"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, July 20, 2019

HINDI RAW IGLESIA KATOLIKA ANG TUNAY NA IGLESIA?

[Sipi mula sa Iglesia ni Cristo 33 AD blog]

Isa na namang post ng kaanib ng Iglesia Ni Cristo® 1914 ang ating sasagutin sapagkat hindi tayo magsasawang ipagtanggol ang Iglesiang TATAG NI CRISTO at ang TUNAY na KALIKASAN ni CRISTO bilang DIYOS sa kalagayan ng TAO. Gawin nating parang Q&A para mas malinaw. Ang PULA ay ang komento ng INC™ at ang ASUL ay ang ating sagot/komento/paliwanag.


ANG IGLESIA KATOLIKA BA ANG IGLESIA NI CRISTO NA ITINAYO NI CRISTO NOONG UNANG SIGLO?

“Hindi Sapagkat sa Pangalan pa lang ay Bagsak na”😂

Ibabalik rin natin sa kanila ang tanong: ANG IGLESIA NI CRISTO® 1914 BA ANG ITINAYO NI CRISTO NOONG UNANG SIGLO?

Isang malaking HINDI! Sapagkat sa taon pa lamang nang pagkakatatag ay BAGSAK NA! Hulyo 27, 1914!

MALIMIT NATING MARINIG o mabasa na sinasabi ng mga Catholic Defenders na "ang Iglesia Katolika ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo noong unang siglo o noong 33 AD."

Subalit, mapapansin na sila na rin ang may pahayag na "Iglesia ni Cristo" ang itinayo ni Cristo noong unang siglo, samantalang sila ay "Iglesia Katolika Apostolika Romana." Kung sa pangalan pa lang ay magkaiba na, kaya hindi mali na sabihing ang Iglesia Katolika ay nagpapanggap lamang na siya ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Cristo nong unang siglo.

Hindi lang po mga KATOLIKO ang NAGSASABING ang "IGLESIA KATOLIKA MISMO ang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO" kundi ang kanilang PASUGO rin.

PASUGO Abril 1966, p. 46: 
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."
PASUGO JULY AUGUST 1988 p. 6.
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”
PASUGO MARCH-APRIL 1992, p. 22
"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."
 Ayon naman sa Online Britannica Encyclopedia, na ganito ang sabi:
"The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world." (ang pagdidiin sa amin)
Ito rin naman ang pagpapatotoo ng BBC, ang Iglesia Katolika raw umiral na noon pang mahigit kumulang na 2,000 taon na ang nakakaraan.
"The Catholic Church is the oldest institution in the western world. It can trace its history back almost 2000 years."
Ito naman ang buod ng katotohanan sa kasaysayan ng ating kaligtasan, nasusulat sa Wikipedia ang mga ganito:
"...the history of the Roman Catholic Church is integral to the history of Christianity as a whole. It is also, according to church historian, Mark A. Noll, the "world's oldest continuously functioning international institution." This article covers a period of just under two thousand years."
PAG-ISIPAN NATIN:  Ang IGLESIA KATOLIKA raw po MISMO ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO.  Ito ay NAPAPATUNAYAN raw sa PAMAMAGITAN ng PAGTUNTON sa KASAYSAYAN pabalik sa PANAHON ni CRISTO at ng mga ALAGAD na halos mahigit-kumulang na 2,000 taon na ang nakalilipas.

Kaya't DITO LAMANG TAYO SA TOTOO. Ayon sa KASAYSAYAN, ENCYCLOPEDIA at maging sa magasing PASUGO, "ANG IGLESIA KATOLIKA" nga naman MISMO ang "TUNAY NA IGLESIANG TATAG NI CRISTO!" Samakatuwid ITO ANG TUNAY AT NAG-IISANG IGLESIA NI CRISTO!

At para hindi naman KAMANGMANGAN ang mananatiling naghahari sa mga isip ng mga kaanib ng INC™ 1914, ito ang ibig sabihin ng salitang KATOLIKO (Catholic)!
Opo, ang IGLESIA KATOLIKA raw po ay ang PANGKALAHATANG IGLESIA NG MGA KRISTIANO! Kaya sana MALINAW na po ito mga kababayan!

Ang ikinakatuwiran nila ay hindi naman daw tinatawag na “Iglesia ni Cristo” ang Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo. May nangangatuwiran pa nga na wala naman daw pangalang itinatawag sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo. At iba naman, sapagkat ang Iglesia Katolika ay aminado silang hindi tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo, subalit sinasabi nila na hindi naman daw mahala ang pangalan.

Totoo ba ang sinasabi nilang ito? Ito ngayon ang ating siyasatin sa pagkakataong ito.

MAY PANGALANG ITINATAWAG SA IGLESIANG ITINAYO NI CRISTO

KATOTOHANAN: Walang tiyak o specific na binigay na turo o utos si Cristo ukol sa pagpapangalan sa Kanya ng Iglesia. Ni walang binanggit si Jesus na sinabi sa mga alagad na 'ipangalan niyo sa akin ang Aking Iglesia.'  

Katulad ng malimit na sinasabi ng mga INC™ na WALA raw malinaw na sinabi si Jesus na 'Ako ay Diyos', DAHILAN para ITANGGI nila ang pagka-Diyos ni Cristo. Ganyan ang pamantayan ng Iglesia Ni Cristo®-1914. Kaya't kung HINDI MALINAW na sinabi ni Cristo, HINDI dapat tanggapin ng INC™ bilang saligan.

Pero porke't walang literal na turo si Cristo na ipangalan sa Kanya ang kanyang Iglesia, hindi ito nangangahulugan na ang Iglesia noong unang siglo ay hindi na Kanya.

Tandaan, tanging sa ROMA 16:16 lang may nabanggit si Apostol San Pablo na "iglesia ni Cristo" at HINDI "Iglesia Ni Cristo"! Magkaiba po 'yan! (Basahin: Aling Iglesia nga Ba ang Tinutukoy sa Roma 16:16?)

Hindi tulad noon 1517 matapos tumiwalag si Martin Luther sa Iglesia Katolika, LIBU-LIBONG mga 'iglesia' na TATAG ng TAO at LAHAT sila UMAANGKIN na SILA raw ang TUNAY.Ang paggamit ng mga INC™ sa talata sa Mateo 16:18 ay parang sila na rin ang naghukay ng sarili nilang patibong.
Mateo 16:18: "Ngayon sinasabi ko sa iyo na IKAW AY PEDRO, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ANG AKING IGLESIA, at DI MANANAIG SA KANYA ang PINTUAN NG IMPIYERNO!"
Ang talata sa itaas ay HINDI TUMUTUKOY sa kanila (INC™-1914) kundi ITO aty TUMUTUKOY sa KASAYSAYAN ng IGLESIA KATOLIKA!

DITO TAYO SA KATOTOHANAN! 
 • MALINAW na MAY ITINATAG si JESUS na IGLESIA. 
 • MALINAW na HINDI Niya literal na inutos na iparehistro sa Kanyang pangalan.
 • MALINAW na  KAY Apostol SIMON PEDRO Niya ITINATAG ang Kanyang Iglesia (hindi kay Felix Manalo).
 • MALINAW na IPINANGAKO ni Cristo na HINDI MATATALIKOD itong Iglesiang Kanyang itinatag! 
 • At MALINAW na kung WALANG PAGTALIKOD, WALANG ITATAYO! Kung walang pagtalikod, hindi na kailangan ang pagsulpot ng maraming 'iglesia' mula 1517.
PAG-ISIPAN NATIN

Paanong maangkin ng Iglesia Katolika na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung hindi siya tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo, kundi tinatawag siya sa pangalang “Iglesia Katolika Apostolika Romana”?

PAG-ISIPAN NATIN!

Paanong maangkin ng Iglesia Ni Cristo® 1914  na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung HINDI naman naparito sa Pilipinas si Cristo upang muling ITATAG niya ito (Pasugo Mayo 1961, p. 22)? Pangalawa, HINDI NATALIKOD ang tunay na Iglesia kaya't walang kabuluhan ang pag-aangkin ng INC™ na sila ay ang bumangong-muli mula sa pagtalikod (Pasugo Abril 1966, p. 46). 

Ang INC™ ay ipinangalan kay Cristo ngunit HINDI ito kay Cristo! Katulad halimbawa ang  kumpanyang 'SAN MIGUEL CORPORATION', HINDI po PAGMAMAY-ARI ni SAN MIGUEL ARKANGHEL! Ito ay isang korporasyon na itinatag ni Don Enrique María Barretto de Ycaza y Esteban noong 1890 bilang La Fabrica de Cerveza de San Miguel, at pinamumunuan ngayon ni Ginoong Ramon S. Ang at ni Ginoong Eduardo Conjuanco. Wala pong kinalaman si Arkanghel San Miguel rito!

Katulad ng San Miguel Corp., ang sumulpot na iglesia na nagpakilala sa kopyang pangalang 'Iglesia Ni Cristo®' ay tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo, pinarehistro sa gobyerno noong 1914 bilang IGLESIA NI KRISTO (INK) na pinangangasiwaan ngayon ng kanyang apo na si Ginoong Eduardo V. Manalo (EVM). Ngayon, hindi na INK ang pagpapakilala nito kundi INC na sila. 


PAALALA NI CRISTO: Hindi LAHAT ng TUMATAWAG sa kanya ng 'PANGINOON, PANGINOON,' ay PAPASOK sa KAHARIAN ng LANGIT. (Mt. 7:21).  Hindi LAHAT nang NAGPAPANGALAN ng sambahan kay Cristo ay KAY CRISTO!
Ayon sa tradisyon, ang kasaysayan ng Iglesia Katolika ay nagsisimula kay Jesu-Cristo at sa kanyang mga turo (mga 4 BC - AD 30) at ang Iglesia Katolika ay isang pagpapatuloy ng unang komunidad ng Kristiyano na itinatag ng Mga Disipulo ni Jesus. [According to tradition, the history of the Catholic Church begins with Jesus Christ and his teachings (c. 4 BC – c. AD 30) and the Catholic Church is a continuation of the early Christian community established by the Disciples of Jesus.] -Wikipedia
BAKIT IGLESIA KATOLIKA ANG TAWAG SA TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO? Sapagkat ang Iglesia Katolika MISMO ang Iglesia ni Cristo!
Gayundin naman, sinabi ni Cyril ng Jerusalem, sa ika-apat na siglo na ang Iglesia Katolika ay tinatawag na Katolika hindi lamang 'sapagkat ito ay kumalat sa buong mundo', kundi pati na rin 'sapagkat ito ay ganap na itinuturo at walang kapintasan ang lahat ng mga doktrina na nararapat na dumating sa kaalaman.' [So too Cyril of Jerusalem, in the fourth century, says that the Church is called Catholic not only 'because it is spread throughout the world', but also 'because it teaches completely and without defect all the doctrines which ought to come to the knowledge of men'.] -Wikipedia
Paano kung itawag ang pangalan ni Cristo sa tunay na Iglesia na itinayo ni Cristo? Sa Roma 16:16:

“Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesya ni Cristo ay bumabati sa inyo.” (Roma 16:16 NPV)

Paano kung itawag ang pangalan ni Cristo sa HUWAD na Iglesia na itinayo ni Ginoong Felix Manalo noong 1914? Ito ba ay mangangahulugang kay Cristo na?

MALABO pa sa PUTIK na tubig ang sagot. Ang itinuturo ng Iglesia Katolika ay ganito: Na ang Iglesia Katolika ay siya mismong tunay na Iglesia ni Cristo mula pa noon hanggang ngayon!
"Ito ang nag-iisang Iglesia ni Cristo, na sa Kredo na ating itinuturing na isa, banal, katoliko at apostoliko." ["This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic."] -CCC 811
 Ang PROBLEMA ay si Ginoong FELIX Y. MANALO. INAANGKIN niya ang PARA kay CRISTO at PILIT na IKINAKABIT kay Cristo ang iglesiang hindi naman kay Cristo kund ang KANYANG TATAG sa PUNTA, SANTA ANA, LUNGSOD NG MAYNILA (PILIPINAS) noong 1914.

PASUGO Hulyo 1965, p. 12:
“Parehong-pareho ang espiritu ni Cristo sa diwa ni Kapatid na Felix Manalo sa pamamaraan ng pagdadala ng tungkuling tinanggap sa Dios.
Hindi lamang PAG-AANGKIN sa mga katangian ni Cristo kundi pinalalagay pa nilang si F. Manalo ay mas mataas pa sa Diyos sapagkat HINANDOG ng DIYOS ang Kanyang sarili kay Manalo.

PASUGO Mayo 1964, p. 1 ay ganito:

“Inihandog ng Dios ang kanyang sarili sa kanyang huling sugo upang dumiyos sa kanya. Samakatuwid, ang tanging may Dios na huling araw na ito'y ang huling sugo -- si Kapatid na Felix Manalo."
At INAANGKIN din ng Iglesia Ni Cristo® ni Manalo 1914 ang mga pahayag ni Apostol San Pablo sa mga KRISTIANO SA ROMA 16:16:
"Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesiya ni Cristo ay bumabati sa inyo." 
KANINO ba ang SULAT ni Apostol San PABLO? Sa mga Pilipino  o sa mga taga-ROMA?

Wala pong duda na sa mga TAGA-ROMA po ang sulat! Kaya't walang kinalaman ang INC™ na tatag ni G. Felix Manalo.

Bukod niyan, ang SULAT ni Apostol Pablo sa mga Taga-ROMA ay isinulat noon pang mga c.57-58 A.D. samantalang ang INC™ ni Ginoong Manalo ay sumulpot lamang  sa  Pilipinas noong 1914 A.D. Mahigit 1,850 TAON ang pagitan nang itatag ni F. Manalo ang kanyang iglesia sa Pilipinas. Kaya't malabo pa sa maputik na tubig ang kanilang pag-aangkin na sila ang tinutukoy sa Roma 16:16!

Kung ang INC™-1914 ang tinutukoy ni San Pablo, sana kahit minsan ay nangangasigbatian sila ng 'banal na halik'. At sana ay nangangagbatian sila tungo sa kanilang lokal sa Roma.

Pero kabaliktaran! Hindi nagbabatitan ng 'banal na halik' ang kanilang mga bayarang ministro at lalong hindi binabaha ng pagbati ang kanilang lokal sa Roma.

Saan sila NAGPAPABATI? 

Sa PILIPINAS. 

Sa kanilang CENTRAL sa Diliman, Lungsod Quezon! 

Opo, bagamat PINAGMAMALAKI nilang NAKABALIK na raw sa Roma at sa Jerusalem ang ORIHINAL na 'IGLESIA NI CRISTO' ngunit hanggang sa kasalukuyan  NANANATILING sa PILIPINAS pa rin DUMADALOY ang LAHAT ng PAGBATI, PANGANGASIWA, PANANALAPI at ang PAMAMAHALA ng Iglesia Ni Cristo®. Sa Pilipinas pa rin NAROROON ang CENTRAL ng Iglesiang tatag RAW ni Cristo na muling itinatag makalipas ang Sanglibo't Siyamnaraan, at Labing-apat (1,914) taon.

Ating HIMAY-HIMAYIN ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma 16:16

"MAGBATIAN KAYO NG BANAL NA HALIK!"


Ang ika-266 na KAHALILI ni APOSTOL SAN PEDRO (Papa Francisco) at si PATRIARKA JUAN X ng ANTIOCH ORTHODOX ay NAGBATIAN ng BANAL NA HALIK sa ROMA!

"ANG LAHAT NG MGA IGLESIA NI CRISTO AY BUMABATI SA INYO."

Pila-pila ang iba pang mga 'iglesia ni Cristo' sa Roma upang maghatid ng kanilang pabati.


Sa makatuwid, ang IGLESIA KATOLIKA lamang ang NAGLALARAWAN ng sulat ni Apostol San Pablo sa (Roma 16:16). 

Ang IGLESIA SA ROMA noong panahon ng Apostol San Pablo HANGGANG sa KASALUKUYAN ay siya pa ring IGLESIA SA ROMA!

Kaya't ang pagbati ng banal na halik at ang pagpapadala ng pagbati ng LAHAT NG MGA IGLESIA NI CRISTO (hindi ang tatag ni Felix Manalo) sa buong mundo ay sa IGLESIA sa ROMA pa rin!Ang tawag ng mga apostol sa Iglesiang itinayo ni Cristo ay “iglesya ni Cristo” o “Iglesia ni Cristo” (ang “Iglesya ni Cristo” at “Iglesia ni Cristo” ay iisa at hindi magkaiba). Marapat lamang na ang tunay na Iglesia ay tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo o sa pangalang “Iglesia ni Cristo” sapagkat:

1. Si Cristo ang nagtatag ng tunay na Iglesia:

“At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” (Mateo 16:18, amin ang pagbibigay-diin)

Kung si Cristo ang nagtatag ng tunay na Iglesia, marapat lamang na tawagin ito sunod sa Kaniyang pangalan.

KATOTOHANAN: Si Cristo ang NAGTATAG sa MISMONG TUNAY na IGLESIA. Si Felix Y. Manalo ang NAGTATAG ng HUWAD at PEKENG iglesia.
 • Ang tunay na Iglesia ay tatag sa Jerusalem noong c. 33 A.D. at hindi 1914.
 • Ang tunay na Iglesia ay si Cristo ang nagtatag at hindi tao!
 • Ang tunay na Iglesia ay may mga TANDA (Marks); ito ay Isa, Banal, Katoliko at Apostoliko!
 • Ito ay binabati ng lahat ng mga iglesiang kay Cristo!
 • Ito ay tuloy-tuloy, di natalikod kailanman!
Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay MAAARING ISALIN sa LAHAT ng wika nang HINDI NAGBABAGO ang PAKAHULUGAN at ang PINATUTUNGKULAN.  Ito ay HINDI NAKAKULONG sa WIKANG TAGALOG! Kapag ang isang iglesia ay nakakulong sa iisang wika, HUDYAT na ito ay PEKE! Tatag ng TAO!

Ang Iglesiang tatag ni G. Felix Y. Manalo ay NAIPAREHISTRO sa WIKANG TAGALOG kaya't kahit sa ibang bansa, ang katawagan pa rin sa kanya ay 'Iglesia Ni Cristo' na may pagsasalin sa lokal na wikang kinaroroonan nito, HUDYAT na ito ay ang iglesiang pag-aari ni G. Felix Manalo at hindi ng ibang mangangaral na may kauring pangalan sa wikang Ingles.

Halimbawa, itong artikulong ISINULAT SA INGLES pero kapag ang TINUTUKOY ay ang IGLESIANG TATAG NI F. MANALO, NANANATILI sa WIKANG TAGALOT ~ ang  'Iglesia Ni Cristo':
Iglesia Ni Cristo has thousands of followers in Canada, but in the Philippines, some devotees have been accused of kidnapping and murder. This is the story of a Canadian man who ran up against members of the church and ended up dead. (Source: CBS News)
Worshippers come to hear Manalo speak at an INC church in a Toronto suburb in September. (CBC)
Sambahan ng INC™ sa Petrusburg, South Africa (Source: INC News and updates)
2. Pinatutunayan din sa Mateo 16:18 na ang tunay na Iglesia ay kay Cristo o pag-aari Niya:

“At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” (Mateo 16:18, amin ang pagbibigay-diin)

Ang sabi ni Cristo ay “itatayo ko ang AKING IGLESIA.” Kung si Cristo ang may-ari at ang Iglesiang itinayo Niya ay Kaniyang pag-aari, marapat lamang na tawagin sunod sa Kaniyang pangalan.

PINATUTUNAYAN lamang ng MATEO 16:18 na ang MISMONG TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ay ang TATAG NIYA noong UNANG SIGLO.  Ang INC™ 1914 ay walang kinalaman sa Mateo 16:18.

"At sinasabi ko naman sa iyo, na IKAW AY PEDRO, at sa IBABAW ng BATONG ITO ay ITATAYO ko ang AKING IGLESIA; at ang mga PINTUAN ng HADES ay HINDI MASISIPANAIG LABAN sa KANYA (Iglesia)." (Meteo 16:18, amin ang pagbibigay-diin).

Ano-ano ang pinapatunayan ng Mateo 16:18?

 • Mayroong iisang Iglesiang tatag si Cristo.
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo ay itinatag noong Unang Siglo.
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo ay itinatag kay Apostol Simon Pedro (bato).
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo ay hindi matatalikod ayon sa pinangako ng nagtatag na si Cristo.
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo ay siyang tunay at wala nang iba.
Ano-ano ang patunay ng Iglesia Ni Cristo® sa Pilipinas mula sa kanilang Pasugo?
 • Ang INC™ ay tatag sa Pilipinas at hindi sa Gitnang Silangan.
 • Ang INC™ ay itinatag lamang nitong ika-20 siglo sa panahon ng mga huling araw.
 • Ang INC™ ay itinatag ni Felix Y. Manalo at hindi ni Cristo.
 • Ang INC™ ay pag-aari ng nagtatag at hindi ni Cristo.
 • Ang INC™ ay huwad lamang sapagkat ito ay sulpot lamang
 • Ang INC™ ay huwad sapagkat ang tunay ay hindi pa natatalikod.
3. Si Cristo ang ulo at ang Iglesia ay katawan ni Cristo:

“At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia…” (Colosas 1:18)

Bilang Siyang ulo ng Iglesia, marapat lamang na tawagin ang Iglesiang itinayo ni Cristo sunod sa Kaniyang pangalan.

Maging ang mga awtoridad Katoliko mismo ay nagpapatunay na ang Iglesiang itinayo ni Cristo ay tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo.” Ganito ang pahayag ng isang paring Katoliko sa aklat na Religion: Doctrine and Practice, sa pahina: “5. Did Jesu Christ established a Church?

“Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a Church, which from the earliest times has been called after Him the Christian Church or the Church of Christ.”

(Cassily, Francis B., S.J. Religion: Doctrine and Practice for use in Catholic High Schools. 12th and revised edition. Imprimi Potest: Charles H. Cloud, S.J. Provincial of the Chicago Province. Imprimatur: George Cardinal Mundelein, Archbishop of Chicago. Chicago: Loyola university Press, 1934, p. 442-443.)

Kaya ang hindi tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo ay hindi tatag ni Cristo. Hindi kay Cristo, at hindi ang Kaniyang pinangunguluhan.

SI CRISTO BILANG ULO NG IGLESIA ay TURO NAMAN ng IGLESIA KATOLIKA ~ ang siyang tunay na Iglesia ni Cristo! (Pasugo Abril 1966, p. 6). Ito ay nababasa sa OPISYAL na KATEKISMO Blg. 792:
Si Cristo "ang ulo ng katawan, ang Iglesia (Colosas 1:18)." Siya ang prinsipyo ng paglikha at pagtubos. Itinaas sa kaluwalhatian ng Ama, "sa lahat ng bagay siya ay pinakadakila, (Colosas 1:18)" lalo na sa Iglesia, na sa pamamagitan niya ay pinalawak niya ang kanyang paghahari sa lahat ng bagay. [Christ "is the head of the body, the Church (Colossians 1:18)." He is the principle of creation and redemption. Raised to the Father's glory, "in everything he [is] preeminent, (Col. 1:18)" especially in the Church, through whom he extends his reign over all things.]
Si CRISTO bilang ULO ng IGLESIA, hindi na kailangan pang i-SPELL OUT na kay Cristo ang Iglesia sapagkat sa salitang IGLESIA pa lamang si CRISTO mismo ang may-ari! Sa konteksto ng mga KRISTIANO noong UNANG SIGLO ang salitang "iglesia" o "church" ay tumutukoy, walang iba kundi ang Iglesia Katolika!

SUMULPOT lamang naman ang LIBO-LIBONG mga IGLESIA raw ni Cristo mula nang umusbong ang PROTESTANTISMO 1,517 at BINABOY ang Banal na Kasulatan noong 1549. Kaya't ngayon, ANG DAMI-DAMI ng mga relihiyon na umaangkin na SILA RAW AY MGA 'IGLESIA NI CRISTO' rin pero ayon sa PASUGO ay lahat ng mga iyan ay mga HUWAD LAMANG!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang (ang pagdidiin ay amin lamang)."
Bilang iglesiang bumangon lamang ngayon, KASAMA na ang Iglesia Ni Cristo® 1914 sa mga TINUTURING nilang mga 'HUWAD LAMANG'!

At sa IGLESIA KATOLIKA ay PINATUNAYAN na ng KASAYSAYAN, ng PASUGO at iba pang mga reperensiya tulad ng mga ENCYCLOPEDIA na ITO ang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ~ TATAG ni CRISTO noong UNANG SIGLO (c33 A.D.) at ang REHISTRADONG IGLESIA NI CRISTO® (1914) ay PAG-AARI ni G. FELIX Y. MANALO!

PASUGO Mayo 1952, p. 4
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."
PASUGO May 1961, p.4
“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”
Kung totoo man ang kanilang sinipi mula kay Fr. Francis Cassily, S.J, TUGMA at TAMA naman ang PAGLALARAWAN sa IGLESIA KATOLIKA bilang siyang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO sapagkat ang IGLESIA KATOLIKA nga ang TATAG ni Cristo at wala nang iba!

IYAN din ang ITINUTURO ng IGLESIA KATOLIKA sa OPISYAL na KATEKISMO Blg 811:

["This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." These four characteristics, inseparably linked with each other, indicate essential features of the Church and her mission. The Church does not possess them of herself; it is Christ who, through the Holy Spirit, makes his Church one, holy, catholic, and apostolic, and it is he who calls her to realize each of these qualities.] Ito ang nag-iisang Iglesia ni Cristo, na sa Kredo na ating itinuturing na isa, banal, katoliko at apostoliko." Ang apat na katangian na ito, ay magkakaugnay sa bawat isa, ay nagpapakita ng mga mahahalagang katangian ng Iglesia at ng kanyang misyon. Ang Iglesia ay hindi nagtataglay ng mga ito sa kanyang sarili; Si Cristo na, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ay Siyang gumagabay sa kanyang Iglesia sa kanyang pagiging banal, katoliko, at apostoliko, at siya ang tumawag sa kanya upang mapagtanto ang bawat isa sa mga katangiang ito. 

KAALAMAN: 
 • Sa ANTIOCH UNANG tinawag na Kristiano ang mga taga-sunod ni Cristo (Gawa 11:19-30)
 • Sa ANTIOCH UNANG naisulat na KATOLIKA ang tawag sa Iglesia ni Cristo.
 • Sa Roma 16:16 lamang nababasa ang salitang 'iglesia ni Cristo' at hindi Iglesia Ni Cristo.
 • Sa Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos at tawag sa Iglesia ni Cristo.

PAG-ISIPAN NATIN

Paanong maangkin ng Iglesia Katolika na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung aminado naman sila na ang Iglesiang itinayo ni Cristo ay “Iglesia ni Cristo” gayung sila ay “Iglesia Katolika Apostolika Romana”?

PAG-ISIPAN DIN NATIN

Paanong maangkin ng Iglesia Ni Cristo® (INC™) 1914 na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung aminado naman sila na 1914 lamang sila itinatag at aminado rin naman sila na ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa pasimula ay ang Iglesia Katolika?

PASUGO Abril 1966, p. 46: 
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."
PASUGO JULY AUGUST 1988 p. 6.
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”
PASUGO MARCH-APRIL 1992, p. 22
"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."
ANG KAHALAGAHANG TINATAWAG SUNOD SA PANGALAN NI CRISTO O SA PANGALANG “IGLESIA NI CRISTO”

Ano ang pinatutunayan na ang Iglesia Katolika ay hindi tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo? Sa Gawa 4:12 ay ganito ang sinasabi:

“At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.” (Gawa 4:12)

Ganito kahalaga na tinatawag sa pangalan ni Cristo. Ang sabi ng Biblia, “St sa kanino mang iba ay walang kaligtasan.”

HINDI LAHAT NG TUMATAWAG SA PANGALAN NI CRISTO AY KAY CRISTO (Mateo 7:21)!

Ito ang BABALA ni CRISTO sa PAGDATING ng mga BULAANG PROPETA (1517-1914). SINO ang mga DARATING na mga BULAANG PROPETA?

Silang mga NANGGALING SA ATIN (nanggaling sa Katoliko), ngunit HINDI na sila ATIN. Sapagkat KUNG SILA AY ATIN, NANATILI sana sila sa ATIN. 

At ayon kay Apostol San Juan (1 Juan 1:18)  ITO AY DAPAT NA MANGYARI (ang kanilang PAGTALIKOD sa TUNAY na IGLESIA ni CRISTO), upang MAHAYAG ang KATOTOHANAN na SILA'Y HINDI na ATIN at SILA ngayo'y mga KALABAN NI CRISTO!
"Mumunting mga anak, sumapit na ang huling oras. Batay sa inyong maririnig na dumarating na ang ANTI CRISTO, marami nang anti-Cristo ang dumating; kung kaya nalalaman nating sumapit na ang huling oras.  SA ATIN SILA NANGGALING ngunit HINDI SILA ATIN, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang MATANYAG NA SILANG LAHAT AY HINDI NA ATIN."
At sino ang mga ANTI-CRISTO na ito? Sila ang mga MANGANGARAL na HINDI TANGGAP si HESUS (na DIYOS) na NAGKATAWANG-TAO!
"Sapagkat NAGKALAIT sa daigdig ang MARAMING MANDARAYA na AYAW KUMILALA na si JESUCRISTO ay NAGKATAWANG-TAO; ganyan nga ang MANDARAYA at ang ANTI-CRISTO." (2 Juan 1:7)
Tanggap ba ng mga INC™ si Cristo bilang Diyos? 

HINDI!

Tanggap ba nila na si Jesus ay Diyos na NAGKATAWANG-TAO (Juan 1:1,14)? 

HINDI!

Ngayon alam niyo na kung sino ang tinutukoy rito ni Apostol San Pablo na mga mandaraya at mga anti-Cristo.

PAG-ISIPAN NATIN

Paanong maaangkin ng Iglesia Katolika na na sila ang tunay na Iglesiang may kaligtasan kung hindi sila tinatawag sa tanging pangalang ibinigay ng Diyos na sukat nating ikaligtas?

Totoong hindi basta tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo” ay tiyak nang ito ang tunay na Iglesiang kay Cristo, subalit isang katotohanan na kung hindi tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo” ay tiyak na hindi siyang Iglesiang itinayo ni Cristo.

Kaya, ang argumento ng mga Catholic Defenders na hindi lamang ang Iglesia ni Cristo ang Iglesiang tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo” ay hindi nagpapatunay na sila ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo noong unang siglo, sapagkat hindi naman sila tinatawag sa pangalan ni Cristo.

Tulad lang ito halimbawa ng paghanap natin sa tunay na may-ari ng isang lupa. Kung ang tunay na may-ari ay “Pedro dela Cruz,” kung gayun, ang taong nagsasabing siya ang may ari ng lupa subalt hindi naman “Pedro dela cruz” ang pangalan, ay tiyak na tiyak na hindi siya ang may-ari ng nasabing lupa. Kung higit man sa isa na may pangalang “Pedro dela Cruz” ang nag-aangkin ng lupa, tiyak na ang mga hindi tinatawag sa pangalang ito ay hindi na isasama ng korte sa sisiyatin kung sino nga ang tunay na “Pedro dela Cruz” na may-ari ng lupa.

Samakatuwid, sa paggamit natin ng “process of elimination” ay tiyak na tiyak na “eliminated” na agad ang Iglesia Katolika sa mga dapat na suriin kung alin ang tunay na “Iglesia ni Cristo,” sapagkat hindi nga sila tinatawag sa pangalan ni Cristo o sa pangalang “Iglesia ni Cristo.” Dahil dito, sa paghanap ng tunay na Iglesia ni Cristo ay tiyak na hindi ito ang Iglesia Katolika.

PAG-ISIPAN NATIN MGA KABABAYAN

Paanong maaangkin ng Iglesia Ni Cristo® na sila ang tunay na Iglesiang may kaligtasan kung hindi sila ang tinawag ni Cristo at wala sa kanila ang pagpanig ng katotohanan ng kasaysayan ng tao? Paano naman sila ang tunay kung kamakailan lamang sila itinatag? Paanong sila ang tunay kung ang TUNAY na TATAG ni CRISTO na Iglesia Niya ay DI PA NATATALIKOD?

Kung may TUMALIKOD, HINDI ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO kundi ang SILA ang TUMALIKOD sa tunay na Iglesia.
SA ATIN SILA NANGGALING ngunit HINDI SILA ATIN, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang MATANYAG NA SILANG LAHAT AY HINDI NA ATIN." (1 Juan 1:18)
Ating pamantayan sa pagkilatis kung alin ang tunay, doon tayo sa ORIG, huwag sa mga KOPYA-KOPYA lamang.

Anong aral ang napupulutan natin sa artikulo ng INC™? Hindi lahat ng MAGKAPANGALAN o MAGKATUNOG ay TUNAY. Ang isa riyan ay HUWAD!

Photo Source: How to Spot Fake
Ating gawing GABAY ang KANILANG sinabi sa PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

Kung sino mang 'iglesia' ang bagong sulpot at inaangkin din na sila ay Iglesia ni Cristo, sila ay hindi tunay kundi HUWAD lamang! Sapagkat ang IGLESIA KATOLIKA ang MISMONG IGLESIA NI CRISTO!


Saturday, July 13, 2019

I'm Catholic, I grew up Catholic, my kids are Catholic - Kobe Bryant

Photo Credit: Catholic@Work

Patheos: Did Catholics Corrupt the Church That Jesus Founded?

Source: Patheos
MAY 16, 2019 BY K. ALBERT LITTLE


Recently, I had the incredible opportunity to chat with Rod Bennett, author of The Apostasy That Wasn’t.

Every Christian church that isn’t Catholic, said Rod in our hour-plus interview, has an apostasy theory.

Every Christian church that isn’t Catholic has to have picked a time, in history, when the Church that Jesus founded went off the rails.

Got lost.

Was hopelessly corrupt.

Strayed from the simple faith that Christ established and had to be inevitably rescued somewhere later down the line.

This is the working hypothesis of all Christians that aren’t Catholic, says Rod. The Church that Jesus clearly founded in the Bible with Peter and the apostles in charge, somehow became so terribly unhinged from Christ’s original plan.

Here’s how it often goes.

Jesus, as pictured in the New Testament, appointed twelve apostles to help establish his Church. After his death, resurrection, and ascension into Heaven, Christ trusted these apostles—11 plus the newly-appointed Matthias—to plant churches, to establish communities, and to spread the message of Christianity across the world.

As the story goes, the apostles started out well. The Church was growing but mostly in secret; mostly sequestered in upper rooms or hidden below the ground. The Church was spreading incognito.

But, at some point in history, the Church began to become more popular. It began to Romanize as the Roman Empire adopted it as its official religion. Politics, war, economics began to mingle with pious religion which quickly began to look more and more like the condemnable “religion” of Pharisees than the simple “faith” of the apostles.

At this point, or sometimes later, an apostasy took place.

That is, the Church which Jesus established was so far off the rails that the Holy Spirit called it quits and left the building.

(No tips for the waitresses either.)

But, says Rod, it simply ain’t so.

For one thing, the myth of the simple faith of the Early Church is, just that, a myth. From the very beginning, the earliest Christians began to define substantial doctrine, mark out holy places with shrines and cathedrals, and were very much active and involved in public life—even while Christianity wasn’t officially recognized by the Roman authorities.

While scores of the first Christians were martyred and persecuted for their faith, the church continued by appointing successors to the apostles and successors to their successors and so on and so forth. The Church, far from being a disorganized band of Christians cowering in private homes, was a hierarchically structured, doctrined and disciplined, visible body of believers with a clear chain of authority, from the very beginning.

If the Church somehow jettisoned the simple faith of the apostles it did so immediately after beginning.

But what about later?

Most non-Catholic Christians will point to Constantine and the AD 300-400’s as the time when the Early Church most definitely lost its way. As Christianity became “legal” it also began to mix with politics; it became a secular, paganized religion. And, again, that simple faith of the apostles was lost.

It wouldn’t be until the Reformation, 1,200 years later, that it was finally restored.
Rod says that this, too, is bunk.

If you read the Early Church Fathers the disciples of Jesus writing directly after the time of the apostles, you will see that the teaching of the Church is the same before, during, and after the so-called reign of the Christian Constantine.

In other words, the teaching and practice of the Church did not change even after it’s “legalization.”

The Early Church Fathers, Christians in places of authority, some of whom were direct disciples of the apostles appointed by Jesus, write clearly of an early Christian church which had an authority structure, clear doctrine, and beliefs that remain the same even after Constantine and the Roman Empire get involved.

While the Christian Church may have gotten cozy with the authorities, and while some popes are evil, the fundamental teaching of the Church—the one founded by Christ which continued to march on—was not altered.

There was no apostasy here.

But, what about later?

The challenge of it all, says Rod, is that every non-Catholic Christian must hold to some kind of apostasy theory. And every theory is different.

If you don’t accept that the Catholic Church, with its historical succession of bishops traced back to the apostles themselves, is still the Church that Christ founded then you have to develop some kind of theory of what happened.

What happened to that Church?

And whether or not you know it, you’ve got an apostasy theory.

Whether or not you know it, if you aren’t Catholic you are holding to a position that the Church founded by Christ was somehow lost in the mists of time and history. And, somehow, it was found again. Whether it was Luther, Calvin, Zwingli, or some other priest of prophet, if you believe that you’re in Christ’s Christian Church, you had to have found it again… after it was lost.

And how did that happen?

The ancient Church was Catholic. This is, from a historical perspective, impossible to dispute. With its succession of bishops, with its teaching on the Eucharist, baptism, and the sacraments. With the pope as its head, traceable through the veil of history up to today, the Church founded by Christ is what we today call the Catholic Church.

Maybe, you’d say, what is today’s Catholic church somehow went off the rails. Maybe it was the Church founded by Christ but it stumbled. When and where is a matter of, you’d say… opinion? Somehow that doesn’t seem good enough.

But if you aren’t Catholic, says Rod Bennett, you need to know why. You need a better answer.

When do you think the Church went wrong? Where? And when was it brought back under the harness of the Holy Spirit once again? These are fundamental questions, which demand satisfying answers.

Or, maybe, there wasn’t an apostasy after all. Maybe when Jesus said that the gates of Hades would not overcome His Church, he meant it. Maybe the Catholic Church that marches on today—that holds to the same ancient beliefs, practices, and doctrines of the very first Christians—is still the Church that Jesus made.

I think so.

For more, listen to Rod Bennett on The Cordial Catholic Podcast at this LINK.

Friday, July 12, 2019

30,000 Houses for Typhoon Yolanda Victims


Source: CBCP News

By Roy Lagarde
November 16, 2018
Manila, Philippines

Official figures show that the Catholic Church built more than 30,000 homes in different provinces devastated by the Philippines’ deadliest typhoon on record.

The figures were announced Friday during Caritas Philippines’ commemoration of the 5th anniversary of typhoon Yolanda in Palo, Leyte.

Started in 2014, the church’s 3-year rehabilitation program focused on shelter, livelihood, water, sanitation and health, community organizing, community-managed risk reduction, ecosystems recovery and institutional capacity building.

Fr. Edwin Gariguez, Caritas Philippines’ Executive Secretary, said that Caritas Internationalis was instrumental in ensuring not only funds but also experts in the fields of recovery and rehabilitation.

“That is why we were able to accomplish so many things,” Gariguez said.

“In 2013, we at Caritas Philippines didn’t even thought that we’ll be capable of implementing what would be the Church’s most massive, largest-funded and most comprehensive humanitarian response,” he quipped.

The number of houses built does not include yet the shelter projects of various religious congregations and other church-based groups.

The priest said each of the Caritas organization doing bilateral programs in the dioceses ensured collaboration, thus maximizing all available resources, reaching more than 1.4 million Filipinos.

He was referring to Caritas Internationalis member organizations namely, Catholic Relief Service, Caritas Switzerland, Caritas Italiana, Caritas Belgium, Caritas Germany, Development and Peace (D&P), Caritas Austria, and Cordaid.

He added that being able to able to build thousands of houses speak of the dedication and commitment of the Church “to better the lives and restore the dignity” of typhoon victims.

“We are very proud of this accomplishment, yet humbled by the experience,” Gariguez stressed.

The houses were constructed in the provinces of Leyte, Samar, Easter Samar, Palawan, Cebu, Iloilo, Aklan, Capiz, Antique and other areas devastated by super typhoon Yolanda.

The Church’s over-all Caritas response amounted to more than P3.2 billion.

Saturday, July 6, 2019

SI CRISTO BA'Y NILALANG NG DIYOS AMA?

Originally Posted at Iglesia ni Cristo 33 A.D. blog

Ang TAO ayon sa Biblia ay NILALANG ng Diyos sa Kanyang wangis at larawan (Gen 1:27). MULA SA ALABOK ang LALAKI at BABAE ay NILALANG ng Diyos (Gen. 2:7)

Ang LIPI ni ADAN at EBA ay "mula sa ALABOK, hiningahan ng Diyos at nagkaroon ng buhay". (Katekismo ng Iglesia Katolika CCC § 262)

Samakatuwid ang lahat ng SALING-LAHI mula sa ating mga ninuno hanggang sa huling ipanganganak na lipi ni Adan at ni Eba ay mga TAO ~ LALANG ng DIYOS.

Ang isang malaking tanong sa mga kaanib ng Iglesiang tatag ni G. Felix Manalay ay ganito: Si CRISTO BILANG TAO ay NILALANG RIN BA NG DIYOS?

Sa mga palitan ng kuro-kuro ng mga kaanib ng INC™ 1914 at ng mga Katoliko, madalas nasasambit ng mga INC™ na si Cristo ay TAO LAMANG at SI CRISTO ay NILALANG ng DIYOS AMA.

Ngunit kung sila ay hinihingan ng patunay mula sa Banal na Kasulatan kung saan nasusulat na si Cristo ay NILALANG (created) ng Diyos Ama, sila ay nagagalit lamang sapagkat alam nila na WALANG TALATA sa Biblia na nagpapatunay na si Cristo ay nilalang nga ng Diyos Ama.

SI HESUS AY HINDI NILALANG (not created) NG DIYOS AMA AYON SA BIBLIA

Malinaw na sinasalungat ng Iglesia Ni Cristo® na tatag ni G. Felix Y. Manalo noong 1914 ang Biblia sapagkat WALANG turo ang Biblia na na si CRISTO AY TAO LAMANG kaya't Siya ay nilalang ng Diyos Ama.

Ang itinuturo ng Biblia ay si CRISTO AY NAGKATAWANG-TAO at wala ang salitang "TAO LAMANG". Ang "lamang" (only) na pilit ikinakabit sa pagiging tao ni Cristo ay pantakip lamang at pilit na pinalalabas na si Cristo ay "HINDI DIYOS kailanman" at Siya sa pasimula pa ay tao at  sa Kanyang pagbabalik tao pa rin siya tulad ng nasusulat sa kanilang opisyal na magasing Pasugo, Enero, 1964, p. 13 (Sinulat ni Emiliano Agustin);
“TAO rin ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang Kanyang kalagayan. Hindi Siya naging Diyos kailanman! TAO ng ipinanganak, TAO ng lumaki na at nangangaral, TAO ng mabuhay na mag-uli, TAO nang umakyant sa langit, TAO nang nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at TAO rin Siya na muling paririto.”
TAO ang KALAGAYAN ni CRISTO at hindi raw Siya naging Diyos kailanman! Kalapastanganan! Mga mandaraya at mga sinungaling!  Kapansin-pansin na AYAW nilang TANGGAPIN at KILALANIN ang KALIKASAN NI CRISTO bilang Diyos.  Pilit nilang pinaniniwalaan na si Cristo ay tao at dinugtungan pa ng salitang "lamang". Halos maliitin at yurakan na nila ang Panginoong Hesus samantalang kanilang ipinagmamataas at pinagmamapuri na si Felix Y. Manalo ay isang ANGHEL daw, bagay na kahit sa isang kudlit ay hindi nababasa sa Biblia. Kahindik-hindik! Si Cristo, TAO LAMANG samantalang si Felix Manalo (na isang tao lamang) ay ANGHEL, mas mataas pa kay Hesus! Diyos ko po!


Ang sabi ng Biblia ay malinaw: Na si Cristo ay Tao sapagkat Siya an nagkatawang-tao.  Ngunit hindi sinasabi ng Biblia na na Siya ay Tao Lamang. Siya ay totoong TAO sa KALAGAYAN ngunit Kanyang KALIKASAN ay DIYOS! SIYA ang SALITA NG DIYOS (Juan 1:1), ang SALITANG NAGLALANG SA SANLIBUTAN (Juan 1:3), SI JESUS ~ SALITA ~ DIYOS ~ NAGKATAWANG-TAO!

Iyan ang pagbubuod ni Apostol San Juan ukol sa misteryo ng pagiging-tao ni Cristo.  Ito ay SINAMPALATAYANAN ng BUONG KAKRISTIANUHAN sa loob ng halos mahigit kumulang na 2,000 taon na ang nakalilipas.  Bilang katuparan sa mga hula ng pagdating nga mga bulaan propeta na magtuturo ng mali (Efeso 4:11-14), noong ang 1,914 may isinugong isa pang bulaang propeta at binuhay ang matagal nang patay na katuruan ni Arius na si Cristo ay hindi raw Diyos. 

Kung may isang bagay na natupad sa Biblia ay ang pagdating ng mga bulaang propeta tulad ni Felix Manalo at iba pa!

Hindi tayo tututol sa pagkaunawa ng mga kaanib ng INC™ 1914 tungkol sa Diyos: Na ang Diyos ay Espiritu  sapagkat ito naman ay nasusulat sa Juan 4:24.  Ngunit sa takdang panahong dapat nang ibunyag ng Diyos ang Kanyang dakilang panukala na ililigtas ang tao, ang Diyos na Espiritu ay nagkalaman (Juan 1:1), nagkaroon ng anyo (Filipos 2:5-8), at nagkaroon ng dugo (Gawa 20:28).

Sa kabuuan ng ating talakayan, wala po tayong masusumpungan sa Biblia na sinasabing SI CRISTO AY ISANG NILALANG NG DIYOS AMA. (The Jesus was created by God the Father). Kundi, ang ating mababasa ay ang DIYOS ang LUMALANG sa lahat sa PAMAMAGITAN ng Kanyang SALITA (Juan 1:3). Ang Salita ng Diyos ay isang Persona, NAGKATAWANG-TAO, namatay, nabuhay na mag-uli at MULING BABALIK bilang DIYOS (Pahayag 22:13).Si Mario Joseph, isang dating Muslim Imam (pari) na nagbalik-loob sa TUNAY ka Iglesia (Katolika) ay nagsabi ng ganito:

[6:23] "And then about Jesus, when I read chapter 3 verses 45 to 55 verses, there are ten (10) points which the Qur'an makes about Jesus: The first thing the Qur'an says, kalimat al'ilh (كلمة الاله), the Arabic word which means "WORD OF GOD".  And the second thing, rawh allah (روح الله) which means SPIRIT OF GOD. And the third Eisaa Almasih (يسوع المسيح) which means JESUS CHRIST. So Qur'an gives the NAME OF JESUS: WORD OF GOD, SPIRIT OF GOD, JESUS CHRIST. 
[7:05] "So I think that He (Jesus) can GIVE LIFE. He gave life to mud, clay."

[7:16] "Continuously the Qur'an says that Jesus gave life to dead people; Jesus went to heaven; HE IS STILL ALIVE; and HE WILL COME AGAIN. When I saw all these things in Qur'an my thinking what the Qur'an says about Muhammad."

[7:30] "You know according to the Qur'an, the Prophet Muhammad is NOT the Word of God; NOT the Spirit of God; never spoke when he was two (2) years old; never created any bird with mud; never cured any sick people; never raised any dead people; he himself died, and according to Islam he is NOT ALIVE, and he will not come back."
[7:50] "I don't call Jesus God, you know. My idea was He's a Prophet but He is a prophet greater than Muhammad. So one day I went to my teacher, the one who taught me ten (10) years in Arabic College, and I asked him, "Teacher, how did God create the universe?" Then he said, "God created the universe through the Word. THROUGH THE WORD." Then my question: "WORD CREATOR OR CREATION?" Must clear it. My question: Whether the WORD OF GOD is CREATOR or CREATION? Qur'an says JESUS IS WORD OF GOD. If my teacher says that the Word of God is Creator, which means JESUS IS CREATOR. Then the Muslims must be Christians."  
[8:31] "Suppose he if he says the Word is creation, he will be trapped. You know why? He said everything was created THROUGH THE WORD. Suppose he said the Word is creation, then how did God created the Word?"
Ganito rin ang tanong natin sa mga kaanib ng iglesiang tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo: Ang SALITA ba ay TAGAPAG-LALANG o NILALANG?  

Ang kanilang kasagutan marahil ay ang SALITA raw ay ISANG PANUKALA o PLANO (ng Diyos). Tanong pa rin natin ay ganito: ang isang PLANO ba ay UMIIRAL (existing BEING) na o nasa isip pa lamang ng nagpaplano? Kung ang Salita (Verbo) ay isang panukala o plano, ito ay nasa isip pa lamang ng nagpaplano, hindi sya existing being. Pero kung ang Salita (Verbo) ay isang existing being na, hindi siya plano o panukala kundi isa siyang umiiral na Persona.

At upang patunayan namin sa inyo mga kababayan na si Cristo bilang VERBO (Salita) ay HINDI PANUKALA o PLANO, KUNDI SIYA AY ISANG PERSONA mula sa pasimula pa, ating sipiin ang PAHAYAG NI CRISTO ukol sa KANYANG SARILI laban sa mga bulaang propeta tulad nina Ginoong Felix Y. Manalo.

Sa Juan 8:48-59 ay ganito: 


"Tunay na tunay kong sinasabi sa inyo, na BAGO PA LALANGIN SI ABRAHAM, AKO AY AKO NA!" (Isang pahiwatig na mahigit 500 taon nung kapanahunan niya sa kalagayan bilang tao, bago pa lalangin si Abraham SIYA ay NAROON [existing being] na!)

Heto pa ang nasa Juan 6: 62:


"Paano kung makita ninyo ang Anak ng Tao na UMAKYAT SA KINAROROONAN NIYA NOONG UNA?" (Isang pahiwatig na si Cristo ay Diyos bago pa sa pasimula na mababasa rin natin sa Juan 1:1)

Sa Kanyang mga pahayag ukol sa Kanyang kalikasan, NABABATID ng mga HUDYO na PINALALAGAY ni CRISTO na SIYA NGA AY DIYOS sa kabila ng kanyang kalagayan bilang tao. Dadampot sana sila ng bato upang patayin si Cristo ~ bilang kaparusahan sa mga umaalipusta sa kaisahan ng Diyos (blasphemy) sa Juan 10:32-33):


"Kaya winika sa kanila ni Jesus, 'Maraming kabutihan akong ginawa sa harp ninyo na gaing sa Ama; alin ba sa mga ito ang dahilan ng pagbabato ninyo sa akin?' Sinagot siya ng mga Judio, "Hindi ka namin binabato dahil sa gawang mabuti, kundi sa iyong paglait sa Diyos; sapagkat IKAW NA ISANG TAO LAMANG AY NAGPAPANGGAP NA DIYOS."(Si Cristo bilang isang matuwid na guro, inamin sana Niya na MALI ang kanilang iniisip tungkol sa Kanya, ngunit HINDI niya ginawa sapagkat alam niyang TAMA ang kanilang iniisip tungkol sa Kanya.)
Sa Juan 13:31-32 ay ganito naman ang pagpapakilala ni Cristo:


"Ngayon ay niluluwalhati na ang Anak ng Tao, sa kanya naman ay niluluwalhati ang Diyos. Kung ang Diyos ay niluwalhati na sa kanya, siya ay luluwalhatiin naman ng Diyos sa kanyang sarili at luluwalhatiin siya kapagdaka." (Ang Diyos ay luluwalhati kay Cristo sa Kanyang kalagayan bilang Tao, sapagkat sa Kanyang kalagayan, Siya ay Diyos sa kalikasang taglay niya bago pa lalangin ang sanlibutan).
Juan 17:5;

"Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa harap mo ng KALUWALHATIANG TINAGLAY KONG KASAMA MO BAGO PA LALANGIN ANG SANLIBUTAN." (Punto! Si Cristo sa kalikasan niya bilang Diyos ay naroon na kapiling ang Diyos Ama bago pa lalangin ang sanlibutan. Patunay na ang Verbo (Salita) ay HINDI panukala ng Ama kundi Siya ay isang Persona kasama na ng Diyos Ama!) 
"Nababatid nating dumating ang Anak ng Diyos at binigyan tayo ng KAALAMAN upang MAKILALA ANG KATOTOHANAN. sa Kanyang Anak na si Jesucristo. SIYA ANG DIYOS NA TUNAY AT BUHAY NA WALANG HANGGAN." (Malinaw na ba?!)

Isang Kalunus-lunos na kasasapitan ng mga umaanib sa mga maling aral ng mga bulaang propeta tulad ni Ginoong Felix Y. Manalo.  At bilang susog, ating sipiin ang PAGHAHATOL sa kanila ni Apostol San Juan (2 Juan 1:7):


"Sapagkat nagkalat sa daigdig ang MARAMING MANDARAYA na AYAW KUMILALA na si JESUCRISTO (Diyos) ay NAGKATAWANG-TAO; ganyan nga ang MANDARAYA at ANTI-CRISTO!" (Sa mga katulad nila na ayaw tanggapin ang kalikasan ni Cristo bilang Diyos na nagkatawang-tao (at nasumpungan sa kalagayan bilang tao), sila ay mga mandaraya, mga kampon ng kasamaan, mga kalaban ni Cristo, mga anti-Cristo!)

Sa mga nagsusuri pa rin hanggang sa kasalukuyan, lumisan na kayo sa mga iglesiang tatag ng TAO LAMANG at dumito na po tayo sa KAISA-ISANG IGLESIANG TATAG NI CRISTO. Sapagkat dito sa TUNAY NA IGLESIA, ang HALIGI AT SALIGAN NG KATOTOHANAN! (1 Tim. 3:15). Ang tunay na Iglesiang tatag ni Cristo ay walang iba kundi ang IGLESIA KATOLIKA ayon sa PASUGO Abril 1966, p. 46.

Saturday, June 29, 2019

NATALIKOD NGA BA ANG UNANG IGLESIANG TATAG NI CRISTO?

(Originally posted at Iglesia ni Cristo 33AD blog)

Kahabag-habag ang mga umanib sa mga nagsisulputang mga relihiyon na pinamumunuan ng mga bulaang propeta at mga mandarayang mangangaral ngayon sapagkat lahat sila ay umaangkin na sila raw ang totoo at nasa kanila ang kabuuan ng katotohana. Isa na riyan ang Iglesia Ni Cristo®.

Ang isang malaking tanong ay kung PAANO naging sila ang TUNAY kung KAILAN LAMANG SILA ITINATAG?

Hindi maikaila ninuman ang pangunahing katotohanang ito, maging ang mga nasa media na ang Iglesia Ni Cristo® ay tatag ni Ginoong Felix Ysagun Manalo at hindi ni Cristo. Ayon sa kanilang sariling opisyal na limbag na magasing PASUGO, ang INC™ raw ay itinatag ni Ginoong Manalo noong 1914.
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." -PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
Hindi naman nakagugulat ang mga sinabi nila sa Pasugo sapagkat ito rin naman ay sinasaad din sa kanilang REHISTRASYON sa Securities and Exchange Commission.

Samakatuwid, ang Iglesia Ni Cristo® ay TATAG NG TAO at HINDI NG DIYOS! Ang INC™ ay pagmamay-ari ni Manalo at HINDI ni Cristo!


NATALIKOD NGA BA ANG UNA AT TUNAY NA IGLESIA?

Matalino rin nga naman ang nakapag-isip ng doktrinang "NATALIKOD NA GANAP ANG UNANG IGLESIA" ~ ang IGLESIA KATOLIKA ~ kaya't kinakailangan raw ng mga huling sugo, huling anghel, huling propeta, huling mensahero atb. upang ITATAG MULI ang Iglesia ni Cristo na natalikod.

Ang DOKTRINA ng PAGTALIKOD NG UNANG IGLESIA ay HINDI ekslusibo sa INC™ at lalong hindi po sila ang orihinal. Ito ay noon pang umusbong ang PROTESTANTISMO (1517) ~ ang THE GREAT APOSTASY ngayo'y PINANGANGARAL sa iba't ibang sekta sa Iglesia Protestante.

Si Luther at Calvin ang mga sinaunang TUMALIKOD sa Iglesiang tatag ni Cristo at di kalauna'y nasimulang magturo na ang IGLESIA KATOLIKA bilang UNANG IGLESIA ay siyang tinutukoy (raw) sa Biblia na tatalikod (1689 London Baptist Confession-Chapter 26).


Sa mga katulad nilang naniniwala sa GREAT APOSTASY ay ang mga ANABABTISTS, ang mga MORMONS (The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), mga SABADISTA (Adventists), mga SAKSI (Saksi ni Jehova), mga CHRISTADELPHIANS, maging ang lokal na tatag sa Pilipinas na mga IGLESIA (Iglesia Ni Cristo) at marami pang bagong sulpot. Lahat sila ay tinatawag na mga RESTORATIONISTS!


Oo nga naman. Papaano naman magiging tunay ang mga nagsisulputang mga sekta ngayon kasama ang lokal na tatag ni G. Manalo ~ ang INC™ ~ kung hindi  nila palalabasin na tumalikod ang Unang Iglesia? Kinakailangan o DAPAT  nga lang naman na matalikod na ganap ang Unang Iglesia upang sa PANLABAS man lang ay sila ang tunay at ang TUNAY ang peke. 

Kung susundin natin ang LOGIC na kanilang argumento, lalabas na SINUNGALING SI CRISTO at Siya ay isang MANDARAYAG ANAK NG DIYOS.  Ganito kasi ang PANGAKO NI CRISTO sa Mateo 16:18 UKOL SA KANYANG TATAG NA IGLESIA:
"Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ANG AKING IGLESYA, at DI MANANAIG SA KANYA ANG MGA PINTUAN NG IMPIYERNO." 
Maging sa saling Biblia ng mga Saksi ni Jehova, ang The New World Translation of the Bible Tagalog, ay ganito ang mababasa natin sa parehong bersikulo ng Biblia (Mt. 16:18)
"Sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong-bundok na ito ay ITATAYO KO ang aking kongregasyon, at ANG MGA PINTUAN NG HADES AY HINDI MANANAIG DITO." 
ISANG  PANGAKONG HINDI MANANAIG ANG KAPANGYARIHAN NI SATANAS ~ NI ANG PAGTALIKOD NITO AY HINDI POSIBLE~ sapagkat ito ay ISANG PANGAKO NI CRISTO na makaraan lamang ang 1,517 taon ay MAGLALAHO na lamang.  At sinundan pa ng isa pang pandaraya noong 1914.

At dahil alam naman nating mga tunay na taga-sunod ni Cristo na SI CRISTO AY HINDI SINUNGALING, HINDI SIYA MANDARAYA at HINDI MANLILINLANG, Siya ANG DAAN, KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY (Juan 14:6), lalong lumalabas na ang mga PROTESTANTENG ITO kasama ang INC™ ay mga SINUNGALING, MANDARAYA at mga MANLILINLANG!

Pinalalagay nilang sinungaling ang ating Panginoong Hesus upang ang kanilang mga tatag na Iglesia kahit sa panlabas lamang ang siyang pinalalabas na tunay ~ ngunit MANANATILI SILANG MGA HUWAD at PEKE.


Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang." -PASUGO Mayo 1968, p. 7
Mismong ang Pasugo na rin ang sumagot sa KATOTOHANAN UKOL SA NAG-IISA AT TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ~ ang IGLESIA KATOLIKA. Kaya't lahat sila, mula noong 1517 hanggang sa kasalukuyan na UMAANGKIN na sila ang tunay ay mga HUWAD LAMANG sapagkat sila'y mga BAGONG SULPOT lamang!

Baka naman sasabihin ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo® na hindi totoong ang Iglesia Katolika ang tinutukoy na Una at Tunay na Iglesiang tatag ni Cristo KUNDI SILANG MGA BAGONG SULPOT, tanging ang kanilang opisyal na magasing Pasugo ang ating pasasagutin (Ang kabuuan ay nababasa rito sa Ang Katotohanan Tungkol sa INK -1914):
PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia"

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

PASUGO Mayo 1954, p. 9:
“Alin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem."

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 2:
“Sino ang sinugo ng Dios upang maitatag ang Iglesia sa Pilipinas? Sa Isaias 46:11, ay ganito ang sabi: 'na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain" (Si Felix Manalo).

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5:
"Ayon sa kumakaaway sa INK sinasabi raw ng Rehistro na si Felix Manalo ang nagtatag ng INK."

PASUGO Mayo 1967, 9.14:
“Sa panahong ito ng mga wakas na Lupa na nagsimula sa unang Digmaang Pandaigdig ay tatawag ang Dios ng kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang Organisasyon. Kung gayon ang INK na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay siyang Organisasyong Pinangunahan o Pinamahalaan ni Felix Manalo."

PASUGO Hulyo 1955, nasa panakip:
“Iyon ang Iglesia ni Cristo na dapat pasukan ng lahat ng tao; at ang tanging sugo'y si kapatid na Felix Manalo."

PASUGO Hulyo 1952, p. 4:
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

PASUGO Enero 1964, p. 6:
“Sino ang tunay na nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914? Hindi ang kapatid na si Manalo kundi ang Dios at si Cristo."

PASUGO Mayo 1964, p. 15:
“Tinatanggap halos ng lahat na sa Dios at kay Cristo ang INK na itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo. Datapuwat ang INK sa huling araw na ito na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay hindi nila kinikilalang sa Dios at kay Cristo. Ito ay nagpapanggap lamang na INK ngunit ang totoo raw ay Iglesia ni Manalo. Walang katotohanan ang kanilang palagay na ito sapagkat walang Iglesiang kanya si Kapatid na Manalo."

Tanong: Totoo ba o hindi na si Felix Manalo ang siyang nagtatag ng INC -1914?
Sagot: PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

Tanong: Sino ang may-ari ng Iglesiang itinatag ni Ginoong Felix Manalo?
Sagot: PASUGO Mayo 1952, p. 4
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

Lalong lumilitaw na si Felix Manalo ang nagtatag at may-ari nitong tinagurian nilang INK na nairehistro sa Pilipinas noong Huly 27, 1914 at hindi sa Dios at kay Cristo kundi nagpapanggap lamang, baka sakali'y makalusot!

Tanong: Mayroon bang karapatan na magtayo ng Iglesia ang isang tao, na katulad ni Felix Manalong tao?
Sagot: PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."

Tanong: Ilan ba ang Iglesiang itinayo ni Cristo, at saang dako ng daigdig niya itinayo?
Sagot: PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

At bilang KABUUAN ng ating talakayan, DITO PINAPATUNAYAN ng Iglesia Ni Cristo® 1914 na  ang TUNAY NA IGLESIANG TATAG NI CRISTO AY UMIIRAL PA (1966) at HINDI PA NATATALIKOD NA GANAP ang UNA AT TUNAY NA IGLESIA sa kanilang lathala sa kanilang opisyal na magasin:

PASUGO, Abril 1966, p. 46:
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."


NOTA: Dapat pansinin natin ang katugon na petsa nitong banggit na "kasalukuyan." Ang petsa nito ay noong Abril 1966, sapagkat noon nga napalathala ang sinasabi nilang ito. Kung gayon, maliwanag na hindi pa nawala ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo. Bakit? Sapagkat pinapasukan pa rin ni Satanas ng kanyang mga maling aral. Malinaw po ba?

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...