

At ang pangako niyang HINDI TATALIKOD ay MATUTUPAD, GANAP at HINDI MABABALI: "Lilipas ang langit at lupa ngunit di lilipas ang aking mga salita!" (Mateo 24:35) 

Kung MAY TUMALIKOD sa Unang Iglesia, HINDI si Cristo KUNDI si Felix Y. Manalo! Kung may NAGTAKWIL sa Unang Iglesia, hindi si Cristo kundi si G. Felix Y. Manalo!

At sa Kanyang pagparitong muli, ang mga TAPAT at HINDI TUMALIKOD sa TUNAY na IGLESIA, at HINDI NAGPADAYA sa mga BULAANG PROPETA ay MALILIGTAS

"Ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas!" -Mateo 24:13

FELIX Y. MANALO ULO AT TAGAPAGTATAG NG ng IGLESIA NI CRISTO® 1914

Ito ang KATOTOHANANG SINASALIGAN ng mga MAMAMAHAYAG na sinusulat nila sa mga pahayagan mula sa mga aklat-kasaysayan at mga encyclopedia: na ang Iglesia Ni Cristo na tatag sa Pilipinas ay opisyal na ITINATAG ni G. Felix Y. Manalo noong Hulyo 27, 1914. 

Sa tuwing sumasapit ang Hulyo 27 bawat taon, binabanggit ng mga mamamahayag na ang  Iglesia Ni Cristo® na sumulpot sa Pilipinas ay si FELIX MANALO ang NAGTATAG at ULO nito! !

"Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo, the church's 3rd leader, follows in the footsteps of Iglesia founder Felix Manalo." -Rappler's article 'Key figures in the 2015 Iglesia ni Cristo controversy: Where are they now?'

"Some Philippine banknotes from 2014 also display the church’s seal in commemoration of the centenary, and July 27th (the day Felix Manalo founded the INC) was designated as a special non-working holiday in 2009." -Asia By Africa article 'Iglesia Ni Cristo: The controversial Filipino sect targeting Africa'

"A Protestant author, Dr. Arthur Leonard Tuggy, attributes the Iglesia Ni Cristo's fantastic grwoth to, among other factors, Dedicate laymen eager to spread their message and an effective deployment of ministers. "And behind all this," he notes, "was the continuing charismatic LEADERSHIP OF ITS FOUNDER-HEAD, FELIX MANALO, [emphasis mine] now firmly anchored to a doctrinal base as God's messenger for the Philippines..." -PASUGO May-June written by Isabelo T. Crisostomo(Source: Britannica Encyclopedia Online)

(Source: Encyclopedia.com)

(Source: Wikipedia)


At kung may umanib man sa iglesiang TATAG ni G. F. Manalo, ito ay HINDI KAGANAPAN ng pananampalataya kundi ito ay KATITISURAN sapagkat WALANG ARAL ang BIBLIA para UMANIB sa isang HUWAD na iglesia, lalo na't ito ay malinaw na ITINATAG ng isang TAONG si G. FELIX MANALO

Ayon pa kay Ginoong Padlaoan Jr., [1:49] kung malalaman daw lamang ng mga inanyayahan kung GAANO KAHALAGA ang TUNAY na IGLESIA, "AYON SA BIBLIA", tiyak raw niyang marami ang hindi tatanggi.

Wala po tayong pagtatanggi sa KAHALAGAHAN ng TUNAY NA IGLESIA sapagkat ito isang bagay na LIKAS sa tao, ang UMANIB SA TUNAY at ITAKWIL ang HUWAD

Kung may PAGTATANGGI man sa pag-aanyaya ng mga mangangaral ng INC™ 1914 ay sapagkat ALAM ng TAO, AYON SA KASAYSAYAN na ang Iglesia Ni Cristo® ay HUWAD at ito'y NAGPAPANGGAP LAMANG na tatag ni Cristo, ngunit sa KATOTOHANAN ay SALAT!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."
Ang TUNAY na Iglesia ni Cristo, AYON SA BIBLIA at KASAYSAYAN ay IISA. Kung anong ITINATAG noong Iglesia ay SIYA PA RING IGLESIA NGAYON. Ang Iglesiang itinatag noon at Iglesia pa rin hanggang sa kasalukuyan ay walang iba kundi ang IGLESIA KATOLIKA!

PASUGO Abril 1966, p. 46: “Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

PASUGO JULY AUGUST 1988 pp. 6. “Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.” 

PASUGO MARCH-APRIL 1992, p. 22: "The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."

At paano ba sasang-ayunan ng Biblia ang PAG-AANGKIN ng Iglesia Ni Cristo® 1914 na ARAL MULA SA BIBLIA ang itinuturo nila samantlaang NAKADEPENDE sila sa BIBLIA na NANGGALING sa IGLESIA KATOLIKA?!

(Source: Wikipedia/BiblicalCanon)

NAGBUBUNGA BA NG KABANALAN ANG MGA KAANIB SA INC™ 1914?

Tanong ulit ni G. Leonardo Pidlaoan Jr., [1:59] "PAG-ARALAN NATIN, GAANO NGA BA KAHALAGA ANG TUNAY NA IGLESIA? MAYROON BA ITONG MALAKING KINALAMAN PARA ANG ISANG TAO AY MAKAGAWA NG MABUTI PARA SA KANYANG IKABABANAL AT IKALILIGTAS?"

Kung KABANALAN lang naman ang pag-uusapan, HANGGANG sa KASALUKUYAN ay WALA pang namatay na kaanib ng INC™ ang MAITUTURING na "BANAL" sa tradisyonal at modernong pamantayan. WALA pa silang TAONG MAITUTULAD sa kabanalang PINAMALAS NINA Apostol San PEDRO, ni San FRANCISCO de Assisi. WALA pa silang taong katulad ni Mother TERESA ng Calcutta o ni Santo JUAN PABLO  II na kinilala ng buong mundo at binigyan ng parangal sa kanilang huling hantungan bilang pagkilala sa kanilang kabanalan at kabayanihan alang-alang sa pangalan ni Cristo at ng Kanyang iglesia?!BULAANG PROPETA/MANGANGARAL

Sa kasaysayan ng PAGKAKATATAG ng Iglesia Ni Cristo® 1914, namatay si Ginoong Felix Y. Manalo na WALANG PALATANDAAN ng KABANALAN. Bagkos SIYA ay NAMATAY na NALAMATAN at NADUNGAISAN ang REPUTASYON dahil sa AKUSASYON ni ROSITA TRILLANES na siya raw di umanoy ay PINAGSAMANTALAHAN ni G. FELIX Y. MANALO.


Ganoon din ang PAGLALAHAD ng isang nagngangalang LESLI WOLFE ukol sa PAGKATAO ni G. Felix Y. Manalo bilang isang mangangaral noon sa nasabing kinaaniban niyang iglesia. 

Ayon daw sa salaysay ng kanyang asawa, si G. Felix Y. Manalo raw ay MAPANG-ABUSONG asawa at HINDI TAPAT sa kanilang KASAL. At dahil sa mga PASA na nakita sa kanyang asawa, si Ginoong Felix Y. Manalo ay napatunayang NAGKASALA (guilty) na nagresulta ng PAGKATIWALAG sa kanya.


Ganoon din si G. ERAÑO G. MANALO, HINDI rin siya NAKITAAN ng KABANALAN maliban sa PAGKILALA sa naging AMBAG niya sa PAGPAPALAGO at pagpapalaganap ng iglesiang MINANA niya sa kanyang yumaong amang si G. Felix Y. Manalo, bagay na gagawin ninuman na tumanggap ng isang pamanang pangkabuhayan.

At sa kasalukuyang Executive Minister na si G. EDUARDO V. MANALO, siya ay INAKUSAHAN mismo ng KANYANG PAMILYA ng PAGMAMALABIS at KURAPSIYON. Narito ang ilan sa mga balitang namayagpag sa buong mundo ukol sa di-umano'y korapsyon at pagmamalabis sa pamamahala ng INC™.

Kaya't sa naisin pa nating ipagpatuloy ang pakikinig sa kanilang episode, SAPAT SAPAT na sa ating malaman na sa pasimula pa lamang ng kanilang episode ay punung-puno na ito ng panlilinlang at pandaraya, bagay na hindi akma sa isang institusyon na nagpapakilalang "kay Cristo". 

Ang isang bagay na TUNAY NA SA DIYOS ay HINDI NANLILINLANG at HINDI NANDARAYA ng kapwa-tao. Hindi BABALUKTUTIN ang mga TALATA ng Biblia para sumakto sa kanilang mga baluktot na aral; at hindi aangkinin ang bagay na tanging sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus lamang. At hindi ipagpapalagay na sa Diyos ang mga bagay na handog at nakalaan sa sanlibutan tulad ng Iglesia Ni Cristo® Incorporated na itinatag at rehistradong pagmamay-ari ni Ginoong Felix Y. Manalo!

PASUGO Mayo 1964, p. 1: “Inihandog ng Dios ang kanyang sarili sa kanyang huling sugo upang dumiyos sa kanya. Samakatuwid, ang tanging may Dios sa huling araw na ito'y ang huling sugo -- si Kapatid na Felix Manalo."

MAGTATAGUMPAY ANG IGLESIANG TATAG NI CRISTO NOONG UNANG SIGLO AT MAHAHAYAG ANG KASINUNGALINGAN NG HUWAD NA IGLESIANG TATAG NOONG 1914. 
Jesus said: "You are Peter and upon this rock I will build MY church and the gates of hell shall not prevail against it." -Mt. 16:18 (emphasis mine)

[The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world. -Online Encyclopedia Britannica]

Felix Manalo said: "Why, who is Quirino? He is a man just the same as I am. I am not afraid of him. Show fear to no man -- that is the best way to defend your rights. Members of MY church were beaten up, some killed because they refused to vote for Quirino." -Free Press, February 11, 1950 (emphasis mine)

[Iglesia ni Cristo (INC), (Tagalog: “Church of Christ”) Cristo also spelled Kristo, international Christian religious movement that constitutes the largest indigenous Christian church in the Philippines. It was established by Félix Ysagun Manalo in 1914. -Online Encyclopedia Britannica]

Pasugo explained: "'Note His words "My Church." 'My' is a possessive pronoun that denotes possession and ownership.'" - PASUGO January 1974, p. 8 (emphasis mine)

SAMAKATUWID, ang Iglesia noong Unang Siglo ay KAY CRISTO! At ang Iglesiang sumulpot lamang nitong 1914 ay KAY FELIX Y. MANALO! 


ANG IGLESIA KATOLIKA ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO!

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." These four characteristics, inseparably linked with each other, indicate essential features of the Church and her mission. The Church does not possess them of herself; it is Christ who, through the Holy Spirit, makes his Church one, holy, catholic, and apostolic, and it is he who calls her to realize each of these qualities." -Catechism of the Catholic Church (emphasis mine)

"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century persecuted by the Roman emperors until the fourth century..." -PASUGO March-April 1992, p. 22 (emphasis mine)

PAREHONG OPISYAL na PINAHAHAYAG ng IGLESIA KATOLIKA at ng Iglesia Ni Cristo® 1914 na ang TUNAY na IGLESIANG KAY CRISTO ay ang IGLESIA KATOLIKA!

At bilang pangwakas, ating pakinggan ang mga pahayag ng isang Muslim Imam ukol sa turo ng Iglesia Ni Cristo® 1914 laban sa Iglesia Katolika.

       

"Ang Biblia ba ninyo ay gawa ba ninyo yan?" Sabi, "Hindi!" 

"San ba nagmula ang biblia ninyo?" Sabi niya, "Sa iglesia, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana." 

Sabi ko, "Iglesia Ni Cristo kayo, tapos yung Biblia ninyo ay nagmula sa Romana Katolika Apostolika? Hindi sila nakakaintindi sa Biblia nila, aklat ng Katoliko, hindi sila nakakaintindi. At kayong mga Iglesia Ni Cristo, NAGBABASA lamang, sa AKLAT NG MGA KATOLIKO, kayo ang nakakaintindi? 

Dahil the HISTORY OF THE BIBLE, we cannot deny, the history of the Bible was compiled, collected by the early Christian Catholics. While the Roman Catholics in this latest century they are reading the Bible, at ang BIBLIA ORIGINAL ay NAGMULA sa ROMANO KATOLIKO!" 

"Imposible na ang GUMAWA sa Biblia ng ROMANO KATOLIKO ay maiimpierno. Yung lumikha sa Biblia maiimpierno. Yung NAGBABASA maparaiso? Imposible naman!

Sunday, September 13, 2020

IHS - Simbulo ba ng Pagano?


Ang kamangmangan ay isang katangian ng kadiliman sa kaluluwa. Paano ba tinawag na "pastor" si Ginoong Jomarie Abellana kung mismong sa kasaysayan ng IHS ay hindi niya napagtanto ang tunay na kahulugan nito ayon sa kasaysayan?

Ayon sa 'Born-Again Christian' self proclaimed pastor na ito, ang IHS daw ay sumisimbulo sa

I- ISIS
H - HORUS
S - SETH

Sino si Isis?

Sa kaalaman ng mga sumusubaybay sa blog natin, si Isis (o Aset ot Eset) ay isa sa mga diyus-diyusan ng mga sinaunang mga Ehipsiyo (Egyptians).  Si Heliopolis ang, ang paganong pari ng mga Ehipsio ang BUMUO ng MITOLOHIYA ni Isis. Ibig sabihin, gawa-gawa o kathang isip lamang ang pag-iral ni Isis na pinaniwalaan naman nitong mangmang na self appointed pastor kuno. (Source: Wikipedia. Magbasa nang may kaalaman at hindi matulad sa mga pastor (kuno) na nangangaral ng kasinungalingan!)

Sino si Horus?

Si Horus (o kilala rin sa pangalang Hor, Har, Her o Heru) ay diyus-diyosan ng mga sinaunang mga Ehipsiyo (Egyptians). Mula sa kathang-isip na diyus-diyosang si Isis, nabuo si Horus na sinasabing anak nila ni Osiris. Si Osiris ay isang ALAMAT (myth) at pinaniniwalaang umiiral (existing) ng mga Ehipsio noong libong taon bago pa ipinanganak si Cristo (BCE). Katulad siya ng ALAMAT ni MALAKAS at ni MAGANDA na alam naman nating hindi totoo.  Kaya si Horus ay anak ng isang alamat (Osiris) at ng isang likha ng isip (Isis) kaya't hindi po siya totoong umiiral. Sa katulad nitong self-appointed pastor ay masyadong mapaniwala sa mga kasinungalingan ng mga sinaunang tao kahit sa panahon ngayon ay mas madaling saliksikin ang katotohanan sa pamamagitan ng search sa Google. Subukan kaya niyang magbasa mula sa Wikipedia at nang hindi habang buhay na mangmang!

At sino naman si Seth?

Ayon sa Alamat ni Osiris, si Seth ay tiyuhin ni Horus (kapatid ni Osiris).  Kilala rin si Seth sa pangalang Setekh, Seteh o Set.  Sa mundo ng mga sinaunang Ehipsio, si Seth ay mortal na kaaway ni Horus sapagkat siya (ayon sa alamat) ang pumatay kay Osiris na ama ni Horus na asawa ni Isis. Bagama't libong taon na itong nawala sa paniniwala ng mga Ehipsiyo, itong self-appointed pastor kuno ay naniniwala pa rin sa isang kasinungalingan ng isang alamat na gawa-gawa ng mga taong wala pang kinikilalang Diyos noong panahon.

At para hindi mananatiling mangmang, hinihikayat namin ang mga galit sa tunay na Iglesia katulad ni Ginoong Abellana na MAGSALIKSIK sa Google at nang magkaroon ng kaalaman. Sa isang katulad niyang "pastor" (kuno) may inaasahan sa kanya ang tao ~ ang MANUMPA sa KATOTOHANAN at hindi sa kasinungalinga para manlinlang ng tao! Paano na kaya iyong mga inaralan niya? Sila'y katulad din niyang maniwala sa isang kasinungalingan ng isang alamat. Kawawang mga nilalang.

Ayon sa Biblia, ang sabi ng Panginoon sa mga katulad nilang mga nagtuturo ng kabuktutan, kasinungalinga at paglilinlang ay ganito:

"Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay." -Mateo 15:14

Ano bang tunay na kahulugan ng IHS na nakikitang nakaukit sa mga Simbahan at mga kasuotan ng paring Katoliko?

Ito ay ayon sa Talasalitaan ng Collins:

[IHS] a contraction derived from the Greek word ΙΗΣΟΥΣ, Jesus, used as a symbol or monogram: later misunderstood as a Latin abbreviation I.H.S. and expanded variously as Iesus Hominum Salvator, Jesus, Savior of Men; In Hoc Signo (Vinces), in this sign ( thou shalt conquer); In Hac (Cruce) Salus, in this ( cross) salvation

Isalin natin sa Tagalog para maunawaan ito ng mga mangmang na pastor.

Ang IHS raw ay isang pinaikling salita mula sa salitang Griego ΙΗΣΟΥΣ, Hesus, ginamit bilang isang simbolo o monogram: kalaunan ay pinagkamalan bilang isang pagdadaglat sa Latin na I.H.S. at pinalawak na iba-ibang pakahulugan bilang Iesus Hominum Salvator, Jesus, Savior of Men; In Hoc Signo (Vinces), sa karatulang ito (ikaw ay magtagumpay); In Hac (Cruce) Salus, sa kaligtasang ito (krus)

At sa mapanlinlang na pastor katulad ng nasa itaas, ay binigyan niya ng IBANG KAHULUGAN (Isis, Horus, Seth) upang MASAMA ang tunay n KAHULUGAN nito ΙΗΣΟΥΣ para PALABASIN na ang mga KATOLIKO ay SUMASAMBA sa mga diyus-diyosan ng mga Ehipsio!

Kung sa kasabihang: 'we are not judged by the color of our skin but by the content of our character,'  ang aming mensahe kay Pastor Abellana Jomarie Christian ay ganito: WE ARE NOT JUDGED BY THE MERITS OF OUR OPINION BUT BY THE CONTENT OF OUR CHRISTIAN CHARACTER."

Ang sa Diyos PAGMAMAHAL ang namumutawi sa kanilang mga bibig, itong pastor na ito, ang namumutawi sa kanya ay GALIT sa KAPWA.  Kinasangkapan siya ng Diablo para MANLINLANG sa pamamagitan ng PAGSISINUNGALING at PAGTATANIM NG GALIT SA KAPWA! Ikaw iyon Ginoong Pastor!

Hinulaan na ni Cristo ang pagdating ng mga BULAANG PROPETA, ito na po ang isa sa kanila, patunay na ang tunay niyang Iglesia ay nagpapatotoo sa mga sinalita ni Cristo na narito na nga sila, mga manlilinlang na dapat itakwil.

Tuesday, July 28, 2020

Philippine Star: Iglesia ni Cristo... founded by Felix Manalo, marks its 106th anniversary today, July 27, 2020.

Tunay nga na si Felix Y. Manalo ang NAGTATAG ng Iglesia Ni Cristo® at hindi ang Panginoong Hesukristo! Kasaysayan na rin po ang nangungusap ng katotohanan!


Maligayang Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Iglesia ni Ka Felix Y. Manalo ~ ang Iglesia Ni Cristo®!

Friday, June 5, 2020

PASUGO: Biblical Proof that CHRIST IS GOD!


THE IGLESIA NI CRISTO's denial of Jesus' deity is nothing new under the sun.  Their opposition to Christ's deity has long been refuted by the Church Fathers and theologians both Catholics and Protestants in huge volumes of books since the CHURCH of CHRIST affirmed this doctrine in 325 AD. And as a Catholic, I am compelled to share my thoughts on this. We Catholics who love the Lord and His one true Church should never leave their lies and deceitful teachings against our Lord God Jesus Christ unchallenged.

Rejection of Christ's deity was all evident in the Bible itself. It is understandable because, among biblical personages like the prophets and sages, our Jesus Christ is UNIQUE, from Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Isaiah, Jeremiah none of them ever claimed divinity or God himself 'manifested in the flesh'. And because Christ's claim goes against the Jewish belief in 'ONE GOD', Him being equal with God ~ and God himself makes him answerable to the Law~ The SHEMA ~ therefore He was found guilty of BLASPHEMY~ A MAN making himself GOD ~ deserving DEATH.

"The Jews answered him, 'We are not stoning you for a good work but for blasphemy. You, a MAN, are making yourself GOD.'" -John 10:33 

No doubt, as a PROPHET Jesus was loved by His own people (the Jewish people). However when he was found doing  GOD'S BUSINESS on earth such as FORGIVING sins (God alone can forgive sins Mark 2:7) or BREAKING the SABBATH laws (...the Son of Man is Lord of the sabbath (Mat. 12:1-8),  it was problematic for the Jewish authorities, for GOD ALONE is the only one who could forgive sins and not men. And for a pious Jew, braking the Sabbath Law is breaking God's law itself! By breaking the Sabbath law, Jesus was perceived not from God but as an enemy of the Jewish people.

Also very disturbing for the Jewish authorities was His claim of ETERNAL EXISTENCE ('before Abraham came to be I Am'. John 8:58).

And when He was BEFORE THE SANHEDRIN our Lord Jesus Christ then boldly proclaimed the TRUTH about HIM saying: "I AM" the MESSIAH - THE SON OF GOD and "you will see the Son of Man seated at the right hand of the Power and coming with the clouds of heaven."(Mark 14:62)

To his horror and disgust, the High Priest of the Jewish temple TORE his sacred garments before the tribunal and PRONOUNCED his verdict against Jesus: "What further need have we of witnesses? You have heard the BLASPHEMY. What do you think?" (Mark 14:63-64). And they ALL CONDEMNED Him to DEATH!

AS GOD MANIFESTED IN THE FLESH, He raised up the DEAD, defied laws of nature, and even commanded the sea and the wind and they obeyed (Mk 4:35-41). Deeply disturbed and baffled, His disciples start questioning WHO JESUS WAS: "Who then is this whom even wind and sea obey?"  A MAN in appearance yet can COMMAND NATURE and they ABIDE?  

But the greatest thing and I would say, the most scandalous ACT OF LOVE He selflessly performed was when HE SAVED the world through his PASSION and DEATH. For a mere man SAVING mankind from the pit of damnation is not even possible. There is no other Savior but ONLY GOD ~ "I am the LORD, your God, since the land of Egypt; You know no God besides me, and THERE IS NO SAVIOR BUT ME." -Hosea 13:4. And there is no one who could give eternal life BUT God (John 17:2)

Given those Biblical facts above about our Lord Jesus Christ we, therefore, re-affirm what was affirmed in 325 AD that our LORD JESUS is GOD COMING IN THE FLESH (2 John 1:7). He is 100% MAN and 1005 GOD. DIYOS SA KALIKASAN, TAO SA KALAGAYAN!

RECYCLED ARIANISM


Aside from the Jewish authorities, in TIMELINE of Christianity, some few disillusioned people came up with the same recycled REJECTION like the Jewish authorities. Among them was ARIUS, a bishop of Alexandria (Egypt) who denied Jesus co-equal with God the Father, created and thus inferior in essence and nature. Other than Arius were Nontrinitarians such as Theonas, Secundus of Ptolemais, Eusebius of Nicomedia, and Theognis of Nicaea. Their false teachings were all condemned by the Church of Christ ~ the Catholic Church.

So that in 325 AD at the Council of Nicea, the one and only CHURCH of CHRIST which was the CATHOLIC CHURCH defended and condemned the false teachings of Arianism and finally defined and AFFIRMED the official Christian doctrine on JESUS CHRIST the SECOND PERSON of the HOLY TRINITY, true GOD and true MAN - all beautifully summarized in the Nicene Creed.

INC's teachings are hinges into two major doctrines: (1) CHRIST IS NOT GOD - ONLY A MAN and (2) THE ORIGINAL CHURCH of CHRIST (the Catholic Church) APOSTATIZED. Refuting one will make their doctrine collapse. Refuting two will make their man-founded church crumble.

Source: Pasugo.com.ph
Their Pasugo magazine was incorrect: The title should be 'THE BIBLICAL PROOF THAT CHRIST IS GOD'. The teaching of the Iglesia Ni Cristo® founded by Mr. Felix Y. Manalo in 1914 in the Philippines wasn't a secret at all. Manalo's founded church does not have an extensive and scholarly written catechism that is publicly available in print or online like the Catechism of the Catholic Church which was made available for public reading, for evangelization and teachings, for moral and practical guidance. A glimpse of their recycled Arianism can only be read in their official magazine called 'PASUGO' just like what was published online above.

No serious Christian would deny the fact that our Lord Jesus Christ was born a man. It's all there in the Bible. However, Christ being God is deeply problematic to the Jewish authorities and the Iglesia Ni Cristo® preachers.  They failed to discover it. And they refuse to see the Truth. They chose to remain blinded and are leading their own followers to fall on their own pit.


Never in John 8:40 (NKJV) was Jesus DIVINITY denied. His being a man does not deny him being DIVINE.

In fact, on the contrary, the same New King James Version of John Chapter 40:42-58 confirm HIS BEING DIVINE:
Jesus said to them, “If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and came from God...
“Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I AM.”
Jesus claimed eternal EXISTENCE even before Abraham was ~ 'I AM'!

In Hos. 11:9 and Ezek 28:2 (NKJV) were quoted OUT OF CONTEXT. These verses DO NOT apply to Jesus even he was found to be a man. These verses were addressed to mortal men like us, who, by no means were creatures created by God's power and not applied to our Lord Jesus. That's becasue JESUS was NOT CREATED! He is BEGOTTEN UNCREATED Son of God.

You see the parallelism between the Iglesia Ni Cristo's argument and the Jewish people during the time of Christ, both denied Jesus' divine origin because He is a Man in appearance yet making Himself equal with God. 

Therefore let us boldly confess this truth about our Lord Jesus Christ, that He is FULLY HUMAN (John 8:40) and He is FULLY DIVINE (John 1:1). St. John the Evangelist was very consistent with this truth 'Jesus (God) coming in the flesh'! (2 John 1:7)

If John Chapter 8 ended at VERSE 40 then together with the Iglesia Ni Cristo®, we could certainly conclude the same. But the whole chapter 8 NEVER talked about Jesus 'NOT being GOD' but it talks about Jesus, eternal GOD manifested in the flesh (MAN), God - distinct from the Father, in essence, same God with the Father. 

Here is the context in John 8:
Verse 40 - Jesus, a man who told you what He heard from God
Verse 41 - The Jews said God is their "Father"
Verse 42 - Jesus said, if God is their "Father", they should believe Him because He is from God
Verse 44 - Jesus confirms that those who deny Him aren't from God but from the devil.
Verse 45 - Jesus tells the truth and those who deny him (God in the flesh) do not want to listen.
Verse 47 - He who is of God hears Him, the Word of God. He who is not from God denies Him.
Verse 56 - Jesus claimed to see Abraham (Abraham preceded Jesus in the flesh 18 Centuries)
Verse 57 - Jews understood what Jesus meant. So he was questioned 'You're not in your 50s and yet you claimed to have seen Abraham' (who was 1,767 years older)?
Verse 58 - Jesus confirmed to the Jews that BEFORE ABRAHAM WAS "I AM"! Boom!

Are we not supposed to be preaching the TRUTH about our Lord Jesus Christ?  But what the Iglesia Ni Cristo® preachers doing is exactly the opposite.  They twisted the Bible to suit their deceitful teachings and lied about our Lord Jesus Christ.  

In quoting Acts 2:22 (NKJV) these deceivers made it appear to their readers that the Apostle St. Peter was a LIAR.

They put their false understanding of Jesus into the Apostle's thoughts and then made it appears that St. Peter was their witness against Jesus' divinity. 

How could the Apostle Peter denies Jesus' divinity when he deeply knew who JESUS WAS.  And because of his deep faith conviction, he ultimately offered his own life for the sake of the Lord and His Church?!

So that in 2 Peter 1:1 he confessed our Lord JESUS is GOD AND SAVIOR!


"To those who have  obtained like precious faith with us by the righteousness of our GOD AND SAVIOR Jesus Christ"

For thousandth times, the CATHOLIC CHURCH ~ the ONLY TRUE CHURCH OF CHRIST AFFIRMS and DEFENDS this TRUTH. That our LORD JESUS CHRIST is  100% MAN – born of the Blessed Virgin Mother Mary – but NOT a 'man ONLY'Matthew 1:18, 20 DOES NOT DENY HIS BEING DIVINE. This verse is still in parallel with the WHOLE BIBLICA TRUTH about our Lord Jesus Christ that HE'S GOD BORN IN THE FLESH

A slap in the face, here is Apostle John 1:1 -3 declaring this ultimate Truth!

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.  He was in the beginning with God.  All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

"And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth."
Apostle John was declaring JESUS was the WORD ~ He was WITH GOD ~ and He was GOD ~ everything was created, without Him, nothing came to be. The WORD - GOD BECAME FLESH and we see His glory! The GLORY of the ONLY BEGOTTEN SON ~ JESUS CHRIST our Lord and Savior God! 

In his Second Letter (1:7) St. John warmed us:

"For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh."
THEREFORE those WHO DO NOT CONFESS GOD coming in the flesh are called  DECEIVERS!

And what shall we do to these "DECEIVERS"?

The Apostle sternly WARNED us of their coming, he said (2 John 1:8-11):
"Look to yourselves, that we do not lose those things we worked for, but that we may receive a full reward. 
"Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son.  If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him; for he who greets him shares in his evil deeds."
Beware of the "DECEIVERS" Do not take them into your houses and do not greet them! That's the right thing to do!

How could Paul's Letter to the Galatians (4:4) is contextually opposed to the book of the Old Testament (Numbers 23:19) when they were written a thousand years apart?

Copying a phrase from one book and paste it to another phrase from the Bible and to form a sentence is THE WORK OF A DECEIVER!

Again Galatians 4:4 does not deny Jesus' divinity.   The truth about Him being the LOGOS ~ Word of God, God himself who became flesh can never be disproved by quoting Galatians 4:4.

God is TRUTH. Numbers 23:19 says it. God is NOT a man!  We as mortal beings can never be gods.

But GOD can be a MAN as He wishes. He is omnipotent! And when he chose to be incarnated into FLESH, He was still God! Diyos sa kalikasan, Tao sa kalagayan!

The deceivers of faith, they cannot provide a single verse from the Bible that says "JESUS IS NOT GOD". They could only assume He is not God by using verses that say Jesus was born a man!


This is a product of poor theology. That's understandable because none of the INC™ paid ministers is a theologian. With no theology of their own and no book written, their ministers heavily rely on what was written or said by other preachers and theologians during their pamamahayag. Their ministers could only explain their doctrines by demonizing Catholic doctrines. What a deceiver!

From its founder Felix Y. Manalo to his grandson Eduardo V. Manalo, none of them earned a doctorate in the field of theology and yet their copied blasphemous interpretation of the Bible against our Lord God and Savior Jesus Christ is the only accepted basis for their "aral" or "doktrina".

"God from God, Light from Light" is what was affirmed by the Church of Christ at the First Council of Nicea in 325 AD. The Iglesia Ni Cristo's misinterpretation of John 8:42 was nothing but intentional deceit for deception. It was twisted so that they may justify their twisted doctrine and blaspheme our Lord God and Savior Jesus Christ.

Jesus "proceeded forth and came from God" interpreted as a "beginning" of Christ was really misleading.  It suggests that Christ WAS CREATED.

The Bible is very clear on this issue: that Jesus (Word) was the CREATOR, not creation (All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made -John 1:3)!

These INC™ paid ministers are mocking John's theology of the Logos (Jesus the Word of God) when he said "All things were made through Him (Word), and without Him (Word) nothing was made that was made." (John 1:3) Indeed JESUS THE WORD of GOD was THE CREATOR. Jesus Christ HAS NO BEGINNING, he is THE CREATOR the beginning of everything! 

Watch brother Mario Joseph, a Muslim convert to Catholicism on JESUS - WORD OF GOD (CREATOR vs CREATION)

GOD (THE FATHER) AND JESUS THE ALPHA AND THE OMEGA (First and the Last)

In ISAIAH 44:6 (NKJV) says GOD ALONE is the FIRST and the LAST and besides Him, there is NO OTHER!
"Thus says the Lord, the King of Israel,
And his Redeemer, the Lord of hosts:
‘I am the First and I am the Last;
Besides Me there is no God."
Another compelling truth about Jesus' divinity was recorded THREE TIMES in the Book of Revelations where He proclaimed HE IS THE ALPHA AND THE OMEGA - THE FIRST AND THE LAST!

Rev. 1:8 (NKJV) "I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the [b]Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty."

Rev. 21:6 (NKJV) "And He said to me, “It is done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts."

Rev. 21:13 (NKJV) "I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last."

For the Iglesia Ni Cristo® and nontrinitarian sects, having the Father and the Son as both God makes TWO GODS. Adding the Holy Spirit makes THREE.  While the official teaching of the Church of Christ says there is ONLY ONE GOD and NOT three (read HOLY TRINITY)

"The whole history of salvation is identical with the history of the way and the means by which the one true God, Father, Son and Holy Spirit, reveals himself to men "and reconciles and unites with himself those who turn away from sin" -CCC 234 (emphasis mine)

If Christ died, that's because He was 100% HUMAN. Yet that does not deny him being God.

As God, he has the power to lay his life and to claim it back.

“Therefore My Father loves Me, because I lay down My life that I may take it again.  No one takes it from Me, but I lay it down of Myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again." -John 10:17-18
Yes, our Lord Jesus Christ is 100% ETERNAL GOD!

He died in the FLESH as he is subjected according to the FLESH "God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh" -Romand 8:3

But Him being in the Flesh is NOT his original nature. HE'S GOD "You are from beneath; I am from above. You are of this world; I am not of this world." -John 8:34

So no one is denying Jesus being human. Similarly, no one denies Him being God.  And when our Lord God, the Alpha and the Omega - the First and the Last will come again to judge the living and the dead, everyone will see Him, even the one who pierced Him! -Revelations 1:7-8


Christ recognizes God the Father as His God (Mark 15:34)! Christ recognizes God the Father as His Father and THEY ARE ONE (John 10:30)  Jews, too, recognize Jesus divinity but rejected it! (John 10:33)

'Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, as You have given Him authority over all flesh, that He (Jesus) should give eternal life to as many as You have given Him. And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.  I have glorified You on the earth. I have finished the work which You have given Me to do.  And now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was.' -John 17:1-5

And it is a blatant LIE to say that God the Father DID NOT recognize Jesus His Son. His baptism, the Father already declared Him His Son His beloved: "This is my beloved Son in whom I am well pleased." (Matthew 3:17) And again during Jesus' transfiguration, God the Father declared the Son: "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear him!" (Matthew 17:5

God told us to LISTEN TO JESUS and NOT to paid Ministers of the Iglesia Ni Cristo®! And if we listen to Jesus, we should listen to His original CHURCH He founded. Because His Church is the PILLAR and GROUND of TRUTH! (1 Timothy 3:15) Jesus has NOTHING to do with the Iglesia Ni Cristo® founded by Mr. Felix Y. Manalo in 1914! Do not listen to them.

I cannot find any proof in Isaiah  44:8 that says God DID NOT RECOGNIZE Jesus as God! That verse only proves our belief in ONE GOD while they believe in Three Gods

If the Prophet Isaiah would be alive today, he would have rebuked this Iglesia Ni Cristo® paid minister for LYING! "Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel." -Isaiah 7:14

IMMANUEL, according to St. Matthew (1:23) means GOD WITH US! For indeed GOD was BORN to us IN THE FLESH!  God with us ~ Immanuel! (John 1:1; 14)


According to the Bible CHRIST is able to sympathize with us because HE was born LIKE US in everything EXCEPT sin!
"For we do not have a High Priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." -Hebrews 4:15
So what's unusual to see Christ "worried" after all he is 100% human? And if God has to be less of human qualities, why is it that God has to REST after creating the entire universe in 6 days? (Genesis 2:2-3)

 In conclusion, the Bible says, 'JESUS THE SAME YESTERDAY, TODAY AND FOREVER' (Hebrews 13:8)! If Christ is GOD eternally from the beginning, He is God when He was born flesh and He is the same God when He will come again!


CHALLENGE TO THE IGLESIA NI CRISTO® 1914

That's why we shouldn't be wondering why Jesus ate and drink, he was tempted, he cried, he was angry, he suffered, he feared and he died ~ because HE WAS HUMAN LIKE US (born in the flesh) but NEVER in the Bible, he was said to be "NOT GOD"!

As a challenge to all paid ministers of the Iglesia Ni Cristo®, please give us the following exact words/phrase in the Bible.

1. Bible verse that explicitly denies Jesus NOT God.
2. Bible verse that the Father denied Jesus as God.
3. Bible verse that says we should recognize TWO LORDS!
4. Bible verse that says we should worship a MERE MAN aside from God the Father.

5. Bible verse that spells out Felix Y. Manalo as the 'Last Messenger of God in these Last Days."
6. Bible verse that explicitly says 'The Church of Christ will completely apostatize' and that a man from the Philippines will emerge and re-establish His Church!
7. Bible verse that explicitly says the Church would be named "The Iglesia Ni Cristo"

8. Bible verse that mandates Christians to call themselves "Iglesia"
9. Bible verse that says only members of the 'Iglesia Ni Cristo' are saved!
10. Bible verse that says 'The Bible is the sole authority" in matters of faith and morals!


My Blog List

My Calendar