"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Sunday, October 13, 2019

Pagmamali ng Iglesia Ni Cristo na Tatag ni Felix Manalo noong 1914 Tungkol sa Kasaysayan ng Kristianismo

[ORIGINALLY POSTED FIRST AT IGLESIA NI CRISTO 33 A.D. BLOG]


ANG KASAYSAYAN NG IGLESIANG TATAG NI CRISTO AYON SA IGLESIANG TATAG NI G. FELIX Y. MANALO NITO LAMANG 1914

“ANG IGLESIA NI CRISTO”
I. PAGKAKATATAG SA JERUSALEM
II. PAGKATALIKOD
III. MULING PAGLITAW SA MALAYONG SILANGAN
IV. PAGLAGANAP HANGGANG SA MALAYONG KANLURAN
V. PAGLAGO
VI. PAGKATUPAD NG MGA HULA
VII. PAGKILALA NG IBANG LIDER AT NG MGA BANSA
VIII. PAGTATAGUMPAY

SA PANGINOONG DIYOS ANG KALUWALHATIAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESUCRISTO


Transcript mula sa video [-49.24 hanggang -39.46]. Ang pagdidiin ay amin.

"Noong unang siglo sa Jerusalem, ay itinayo ng Panginoog Jesucristo ang kanyang Iglesia na tinawag sunod sa kanyang pangalan, iglesya ni Cristo (Roma 16:16) subalit pinagpauna na ng Panginoong Jesukristo na babangon ang maraming mga bulaang o hindi tunay na mgangangaral na magliligaw sa kanyang mga alagad na magbubunga ng pagtalikod sa pananampalataya.

"Ipinagpauna na rin ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga lingkod na nanindigan sa pananampalataya ay papatayin.

"Bagamat ang iglesia ni Cristo na itinatag noong unang siglo ay natalikod sa pananampalataya magkagayonman ay ipinagpauna na ng Panginoong Jesucristo nay mayroon pa siyang ibang mga tupa o mga alagad (Juan 10:16). At sila’y magiging isang kawan. Ayon sa mga apostol, sila ay magmumula sa malayo. Malayong panahon at dako (Gawa 2:39).

"Ito’y pinagpauna sa aklat ni propeta Isaias na mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat (Isaias 24:15).

"Natupad ang mga hulang ito ng Banal na Kasulatan sa bansang Pilipinas na nasa malayong silangan na binubuo ng mga pulo…"

Bigyan diin ang mga sumusunod:

A. Noong unang siglo sa Jerusalem, ay itinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang Iglesia.
B. Ang iglesia ay sunod sa pangalan ni Cristo.
C. Babangon ang maraming mga bulaang propeta o hindi tunay na mangangaral.
D. Ang kanyang mga lingkod na nanindigan sa pananampalataya ay papatayin.
E. Ang iglesiang itinayo ng Panginoong Jesucristo ay natalikod sa pananampalataya.
F. Mayroon pa siyang ibang tupa o mga alagad na magmumula sa malayo.
G. Bansang Pilipinas ang bansang nagmumula sa malayong silangan.
_________________________________________________________________

Hindi matibay ang pundasyon ng pagkakatatag ng Iglesia Ni Cristo® 1914.  Ang kaniyang pundasyon ay NAKABATAY lamang sa kanilang DOKTRINA ng GANAP na PAGTALIKOD (TOTAL APOSTASY) raw ng IGLESIA KATOLIKA na sa 'PASIMULA ay SIYANG  [tunay na] IGLESIA NI CRISTO' ayon sa kanilang opisyal na magasin (Pasugo Abril 1966, p. 46).

Kung gagamitin natin ang kanilang lohika, walang INC™ 1914 kung walang pagtalikod ng tunay na Iglesia ni Cristo na tatag ng Panginoong Jesus noong Unang Siglo.

ANG TANONG: KAILAN BA NATALIKOD NA GANAP ANG IGLESIANG TATAG NI CRISTO?

Ayon sa Iglesia Ni Cristo® 1914, ang IGLESIA KATOLIKA raw ang totoong Iglesia ni Cristo na itinatag ng Panginoon sa Jerusalem noong Unang Siglo (PASUGO Abril 1966, p. 46) ngunit NATALIKOD daw ito ng GANAP. Ibig sabhin ng "ganap" ay WALANG NATIRA at "NALIPOL NA LAHAT" (Pasugo Enero 1964, p. 2).

Ang GANAP na PAGTALIKOD ay naganap raw ito noong NAMATAY NA ang lahat ng mga ALAGAD ni Cristo (PASUGO God's Message, February 2012,  pp. 27-29).  NALIPOL na raw LAHAT ng mga tagasunod ni Cristo na TAPAT sa ARAL ni CRISTO.

AT DAHIL NATALIKOD at NALIPOL na LAHAT ng mga TUNAY na ALAGAD at TAGA-SUNOD ni Cristo kaya't KINAKAILANGAN ng DIYOS ng isang tao upang ITATAG MULI ang "KANIYANG IGLESIA".

Ayon sa kanilang aral, ang PAGTALIKOD daw na GANAP ng BUONG IGLESIA NI CRISTO na tatag ng ating Panginoong Jesus ay 'HINULAAN" raw daw Biblia. Ngunit WALA silang 'unified Bible verse na makakapagpatunay na hinulaan nga sa Biblia ang pagtalikod ng Iglesiang tatag ni Cristo.

Ang sabi ng isang Muslim Imam rito ay "TAGPI-TAGPI" [panoorin dito ang video]. Kuha sa Lumang Tipan, itagpi sa Bagong Tipan. Halimbawa ay Zakarias (13:8-9) at sa Gawa (2:39, 20:28), Roma (16:16) at saka ibuod kay Juan (10:16) upang MAKABUO ng SAKNONG na SASAKTO sa KANILANG nais palabasin [basahin itong paliwanag ng "Ang Pagbubunyag".

Sa kanilang pagnanais na PATUNAYAN na ang INC™ 1914 nga raw ay ang siyang tunay na pagmamay-ari ni Cristo BIBLIA ang kanilang gamit na PANLOKO at marami na silang NALINLANG na kaluluwa, tulad ng pagnanais ni Satanas na linlangin ang Panginoong Jesus gamit ang Banal na Salita ng Diyos (Mateo 4:6).

At ang RESULTA ng kanilang "TAGPI-TAGPING ARAL" ay LILITAW (raw) muli ang "tunay" na IGLESIA at natupad raw ito kay Ginoong Felix Y. Manalo noong itatag niya ang kanyang Iglesia sa Pilipinas noong 1914 (PASUGO February 2012, pp. 27-29)!

HINDI PA NATATALIKOD ANG UNANG IGLESIA NI CRISTO ~ ANG IGLESIA KATOLIKA!


Ito ay ayon na rin sa kanilang magasing PASUGO, Abril 1966, p. 46 (ang pagdidiin ay amin):
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
Kabuuan ng kanilang sinabi sa Pasugo:
 • Mula noong Unang Siglo hanggang 'ngayon' (1966) ay hindi pa natatalikod ang tunay ang Iglesiang tatag ni Cristo.
 • Ang orihinal at tunay na Iglesiang tatag ni Cristo noong una ay ang Iglesia Katolika at hindi ang registered trademark na  Iglesia Ni Cristo® 1914
 • Kung di pa natatalikod noong 1966 ang tunay na iglesia, lalabas na ang iglesiang tatag ni Felix Manalo noong 1914 ay huwad ~peke~ fake~!
ANG TUNAY NA IGLESIANG TATAG NI CRISTO  AYON SA KASAYSAYAN

A. ANG PAGKAKATATAG SA JERUSALEM


Taong 33 A.D., ITINATAG ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem ang KANYANG IGLESIA.  Ito ay NASUSULAT sa lahat ng AKLAT ng KASAYSAYAN ng tao. Katulad ng Islam na itinatag ni Muhammad noong ika-7 siglo, ay nakatitik din sa aklat ng kasaysayan. Maging ang IGLESIA PROTESTANTE at nang mga nagsulputang mga SEKTA nito na mahigit sa 30,000 na  ay nakasulat sa mga aklat ng kasaysayan. Ang kasaysayan ng PAGKAKATATAG ng korporasyong IGLESIA NI CRISTO® ay NAKASULAT po sa aklat ng Kasaysayan.

Bago pa nauso ang pagpaparehistro ng mga tatag na korporasyong iglesia sa kinasasakupang bayan o bansa, ang orihinal na IGLESIA NI CRISTO ay ITINATAG ng PANGINOONG JESUS sa JERUSALEM. Mula noon, WALANG ibang pinapatungkulan ang salitang IGLESIA kundi ang KAY CRISTO. Kaya't by default ang salitang IGLESIA ay walang ibang pinatutungkulan kundi ang NAG-IISANG IGLESIANG KAY CRISTO ~ang "IGLESIA KATOLIKA NA SA PASIMULA AY SIYANG IGLESIA NI CRISTO" (PASUGO Abril 1966, p. 46).
"According to Catholic tradition, the history of the Catholic Church begins with Jesus Christ and his teachings (c. 4 BC – c. AD 30) and the Catholic Church is a continuation of the early Christian community established by the Disciples of Jesus." -Wikipedia
Maging ang mga nakasulat sa mga Encyclopedias walang ibang kinikilalang UNANG IGLESIANG pagmamay-ari si Cristo kundi ang IGLESIA KATOLIKA.
The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world. -Online Encyclopedia Britannica
After the ascension of Jesus Christ, as the apostles began to spread the gospel and make disciples, they provided the beginning structure for the early Christian Church. It is difficult, if not impossible, to separate the initial stages of the Roman Catholic Church from that of the early Christian church. -Learn Religions
Ayon sa mga dalubhasang manunulat ng kasaysayan, ang Iglesia Katolika ay siyang may direktang kasaysayan pabalik sa panahon ni Jesus at ng mga alagad. Sa aklat ni James Hitchcock, History of the Catholic Church, ibinuod niya rito kung ano ang Iglesia Katolika ayon sa kasaysayan ng tao.

The Catholic Church is the longest-enduring institution in the world. Beginning with the first Christians and continuing in our present day, the Church has been planted in every nation on earth.  
The Catholic Church claims Jesus Christ himself as her founder, and in spite of heresy from within and hostility from without, she remains in the twenty-first century the steadfast guardian of belief in his life, death, and resurrection. The teachings and redemptive works of Jesus as told in the Gospels are expressed by the Church in a coherent and consistent body of doctrine, the likes of which cannot be found in any other Christian body.
B. ANG IGLESIA SUNOD SA PANGALAN NI CRISTO

Bagamat ang CRISTO at JESUS ay tumutukoy sa iisang pagkakakilanlan sa Anak ng Diyos na nagkatawang-tao, ang JESUS ay PANGALAN at ang CRISTO ay ang Kanyang tungkulin.  Ayon sa Mateo 1:21; Lukas 1:31 JESUS ang ipapangalan sa IPAPANGANAK ng Birheng Maria ayon kay San Gabriel Arkanghel.

Ang Cristo ay MESIAS sa salitang Hebreo o TAGAPAGLIGTAS sa wikang Filipino. Ang literal na pakahulugan nito ay "ang Siyang Pinahiran ~ the Annointed One". Kaya't HINDI po mismong pangalan ang "Cristo" kundi JESUS.

Kung susundin natin ang lohika ng mga INC™, ang iglesiang tatag ng Panginoong Jesus ay IGLESIA NI JESUS ang dapat na ipangalan alinsunod sa pangalan ng nagtatag.

At ganoon din sa INC™, dahil si Ginoong Felix Manalo ang nagtatag ng INC™ sa Pilipinas ay dapat  lamang na isunod ito sa pangalan ng nagtatag ~ IGLESIA NI FELIX MANALO o IGLESIA NI MANALO.

At kung ipagpupumilit nila na ang 'Cristo' ay isang pangalan, dapat lamang palang isunod sa titulo ni G. Felix Manalo ang kanyang Iglesia bilang "Iglesia ng Ibong Mandaragit" o kaya'y "Iglesia ng Huling Sugo sa Mga Huling Araw" o "Iglesia ng Anghel".

[BASAHIN: Hindi raw Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Cristo?]

C. BABANGON ANG MARAMING BULAANG PROPETA 

Pagkatapos malipol daw ng lahat ng mga alagad ni Cristo at TUMALIKOD na ganap na raw ang buong Iglesiang tatag ni Cristo ay nagsilitawan raw ang mga BULAANG PROPETA ayon sa turo ng INC™ 1914.

Gamit ang Banal na Kasulatan, kanilang sipiin ang Mateo 24:11 "At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami."

At dudugtungan nila ng susog mula sa Mateo 24:4 na ganito ang pagkasabi "At sumagot si Jesus at winika sa kanila, 'Mangagingat kayo na huwag maliligaw ninoman." 

Ito ang wika ng isang Imam ng Islam ukol sa paggamit ng mga INC™ 1914 sa biblia:


"Ang Biblia ba ninyo ay gawa ba ninyo yan?"  
Sabi, "Hindi!"  
"San ba nagmula ang biblia ninyo?" 
Sabi niya, "Sa iglesia, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana." 
Sabi ko, "Iglesia Ni Cristo kayo, tapos yung Biblia ninyo ay nagmula sa Romana Katolika Apostolika? Hindi sila nakakaintindi sa Biblia nila, aklat ng Katoliko, hindi sila nakakaintindi. At kayong mga Iglesia Ni Cristo, NAGBABASA lamang, sa AKLAT NG MGA KATOLIKO, kayo ang nakakaintindi? Dahil the HISTORY OF THE BIBLE, we cannot deny, the history of the Bible was compiled, collected by the early Christian Catholics. While the Roman Catholics in this latest century they are reading the Bible, at ang BIBLIA ORIGINAL ay NAGMULA sa ROMANO KATOLIKO!  
"Imposible na ang GUMAWA sa Biblia ng ROMANO KATOLIKO ay maiimpierno. Yung lumikha sa Biblia maiimpierno. Yung NAGBABASA maparaiso? Imposible naman! 
Ang mga INC™ 1914 ay MALING-MALI sa kanilang pagsipi sa Banal na Biblia. OUT OF CONTEXT ika nga. Hindi nila nalalaman na ang tinutukoy sa Mateo na DARATING na mga MARAMING BULAANG PROPETA ay ISA na roon ang kanilang sugong si FELIX MANALO. Sapagkat HINDI NAMAN NATALIKOD ang Iglesia kundi TAO ang tumalikod sa Iglesia at ITONG mga TAONG TUMALIKOD ay kinasangkapan ng Diablo at nagiging mga BULAANG PROPETA.

Sino ang mga BULAANG PROPETA na tinutukoy sa Biblia? Basahin niyo itong BABALA ni Apostol San Juan:
"Mumunting mga anak, sumapit na ang huling oras.  Batay sa inyong narinig na dumarating na ang anti-Cristo, marami nang anti-Cristo ang dumating; kung kaya nalalaman nating sumapit na ang huling oras. Sa atin sila nanggaling ngunit hindi sila atin, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang matanyag na silang lahat ay hindi atin." -1 Juan 1:18-19 (ang pagdidiin ay atin)
NAGBABALA si Apostol San Juan ukol sa PAGDATING NG MGA ANTI-CRISTO o ang KALABAN NI CRISTO!

PAANO sila MAKIKILALA? Simple!

Sa 'CHECK LIST' na ibinigay ni Apostol San Juan, ang PALATANDAAN ay ang mga sumusunod:

 • Sila'y DATING KAANIB sa Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo
 • Sila'y TATALIKOD sa Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo.
 • Sila'y HINDI NA ATIN sapagkat kung sila'y sa atin ay mananatili sana sila sa atin (sa tunay na Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo).
 • Mahahayag ang kanilang pagka-bulaang propeta sapagkat sila'y TUMALIKOD at ngayon ay KUMAKALABAN sa atin!

Sa kasaysayan ng Santa Iglesia, narito ang mga personalidad na TUMALIKOD sa tunay na Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo at dahilan ng pagkawatak-watak ng Bayan ng Diyos:
 • ARIUS ~ [256 A.D. - 336 A.D. Gitnang Silangan at Hilagang Africa] Siya ay isang dating pari ng Iglesia sa Alexandria, Egypt ngunit tumalikod. Siya ay nangaral na si Jesus ay Diyos ngunit mas mababa kaysa sa Diyos Ama. Ang kanyang maling aral ay kinondena ng Iglesia sa Unang Konseho ng Nicea (325 A.D.).
 • MARTIN LUTHER ~ [1483 - 1546 Europa at America] Siya ay paring monghe ayon sa disiplina ng OSA (Ordo Sancti Agustini (L), isang propesor ngunit siya ay tumalikod. Siya ay nagnanais na isulong ang reporma sa Iglesia ngunit dala ng kanyang malalim na poot sa mga namumuno sa Iglesia, siya ay nagrebelde (protesta) kaya't sumulpot ang Iglesia Protestante. Mula 1517 nagkawatak-watak ang Kristianismo at mula 1549 nabalahura ang Salita ng Diyos na dahilan upang lalong maraming tumalikod sa tunay na turo ni Cristo.
 • FELIX Y. MANALO ~ [1886 - 1963 Pilipinas at Asia] Siya ay binyagan at lumaking Katoliko hanggang siya ay tumalikod noong 1902. Taong 1903 siya ay umanib sa mga kulto sa kabundukan ng Banahaw at San Cristobal (Quezon) hanggang siya ay tuluyang umanib sa mga sekta ng Iglesia Protestante na dala ng mga Amerikano. Una siyang umanib sa mga Methodists. Hindi nasiyahan sa mga Methodists at lumipat sa mga Presbyterians. Hindi nasiyahan sa mga Presbyterians, umanib sa Alliance of Christian Missionaries. Hindi nasiyahan sa mga ACM kaya't lumipat sa Seventh Day Adventists o mga Sabadista. Di nasiyahan sa mga Sabadista kaya't dito niya napagtanto na siya na mismo ang magtatag ng kanyang iglesia at papangalanang "Iglesia Ni Kristo" (INK), pinarehistro noong Hulyo 27, 1914 ngunit di kalauna'y pinalitan ng "Iglesia Ni Cristo" (INC). Noong 1919 siya ay nagtungo sa Estados Unidos upang mag-aral sa Pacific School of Religion isang paaralan ng mga Protestante (Pasugo Hulyo 1964, p. 182) sa paaralang tinuturing niyang mga "kay Satanas o sa demonyo" (Pasugo Agosto 1961, p. 39).  Noong 1922 bumalik siya ng Pilipinas at doon nagsimulang mangaral na siya (Felix Y. Manalo) ay ang katuparan daw ng mga hula sa Biblia at inangkin ang titulo bilang "Huling Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw".

Dito tayo nakakasiguro na sa mga katulad nila ay mga ANTI-CRISTO. Silang mga nagsasabi na TUMALIKOD ang Iglesia. Ngunit ang katotohanan ay SILA ANG TUMALIKOD sa Iglesia.  "Sa atin sila nanggaling ngunit hindi sila atin, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang matanyag na silang lahat ay hindi atin." -1 Juan 1:18-19

Ang PAGLILIGAW, PAGSISINUNGALING, PANLILINLANG nila ay tumpak na naging dahilan ng PAGTALIKOD rin ng maraming tao sa Iglesia ay KATUPARAN na nga ng mga HULA sa Biblia ukol sa pagdating ng mga BULAANG PROPETA o mga HUWAD na mga MANGANGARAL!

D. ANG KANYANG MGA LINGKOD NA NANINDIGAN SA PANANAMPALATAYA AY PAPATAYIN

KATHANG-ISIP lamang na sabihin ng INC™ 1914 na WALANG NATIRANG KRISTIANO  mula nang MAMATAY ang mga Apostol.  Sa mga nagsusuri, isang MALAKING KASINUNGALINGAN. MAPANLINLANG ang sasabihin na "walang natira" sa mga tagasunod ni Cristo mula nang namatay ang mga Apostol (c. 110 A.D.).  Tunay nga na NAGANAP na ang mga HULA sa Biblia ukol sa pagdating ng mga BULAANG PROPETA! Gagawin lahat upang mandaya at manlinlang!

Hindi po totoo na 'walang natira' sa mga tagasunod ni Cristo mula nang namatay ang mga Apostol.  Sa katunayan, LALONG LUMAGO ang mga mananampalataya habang ang mga UNANG KRISTIANO ay INUUSIG.

Umpisahan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay PINATAY hindi dahil sa siya ay masamang tao.  Siya ay PINATAY dahil NANINDIGAN siya sa KATOTOHANAN.

Ano ang katotohanan na pinanindigan ni Cristo?

Na SIYA NGA AY DIYOS na nagkatawang-TAO!  Siya ay isinakdal ng mga Punong Saserdote at ng mga Hudyo sa salang "BLASPHEMY" o sa wikang Filipino ay ang PAGLAPASTANGAN SA DIYOS.  Siya na nasa kalagayan bilang TAO ay NAGPAPANGGAP RAW na Diyos. At dahil si Cristo ay isang TAPAT at MATUWID na 'TAO' ay hindi niya ito tinatwa kundi NIYAKAP niya ang kamatayan kaysa itakwil ang KATOTOHANANG SIYA NGA AY DIYOS sa kalagayan ng TAO!
"Hindi ka namin binabato dahil sa mabuting gawain kundi ikaw na isang TAO lamang ay nagpapanggap na DIYOS." (Juan 10:33b)
Si Cristo nga ay Diyos na nagkatawang tao! Si Jesus ~ VERBO ~ DIYOS ~ nagkatawang-TAO (Juan 1:1-4). At bagama't si JESUS ay NASA ANYONG DIYOS, nagpakababa, INARI ang KATANGIAN ng isang TAO, at NIYAKAP ang KAMATAYAN ~ oo, kamatayan sa KRUS. Kaya't sa Kanyang KALAGAYANG-TAO ay DINARANGAL siya ng DIYOS AMA at ginawa siyang DAKILA sa LAHAT ng bagay na NILALANG. At sa pamamagitan NIYA ang lahat ng tuhod maninikluhod, lahat ng dila idadakila SIYA bilang PANGINOON! (Filipos 2:4-9)

KUNG PINATAY ANG PANGINOON DAHIL SA KATOTOHANAN, HINDI NAKAHIHIGIT  ang mga alagad. Kung INUSIG, pinahirapan at pinatay si Cristo alang-alang sa katotohanan, sila rin ay nakaranas nito. Sila ay PINATAY (maliban kay Apostol San Juan na namatay dahil sa katandaan noong c. 110 A.D.).

 • San Pedro ~ pinatay sa Roma ng pabaliktad sa Krus
 • San Pablo ~ pinugutan ng ulo sa Roma
 • San Andres ~ (bandang Russia) pinaslang sa pamamagitan ng pagpapako rin sa krus
 • San Tiago ~ (anak ni Zebedee) pinaslang ni Herod Agrippa I
 • San Tomas ~ pinatay sa India sa pamamagitan ng sibat
 • San Filipe ~ pinatay (Hilagang Afrika)
 • San Bartolome ~ pinaslang habang nangangaral
 • San Mateo ~ pinaslang habang nangangaral
 • San Tiago ~ (anak ni Alpheus) pinaslang sa pamamagitan ng pagbato at hambalos
 • San Simon ~ pinaslang sa pagtangging sumamba sa diyos-diyosan ng Persia
 • San Matias ~ (kapalit ni Judas Iscariote) pinaslang sa pamamagitan ng pagsunog
 • San Judas Thaddeus ~ pinaslang sa Persia
 • San Juan ~ tanging alagad na namatay ng hindi pinahirapan

Source: Catholicism.org 

Bagamat sila ay PINAHIRAPAN, INUSIG at PINATAY, lalong NAGNINGAS ang PANANAMPALATAYA ng mga KRISTIANO sa Diyos.  At ang kanilang mga DUGO bilang mga MARTIR ay naging BINHI ng PANANAMPALATAYA na UMUSBONG hanggang sa kasalukuhan.

Sila'y mga TAPAT na SAKSI sa KATOTOHANAN, magigiting na IPINAGTANGGOL ang katotohanan. Sa kabila ng banta sa kanilang mga buhay, mas pinili nilang IALAY  ito alang alang sa kanilang pananampalataya. Hindi nila ipinagkanulo ang Katotohanan ng ating pananampalatayang NATANGGAP mula sa kay CRISTO at sa mga APOSTOL.

Narito ang ilan sa mga PINASLANG na mga TAGASUNOD ni Cristo at ng mga ALAGAD.

Mula kay CRISTO at sa mga APOSTOL ang PAGPUPUTONG ng KAMAY sa kanilang mga KAHALILI ay HINDI NAPUTOL (unbroken line of succession)  halimbawa kay Apostol SAN PEDRO, humalili si LINUS, sumunod si ANACLETUS, sumunod si CLEMENT I, sumunod si EVARISTUS. Sila ang unang APAT na humalili kay Apostol San Pablo.  At sa kasalukuyan, si PAPA FRANCISCO ang ika-266 na kahalili ni Apostol San Pedro.

Ito naman ang listahan ng mga KAHALILI ni APOSTOL SAN MARCOS. [Basahin ang KASAYSAYAN ng KRISTIANISMO at ng PATRIARCHY]

Katulad ng mga BAYANI ng mga bansa, ang KAMATAYAN ng isang tao ay hindi katapusan kundi ito ay PATUNAY na sa kabila ng kamatayan, ang katotohan ay HINDI mapapatay ninoman.

KATOTOHANAN nga na PINASLANG ang mga NANINDIGAN sa KATOTOHANAN ngunit HINDI namatay ang KATOTOHANAN sa kanilang kamatayan kundi ang katotohanan ay UMUSBONG at naging BINHI ng PANANAMPALATAYANG KRISTIANISMO na PINATUNAYAN ng mga MARTIR at mga SANTO hanggang sa KASALUKUYAN, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon!

Ang HAPDI ng PAGHIHIRAP ng mga ALAGAD ay alang-alang sa KATOTOHANAN at ang MAKALANGIT na GANTIMPALA ayon kay APOSTOL SAN PABLO ay KALIGTASAN ng mga HINIRANG (2 Timoteo 2:8-13):
Beloved: Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David: such is my gospel, for which I am suffering, even to the point of chains, like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore, I bear with everything for the sake of those who are chosen, so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, together with eternal glory
This saying is trustworthy: If we have died with him we shall also live with him; if we persevere we shall also reign with him. But if we deny him he will deny us. If we are unfaithful he remains faithful, for he cannot deny himself.

E. ANG PAGKATALIKOD


Sa JERUSALEM itinatag ng Panginoong JESUS ang TUNAY na IGLESIA! IPINANGAKO niya sa mga ALAGAD na HINDING-HINDI ito MATATALIKOD kailanman (Mt. 16:16-18).

Kanyang sinabi:  "Lilipas ang langit at lupa ngunit di lilipas ang aking mga salita." (Mt. 24:35)!

Itong PANGUNGUSAP ng Panginoon ay TOTOO mula noon hanggang NGAYON! Ni isa sa mga SINALITA ng Panginoong Jesucristo ang HINDI MABABALI.

Dugtong pa ni Jesus na  SIYA ay MANANATILI sa kanyang IGLESIA HANGGANG sa KATAPUSAN NG MUNDO: "Tandaan ninyo na ako ay sumasainyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng daigdig". (Mt. 28). ITO AY ISA ring PANGAKO!  At uulitin natin, kapag SI JESUS ang NANGUSAP, HINDI ITO MABABALI (Mt. 24:35)

Ang mga BULAANG PROPETA ay nagpahayag ng SALUNGAT sa mga PANGAKO ni Cristo. Ipinangangaral nila na ang mga WINIKA ng Panginoon ay NABALI ~ DI NATUPAD! At ang kanyang mga PANGAKO ay LUMIPAS at DI NAGKATOTOO.

Pinalalabas ng mga BULAANG PROPETA na si JESUS ay isang SINUNGALING! Na ang kanyang mga SALITA ay WALANG SAYSAY.

PINALALABAS ng mga BULAANG PROPETA na ang Panginoong JESUS ay NAGKAMALI, NAGSINUNGALING at nagwika ng PANLILINLANG. Ngunit alam natin na ang GAWAING PANLILINLANG ay GAWAIN ng DIABLO. Sapagkat ang diablo ay ang AMA ng PANLILINLANG.

Sino ang mga NANLILINLANG, si JESUS ba o ang mga BULAANG PROPETA? Samakatuwid ang mga Bulaang Propeta ay mga KAMPON ni Satanas na ama ng PANLILINLANG!

Ang mga BULAANG PROPETA ay TUSO at mga MANLILINLANG Inaangkin nila na SILA raw ay ang TUNAY na Iglesia. Sila raw ay mga HULING PROPETA tulad ni JOSEPH SMITH, tagapagtatag ng MORMONISM noong Abril 6, 1830 sa New York USA; at ni Ginoong FELIX Y. MANALO na siya raw ang ang HULING SUGO NG DIYOS SA MGA HULING ARAW o isang ANGHEL, si Felix Manalo ang nagtatag ng IGLESIA NI CRISTO noong Hulyo 27, 1914 sa Sitio Punta, Sta. Ana, Maynila, Pilipinas.

Si Ginoong Smith at si Ginoong Manalo ay parehong nangangaral ng TOTAL APOSTASY upang SUMAKTO ang kanilang aral na SILA na ngayon ang tunay. Pingangaral ng mga BULAANG PROPETA na ang IGLESIANG TATAG NI CRISTO ay NATALIKOD na raw na GANAP (Total Apostasy) kaya't KAILANGANG ITATAG ito sa pamamagitan ni Ginoong Smith at ni Ginoong Manalo, dalawang umaangking HULING PROPETA at HULING ANGHEL ngunit hindi magkasundo kung sino sa kanila ang tunay na HULI at di magkasundo kung ang MULING PAGLITAW ba ng TUNAY na Iglesiang tatag ni Cristo na TUMALIKOD ay ang MORMONISM o ang IGLESIA NI CRISTO®! Ngunit iisa ang katotohanan sa kanilang dalawa, PAREHO SILANG MGA HUWAD!

Kung PANIWALAAN natin ang mga PAG-ANGKIN ni Ginoong Joseph SMITH at ni Ginoong Felix Y. MANALO, para na rin nating pinaniniwalaan na SINUNGALING at MANDARAYA ang Panginoong Jesus. 

Dahil alam na natin na HINDI MATATALIKOD ang IGLESIANG tatag ni Cristo, lalong luminaw na ang mga NAGSISULPUTANG mga IGLESIA kuno ay HINDI tunay kundi mga HUWAD lamang!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK [Iglesia ni Kristo] ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang." (ang pagdidiin ay amin lamang)
Tumpak!

Ngunit alam naman natin na NAPARITO na ang mga BULAANG PROPETA upang LINLANGIN ang IGLESIA. Naparito sila upang BALIIN ang mga SALITA ng DIYOS upang sumakto sa kanilang aral. Ginagawa nila ito upang MALINLANG ang Iglesia at may mga aanib sa kanila.  Naparito sila upang PASINUNGALINGAN ang mga pangako ni Cristo.

NATUPAD na nga ang mga hula sa Biblia. Ang babala ni Cristo sa PAGDATING ng mga ANTI-CRISTO o mga BULAANG PROPETA ~ mga KAAWAY NI CRISTO, ang babala sa atin ay ganito: 'MANGAG-INGAT KAYO NA HUWAG MALILIAGAW NINOMAN." (Mt. 24:4)

[BASAHIN: 'HINDI RAW IGLESIA KATOLIKA ANG TUNAY NA IGLESIA?']

[From 1517 onwards these faces of protestants changed the Christian religion and had caused many division among them not agreeing on one thing in the Bible that led them to split, divide and corrupted the Bible. Photo Source: Concordiaseniorliving.com] From 1st Century to 16th Century, "[u]ntil that point, for a person to feel connected to God, the Catholic Church was the only place to turn to hear the scripture or take part in the blessed sacraments from parish priests."
(Sila ang mga MUKHA ng PATALIKOD sa TUNAY na IGLESIA NI CRISTO at HINDI ang Iglesia ang tumalikod.)

F. MULING PAGLITAW SA MALAYONG SILANGAN?

Bilang Iglesiang TATAG ni Cristo, ang IGLESIA KATOLIKA ang KAISA-ISANG IGLESIA may kasaysayang pabalik sa PANAHON ni CRISTO at ng mga APOSTOL.  Ito ay NASUSULAT lahat sa mga AKLAT ng KASAYSAYAN.
The Church at Rome, which would later develop into what we know as Roman Catholicism, was started in the apostolic times (circa AD 30-95). -Christianity.com
Mula sa JERUSALEM hanggang maipangaral ng mga alagad sa buong EMPERO ng ROMA ang KADALISAYAN ng ating pananampalataya, ang IGLESIA po SA ROMA na TINUTUKOY ni Apostol San Pablo na BINABATI ng LAHAT NG MGA IGLESIA NI CRISTO (Roma 16:16) ay siya ring IGLESIANG KINIKILALA sa BUONG MUNDO bilang IGLESIA KATOLIKA

Ang IGLESIA NI CRISTO mula pa noong unang siglo ay NAKATAYO pa HANGGANG sa KASALUKUYAN at HINDI po ito NATALIKOD!

Maliban sa MAKASAYSAYANG pinagmulan ng Iglesia Katolika, ang LAHAT nang NAGSISULPUTAN ngayon na umaangking sila ay "TUNAY" ay mga HUWAD.

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

PASUGO Mayo 1954, p. 9:
“Alin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem."

Sa kabuuan, kung ang IGLESIA KATOLIKA sa SIMULA AY SIYANG IGLESIA NI CRISTO (Pasugo Abril 1966, p. 46) ay ang MAY PINAKAMATANDANG KASAYSAYAN ng pag-iral na halos UMABOT na sa mahigit-kumulang na 2,000 taon.  HINDI NATALIKOD at HINDI MATATALIKOD KAILANMAN!  ITO nga ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO na "HANGGANG SA KASALUKUYAN" ay patuloy na inaakit ng diablo para tumalikod (Pasugo Abril 1966, p. 46).

KATOTOHANAN ang MAGLILIGTAS sa TAO. Na ang IGLESIA NI CRISTO ay ang IGLESIA KATOLIKA!
The Catholic Church is the oldest institution in the western world. It can trace its history back almost 2000 years. -BBC
WALANG PAGTALIKOD kaya't WALANG LILITAW na ibang IGLESIA! Kung mayroon mang MAGSISIBANGON ngayon na iglesia at TATAWAGING mga IGLESIA NI CRISTO rin, ang mga ito ay HUWAD o PEKE! (PASUGO Mayo 1968, p. 7)

[BASAHINIglesia ni Cristo Symbol, nasa Biblia ba ang kahulugan ng kanilang bandila?]Sunday, September 15, 2019

TAYO ANG TUNAY NA BAYAN NG DIYOS!

Iglesia Ni Cristo flag (the colors represent faith, hope and love while the seven-branched candelabrum or menorah represents the church in the Bible) -Wikipedia
NASA BIBLIA BA ANG KAHULUGAN NG KANILANG BANDILA?

Isa lamang iyan sa maraming tanong sa Iglesia Ni Cristo® Ukol sa kanilang opisyal na simbulo. Narito ang kanilang paliwanag:


Tanong : Maituturing ba ang  Iglesia Ni Cristo® 1914 bilang isang "bayan" o nation? 

Sagot : Hindi po! Hindi po sila isang "bayan" o "bansa". Ang INC™ po ay isang sekta-Protestante na kinaaniban ng halos 99% na mga Pilipino at lahat ng kanilang pag-iral ay napapailalim sa itinatakda ng SALIGANG BATAS NG BANSANG PILIPINAS.

Ang Iglesia Ni Cristo® 1914 ay katulad rin ng maraming nagsulputang mga sekta sa mundo maging sa Pilipinas. Sila po ay MGA KORPORASYON (Corp.) (o inkorporasyon (Inc.)). Ang mga korporasyon/inkorporasyon ay tatag ng tao. WALA silang SOBERANYA (sovereignty) o pagkakakilanlan bilang independent states. Hindi sila nakahihigit sa batas ng ano mang bansa tulad ng Pilipinas. Sila ay umiiral sa ilalim ng batas ng Pilipinas (basahin ang kaibhan ng corporation vs incorporation).

First Part Annex D, Ammended Laws of INC
(Source: alias Benito Afflek)
XXXXXX

Ang Iglesia Ni Cristo Inc. 1914 ay TATAG ni Ginoong Felix Y. Manalo ayon na rin sa kanilang opisyal na magasing PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."
Tanong : Ang bandila ba ng INC™ ay maituturing na kapantay ng ibang mga bandila ng alinmang sovereign state o bansa?

Sagot : Hindi po. Ang bandila ng INC™ 1914 ay hindi maituturing na kapantay ng kahit sa alinmang mga bandila ng mga bansa. Kaya't kahit na pilit pang ipantay ito sa alinmang bandila ng bansa, sila ay hindi pa rin maituturing na "bayan" o "nation" lalo't ang pag-ankin na sila raw ay "bayan ng Diyos" o "God's nation". Uulitin po natin, ang INC™ 1914 ay isang SEKTA (religious sect), hindi bayan o nation!

Ambasador ng Mexico at ang Pinunong Pangkalahatan ng sektang INC™ (Photo source: INCMedia)
Katulad ng larawan sa itaas, maling mali na ipantay ng INC™ ang kanilang bandila sa bandila ng Mexico sapagkat tulad ng nasabi na natin, ang INC™ ay HINDI BANSA. Pangalawa hindi pinuno ng bansa si Eduardo V. Manalo kundi tagapangasiwa lamang ng kanilang korporasyon. Mas tama kung ang ilagay ng INC™ na kapantay ng Mexico ay ang BANDILA NG REPUBLIKA NG PILIPINAS!

Pope Francis and President Enrique Peña Nieto, accompanied by First Lady Angélica Rivera, held a meeting in the premises of the Presidential hanger following the Pope's arrival in Mexico. (Photo Source: Wikipedia)
Tanong: Ang bandila ba ng Vatican ay maituturing na kapantay ng ibang mga bayan o bansa?

Sagot: Opo. Sa larawan sa itaas, TAMA po ang pagkakapantay ng bandila ng Mexico at Vatican sapagkat pareho silang mga bansa. Bagamat ang Vatican City State ay ang Centro ng Iglesia Katolika, ITO AY ISANG BAYAN o NATION!

Ayon sa History.com, ang VATICAN CITY po ay ang PINAKAMALIIT NA BANSA sa buong mundo o THE SMALLEST NATION IN THE WORLD. Ito ay may sariling pamahalaan, sariling batas, may sariling gobyerno, at may kasarinlan at soberenya. Ang bawat bansa ay may ambassador sa Vatican at may Papal Nuncio naman sa mga bansang may diplomatic relations tulad ng Pilipinas.

Si Papa FRANCISCO ay isang HEAD OF STATE, at siya rin ay ang VISIBLE head of the Church of Christ. Ito ang dahilan kung bakit ang VATICAN ay may DIPLOMATIC RELATIONS sa maraming bansang kinabibilangan ng UNITED NATIONS. Sa kanyang pagbisita sa maraming mga bansa, ang pagdalaw ng isang Santo Papa ay may katulad na PROTECTION PAGKILALA ayon sa UN Protocol para sa isang VISITING HEAD OF THE STATE.  At sa mga Katoliko, ang kanyang State Visit ay isang Apostolic Visit na rin.


Halimbawa na lamang ang kanyang makasaysayang pagbisita sa United Arab Emirates (UAE) na ginastusan ng Kaharian, ito ay maituturing na isang APOSTOLIC VISIT at isang STATE VISIT.

Ang Iglesia Ni Cristo® 1914, wala po siyang sariling pamahalaan, walang sariling batas, walang sariling gobyerno at walang kasarinlan. Umiiral lamang siya ayon sa itinakda ng Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas na kinapapalooban nito. Ganon din naman sa ibang bansa. Ang kanilang mga LOKAL ay itinuturing ng kanilang mga gobyerno bilang sekta (Inc.) at hindi isang bayan o nation.  Mangyari man na magdeklara sila ng kasarinlan, ito ay maituturing na isang rebelyon o treason.

Sa pagdalaw ni Eduardo V. Manalo sa ibang bansa, hindi po siya binibigyan ng pansin ng lider ng bansang dinadalaw katulad ng isang head of state sapagkat ay hindi siya pinuno ng isang bansa o nation. Kaya't MALABO pong maituturing na BAYAN NG DIYOS o GOD'S NATION ang IGLESIA NI CRISTO® na TATAG ni Ginoong Felix Manalo sa Pilipinas noong 1914.

Sa kabuuan, ang IGLESIA KATOLIKA (ang tunay at nag-iisang Iglesiang tatag ni Cristo bilang KANYA) ay ANG BANAL na BAYAN NG DIYOS. Hindi lamang ito isang kathang isip kundi ito ANG KATOTOHANAN. Hindi lamang ito makasaysayang relihiyon kundi ito ay ang makasaysayang IGLESIA NI CRISTO, ISANG BAYANG dinadalika ng buong mundo. Tunay nga na NATUPAD sa KANYA (Iglesia Katolika) ang mga sinalita ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga KRISTIANO ng ROMA (16:16) na ang "LAHAT NG MGA IGLESIA (NI CRISTO) AY BUMABATI SA INYO (ROMA)"!Wednesday, July 31, 2019

Did you Try to Destroy the Catholic Church?


During a "frustrating argument" with a Roman Catholic cardinal, Napoleon Bonaparte supposedly burst out: “Your eminence, are you not aware that I have the power to destroy the Catholic Church?” The cardinal, the anecdote goes, responded ruefully: “Your majesty, we, the Catholic clergy, have done our best to destroy the church for the last 1,800 years. We have not succeeded, and neither will you.” (Ercole Cardinal Consalvi)

Yep! that should shut Napoleon's mouth.

DID YOU TRY TO DESTROY THE CATHOLIC CHURCH? 
.
The Jews tried to destroy it, but they in turn were almost totally destroyed on 70 AD. THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE. 
.
The Romans tried to destroy it, but they in turn were destroyed and the entire empire collapsed in 471AD. THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE.
.
The muslims tried to destroyed it in the middle ages, but failed. THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE.
.
The Protestants tried to destroy it in the reformation, but failed. And look what happened to them? The church of protestantism which Luther founded was from the very beggining divided and splintered. Look at protestantism today, over 40,000 splinters and still dividing up every day. THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE.
.
Hitler tried to destroy it, but failed. Where is he and his 100 year Reich now? THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE.
.
Communism tried to destroy it, but failed. And where is communism today? THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE.
.
The Klu Klux Klan and Freemasonic Mafia tried to destroy it, but failed. Look where are they now? THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE.
.
Napoleon Bonaparte tried to destroy it, but failed. What happened to Bonaparte? THE CATHOLIC CHURCH IS STILL HERE!
.
SO, IF ALL OF THE ABOVE MORE FORMIDABLE FOES TRIED BUT FAILED TO DESTROY THE CATHOLIC CHURCH, WHAT MAKES YOU THINK YOU CAN SUCCEED?
.
For 2,000 years since its existence, this Church had outlasted every oppressive governments and empires. 
.
Remember, if you fight against God's Church, you fight against God Himself.
.
"If God is For Us, Who is Against Us"?
(Rom. 8:31)

Matthew 28:20 (Jesus told Apostles)
... teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age."

Tuesday, July 30, 2019

African Credo - I Believe

SIGNIS Award Winning Catholic Hymn. It is a melodious song composed by Jude Nnam (The Oracle) featuring CACA.Description


Saturday, July 27, 2019

HAPPY 105TH FOUNDING YEAR ANNIVERSARY OF THE IGLESIA NI CRISTO®JULY 27: (FACT) Today in Philippine History, Felix Manalo founded Iglesia ni Cristo in Punta Sta. Ana, Manila

Originally posted at Iglesia ni Cristo 33AD blog


Posted under July history ~ Kahimyang.com
Thursday July 26, 2012 (7 years ago)

On July 27, 1914, Brother Felix Manalo founded Iglesia ni Cristo (INC), largest homegrown Christian Church in the Philippines, in Punta, Sta. Ana, Manila.

Brother Manalo, whom followers and members recognized as God’s messenger, professed to the reestablishment of the original church founded by Jesus and claimed that the original church was apostatized.

The INC began with a handful of followers with Manalo as its head minister propagated his message within his local area, subsequently growing its members and converting members of other religions.

(First Iglesia Ni Cristo Congregation in Punta, Sta. Ana, Manila)
In 1924, the INC had about 3,000 to 5,000 members in 43 or 45 congregations in Manila and six nearby provinces. By 1936, the INC had 85,000 members. This figure grew to 200,000 by 1954.

A Cebu congregation was built in 1937, the first to be established outside of Luzon, and the first in the Visayas.

The first mission to Mindanao was commissioned in 1946.

Its first concrete chapel was built in Sampaloc, Manila in 1948.

As Manalo's health began to fail in the 1950s, his son, Eraño Manalo started to take leadership of the church. Felix Manalo died on April 12, 1963.

The first overseas INC mission was sent in 1968 on its 54th anniversary and in 1973, the church established a congregation in Honolulu, Hawaii on July 27, and in San Francisco, California.

The Ministerial Institute of Development, currently the New Era University College of Evangelical Ministry, was founded in 1974 in Quiapo, Manila. It moved to its current location in Quezon City in 1978.

In 1995, New Era University had 4,500 students and five extension schools in Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga and Rizal.

In 1971, the INC Central Office building was built in Quezon City. Fifteen years later, the Central Temple was added in the complex. The Tabernacle, a tent-like multipurpose building which can accommodate up to 4,000 persons, was finished in 1989. The complex also includes the New Era University, a higher-education institution run by the INC.

Eraño Manalo died on August 31, 2009. His son, Eduardo V. Manalo, succeeded him as executive minister upon his death.

According to the 2000 census of the Philippine National Statistics Office, 2.3 percent of the population in the Philippines was affiliated with the Iglesia ni Cristo.

Membership in the INC is conferred through baptism. People who wish to be baptized in the INC must first submit to a formal process taking at least six months.

Once someone officially registers with their locale, the person is given the status of Bible Student, as they are called within the Iglesia ni Cristo and taught the 25 lessons concerning fundamental beliefs of the INC.

Thursday and Sunday are its days of worship.

On July 27, 2009, President Gloria Arroyo declared this day of every year as the “Iglesia ni Cristo Day.”

The declaration was in keeping with Republic Act 9645, signed into law by the President on June 12, 2009, which designated the said day as a special working holiday in recognition of the founding anniversary of the INC in the Philippines.

References:
Philippine News Agency
Wikipedia
Photo: Wikipedia Commons

------------------------------------------------------------------------------------------------

Source: On This Day

Source: Wikipedia

Source: INC Official Website

Saturday, July 20, 2019

HINDI RAW IGLESIA KATOLIKA ANG TUNAY NA IGLESIA?

[Sipi mula sa Iglesia ni Cristo 33 AD blog]

Isa na namang post ng kaanib ng Iglesia Ni Cristo® 1914 ang ating sasagutin sapagkat hindi tayo magsasawang ipagtanggol ang Iglesiang TATAG NI CRISTO at ang TUNAY na KALIKASAN ni CRISTO bilang DIYOS sa kalagayan ng TAO. Gawin nating parang Q&A para mas malinaw. Ang PULA ay ang komento ng INC™ at ang ASUL ay ang ating sagot/komento/paliwanag.


ANG IGLESIA KATOLIKA BA ANG IGLESIA NI CRISTO NA ITINAYO NI CRISTO NOONG UNANG SIGLO?

“Hindi Sapagkat sa Pangalan pa lang ay Bagsak na”😂

Ibabalik rin natin sa kanila ang tanong: ANG IGLESIA NI CRISTO® 1914 BA ANG ITINAYO NI CRISTO NOONG UNANG SIGLO?

Isang malaking HINDI! Sapagkat sa taon pa lamang nang pagkakatatag ay BAGSAK NA! Hulyo 27, 1914!

MALIMIT NATING MARINIG o mabasa na sinasabi ng mga Catholic Defenders na "ang Iglesia Katolika ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo noong unang siglo o noong 33 AD."

Subalit, mapapansin na sila na rin ang may pahayag na "Iglesia ni Cristo" ang itinayo ni Cristo noong unang siglo, samantalang sila ay "Iglesia Katolika Apostolika Romana." Kung sa pangalan pa lang ay magkaiba na, kaya hindi mali na sabihing ang Iglesia Katolika ay nagpapanggap lamang na siya ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Cristo nong unang siglo.

Hindi lang po mga KATOLIKO ang NAGSASABING ang "IGLESIA KATOLIKA MISMO ang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO" kundi ang kanilang PASUGO rin.

PASUGO Abril 1966, p. 46: 
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."
PASUGO JULY AUGUST 1988 p. 6.
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”
PASUGO MARCH-APRIL 1992, p. 22
"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."
 Ayon naman sa Online Britannica Encyclopedia, na ganito ang sabi:
"The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world." (ang pagdidiin sa amin)
Ito rin naman ang pagpapatotoo ng BBC, ang Iglesia Katolika raw umiral na noon pang mahigit kumulang na 2,000 taon na ang nakakaraan.
"The Catholic Church is the oldest institution in the western world. It can trace its history back almost 2000 years."
Ito naman ang buod ng katotohanan sa kasaysayan ng ating kaligtasan, nasusulat sa Wikipedia ang mga ganito:
"...the history of the Roman Catholic Church is integral to the history of Christianity as a whole. It is also, according to church historian, Mark A. Noll, the "world's oldest continuously functioning international institution." This article covers a period of just under two thousand years."
PAG-ISIPAN NATIN:  Ang IGLESIA KATOLIKA raw po MISMO ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO.  Ito ay NAPAPATUNAYAN raw sa PAMAMAGITAN ng PAGTUNTON sa KASAYSAYAN pabalik sa PANAHON ni CRISTO at ng mga ALAGAD na halos mahigit-kumulang na 2,000 taon na ang nakalilipas.

Kaya't DITO LAMANG TAYO SA TOTOO. Ayon sa KASAYSAYAN, ENCYCLOPEDIA at maging sa magasing PASUGO, "ANG IGLESIA KATOLIKA" nga naman MISMO ang "TUNAY NA IGLESIANG TATAG NI CRISTO!" Samakatuwid ITO ANG TUNAY AT NAG-IISANG IGLESIA NI CRISTO!

At para hindi naman KAMANGMANGAN ang mananatiling naghahari sa mga isip ng mga kaanib ng INC™ 1914, ito ang ibig sabihin ng salitang KATOLIKO (Catholic)!
Opo, ang IGLESIA KATOLIKA raw po ay ang PANGKALAHATANG IGLESIA NG MGA KRISTIANO! Kaya sana MALINAW na po ito mga kababayan!

Ang ikinakatuwiran nila ay hindi naman daw tinatawag na “Iglesia ni Cristo” ang Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo. May nangangatuwiran pa nga na wala naman daw pangalang itinatawag sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo. At iba naman, sapagkat ang Iglesia Katolika ay aminado silang hindi tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo, subalit sinasabi nila na hindi naman daw mahala ang pangalan.

Totoo ba ang sinasabi nilang ito? Ito ngayon ang ating siyasatin sa pagkakataong ito.

MAY PANGALANG ITINATAWAG SA IGLESIANG ITINAYO NI CRISTO

KATOTOHANAN: Walang tiyak o specific na binigay na turo o utos si Cristo ukol sa pagpapangalan sa Kanya ng Iglesia. Ni walang binanggit si Jesus na sinabi sa mga alagad na 'ipangalan niyo sa akin ang Aking Iglesia.'  

Katulad ng malimit na sinasabi ng mga INC™ na WALA raw malinaw na sinabi si Jesus na 'Ako ay Diyos', DAHILAN para ITANGGI nila ang pagka-Diyos ni Cristo. Ganyan ang pamantayan ng Iglesia Ni Cristo®-1914. Kaya't kung HINDI MALINAW na sinabi ni Cristo, HINDI dapat tanggapin ng INC™ bilang saligan.

Pero porke't walang literal na turo si Cristo na ipangalan sa Kanya ang kanyang Iglesia, hindi ito nangangahulugan na ang Iglesia noong unang siglo ay hindi na Kanya.

Tandaan, tanging sa ROMA 16:16 lang may nabanggit si Apostol San Pablo na "iglesia ni Cristo" at HINDI "Iglesia Ni Cristo"! Magkaiba po 'yan! (Basahin: Aling Iglesia nga Ba ang Tinutukoy sa Roma 16:16?)

Hindi tulad noon 1517 matapos tumiwalag si Martin Luther sa Iglesia Katolika, LIBU-LIBONG mga 'iglesia' na TATAG ng TAO at LAHAT sila UMAANGKIN na SILA raw ang TUNAY.Ang paggamit ng mga INC™ sa talata sa Mateo 16:18 ay parang sila na rin ang naghukay ng sarili nilang patibong.
Mateo 16:18: "Ngayon sinasabi ko sa iyo na IKAW AY PEDRO, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ANG AKING IGLESIA, at DI MANANAIG SA KANYA ang PINTUAN NG IMPIYERNO!"
Ang talata sa itaas ay HINDI TUMUTUKOY sa kanila (INC™-1914) kundi ITO aty TUMUTUKOY sa KASAYSAYAN ng IGLESIA KATOLIKA!

DITO TAYO SA KATOTOHANAN! 
 • MALINAW na MAY ITINATAG si JESUS na IGLESIA. 
 • MALINAW na HINDI Niya literal na inutos na iparehistro sa Kanyang pangalan.
 • MALINAW na  KAY Apostol SIMON PEDRO Niya ITINATAG ang Kanyang Iglesia (hindi kay Felix Manalo).
 • MALINAW na IPINANGAKO ni Cristo na HINDI MATATALIKOD itong Iglesiang Kanyang itinatag! 
 • At MALINAW na kung WALANG PAGTALIKOD, WALANG ITATAYO! Kung walang pagtalikod, hindi na kailangan ang pagsulpot ng maraming 'iglesia' mula 1517.
PAG-ISIPAN NATIN

Paanong maangkin ng Iglesia Katolika na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung hindi siya tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo, kundi tinatawag siya sa pangalang “Iglesia Katolika Apostolika Romana”?

PAG-ISIPAN NATIN!

Paanong maangkin ng Iglesia Ni Cristo® 1914  na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung HINDI naman naparito sa Pilipinas si Cristo upang muling ITATAG niya ito (Pasugo Mayo 1961, p. 22)? Pangalawa, HINDI NATALIKOD ang tunay na Iglesia kaya't walang kabuluhan ang pag-aangkin ng INC™ na sila ay ang bumangong-muli mula sa pagtalikod (Pasugo Abril 1966, p. 46). 

Ang INC™ ay ipinangalan kay Cristo ngunit HINDI ito kay Cristo! Katulad halimbawa ang  kumpanyang 'SAN MIGUEL CORPORATION', HINDI po PAGMAMAY-ARI ni SAN MIGUEL ARKANGHEL! Ito ay isang korporasyon na itinatag ni Don Enrique María Barretto de Ycaza y Esteban noong 1890 bilang La Fabrica de Cerveza de San Miguel, at pinamumunuan ngayon ni Ginoong Ramon S. Ang at ni Ginoong Eduardo Conjuanco. Wala pong kinalaman si Arkanghel San Miguel rito!

Katulad ng San Miguel Corp., ang sumulpot na iglesia na nagpakilala sa kopyang pangalang 'Iglesia Ni Cristo®' ay tatag ni Ginoong Felix Y. Manalo, pinarehistro sa gobyerno noong 1914 bilang IGLESIA NI KRISTO (INK) na pinangangasiwaan ngayon ng kanyang apo na si Ginoong Eduardo V. Manalo (EVM). Ngayon, hindi na INK ang pagpapakilala nito kundi INC na sila. 


PAALALA NI CRISTO: Hindi LAHAT ng TUMATAWAG sa kanya ng 'PANGINOON, PANGINOON,' ay PAPASOK sa KAHARIAN ng LANGIT. (Mt. 7:21).  Hindi LAHAT nang NAGPAPANGALAN ng sambahan kay Cristo ay KAY CRISTO!
Ayon sa tradisyon, ang kasaysayan ng Iglesia Katolika ay nagsisimula kay Jesu-Cristo at sa kanyang mga turo (mga 4 BC - AD 30) at ang Iglesia Katolika ay isang pagpapatuloy ng unang komunidad ng Kristiyano na itinatag ng Mga Disipulo ni Jesus. [According to tradition, the history of the Catholic Church begins with Jesus Christ and his teachings (c. 4 BC – c. AD 30) and the Catholic Church is a continuation of the early Christian community established by the Disciples of Jesus.] -Wikipedia
BAKIT IGLESIA KATOLIKA ANG TAWAG SA TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO? Sapagkat ang Iglesia Katolika MISMO ang Iglesia ni Cristo!
Gayundin naman, sinabi ni Cyril ng Jerusalem, sa ika-apat na siglo na ang Iglesia Katolika ay tinatawag na Katolika hindi lamang 'sapagkat ito ay kumalat sa buong mundo', kundi pati na rin 'sapagkat ito ay ganap na itinuturo at walang kapintasan ang lahat ng mga doktrina na nararapat na dumating sa kaalaman.' [So too Cyril of Jerusalem, in the fourth century, says that the Church is called Catholic not only 'because it is spread throughout the world', but also 'because it teaches completely and without defect all the doctrines which ought to come to the knowledge of men'.] -Wikipedia
Paano kung itawag ang pangalan ni Cristo sa tunay na Iglesia na itinayo ni Cristo? Sa Roma 16:16:

“Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesya ni Cristo ay bumabati sa inyo.” (Roma 16:16 NPV)

Paano kung itawag ang pangalan ni Cristo sa HUWAD na Iglesia na itinayo ni Ginoong Felix Manalo noong 1914? Ito ba ay mangangahulugang kay Cristo na?

MALABO pa sa PUTIK na tubig ang sagot. Ang itinuturo ng Iglesia Katolika ay ganito: Na ang Iglesia Katolika ay siya mismong tunay na Iglesia ni Cristo mula pa noon hanggang ngayon!
"Ito ang nag-iisang Iglesia ni Cristo, na sa Kredo na ating itinuturing na isa, banal, katoliko at apostoliko." ["This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic."] -CCC 811
 Ang PROBLEMA ay si Ginoong FELIX Y. MANALO. INAANGKIN niya ang PARA kay CRISTO at PILIT na IKINAKABIT kay Cristo ang iglesiang hindi naman kay Cristo kund ang KANYANG TATAG sa PUNTA, SANTA ANA, LUNGSOD NG MAYNILA (PILIPINAS) noong 1914.

PASUGO Hulyo 1965, p. 12:
“Parehong-pareho ang espiritu ni Cristo sa diwa ni Kapatid na Felix Manalo sa pamamaraan ng pagdadala ng tungkuling tinanggap sa Dios.
Hindi lamang PAG-AANGKIN sa mga katangian ni Cristo kundi pinalalagay pa nilang si F. Manalo ay mas mataas pa sa Diyos sapagkat HINANDOG ng DIYOS ang Kanyang sarili kay Manalo.

PASUGO Mayo 1964, p. 1 ay ganito:

“Inihandog ng Dios ang kanyang sarili sa kanyang huling sugo upang dumiyos sa kanya. Samakatuwid, ang tanging may Dios na huling araw na ito'y ang huling sugo -- si Kapatid na Felix Manalo."
At INAANGKIN din ng Iglesia Ni Cristo® ni Manalo 1914 ang mga pahayag ni Apostol San Pablo sa mga KRISTIANO SA ROMA 16:16:
"Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesiya ni Cristo ay bumabati sa inyo." 
KANINO ba ang SULAT ni Apostol San PABLO? Sa mga Pilipino  o sa mga taga-ROMA?

Wala pong duda na sa mga TAGA-ROMA po ang sulat! Kaya't walang kinalaman ang INC™ na tatag ni G. Felix Manalo.

Bukod niyan, ang SULAT ni Apostol Pablo sa mga Taga-ROMA ay isinulat noon pang mga c.57-58 A.D. samantalang ang INC™ ni Ginoong Manalo ay sumulpot lamang  sa  Pilipinas noong 1914 A.D. Mahigit 1,850 TAON ang pagitan nang itatag ni F. Manalo ang kanyang iglesia sa Pilipinas. Kaya't malabo pa sa maputik na tubig ang kanilang pag-aangkin na sila ang tinutukoy sa Roma 16:16!

Kung ang INC™-1914 ang tinutukoy ni San Pablo, sana kahit minsan ay nangangasigbatian sila ng 'banal na halik'. At sana ay nangangagbatian sila tungo sa kanilang lokal sa Roma.

Pero kabaliktaran! Hindi nagbabatitan ng 'banal na halik' ang kanilang mga bayarang ministro at lalong hindi binabaha ng pagbati ang kanilang lokal sa Roma.

Saan sila NAGPAPABATI? 

Sa PILIPINAS. 

Sa kanilang CENTRAL sa Diliman, Lungsod Quezon! 

Opo, bagamat PINAGMAMALAKI nilang NAKABALIK na raw sa Roma at sa Jerusalem ang ORIHINAL na 'IGLESIA NI CRISTO' ngunit hanggang sa kasalukuyan  NANANATILING sa PILIPINAS pa rin DUMADALOY ang LAHAT ng PAGBATI, PANGANGASIWA, PANANALAPI at ang PAMAMAHALA ng Iglesia Ni Cristo®. Sa Pilipinas pa rin NAROROON ang CENTRAL ng Iglesiang tatag RAW ni Cristo na muling itinatag makalipas ang Sanglibo't Siyamnaraan, at Labing-apat (1,914) taon.

Ating HIMAY-HIMAYIN ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma 16:16

"MAGBATIAN KAYO NG BANAL NA HALIK!"


Ang ika-266 na KAHALILI ni APOSTOL SAN PEDRO (Papa Francisco) at si PATRIARKA JUAN X ng ANTIOCH ORTHODOX ay NAGBATIAN ng BANAL NA HALIK sa ROMA!

"ANG LAHAT NG MGA IGLESIA NI CRISTO AY BUMABATI SA INYO."

Pila-pila ang iba pang mga 'iglesia ni Cristo' sa Roma upang maghatid ng kanilang pabati.


Sa makatuwid, ang IGLESIA KATOLIKA lamang ang NAGLALARAWAN ng sulat ni Apostol San Pablo sa (Roma 16:16). 

Ang IGLESIA SA ROMA noong panahon ng Apostol San Pablo HANGGANG sa KASALUKUYAN ay siya pa ring IGLESIA SA ROMA!

Kaya't ang pagbati ng banal na halik at ang pagpapadala ng pagbati ng LAHAT NG MGA IGLESIA NI CRISTO (hindi ang tatag ni Felix Manalo) sa buong mundo ay sa IGLESIA sa ROMA pa rin!Ang tawag ng mga apostol sa Iglesiang itinayo ni Cristo ay “iglesya ni Cristo” o “Iglesia ni Cristo” (ang “Iglesya ni Cristo” at “Iglesia ni Cristo” ay iisa at hindi magkaiba). Marapat lamang na ang tunay na Iglesia ay tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo o sa pangalang “Iglesia ni Cristo” sapagkat:

1. Si Cristo ang nagtatag ng tunay na Iglesia:

“At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay ITATAYO KO ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” (Mateo 16:18, amin ang pagbibigay-diin)

Kung si Cristo ang nagtatag ng tunay na Iglesia, marapat lamang na tawagin ito sunod sa Kaniyang pangalan.

KATOTOHANAN: Si Cristo ang NAGTATAG sa MISMONG TUNAY na IGLESIA. Si Felix Y. Manalo ang NAGTATAG ng HUWAD at PEKENG iglesia.
 • Ang tunay na Iglesia ay tatag sa Jerusalem noong c. 33 A.D. at hindi 1914.
 • Ang tunay na Iglesia ay si Cristo ang nagtatag at hindi tao!
 • Ang tunay na Iglesia ay may mga TANDA (Marks); ito ay Isa, Banal, Katoliko at Apostoliko!
 • Ito ay binabati ng lahat ng mga iglesiang kay Cristo!
 • Ito ay tuloy-tuloy, di natalikod kailanman!
Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay MAAARING ISALIN sa LAHAT ng wika nang HINDI NAGBABAGO ang PAKAHULUGAN at ang PINATUTUNGKULAN.  Ito ay HINDI NAKAKULONG sa WIKANG TAGALOG! Kapag ang isang iglesia ay nakakulong sa iisang wika, HUDYAT na ito ay PEKE! Tatag ng TAO!

Ang Iglesiang tatag ni G. Felix Y. Manalo ay NAIPAREHISTRO sa WIKANG TAGALOG kaya't kahit sa ibang bansa, ang katawagan pa rin sa kanya ay 'Iglesia Ni Cristo' na may pagsasalin sa lokal na wikang kinaroroonan nito, HUDYAT na ito ay ang iglesiang pag-aari ni G. Felix Manalo at hindi ng ibang mangangaral na may kauring pangalan sa wikang Ingles.

Halimbawa, itong artikulong ISINULAT SA INGLES pero kapag ang TINUTUKOY ay ang IGLESIANG TATAG NI F. MANALO, NANANATILI sa WIKANG TAGALOT ~ ang  'Iglesia Ni Cristo':
Iglesia Ni Cristo has thousands of followers in Canada, but in the Philippines, some devotees have been accused of kidnapping and murder. This is the story of a Canadian man who ran up against members of the church and ended up dead. (Source: CBS News)
Worshippers come to hear Manalo speak at an INC church in a Toronto suburb in September. (CBC)
Sambahan ng INC™ sa Petrusburg, South Africa (Source: INC News and updates)
2. Pinatutunayan din sa Mateo 16:18 na ang tunay na Iglesia ay kay Cristo o pag-aari Niya:

“At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” (Mateo 16:18, amin ang pagbibigay-diin)

Ang sabi ni Cristo ay “itatayo ko ang AKING IGLESIA.” Kung si Cristo ang may-ari at ang Iglesiang itinayo Niya ay Kaniyang pag-aari, marapat lamang na tawagin sunod sa Kaniyang pangalan.

PINATUTUNAYAN lamang ng MATEO 16:18 na ang MISMONG TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ay ang TATAG NIYA noong UNANG SIGLO.  Ang INC™ 1914 ay walang kinalaman sa Mateo 16:18.

"At sinasabi ko naman sa iyo, na IKAW AY PEDRO, at sa IBABAW ng BATONG ITO ay ITATAYO ko ang AKING IGLESIA; at ang mga PINTUAN ng HADES ay HINDI MASISIPANAIG LABAN sa KANYA (Iglesia)." (Meteo 16:18, amin ang pagbibigay-diin).

Ano-ano ang pinapatunayan ng Mateo 16:18?

 • Mayroong iisang Iglesiang tatag si Cristo.
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo ay itinatag noong Unang Siglo.
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo ay itinatag kay Apostol Simon Pedro (bato).
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo ay hindi matatalikod ayon sa pinangako ng nagtatag na si Cristo.
 • Ang Iglesiang tatag ni Cristo noong Unang Siglo ay siyang tunay at wala nang iba.
Ano-ano ang patunay ng Iglesia Ni Cristo® sa Pilipinas mula sa kanilang Pasugo?
 • Ang INC™ ay tatag sa Pilipinas at hindi sa Gitnang Silangan.
 • Ang INC™ ay itinatag lamang nitong ika-20 siglo sa panahon ng mga huling araw.
 • Ang INC™ ay itinatag ni Felix Y. Manalo at hindi ni Cristo.
 • Ang INC™ ay pag-aari ng nagtatag at hindi ni Cristo.
 • Ang INC™ ay huwad lamang sapagkat ito ay sulpot lamang
 • Ang INC™ ay huwad sapagkat ang tunay ay hindi pa natatalikod.
3. Si Cristo ang ulo at ang Iglesia ay katawan ni Cristo:

“At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia…” (Colosas 1:18)

Bilang Siyang ulo ng Iglesia, marapat lamang na tawagin ang Iglesiang itinayo ni Cristo sunod sa Kaniyang pangalan.

Maging ang mga awtoridad Katoliko mismo ay nagpapatunay na ang Iglesiang itinayo ni Cristo ay tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo.” Ganito ang pahayag ng isang paring Katoliko sa aklat na Religion: Doctrine and Practice, sa pahina: “5. Did Jesu Christ established a Church?

“Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a Church, which from the earliest times has been called after Him the Christian Church or the Church of Christ.”

(Cassily, Francis B., S.J. Religion: Doctrine and Practice for use in Catholic High Schools. 12th and revised edition. Imprimi Potest: Charles H. Cloud, S.J. Provincial of the Chicago Province. Imprimatur: George Cardinal Mundelein, Archbishop of Chicago. Chicago: Loyola university Press, 1934, p. 442-443.)

Kaya ang hindi tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo ay hindi tatag ni Cristo. Hindi kay Cristo, at hindi ang Kaniyang pinangunguluhan.

SI CRISTO BILANG ULO NG IGLESIA ay TURO NAMAN ng IGLESIA KATOLIKA ~ ang siyang tunay na Iglesia ni Cristo! (Pasugo Abril 1966, p. 6). Ito ay nababasa sa OPISYAL na KATEKISMO Blg. 792:
Si Cristo "ang ulo ng katawan, ang Iglesia (Colosas 1:18)." Siya ang prinsipyo ng paglikha at pagtubos. Itinaas sa kaluwalhatian ng Ama, "sa lahat ng bagay siya ay pinakadakila, (Colosas 1:18)" lalo na sa Iglesia, na sa pamamagitan niya ay pinalawak niya ang kanyang paghahari sa lahat ng bagay. [Christ "is the head of the body, the Church (Colossians 1:18)." He is the principle of creation and redemption. Raised to the Father's glory, "in everything he [is] preeminent, (Col. 1:18)" especially in the Church, through whom he extends his reign over all things.]
Si CRISTO bilang ULO ng IGLESIA, hindi na kailangan pang i-SPELL OUT na kay Cristo ang Iglesia sapagkat sa salitang IGLESIA pa lamang si CRISTO mismo ang may-ari! Sa konteksto ng mga KRISTIANO noong UNANG SIGLO ang salitang "iglesia" o "church" ay tumutukoy, walang iba kundi ang Iglesia Katolika!

SUMULPOT lamang naman ang LIBO-LIBONG mga IGLESIA raw ni Cristo mula nang umusbong ang PROTESTANTISMO 1,517 at BINABOY ang Banal na Kasulatan noong 1549. Kaya't ngayon, ANG DAMI-DAMI ng mga relihiyon na umaangkin na SILA RAW AY MGA 'IGLESIA NI CRISTO' rin pero ayon sa PASUGO ay lahat ng mga iyan ay mga HUWAD LAMANG!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang (ang pagdidiin ay amin lamang)."
Bilang iglesiang bumangon lamang ngayon, KASAMA na ang Iglesia Ni Cristo® 1914 sa mga TINUTURING nilang mga 'HUWAD LAMANG'!

At sa IGLESIA KATOLIKA ay PINATUNAYAN na ng KASAYSAYAN, ng PASUGO at iba pang mga reperensiya tulad ng mga ENCYCLOPEDIA na ITO ang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO ~ TATAG ni CRISTO noong UNANG SIGLO (c33 A.D.) at ang REHISTRADONG IGLESIA NI CRISTO® (1914) ay PAG-AARI ni G. FELIX Y. MANALO!

PASUGO Mayo 1952, p. 4
“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."
PASUGO May 1961, p.4
“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”
Kung totoo man ang kanilang sinipi mula kay Fr. Francis Cassily, S.J, TUGMA at TAMA naman ang PAGLALARAWAN sa IGLESIA KATOLIKA bilang siyang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO sapagkat ang IGLESIA KATOLIKA nga ang TATAG ni Cristo at wala nang iba!

IYAN din ang ITINUTURO ng IGLESIA KATOLIKA sa OPISYAL na KATEKISMO Blg 811:

["This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." These four characteristics, inseparably linked with each other, indicate essential features of the Church and her mission. The Church does not possess them of herself; it is Christ who, through the Holy Spirit, makes his Church one, holy, catholic, and apostolic, and it is he who calls her to realize each of these qualities.] Ito ang nag-iisang Iglesia ni Cristo, na sa Kredo na ating itinuturing na isa, banal, katoliko at apostoliko." Ang apat na katangian na ito, ay magkakaugnay sa bawat isa, ay nagpapakita ng mga mahahalagang katangian ng Iglesia at ng kanyang misyon. Ang Iglesia ay hindi nagtataglay ng mga ito sa kanyang sarili; Si Cristo na, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ay Siyang gumagabay sa kanyang Iglesia sa kanyang pagiging banal, katoliko, at apostoliko, at siya ang tumawag sa kanya upang mapagtanto ang bawat isa sa mga katangiang ito. 

KAALAMAN: 
 • Sa ANTIOCH UNANG tinawag na Kristiano ang mga taga-sunod ni Cristo (Gawa 11:19-30)
 • Sa ANTIOCH UNANG naisulat na KATOLIKA ang tawag sa Iglesia ni Cristo.
 • Sa Roma 16:16 lamang nababasa ang salitang 'iglesia ni Cristo' at hindi Iglesia Ni Cristo.
 • Sa Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos at tawag sa Iglesia ni Cristo.

PAG-ISIPAN NATIN

Paanong maangkin ng Iglesia Katolika na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung aminado naman sila na ang Iglesiang itinayo ni Cristo ay “Iglesia ni Cristo” gayung sila ay “Iglesia Katolika Apostolika Romana”?

PAG-ISIPAN DIN NATIN

Paanong maangkin ng Iglesia Ni Cristo® (INC™) 1914 na siya ang Iglesiang itinayo ni Cristo gayung aminado naman sila na 1914 lamang sila itinatag at aminado rin naman sila na ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa pasimula ay ang Iglesia Katolika?

PASUGO Abril 1966, p. 46: 
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."
PASUGO JULY AUGUST 1988 p. 6.
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”
PASUGO MARCH-APRIL 1992, p. 22
"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."
ANG KAHALAGAHANG TINATAWAG SUNOD SA PANGALAN NI CRISTO O SA PANGALANG “IGLESIA NI CRISTO”

Ano ang pinatutunayan na ang Iglesia Katolika ay hindi tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo? Sa Gawa 4:12 ay ganito ang sinasabi:

“At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.” (Gawa 4:12)

Ganito kahalaga na tinatawag sa pangalan ni Cristo. Ang sabi ng Biblia, “St sa kanino mang iba ay walang kaligtasan.”

HINDI LAHAT NG TUMATAWAG SA PANGALAN NI CRISTO AY KAY CRISTO (Mateo 7:21)!

Ito ang BABALA ni CRISTO sa PAGDATING ng mga BULAANG PROPETA (1517-1914). SINO ang mga DARATING na mga BULAANG PROPETA?

Silang mga NANGGALING SA ATIN (nanggaling sa Katoliko), ngunit HINDI na sila ATIN. Sapagkat KUNG SILA AY ATIN, NANATILI sana sila sa ATIN. 

At ayon kay Apostol San Juan (1 Juan 1:18)  ITO AY DAPAT NA MANGYARI (ang kanilang PAGTALIKOD sa TUNAY na IGLESIA ni CRISTO), upang MAHAYAG ang KATOTOHANAN na SILA'Y HINDI na ATIN at SILA ngayo'y mga KALABAN NI CRISTO!
"Mumunting mga anak, sumapit na ang huling oras. Batay sa inyong maririnig na dumarating na ang ANTI CRISTO, marami nang anti-Cristo ang dumating; kung kaya nalalaman nating sumapit na ang huling oras.  SA ATIN SILA NANGGALING ngunit HINDI SILA ATIN, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang MATANYAG NA SILANG LAHAT AY HINDI NA ATIN."
At sino ang mga ANTI-CRISTO na ito? Sila ang mga MANGANGARAL na HINDI TANGGAP si HESUS (na DIYOS) na NAGKATAWANG-TAO!
"Sapagkat NAGKALAIT sa daigdig ang MARAMING MANDARAYA na AYAW KUMILALA na si JESUCRISTO ay NAGKATAWANG-TAO; ganyan nga ang MANDARAYA at ang ANTI-CRISTO." (2 Juan 1:7)
Tanggap ba ng mga INC™ si Cristo bilang Diyos? 

HINDI!

Tanggap ba nila na si Jesus ay Diyos na NAGKATAWANG-TAO (Juan 1:1,14)? 

HINDI!

Ngayon alam niyo na kung sino ang tinutukoy rito ni Apostol San Pablo na mga mandaraya at mga anti-Cristo.

PAG-ISIPAN NATIN

Paanong maaangkin ng Iglesia Katolika na na sila ang tunay na Iglesiang may kaligtasan kung hindi sila tinatawag sa tanging pangalang ibinigay ng Diyos na sukat nating ikaligtas?

Totoong hindi basta tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo” ay tiyak nang ito ang tunay na Iglesiang kay Cristo, subalit isang katotohanan na kung hindi tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo” ay tiyak na hindi siyang Iglesiang itinayo ni Cristo.

Kaya, ang argumento ng mga Catholic Defenders na hindi lamang ang Iglesia ni Cristo ang Iglesiang tinatawag sa pangalang “Iglesia ni Cristo” ay hindi nagpapatunay na sila ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo noong unang siglo, sapagkat hindi naman sila tinatawag sa pangalan ni Cristo.

Tulad lang ito halimbawa ng paghanap natin sa tunay na may-ari ng isang lupa. Kung ang tunay na may-ari ay “Pedro dela Cruz,” kung gayun, ang taong nagsasabing siya ang may ari ng lupa subalt hindi naman “Pedro dela cruz” ang pangalan, ay tiyak na tiyak na hindi siya ang may-ari ng nasabing lupa. Kung higit man sa isa na may pangalang “Pedro dela Cruz” ang nag-aangkin ng lupa, tiyak na ang mga hindi tinatawag sa pangalang ito ay hindi na isasama ng korte sa sisiyatin kung sino nga ang tunay na “Pedro dela Cruz” na may-ari ng lupa.

Samakatuwid, sa paggamit natin ng “process of elimination” ay tiyak na tiyak na “eliminated” na agad ang Iglesia Katolika sa mga dapat na suriin kung alin ang tunay na “Iglesia ni Cristo,” sapagkat hindi nga sila tinatawag sa pangalan ni Cristo o sa pangalang “Iglesia ni Cristo.” Dahil dito, sa paghanap ng tunay na Iglesia ni Cristo ay tiyak na hindi ito ang Iglesia Katolika.

PAG-ISIPAN NATIN MGA KABABAYAN

Paanong maaangkin ng Iglesia Ni Cristo® na sila ang tunay na Iglesiang may kaligtasan kung hindi sila ang tinawag ni Cristo at wala sa kanila ang pagpanig ng katotohanan ng kasaysayan ng tao? Paano naman sila ang tunay kung kamakailan lamang sila itinatag? Paanong sila ang tunay kung ang TUNAY na TATAG ni CRISTO na Iglesia Niya ay DI PA NATATALIKOD?

Kung may TUMALIKOD, HINDI ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO kundi ang SILA ang TUMALIKOD sa tunay na Iglesia.
SA ATIN SILA NANGGALING ngunit HINDI SILA ATIN, sapagkat kung sila ay atin, nanatili sana sila sa atin. Subalit ito ay nangyari upang MATANYAG NA SILANG LAHAT AY HINDI NA ATIN." (1 Juan 1:18)
Ating pamantayan sa pagkilatis kung alin ang tunay, doon tayo sa ORIG, huwag sa mga KOPYA-KOPYA lamang.

Anong aral ang napupulutan natin sa artikulo ng INC™? Hindi lahat ng MAGKAPANGALAN o MAGKATUNOG ay TUNAY. Ang isa riyan ay HUWAD!

Photo Source: How to Spot Fake
Ating gawing GABAY ang KANILANG sinabi sa PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

Kung sino mang 'iglesia' ang bagong sulpot at inaangkin din na sila ay Iglesia ni Cristo, sila ay hindi tunay kundi HUWAD lamang! Sapagkat ang IGLESIA KATOLIKA ang MISMONG IGLESIA NI CRISTO!


My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...