"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Sunday, September 13, 2020

IHS - Simbulo ba ng Pagano?


Ang kamangmangan ay isang katangian ng kadiliman sa kaluluwa. Paano ba tinawag na "pastor" si Ginoong Jomarie Abellana kung mismong sa kasaysayan ng IHS ay hindi niya napagtanto ang tunay na kahulugan nito ayon sa kasaysayan?

Ayon sa 'Born-Again Christian' self proclaimed pastor na ito, ang IHS daw ay sumisimbulo sa

I- ISIS
H - HORUS
S - SETH

Sino si Isis?

Sa kaalaman ng mga sumusubaybay sa blog natin, si Isis (o Aset ot Eset) ay isa sa mga diyus-diyusan ng mga sinaunang mga Ehipsiyo (Egyptians).  Si Heliopolis ang, ang paganong pari ng mga Ehipsio ang BUMUO ng MITOLOHIYA ni Isis. Ibig sabihin, gawa-gawa o kathang isip lamang ang pag-iral ni Isis na pinaniwalaan naman nitong mangmang na self appointed pastor kuno. (Source: Wikipedia. Magbasa nang may kaalaman at hindi matulad sa mga pastor (kuno) na nangangaral ng kasinungalingan!)

Sino si Horus?

Si Horus (o kilala rin sa pangalang Hor, Har, Her o Heru) ay diyus-diyosan ng mga sinaunang mga Ehipsiyo (Egyptians). Mula sa kathang-isip na diyus-diyosang si Isis, nabuo si Horus na sinasabing anak nila ni Osiris. Si Osiris ay isang ALAMAT (myth) at pinaniniwalaang umiiral (existing) ng mga Ehipsio noong libong taon bago pa ipinanganak si Cristo (BCE). Katulad siya ng ALAMAT ni MALAKAS at ni MAGANDA na alam naman nating hindi totoo.  Kaya si Horus ay anak ng isang alamat (Osiris) at ng isang likha ng isip (Isis) kaya't hindi po siya totoong umiiral. Sa katulad nitong self-appointed pastor ay masyadong mapaniwala sa mga kasinungalingan ng mga sinaunang tao kahit sa panahon ngayon ay mas madaling saliksikin ang katotohanan sa pamamagitan ng search sa Google. Subukan kaya niyang magbasa mula sa Wikipedia at nang hindi habang buhay na mangmang!

At sino naman si Seth?

Ayon sa Alamat ni Osiris, si Seth ay tiyuhin ni Horus (kapatid ni Osiris).  Kilala rin si Seth sa pangalang Setekh, Seteh o Set.  Sa mundo ng mga sinaunang Ehipsio, si Seth ay mortal na kaaway ni Horus sapagkat siya (ayon sa alamat) ang pumatay kay Osiris na ama ni Horus na asawa ni Isis. Bagama't libong taon na itong nawala sa paniniwala ng mga Ehipsiyo, itong self-appointed pastor kuno ay naniniwala pa rin sa isang kasinungalingan ng isang alamat na gawa-gawa ng mga taong wala pang kinikilalang Diyos noong panahon.

At para hindi mananatiling mangmang, hinihikayat namin ang mga galit sa tunay na Iglesia katulad ni Ginoong Abellana na MAGSALIKSIK sa Google at nang magkaroon ng kaalaman. Sa isang katulad niyang "pastor" (kuno) may inaasahan sa kanya ang tao ~ ang MANUMPA sa KATOTOHANAN at hindi sa kasinungalinga para manlinlang ng tao! Paano na kaya iyong mga inaralan niya? Sila'y katulad din niyang maniwala sa isang kasinungalingan ng isang alamat. Kawawang mga nilalang.

Ayon sa Biblia, ang sabi ng Panginoon sa mga katulad nilang mga nagtuturo ng kabuktutan, kasinungalinga at paglilinlang ay ganito:

"Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay." -Mateo 15:14

Ano bang tunay na kahulugan ng IHS na nakikitang nakaukit sa mga Simbahan at mga kasuotan ng paring Katoliko?

Ito ay ayon sa Talasalitaan ng Collins:

[IHS] a contraction derived from the Greek word ΙΗΣΟΥΣ, Jesus, used as a symbol or monogram: later misunderstood as a Latin abbreviation I.H.S. and expanded variously as Iesus Hominum Salvator, Jesus, Savior of Men; In Hoc Signo (Vinces), in this sign ( thou shalt conquer); In Hac (Cruce) Salus, in this ( cross) salvation

Isalin natin sa Tagalog para maunawaan ito ng mga mangmang na pastor.

Ang IHS raw ay isang pinaikling salita mula sa salitang Griego ΙΗΣΟΥΣ, Hesus, ginamit bilang isang simbolo o monogram: kalaunan ay pinagkamalan bilang isang pagdadaglat sa Latin na I.H.S. at pinalawak na iba-ibang pakahulugan bilang Iesus Hominum Salvator, Jesus, Savior of Men; In Hoc Signo (Vinces), sa karatulang ito (ikaw ay magtagumpay); In Hac (Cruce) Salus, sa kaligtasang ito (krus)

At sa mapanlinlang na pastor katulad ng nasa itaas, ay binigyan niya ng IBANG KAHULUGAN (Isis, Horus, Seth) upang MASAMA ang tunay n KAHULUGAN nito ΙΗΣΟΥΣ para PALABASIN na ang mga KATOLIKO ay SUMASAMBA sa mga diyus-diyosan ng mga Ehipsio!

Kung sa kasabihang: 'we are not judged by the color of our skin but by the content of our character,'  ang aming mensahe kay Pastor Abellana Jomarie Christian ay ganito: WE ARE NOT JUDGED BY THE MERITS OF OUR OPINION BUT BY THE CONTENT OF OUR CHRISTIAN CHARACTER."

Ang sa Diyos PAGMAMAHAL ang namumutawi sa kanilang mga bibig, itong pastor na ito, ang namumutawi sa kanya ay GALIT sa KAPWA.  Kinasangkapan siya ng Diablo para MANLINLANG sa pamamagitan ng PAGSISINUNGALING at PAGTATANIM NG GALIT SA KAPWA! Ikaw iyon Ginoong Pastor!

Hinulaan na ni Cristo ang pagdating ng mga BULAANG PROPETA, ito na po ang isa sa kanila, patunay na ang tunay niyang Iglesia ay nagpapatotoo sa mga sinalita ni Cristo na narito na nga sila, mga manlilinlang na dapat itakwil.

Tuesday, July 28, 2020

Philippine Star: Iglesia ni Cristo... founded by Felix Manalo, marks its 106th anniversary today, July 27, 2020.

Tunay nga na si Felix Y. Manalo ang NAGTATAG ng Iglesia Ni Cristo® at hindi ang Panginoong Hesukristo! Kasaysayan na rin po ang nangungusap ng katotohanan!


Maligayang Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Iglesia ni Ka Felix Y. Manalo ~ ang Iglesia Ni Cristo®!

Friday, June 5, 2020

PASUGO: Biblical Proof that CHRIST IS GOD!


THE IGLESIA NI CRISTO's denial of Jesus' deity is nothing new under the sun.  Their opposition to Christ's deity has long been refuted by the Church Fathers and theologians both Catholics and Protestants in huge volumes of books since the CHURCH of CHRIST affirmed this doctrine in 325 AD. And as a Catholic, I am compelled to share my thoughts on this. We Catholics who love the Lord and His one true Church should never leave their lies and deceitful teachings against our Lord God Jesus Christ unchallenged.

Rejection of Christ's deity was all evident in the Bible itself. It is understandable because, among biblical personages like the prophets and sages, our Jesus Christ is UNIQUE, from Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Isaiah, Jeremiah none of them ever claimed divinity or God himself 'manifested in the flesh'. And because Christ's claim goes against the Jewish belief in 'ONE GOD', Him being equal with God ~ and God himself makes him answerable to the Law~ The SHEMA ~ therefore He was found guilty of BLASPHEMY~ A MAN making himself GOD ~ deserving DEATH.

"The Jews answered him, 'We are not stoning you for a good work but for blasphemy. You, a MAN, are making yourself GOD.'" -John 10:33 

No doubt, as a PROPHET Jesus was loved by His own people (the Jewish people). However when he was found doing  GOD'S BUSINESS on earth such as FORGIVING sins (God alone can forgive sins Mark 2:7) or BREAKING the SABBATH laws (...the Son of Man is Lord of the sabbath (Mat. 12:1-8),  it was problematic for the Jewish authorities, for GOD ALONE is the only one who could forgive sins and not men. And for a pious Jew, braking the Sabbath Law is breaking God's law itself! By breaking the Sabbath law, Jesus was perceived not from God but as an enemy of the Jewish people.

Also very disturbing for the Jewish authorities was His claim of ETERNAL EXISTENCE ('before Abraham came to be I Am'. John 8:58).

And when He was BEFORE THE SANHEDRIN our Lord Jesus Christ then boldly proclaimed the TRUTH about HIM saying: "I AM" the MESSIAH - THE SON OF GOD and "you will see the Son of Man seated at the right hand of the Power and coming with the clouds of heaven."(Mark 14:62)

To his horror and disgust, the High Priest of the Jewish temple TORE his sacred garments before the tribunal and PRONOUNCED his verdict against Jesus: "What further need have we of witnesses? You have heard the BLASPHEMY. What do you think?" (Mark 14:63-64). And they ALL CONDEMNED Him to DEATH!

AS GOD MANIFESTED IN THE FLESH, He raised up the DEAD, defied laws of nature, and even commanded the sea and the wind and they obeyed (Mk 4:35-41). Deeply disturbed and baffled, His disciples start questioning WHO JESUS WAS: "Who then is this whom even wind and sea obey?"  A MAN in appearance yet can COMMAND NATURE and they ABIDE?  

But the greatest thing and I would say, the most scandalous ACT OF LOVE He selflessly performed was when HE SAVED the world through his PASSION and DEATH. For a mere man SAVING mankind from the pit of damnation is not even possible. There is no other Savior but ONLY GOD ~ "I am the LORD, your God, since the land of Egypt; You know no God besides me, and THERE IS NO SAVIOR BUT ME." -Hosea 13:4. And there is no one who could give eternal life BUT God (John 17:2)

Given those Biblical facts above about our Lord Jesus Christ we, therefore, re-affirm what was affirmed in 325 AD that our LORD JESUS is GOD COMING IN THE FLESH (2 John 1:7). He is 100% MAN and 1005 GOD. DIYOS SA KALIKASAN, TAO SA KALAGAYAN!

RECYCLED ARIANISM


Aside from the Jewish authorities, in TIMELINE of Christianity, some few disillusioned people came up with the same recycled REJECTION like the Jewish authorities. Among them was ARIUS, a bishop of Alexandria (Egypt) who denied Jesus co-equal with God the Father, created and thus inferior in essence and nature. Other than Arius were Nontrinitarians such as Theonas, Secundus of Ptolemais, Eusebius of Nicomedia, and Theognis of Nicaea. Their false teachings were all condemned by the Church of Christ ~ the Catholic Church.

So that in 325 AD at the Council of Nicea, the one and only CHURCH of CHRIST which was the CATHOLIC CHURCH defended and condemned the false teachings of Arianism and finally defined and AFFIRMED the official Christian doctrine on JESUS CHRIST the SECOND PERSON of the HOLY TRINITY, true GOD and true MAN - all beautifully summarized in the Nicene Creed.

INC's teachings are hinges into two major doctrines: (1) CHRIST IS NOT GOD - ONLY A MAN and (2) THE ORIGINAL CHURCH of CHRIST (the Catholic Church) APOSTATIZED. Refuting one will make their doctrine collapse. Refuting two will make their man-founded church crumble.

Source: Pasugo.com.ph
Their Pasugo magazine was incorrect: The title should be 'THE BIBLICAL PROOF THAT CHRIST IS GOD'. The teaching of the Iglesia Ni Cristo® founded by Mr. Felix Y. Manalo in 1914 in the Philippines wasn't a secret at all. Manalo's founded church does not have an extensive and scholarly written catechism that is publicly available in print or online like the Catechism of the Catholic Church which was made available for public reading, for evangelization and teachings, for moral and practical guidance. A glimpse of their recycled Arianism can only be read in their official magazine called 'PASUGO' just like what was published online above.

No serious Christian would deny the fact that our Lord Jesus Christ was born a man. It's all there in the Bible. However, Christ being God is deeply problematic to the Jewish authorities and the Iglesia Ni Cristo® preachers.  They failed to discover it. And they refuse to see the Truth. They chose to remain blinded and are leading their own followers to fall on their own pit.


Never in John 8:40 (NKJV) was Jesus DIVINITY denied. His being a man does not deny him being DIVINE.

In fact, on the contrary, the same New King James Version of John Chapter 40:42-58 confirm HIS BEING DIVINE:
Jesus said to them, “If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and came from God...
“Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I AM.”
Jesus claimed eternal EXISTENCE even before Abraham was ~ 'I AM'!

In Hos. 11:9 and Ezek 28:2 (NKJV) were quoted OUT OF CONTEXT. These verses DO NOT apply to Jesus even he was found to be a man. These verses were addressed to mortal men like us, who, by no means were creatures created by God's power and not applied to our Lord Jesus. That's becasue JESUS was NOT CREATED! He is BEGOTTEN UNCREATED Son of God.

You see the parallelism between the Iglesia Ni Cristo's argument and the Jewish people during the time of Christ, both denied Jesus' divine origin because He is a Man in appearance yet making Himself equal with God. 

Therefore let us boldly confess this truth about our Lord Jesus Christ, that He is FULLY HUMAN (John 8:40) and He is FULLY DIVINE (John 1:1). St. John the Evangelist was very consistent with this truth 'Jesus (God) coming in the flesh'! (2 John 1:7)

If John Chapter 8 ended at VERSE 40 then together with the Iglesia Ni Cristo®, we could certainly conclude the same. But the whole chapter 8 NEVER talked about Jesus 'NOT being GOD' but it talks about Jesus, eternal GOD manifested in the flesh (MAN), God - distinct from the Father, in essence, same God with the Father. 

Here is the context in John 8:
Verse 40 - Jesus, a man who told you what He heard from God
Verse 41 - The Jews said God is their "Father"
Verse 42 - Jesus said, if God is their "Father", they should believe Him because He is from God
Verse 44 - Jesus confirms that those who deny Him aren't from God but from the devil.
Verse 45 - Jesus tells the truth and those who deny him (God in the flesh) do not want to listen.
Verse 47 - He who is of God hears Him, the Word of God. He who is not from God denies Him.
Verse 56 - Jesus claimed to see Abraham (Abraham preceded Jesus in the flesh 18 Centuries)
Verse 57 - Jews understood what Jesus meant. So he was questioned 'You're not in your 50s and yet you claimed to have seen Abraham' (who was 1,767 years older)?
Verse 58 - Jesus confirmed to the Jews that BEFORE ABRAHAM WAS "I AM"! Boom!

Are we not supposed to be preaching the TRUTH about our Lord Jesus Christ?  But what the Iglesia Ni Cristo® preachers doing is exactly the opposite.  They twisted the Bible to suit their deceitful teachings and lied about our Lord Jesus Christ.  

In quoting Acts 2:22 (NKJV) these deceivers made it appear to their readers that the Apostle St. Peter was a LIAR.

They put their false understanding of Jesus into the Apostle's thoughts and then made it appears that St. Peter was their witness against Jesus' divinity. 

How could the Apostle Peter denies Jesus' divinity when he deeply knew who JESUS WAS.  And because of his deep faith conviction, he ultimately offered his own life for the sake of the Lord and His Church?!

So that in 2 Peter 1:1 he confessed our Lord JESUS is GOD AND SAVIOR!


"To those who have  obtained like precious faith with us by the righteousness of our GOD AND SAVIOR Jesus Christ"

For thousandth times, the CATHOLIC CHURCH ~ the ONLY TRUE CHURCH OF CHRIST AFFIRMS and DEFENDS this TRUTH. That our LORD JESUS CHRIST is  100% MAN – born of the Blessed Virgin Mother Mary – but NOT a 'man ONLY'Matthew 1:18, 20 DOES NOT DENY HIS BEING DIVINE. This verse is still in parallel with the WHOLE BIBLICA TRUTH about our Lord Jesus Christ that HE'S GOD BORN IN THE FLESH

A slap in the face, here is Apostle John 1:1 -3 declaring this ultimate Truth!

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.  He was in the beginning with God.  All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

"And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth."
Apostle John was declaring JESUS was the WORD ~ He was WITH GOD ~ and He was GOD ~ everything was created, without Him, nothing came to be. The WORD - GOD BECAME FLESH and we see His glory! The GLORY of the ONLY BEGOTTEN SON ~ JESUS CHRIST our Lord and Savior God! 

In his Second Letter (1:7) St. John warmed us:

"For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh."
THEREFORE those WHO DO NOT CONFESS GOD coming in the flesh are called  DECEIVERS!

And what shall we do to these "DECEIVERS"?

The Apostle sternly WARNED us of their coming, he said (2 John 1:8-11):
"Look to yourselves, that we do not lose those things we worked for, but that we may receive a full reward. 
"Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son.  If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him; for he who greets him shares in his evil deeds."
Beware of the "DECEIVERS" Do not take them into your houses and do not greet them! That's the right thing to do!

How could Paul's Letter to the Galatians (4:4) is contextually opposed to the book of the Old Testament (Numbers 23:19) when they were written a thousand years apart?

Copying a phrase from one book and paste it to another phrase from the Bible and to form a sentence is THE WORK OF A DECEIVER!

Again Galatians 4:4 does not deny Jesus' divinity.   The truth about Him being the LOGOS ~ Word of God, God himself who became flesh can never be disproved by quoting Galatians 4:4.

God is TRUTH. Numbers 23:19 says it. God is NOT a man!  We as mortal beings can never be gods.

But GOD can be a MAN as He wishes. He is omnipotent! And when he chose to be incarnated into FLESH, He was still God! Diyos sa kalikasan, Tao sa kalagayan!

The deceivers of faith, they cannot provide a single verse from the Bible that says "JESUS IS NOT GOD". They could only assume He is not God by using verses that say Jesus was born a man!


This is a product of poor theology. That's understandable because none of the INC™ paid ministers is a theologian. With no theology of their own and no book written, their ministers heavily rely on what was written or said by other preachers and theologians during their pamamahayag. Their ministers could only explain their doctrines by demonizing Catholic doctrines. What a deceiver!

From its founder Felix Y. Manalo to his grandson Eduardo V. Manalo, none of them earned a doctorate in the field of theology and yet their copied blasphemous interpretation of the Bible against our Lord God and Savior Jesus Christ is the only accepted basis for their "aral" or "doktrina".

"God from God, Light from Light" is what was affirmed by the Church of Christ at the First Council of Nicea in 325 AD. The Iglesia Ni Cristo's misinterpretation of John 8:42 was nothing but intentional deceit for deception. It was twisted so that they may justify their twisted doctrine and blaspheme our Lord God and Savior Jesus Christ.

Jesus "proceeded forth and came from God" interpreted as a "beginning" of Christ was really misleading.  It suggests that Christ WAS CREATED.

The Bible is very clear on this issue: that Jesus (Word) was the CREATOR, not creation (All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made -John 1:3)!

These INC™ paid ministers are mocking John's theology of the Logos (Jesus the Word of God) when he said "All things were made through Him (Word), and without Him (Word) nothing was made that was made." (John 1:3) Indeed JESUS THE WORD of GOD was THE CREATOR. Jesus Christ HAS NO BEGINNING, he is THE CREATOR the beginning of everything! 

Watch brother Mario Joseph, a Muslim convert to Catholicism on JESUS - WORD OF GOD (CREATOR vs CREATION)

GOD (THE FATHER) AND JESUS THE ALPHA AND THE OMEGA (First and the Last)

In ISAIAH 44:6 (NKJV) says GOD ALONE is the FIRST and the LAST and besides Him, there is NO OTHER!
"Thus says the Lord, the King of Israel,
And his Redeemer, the Lord of hosts:
‘I am the First and I am the Last;
Besides Me there is no God."
Another compelling truth about Jesus' divinity was recorded THREE TIMES in the Book of Revelations where He proclaimed HE IS THE ALPHA AND THE OMEGA - THE FIRST AND THE LAST!

Rev. 1:8 (NKJV) "I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the [b]Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty."

Rev. 21:6 (NKJV) "And He said to me, “It is done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts."

Rev. 21:13 (NKJV) "I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last."

For the Iglesia Ni Cristo® and nontrinitarian sects, having the Father and the Son as both God makes TWO GODS. Adding the Holy Spirit makes THREE.  While the official teaching of the Church of Christ says there is ONLY ONE GOD and NOT three (read HOLY TRINITY)

"The whole history of salvation is identical with the history of the way and the means by which the one true God, Father, Son and Holy Spirit, reveals himself to men "and reconciles and unites with himself those who turn away from sin" -CCC 234 (emphasis mine)

If Christ died, that's because He was 100% HUMAN. Yet that does not deny him being God.

As God, he has the power to lay his life and to claim it back.

“Therefore My Father loves Me, because I lay down My life that I may take it again.  No one takes it from Me, but I lay it down of Myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again." -John 10:17-18
Yes, our Lord Jesus Christ is 100% ETERNAL GOD!

He died in the FLESH as he is subjected according to the FLESH "God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh" -Romand 8:3

But Him being in the Flesh is NOT his original nature. HE'S GOD "You are from beneath; I am from above. You are of this world; I am not of this world." -John 8:34

So no one is denying Jesus being human. Similarly, no one denies Him being God.  And when our Lord God, the Alpha and the Omega - the First and the Last will come again to judge the living and the dead, everyone will see Him, even the one who pierced Him! -Revelations 1:7-8


Christ recognizes God the Father as His God (Mark 15:34)! Christ recognizes God the Father as His Father and THEY ARE ONE (John 10:30)  Jews, too, recognize Jesus divinity but rejected it! (John 10:33)

'Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, as You have given Him authority over all flesh, that He (Jesus) should give eternal life to as many as You have given Him. And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.  I have glorified You on the earth. I have finished the work which You have given Me to do.  And now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was.' -John 17:1-5

And it is a blatant LIE to say that God the Father DID NOT recognize Jesus His Son. His baptism, the Father already declared Him His Son His beloved: "This is my beloved Son in whom I am well pleased." (Matthew 3:17) And again during Jesus' transfiguration, God the Father declared the Son: "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear him!" (Matthew 17:5

God told us to LISTEN TO JESUS and NOT to paid Ministers of the Iglesia Ni Cristo®! And if we listen to Jesus, we should listen to His original CHURCH He founded. Because His Church is the PILLAR and GROUND of TRUTH! (1 Timothy 3:15) Jesus has NOTHING to do with the Iglesia Ni Cristo® founded by Mr. Felix Y. Manalo in 1914! Do not listen to them.

I cannot find any proof in Isaiah  44:8 that says God DID NOT RECOGNIZE Jesus as God! That verse only proves our belief in ONE GOD while they believe in Three Gods

If the Prophet Isaiah would be alive today, he would have rebuked this Iglesia Ni Cristo® paid minister for LYING! "Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel." -Isaiah 7:14

IMMANUEL, according to St. Matthew (1:23) means GOD WITH US! For indeed GOD was BORN to us IN THE FLESH!  God with us ~ Immanuel! (John 1:1; 14)


According to the Bible CHRIST is able to sympathize with us because HE was born LIKE US in everything EXCEPT sin!
"For we do not have a High Priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." -Hebrews 4:15
So what's unusual to see Christ "worried" after all he is 100% human? And if God has to be less of human qualities, why is it that God has to REST after creating the entire universe in 6 days? (Genesis 2:2-3)

 In conclusion, the Bible says, 'JESUS THE SAME YESTERDAY, TODAY AND FOREVER' (Hebrews 13:8)! If Christ is GOD eternally from the beginning, He is God when He was born flesh and He is the same God when He will come again!


CHALLENGE TO THE IGLESIA NI CRISTO® 1914

That's why we shouldn't be wondering why Jesus ate and drink, he was tempted, he cried, he was angry, he suffered, he feared and he died ~ because HE WAS HUMAN LIKE US (born in the flesh) but NEVER in the Bible, he was said to be "NOT GOD"!

As a challenge to all paid ministers of the Iglesia Ni Cristo®, please give us the following exact words/phrase in the Bible.

1. Bible verse that explicitly denies Jesus NOT God.
2. Bible verse that the Father denied Jesus as God.
3. Bible verse that says we should recognize TWO LORDS!
4. Bible verse that says we should worship a MERE MAN aside from God the Father.

5. Bible verse that spells out Felix Y. Manalo as the 'Last Messenger of God in these Last Days."
6. Bible verse that explicitly says 'The Church of Christ will completely apostatize' and that a man from the Philippines will emerge and re-establish His Church!
7. Bible verse that explicitly says the Church would be named "The Iglesia Ni Cristo"

8. Bible verse that mandates Christians to call themselves "Iglesia"
9. Bible verse that says only members of the 'Iglesia Ni Cristo' are saved!
10. Bible verse that says 'The Bible is the sole authority" in matters of faith and morals!


Thursday, May 7, 2020

FACT: THE BIBLE IS A CATHOLIC HOLY BOOK!Pope Damasus I was the bishop of Rome from October 366 to his death. He presided over the Council of Rome of 382 that determined the canon or official list of sacred scripture. He spoke out against major heresies in the church and encouraged production of the Vulgate Bible with his support for Jerome.

Council of Rome of 382 and the Biblical canon

One of the important works of Pope Damasus was to preside in the Council of Rome of 382 that determined the canon or official list of Sacred Scripture. The Oxford Dictionary of the Christian Church, states: A council probably held at Rome in 382 under Damasus gave a complete list of the canonical books of both the Old Testament and the New Testament (also known as the 'Gelasian Decree' because it was reproduced by Gelasius in 495), which is identical with the list given at Trent. American Catholic priest and historian William Jurgens stated: "The first part of this decree has long been known as the Decree of Damasus, and concerns the Holy Spirit and the seven-fold gifts. The second part of the decree is more familiarly known as the opening part of the Gelasian Decree, in regard to the canon of Scripture: De libris recipiendis vel non recipiendis. It is now commonly held that the part of the Gelasian Decree dealing with the accepted canon of Scripture is an authentic work of the Council of Rome of 382 A.D. and that Gelasius edited it again at the end of the fifth century, adding to it the catalog of the rejected books, the apocrypha. It is now almost universally accepted that these parts one and two of the Decree of Damasus are authentic parts of the Acts of the Council of Rome of 382 A.D." (Jurgens, Faith of the Early Fathers)

Jerome, the Vulgate and the Canon

Pope Damasus appointed Jerome as his confidential secretary. Invited to Rome originally to a synod of 382 convened to end the schism of Antioch, he made himself indispensable to the pope, and took a prominent place in his councils. Jerome spent three years (382–385) in Rome in close intercourse with Pope Damasus and the leading Christians. Writing in 409, Jerome remarked, "A great many years ago when I was helping Damasus, bishop of Rome with his ecclesiastical correspondence, and writing his answers to the questions referred to him by the councils of the east and west..."

In order to put an end to the marked divergences in the western texts of that period, Damasus encouraged the highly respected scholar Jerome to revise the available Old Latin versions of the Bible into a more accurate Latin on the basis of the Greek New Testament and the Septuagint, resulting in the Vulgate. According to Protestant biblical scholar, F.F. Bruce, the commissioning of the Vulgate was a key moment in fixing the biblical canon in the West.

Jerome devoted a very brief notice to Damasus in his De Viris Illustribus, written after Damasus' death: "he had a fine talent for making verses and published many brief works in heroic metre. He died in the reign of the emperor Theodosius at the age of almost eighty". Damasus may be the author of the anonymous Carmen contra paganos (song against the pagans).

[Source: Wikipedia]

Saturday, May 2, 2020

CBCP News: Pope names Tagle among top-ranking cardinals

Cardinal Luis Antonio Tagle, Prefect of the Vatican’s Congregation for the Evangelization of Peoples. RCAM AOC
By Roy Lagarde CBCP News

May 1, 2020

Manila, Philippines

Pope Francis on Friday has elevated Cardinal Luis Antonio Tagle to the order of “cardinal bishops”, the highest rank within the College of Cardinals.

Tagle and Cardinal Beniamino Stella are the newest members of the group, joining the ranks of 12 others who are mostly from the Latin rite and three cardinal patriarchs from the Oriental Churches.

The College of Cardinals has three ranks: cardinal deacons, cardinal priests, and cardinal bishops.

Cardinal bishops hold jurisdiction over a church in a suburb of Rome, while working in departments of the Roman Curia, the central administration of the church.

Cardinal deacons, often called “the pope’s cabinet”, are mostly curial officials, while cardinal priests are those working in dioceses all over the world.

It is also from the ranks of cardinal bishops that the Dean of College of Cardinals is elected. The dean presides at the conclave in the case of “sede vacante”, a period when there is no pope.

The dean also represents the Holy See during the sede vacante, and asks the pope-elect if he accepts the role.

There are customarily six cardinal bishops from the Latin Church until Pope Francis broke the tradition and appointed more of them.

The new additions to the group were deemed necessary as one of its members, Maronite Patriarch Bechara Rai, turned 80, the retirement age for cardinals, last February. Six other members had been over the age of 80, making them ineligible to enter a conclave.

The former Manila archbishop left the Philippines in February to assume his post as prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, a powerful Vatican office overseeing the church’s vast mission territories.

Also known as “Propaganda Fidei,” its prefect is also known as the “red pope” because of its considerable power in the Roman Curia and the appointment of bishops in mission lands.

Since his elevation as cardinal, he was also given the church of St. Felix of Cantalice in the Centocelle as his “titular church”.

Cardinal Tagle’s new appointment was made on May 1, the Feast of St. Joseph the Worker. Incidentally, he was appointed to the top Vatican post last Dec. 8, 2019, the Solemnity of the Immaculate Conception.

Monday, April 27, 2020

Huling Sugo: Aral na Hindi Pinaniwalaan ni Felix Manalo hanggang noon lamang 1922?

[Originally posted at Iglesia Ni Cristo 33AD blog]Si Félix Manálo, na kilalá ring Ka Felix, ang tagapagtatag ng Iglesia Ni Cristo, bagama’t sa mga opisyal na talâ ng nasabing simbahan, siyá ay tinawag na Unang Tagapamahalang Pangkalahatan at Huling Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw.

Isinilang si Manalo sa Taguig noong 10 Mayo1886. Ang kaniyang mga magulang ay sina Mariano Ysagun at Bonifacia Manalo, na isang debotong Katoliko. Nang yumao ang ina, bilang pagpapahalaga rito ay pinilì niyang maging Manalo ang kaniyang apelyido. Bagama’t lumaki sa aral ng Simbahang Katolika, naging mapagtanong ang isip ni Manalo kayâ lumahok siyá sa iba’t ibang sekta upang masagot ang kaniyang mga tanong. Naging tagasunod siyá ng Colorum, isang grupong nagdaraos ng paglalakbay sa isang banal na bundok. Pagkaraan, nilisan niya ang Simbahang Katolika at naging pastor sa Methodist Episcopalian Church. Tumigil siyá ng pag-aaral nang mamatay ang kaniyang ina at nang bumalik sa pag-aaral ay nagpatalâ sa Presbyterian Bible School. Nakakilála niya ang grupong Christian Mission at nag-aral sa Manila College of the Bible sa loob ng apat na taón. Sa grupong ito, natutuhan niyang pahalagahan ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. Naging tagapangaral siyá ng Salita ng Diyos kabilang sa isang grupong nakilalang Society for the Propagation of the Gospel. Pinakasalan niya nang mga panahong ito si Tomasa Sereneo na taga-Paco, Maynila.

Naging miyembro siyá ng Seventh Day Adventism at nang yumao ang kaniyang asawa, nagpakasal naman siyá kay Honorata de Guzman, na kabílang sa nasabing sekta. Ngunit sumapit ang panahon na kinukuwestiyon na niya ang pangingilin ng grupo kapag araw ng Sabado. Nang hindi makatanggap ng kasiya-siyang sagot, nagbitiw siyá bilang ministro noong 1913. Nagtatag siyá ng sariling grupo noong 1913, na kilalá ngayong Iglesia Ni Cristo (nang una ay Kristo ang baybay). Ipinatalâ ang Iglesia noong 27 Hulyo 1914, ang araw ng pagsisimula ng Unang Digmaang Pandaigdig. Noong 1922, pinalutang ng Iglesia ang idea na si Manalo ang “huling sugo ng Diyos,” dahil para sa kanila, ang kanilang tagapagtatag ay maihahambing kay Moises o kay Pablo ang Apostol. Ang isa pang dahilan ay upang mapatatag ang pamumunò ni Manalo sapagkat may isang sektor na nagtangkang umagaw ng pamamahala ng simbahan. Yumao si Felix Manalo noong12 Abril 1963.

Mabilis na lumago ang mga aral ng Iglesia. Noong 1948, mayroon itong 60,000 miyembro, na naging 200,000 noong 1960. Nagkaroon ito ng mga simbahan hindi lámang sa Filipinas kundi sa 75 iba pang bansa sa buong mundo. Ngayon, mayroon na itong 1,250 lokal na kapilya at 35 katedral sa iba’t ibang panig ng bansa. Mayroon din itong 21 kongregasyon sa Estados Unidos. Noong 27 Hulyo 2007, sa ika-93 anibersaryo ng pagkatatag ng INC, isang panandang pangkasaysayan ang inilagak ng National Historical Institute (NHI) sa bahay na sinilangan ni Manalo sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig. Idineklara rin ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Hulyo27 bilang “Araw ng Iglesia ni Cristo.” (AEB)


[Cite this article as: Manalo, Felix. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/manalo-felix/]

Monday, March 2, 2020

Sumukong 'lider ng NPA' isang Militar at kaanib ng INC pala ayon sa CPP

Fake news! Sumukong ‘lider ng NPA’, militar pala – CPP
Abante

Tauhan umano ng Armed Forces of the Philippines ang diumano’y sumukong lider ng New People’s Army na si Joselito Novelo Naag na may patong sa ulo na P100,000.

Ito ang giniit ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa kanilang website kahapon, Setyembre 17, 2019...


...Sa Facebook, makikita ang profile ni Naig na may mga profile picture at post na sumusuporta sa Iglesia Ni Cristo at Air Reserve Command. Makikita rin ang kuha ng lalaki na nakasuot ng uniporme ng militar at binibida ang mga baril..


Sunday, February 23, 2020

Dr. Daniel B. Wallace: Binanatan ang Iglesia Ni Cristo® 1914 sa Pambabaluktot sa kanyang sinabi

Salamat kay kapatid na Kuya CFD...


Dahil sa walang habas na Kasinungalingan ng mga ministro ng Iglesia Ni Manalo minsan na rin pala silang binanatan ni Dr. Daniel B. Wallace dahil sa paggamit ng INC sa kanyang aklat na "Greek Grammar Beyond the Basics" sa pambabaluktot ng katotohanan. Narito ang kanyang pahayag:

"The Iglesia ni Cristo (Church of Christ) is a Filipino-based group that rejects the major tenets of the historical Christian faith. InC, in particular attempts to deny that the deity of Christ is a biblical doctrine. And although they view themselves as the only true church, they freely use several bona fide academic works to support their views -- in spite of the fact that the authors of such works would be appalled to learn of the abuse of their own writings. I was shocked to learn that InC members had used my Greek Grammar Beyond the Basics in support of their heterodox beliefs. Duane Cartujano, a Roman Catholic apologist, has investigated their views. He supplies plenty of documentation -- both quotations of the secondary literature and an exposition of the biblical text -- to refute the InC. I, for one, am glad that he has exposed this group for what it really is. His book will serve as a welcome corrective to the deceptions of the Iglesia ni Cristo. -Dr. Daniel B. Wallace, Author of Greek Grammar Beyond the Basics, Senior Professor of New Testament Studies, Dallas Theological Seminary

Maging ang salin ni George Lamsa na "Church of Christ" ay sasang-ayunan kaya ni Lamsa na ito ay ang Iglesia Ni Manalo kung sakaling nabubuhay pa siya? Malamang hindi! Kaya nga noong inilimbag ni Lamsa ang kanyang salin noong 1922 hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi siya naimbetahan [sic] sa Iglesia Ni Manalo.

Ganun din ang Moffat bible na isinalin ni James Moffat na inilimbag noong 1924, sa kanyang salin na "far east" sasang-ayon kaya siya na ito ay propesiya para sa Pilipinas kung sakaling buhay pa siya??

:) Napakalaking advantage kapag buhay pa ang mga author kasi kapag ginamit sa KABULUKAN ang kanilang MASTERPIECE tiyak na mapapahiya itong mga MAPAGSAMANTALANG KABUTE (other term for 1800s and 1900s Man-Made churches).

#CATHOLIC

Monday, January 13, 2020

Huwad na Iglesia, huwad rin ang Pamemeke


PASUGO Mayo 1968, p. 7:

“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

Opo! Huwad po yung mga bagong sulpot na Iglesia Ni Cristo ayon na rin sa opisyal na magasing ng INC™ 1914! Huwad na nga ang pagka-Iglesia, huwad pa rin ang pamemeke nila ng bagong kaanib.

Ang isang tunay na pari (kung Katoliko man ang nasa larawan) dapat sana ay alam niya kung anong kahulugan ng mga kulay na kanilang sinusuot. Hindi  naghahalo ang Luntian at Pula!

Kung mamemeke rin lang naman, dapat 'yung malapit-lapit naman sa katotohanan. 

Dalawang paring Katoliko habang nagdiriwang ng Banal na Misa. (Photo source: US Catholic.org)

Saturday, January 11, 2020

2020 Taon ng Ekumenismo at Inter-Religious Dialogue: Kailan kaya makikipag-dialogo si G. Eduardo V. Manalo sa Santo Papa?

Originally Posted at Iglesia ni Cristo 33 AD blog

Isang kaanib ng INC™ 1914 nagpaabot ng kanilang opisyal na magasing Pasugo sa Santo Papa ng tunay na Iglesia ni Cristo. (Credit to the owner)


Kaawa-awang mga nilalang. Inaakala nila na sa pagbibigay nila ng kopya ng Pasugo sa Santo Papa ay magpapasakop na ang pinuno ng tunay na Iglesia ni Cristo sa INC™ na tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo noong 1914 sa Sitio Punta Sta. Ana sa Maynila (Pilipinas). Inakala ng kaanib ng INC™ 1914 na sa pakikipagkamayan niya sa Santo Papa at pagbibigay niya ng kopya ng Pasugo ay isang BIG DEAL.

Para sa Santo Papa, wala siyang pinagkaiba sa mga nauna pang mga panauhin sa Vatican. Siya (ang kaanib ng INC™) ay napadaan lamang at hindi naging panauhing pandangal. Bago pa man sila nag-abot ng magasin, maraming mga relihiyon na ang nagbibigay sa Santo Papa ng kanilang mga babasahing pangrelihiyon tulad ng mga Muslim ng Argentina na nagbigay kay Pope Francis ng kopya ng Qu'ran.

Mabuti pa ang Saudi Arabia ay may pinadalang tagapamagitan mula sa kanila. Ang Muslim na ito ay nagbigay ng musbaha (ang rosaryo ng mga Muslim) sa Santo Papa bilang regalo. At ito ay tinanggap naman out of courtesy.  Ang iba't-ibang religious leaders sa buong mundo, maging ang mga lider ng mga non-Christian religions at mga non-Catholic religious leaders ay nakipagkita sa Santo Papa ~ ang Iglesia Ni Cristo® 1914, kailan kaya HAHARAP si Ginoong EDUARDO V. MANALO kay PAPA FRANCISCO sa Vatican at magkaroon ng dialogo?Ngunit ang mga ito ay ang KATOTOHANANG HINDING-HINDI MABABAGO ng INC™ 1914:

 • Si Cristo ay DIYOS na nagkatawang-tao (Juan 1:1-14)!
 • Si Cristo ay DIYOS na NAPARITO sa laman! (2 Juan 1:7)
 • Si Cristo ay DIYOS! (Filipos 2:5-8)
 • Si Cristo ay DIYOS noon, ngayon at magpasawalang hanggan! (Hebreo 13:8)
 • Ang Iglesia Katolika ay na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo! (Pasugo Abril 1966, p. 46)
 • Ang Iglesia Ni Cristo® ay tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo noong 1914! (Pasugo Agosto-Setyembre 1964, p. 5)

Ang Roma 16:16 ay sulat ni Apostol San Pablo sa mga Kristiano sa ROMA kung saan HANGGANG NGAYON ang TUNAY na Iglesia ni Cristo ay NAKATAYO pa rin at pinamamahalaan ng KAHALILI ni APOSTOL SAN PEDRO ~ si Santo Papa Francisco, ang ika-266 Papa ng Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo (Pasugo Abril 1966, p. 46).

Kaya't huwag na kayong paloloko pa sa mga nagsisulputang mga Iglesia raw ni Cristo sapagkat IISA lamang ang tatag na Iglesia ni Cristo (Pasugo Nobyembre 1943, p. 23). Ito ay tatag sa Jerusalem! (Pasugo Mayo 1954, p. 9) Kung meron mang mga SUMULPOT kamakailan (1914) at sinasabi nilang sila rin ay mga 'Iglesia Ni Cristo' sila ay HINDI TUNAY kundi mga HUWAD o PEKE! (Pasugo Mayo 1968, p. 7)

Thursday, December 26, 2019

Pasko: Ang Pag-aalaala ng mga Kristiano sa Kapangananak ni Cristong Manunubos

Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD blog


Tuso ang mga aral ng mga huwad na sugo ng Iglesia Ni Cristo® 1914. Napaniwala niya ang ilan sa mga Katoliko na salat sa kaalaman na ang PASKO ay hindi dapat ipinagdiriwang sapagkat 'wala' (o hindi literal na nakasulat) sa Biblia.

Ang PASKO NG PAGSILANG ni Jesus noong una ay TINATANGGAP ng INC™ 1914. Katulad ng mga Katoliko at halos lahat ng ibang Kristiano, ang Iglesia Ni Cristo® 1914 ay itinuring ang Pasko bilang KAARAWAN ng kapangananak ng Manunubos.

Ngunit hindi nagtagal ay tahasang TINUTUTULAN at PINUPUNA nila ito sapagkat ito ay PAGDIRIWANG ng mga KATOLIKO na kanilang itinuturing na mga kaaway. Sa katunayan, mismong ang kanilang opisyal na magasing Pasugo ang nagpapatotoo kung ano nga ba ang kahulugan ng PASKO para sa mga NAGDIRIWANG nito.

PASUGO Disyembre 1957, p. 28: (sinulat ni Emeliano I. Agustin) (Patula)
“Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan;
Nang mundong naglunoy sa lusak ng Buhay;
Mabuting balita sa kinalulugdan;
Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban."
Kaawa-awang mga nilalang!

Hindi naman maikakaila ng mga Kristiano na ang Christmas o Pasko ay hindi nakatitik sa Biblia. ngunit hindi nangangahulugan na pinagbabawal itong ipagdiwang.  Sa katunayan maraming mga bagay-bagay ang hindi nakasulat sa Biblia ngunit BULAG-BULAGANG PINAPANIWALAAN ng mga kaanib sa kulto ni Ginoong Felix Y. Manalo.

Halimbawa! 
 • Biblia - ang salitang 'biblia' ay hindi natin nababasa sa Biblia. Ngunit dito halos humuhugot ng tagpi-tagping aral ang INC™ 1914 para makabuo ng saknong.
 • Felix Y. Manalo - ang pangalan ni Ka Felix ay hinding-hindi nasusulat sa Biblia, maging ang kanyang anak na si Eraño at si Eduardo ay hindi sila nakatitik sa Biblia. Ngunit naniniwala silang si Ka Felix Manalo ay hinulaan sa Biblia sa Isaiah 46:11.
 • Huling Sugo - walang mababasa sa Biblia ukol sa pagdating ng 'huling sugo'. Tanging ang pagdating ng manunubos ang hinulaan ng mga Propeta noong una ~ ang Diyos na magkakatawang-tao o Emmanuel Sumasaatin ang Diyos.
 • Pagtalikod na Ganap ng Iglesia - dito nakabatay halos lahat ng aral ng INC™ 1914. ang kanilang aral na ito ay may pagkakahalintulad sa mga Mormons na itinatag ni Ginoong Joseph Smith Jr. noong 1830. Sinasabi ng mga Mormons na kinakailangang itatag muli ni Ginoong J. Smith ang iglesia ayon sa utos ng Diyos Ama matapos na ito ay tumalikod-na-ganap noong namatay ang huling apostol (110 A.D.)  Kinopya ba ni G. Manalo ang kanyang aral sa mga Mormons?
 • Pilipinas - at lalong walang mababasang 'Pilipinas' sa Biblia. Ngunit naniniwala ang mga kaanib ng INC™ 1914 na ang bansang Pilipinas raw ang tinutukoy na "pulu-pulong dagat" (Isaiah 24:14)
 • Iglesia Ni Cristo - ang 'Iglesia Ni Cristo' (na may malaking titik na I-N-C)  ayon sa official registration nito sa Pilipinas at sa buong mundo ay hindi nakatitik sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia ay 'mga iglesia (o iglesya) ni Cristo' at hindi 'Iglesia NCristo'. Ito ay Roma 16:16 sa Tagalog Version lamang natin mababasa. Ang pinagmamalaking "iglesia ni Cristo" raw sa Mga Gawa 20:20 (Lamsa Translation lamang mababasa) ay 'Iglesia ng Diyos' sa orihingal na salin at hindi 'Iglesia NCristo'

Ang MUNDO ay HINDI NASASAKOP sa Iglesiang tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo kundi sa Iglesiang TATAG mismo ni Cristo ~ ang Iglesia Katolika (Pasugo Abril 1966, p.46). Ang mundo ay umiikot sa KATOTOHANAN at hindi sa mga BULAANG PROPETA na sumulpot lamang nitong nakaraang 105 taon.

ANO BA ANG 'PASKO' (CHRISTMAS) AYON SA KATOTOHANANG ALAM NG BUONG MUNDO?

Katulad ng pagkakaalam ng mundo sa Iglesia Ni Cristo® bilang TATAG NI FELIX MANALO, ang PASKO Christmas ayon sa pang-unawa ng BUONG MUNDO ay IISA lamang ang pakahulugan. Mula Asia, Africa, America, Europa at maging sa mga bansang hindi-Kristiano tulad ng India, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain at sa Saudi Arabia, ANG PASKO ay PAGDIRIWANG ng KAPANGANAKAN ni CRISTO.

Hindi po sabi-sabi lamang ito. Umpisahan natin sa Wikipedia ay ganito ang sinasabi:
Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ, observed primarily on December 25 as a religious and cultural celebration among billions of people around the world.
Ito naman ang sabi ng Brittanica Encyclopedia Online:
Christmas, Christian festival celebrating the birth of Jesus.
Ayon naman sa Christmas.com ay ganito:
Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ, who Christians believe is the Son of God.
Ito naman ang sinasabi ng History.com
Christmas, a Christian holiday honoring the birth of Jesus...

Ayon sa CNN:
The story of Jesus Christ's birth is told in New Testament's gospel of Saint Luke and Saint Matthew.

History.com
Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus of Nazareth, a spiritual leader whose teachings form the basis of their religion.
Ito ang buod ng katotohanang mababasa natin sa lahat ng mga Encyclopedia o talasalitaan sa buong mundo ukol sa Pasko.

Ito naman ang sinasabi ng The New Webster Encyclopedia Dictionary of the English Language, ©1984
CHRISTMAS ~ /kris'mas/, n. [Christ, and mass, A.Sax. maessa, a holy day of feast.] The festival of the Christian church observed annually on the 25th day of December, in memory of the birth of Christ... 
Semplang na po ang mga INC™ 1914. Sila lamang kasama ang mga Protestanteng kalaban ng Iglesia Katolika ang nagsusulong na ang Pasko ay isang paganong pagdiriwang. Ibinibintang ng mga kaaway ng Iglesia na si Sol Invictus raw ang pinagdiriwang sa kapaskuhan. Kung iyan ang kanilang paniniwala ay hindi natin tututulan. Karapatan nilang paniwalaan ang gusto nila. Ngunit ang KATOTOHANAN ay mananatiling naka-SULAT sa lahat ng mga aklat-pangkasaysayan at aklat-kaalaman na ang PASKO AY ANG PAG-AALALAALA SA KAARAWAN NG MANUNUBOS NA SI CRISTO!

KAPAG WALA SA BIBLIA AY HIND NA BA TOTOO?

Mali ang pananaw ng INC™ 1914 na kung hindi nakasulat sa Biblia ay hindi na totoo... tutulungan tayo online upang patunayang maling mali ang mga bulaang propeta ng INC™ 1914.
 • Bible - the Christian scriptures, consisting of the Old and New Testaments.
 • Felix Y. Manalo - founder of the Iglesia Ni Cristo (INC) in the Philippines in 1914
 • Last Messenger of God - online search shows Muhammad, the founder of Islam, and not Felix Manalo, holds this self-proclaimed title
 • Total Apostasy - this doctrine is originally claimed by the member of the Mormon church for its founder Joseph Smith Jr, not the Iglesia Ni Cristo of Felix Manalo.
Mga kababayan namin na nagsusuri pa lamang sa kung alin sa maraming umaangkin ng pagka-Iglesia ni Cristo, dito na po tayo sa KATOTOHANAN. Na ang Iglesia Katolika lamang ang tanging tunay na IGLESIA NI CRISTO na TATAG NI CRISTO!

Kung mayroon mang mga nagsisulputang mga INC at tinatawag nila ang kanilang sarili bilang 'Iglesia Ni Cristo' sila ay hindi tunay kundi mga peke o HUWAD lamang! (Pasugo Mayo 1968, p. 7).

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...