"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, May 21, 2018

Mga Saksi Ni Jehova Di Alam Kung Bakit may 66 Aklat ang Kanilang "New World Translation" Bible

Originally posted at: Iglesia ni Cristo 33 A.D. blog

Kalat sa mga kalye at mga matataong lugar ang mga mangangaral na mga "Saksi" o mga "Jehovah's Witnesses". Kadalasan dalawa o higit pa ang namimigay ng kanilang libreng babasahin.

Isa sa kanilang libreng aklat na pinamimigay ay ang "What Does the Bible Really Teach?" 


At ang mumunting aklat na ito ay isinalin sa maraming wika.  

Ang Tagapag-tatag ng mga Saksi Ni Jehovah

Katulad ng Iglesia Ni Cristo® sa Pilipinas na tinatag ni Felix Y. Manalo, ang Jehovah's Witnesses ay itinatag ni Charles Taze Russel noong 1870 sa Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. bilang isang samahan ng mga mag-aaral sa kolehiyo.

Hindi sila kilala sa pangalang "Jehovah's Witnesses" sa pasimula ng kanilang samahan. Kundi  sa pangalang Zion's Watch Tower Tract Society.

Noong mamatay si Ginoong Russel ( October 31, 1916) sa edad na 64, nagkaroon ng pagkawatak-watak ang kanyang samahan.

Unang pagkawatak-watak ay naitala noong 1909 na tinawag ang grupo ng mga tumiwalag na Free Bible Students.

Nagkaroon ng pangalawang pagkawatak-watak noong 1916, 1919 na tinawag ang kanilang grupo bilang Layman's Home Missionary Movement at Associated Bible Students.

Pangatlong pagkawatak-watak ay naganap noong 1928 at 1931 kung saan umanib ang grupo ng Associated Bible Students sa Free Bible Students o ang mga kaanib sa Free Bible Students umanib sa Associated Bible Students o bumalik sa mainstream Watch Tower group.

Sa pagkamatay ng kanilang tagapagtatag, naiwan ang malaking bahagi ng WathTower Society at nang mga ari-arian sa pamamahala ni Joseph Franklin Rutherford na siyang dahilan ng PAGPAPALIT ng pangalang "JEHOVAH'S WITNESSES" hango sa Isaiah 43:10-12.

Ang pangalang "Jehovah"

Ayon sa mga eksperto sa wikang Hebreo, ang salitang "Jehovah" raw ay isang kamalian sapagkat hindi ito pangalan o wikang Hebreo;

Si Bro. Duane Cartujano na dalubhasa sa wikang Hebreo ay ganito ang sinasabi:

“Jehovah” is based on the form in the medieval vocalized Masoretic Text: the consonants of YHWH and the vowels of Adonai (AdOnAi) reduced A-vowel (“e”), long O, and long A). The first “a” in adonai is a shewah. 
“Jehovah” is not a name or a Hebrew word. It is a conflation of YHWH and Adonai. 
It is the (uneducated) combination of “the consonants of YHVH with the vowels of AdOnAi.” 
Jehovah” is not a word; it is an erroneous mix of two different words by people who know Elementary Hebrew but not much else and see that combination in the vocalized Masoretic Text and presume that the form with those consonants and those vowels is the correct name but is simply is not. 
Jehovah is incorrect; it is a mixture of qere (aDONAI) & kethiv (YHWH): the consonants of YHVH with the vowels of AdOnAi (the MT vocalizes the four consonants as if “adonai” to keep one from pronouncing the name).

Ang maling pagtawag sa pangalan ng Diyos bilang "Jehovah" ay inamin mismo ng Jehovah's Witnesses sa kanilang 1950 unang edition ng The New World Translation ayon sa The New World Translation Bible Committee ng JW. Ganito ang pagkasulat:

“While inclining to the very pronunciation “Yahweh” as the more correct way, we have retained the form “Jehovah” because of people’s familiarity with it since the 14th century. Moreover, it preserves, equally with other forms, the letters of the tetragrammaton JHVH.”

What Does the Bible Teaches?

Kung sa pangalan pa lamang ng kanilang samahan ay MALING-MALI na at sila mismo ay UMAAMIN na MALI nga naman ang paggamit ng salitang "JEHOVAH", ano pang saysay at maniwala sa kanilang mga aral.

Halimbawa na lamang sa pahina 7 ng  nabanggit na aklat na "What Does the Bible Teaches?", sinasabi roon ang mga ganito:


Ang mga tanong na hindi nila kayang sagutin ay ganito:
  • Saan sinabi ni Jehovah na may 66 lamang ang dapat na mga aklat at mga liham ang napapaloob sa Biblia?
  • Saan nasusulat sa Biblia na sinabi ni Jehovah na dapat may mga kapitulo at versikulo ang mga talata at saknong ng Biblia?
  • Saan sinabi ni Jehovah sa biblia na ang tawag sa Banal na Aklat ay "Biblia"?
Ang mga katanungang ito ay sadyang mahirap sagutin ng mga misyonero ng JW sapagkat tahimik maging ang kanilang saling biblia kung bakit may 66 books at nahahati sa kapitulo at versikulo ang kanilang mga biblia.

Anong basehan nila at 66 na mga aklat/sulat ang nasa kanilang The New World Translation?

Ang tanging sagot lamang na nasasambit nila ay mga "ISKOLAR" raw ng Biblia ang mga tumukoy kung alin ang mga aklat at sulat na dapat na bumubuo sa Biblia kaya't ito'y may 66 na aklat / sulat.

Hindi man nila matukoy kung sino-sino ang mga iskolar ng Biblia na nagpasya nito, ngunit madaling malaman sa pamamagitan ng kasaysayan.

Ang kasalukuyang listahan ng mga aklat sa bibliang gamit ng mga PROTESTANTE ay 66 lamang. Samantalang ang UNANG IGLESIA - ang IGLESIA KATOLIKA - na siyang nagpasya kung aling aklat/sulat ang karapat-dapat na bumubuo sa ating Biblia, sa pamamagitan ng kanyang taglay na otoridad nito mula sa ating Panginoong Jesus (Mt. 16:16-18) ay siyang nagpasya na ang BIBLIA ay binubuo ng 73 AKLAT.

Ayon sa Wikipedia ay ganito:

Irenaeus (died c. 202) quotes and cites 21 books that would end up as part of the New Testament, but does not use Philemon, Hebrews, James, 2 Peter, 3 John and Jude. By the early 3rd century Origen of Alexandria may have been using the same 27 books as in the modern New Testament, though there were still disputes over the canonicity of Hebrews, James, 2 Peter, 2 and 3 John, and Revelation (see also Antilegomena). Likewise by 200 the Muratorian fragment shows that there existed a set of Christian writings somewhat similar to what is now the New Testament, which included four gospels and argued against objections to them. Thus, while there was plenty of discussion in the Early Church over the New Testament canon, the "major" writings were accepted by almost all Christian authorities by the middle of the second century.
The next two hundred years followed a similar process of continual discussion throughout the entire Church, and localized refinements of acceptance. This process was not yet complete at the time of the First Council of Nicaea in 325, though substantial progress had been made by then. Though a list was clearly necessary to fulfill Constantine's commission in 331 of fifty copies of the Bible for the Church at Constantinople, no concrete evidence exists to indicate that it was considered to be a formal canon. In the absence of a canonical list, the resolution of questions would normally have been directed through the see of Constantinople, in consultation with Bishop Eusebius of Caesarea (who was given the commission), and perhaps other bishops who were available locally. 
In his Easter letter of 367, Athanasius, Bishop of Alexandria, gave a list of exactly the same books that would formally become the New Testament canon, and he used the word "canonized" (kanonizomena) in regard to them. The first council that accepted the present Catholic canon (the Canon of Trent) may have been the Synod of Hippo Regius in North Africa (393). The acts of this council, however, are lost. A brief summary of the acts was read at and accepted by the Council of Carthage (397) and the Council of Carthage (419). These councils took place under the authority of St. Augustine, who regarded the canon as already closed. Pope Damasus I's Council of Rome in 382, if the Decretum Gelasianum is correctly associated with it, issued a biblical canon identical to that mentioned above, or if not the list is at least a 6th-century compilation claiming a 4th-century imprimatur. Likewise, Damasus's commissioning of the Latin Vulgate edition of the Bible, c. 383, was instrumental in the fixation of the canon in the West. In 405, Pope Innocent I sent a list of the sacred books to a Gallic bishop, Exsuperius of Toulouse. When these bishops and councils spoke on the matter, however, they were not defining something new, but instead "were ratifying what had already become the mind of the church." Thus, from the 5th century onward, the Western Church was unanimous concerning the New Testament canon.
The last book to be accepted universally was the Book of Revelation, though with time all the Eastern Church also agreed. Thus, by the 5th century, both the Western and Eastern churches had come into agreement on the matter of the New Testament canon. The Council of Trent of 1546 reaffirmed that finalization for Catholicism in the wake of the Protestant Reformation.
Wala kayong mababasa sa itaas na MAY AMBAG ang mga Protestante sa Canon ng Biblia. Lahat ay Iglesia Katolika ang nagpasya kung alin sa mga aklat at sulat ang dapat na kabahagi ng Bagong Tipan.

At ito'y tinanggap ng lahat ng mga sumasampalataya sa loob ng 1,516 taon bago dumating ang PROTESTANTISMO noong 1517. At noong 1549 sinalaula ng Iglesia Protestante ang Banal na Kasulatan. Naglimbag ng kani-kanilang interpretasyong Biblia at marami sa ORIHINAL na salita ay binago upang mapalitan ang kahulugan at paka-ibig sabihin ng salita.

Dahilan ito ng salu-salungatang aral at turo na siyang nagbigay ng PAGKAWATAK-WATAK ng Kristianismo at naging dahilan ng PAGKALITO ng mga mananampalataya.  Maging sa dami ng mga versions ng Biblia, halos nabalahura na ang kabanalan ng Salita ng Diyos. 


Ang Saksi Ni Jehovah na may 66 aklat sa kanilang New World Translation Bible ay hindi orihinal. Limbag ng mga Protestante Authorized Version (King James), ang kanilang batayan sa kanilang New World Translation bible. Kaya't ang kanilang New World Translation version ay isang aklat na punung-puno ng maling aral dahil mali ang mga salin ng mga salita.

Ayon sa GotQuestions, ang NWT Bible ay tahasang pinalitan at binago ang mga salita sa biblia upang sumakto ito sa kanilang mga aral.

The New World Translation is unique in one thing – it is the first intentional, systematic effort at producing a complete version of the Bible that is edited and revised for the specific purpose of agreeing with a group's doctrine. The Jehovah’s Witnesses and the Watchtower Society realized that their beliefs contradicted Scripture. So, rather than conforming their beliefs to Scripture, they altered Scripture to agree with their beliefs.

Foreword ng NWT 1950 vs NWT 1985

Upang mapagtakpan ang kanilang sinabi sa Foreword 1950 NWT Bible, ang Jehovah’s Witnesses ay naglimbag ng panibagong edition (1985) at inalis ang mga Foreword na naisulat nila noong 1950.  Ngunit ang KATOTOHANAN ay NASABI na nila. 

Sa kabuuan, HINDI dapat PAGKATIWALAAN ang mga BULAANG mga SAKSI o mga SINUNGALING na SAKSI. 

Ayon sa KAWIKAAN 14:5  
“Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan.”

Katulad ng Iglesia Ni Cristo®, ang Saksi Ni Jehovah ay hindi maituturing na mga Kristiano. Ito ay sapagkat taliwas sa paniniwala ng Unang Iglesia at ng mga Protestante (Lutheran et.al), na si Cristo ay Diyos.

Sunday, May 13, 2018

Ang IGLESIANG NAMAMANA ay HINDI kay Cristo

Originally Posted at Iglesia ni Cristo 33AD blog.

“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad." -PASUGO Hulyo 1952, p. 4

“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." -PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5


Sunday, May 6, 2018

Worldwide Walk to Fight Poverty ng Iglesia Ni Cristo®: Sino ngayon ang "Makasanlibutan"?

Originally posted at Iglesia ni Cristo 33AD blog


Maraming mga opisyal na terminolohiyang ginagamit ang mga Iglesia Ni Cristo® -1914 sa kanilang mga pangangaral. Halimbawa na lamang, ang PAGHATOL nila sa mga Katoliko na "MAKASANLIBUTAN". 

Ano ba ang ibig sabihin ng makasanlibutan ayon sa katuruan ng INC™?

Sa kanilang PASUGO Setyembre 1970, p.20, ganito ang pagkasabi:

“Sino ba ang nakadaya sa buong sanlibutan ayon sa itinuturo ng Banal na Kasulatan? Sa Apoc. 12:9 ay ganito ang mababasa: 'At inihagis ang malaking Ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang nakadaya sa buong sanlibutan.' Sinasabi ng Banal na Kasulatan o Biblia na si Satanas o ang Diablo ang nakadaya sa buong sanlibutan. Kaya Satanas ang Pambuong Sanlibutan. Kung ang Iglesia Katolika Romana ay pambuong sanlibutan o laganap sa buong sanlibutan kung gayon ito ang nadaya ni Satanas."

Ang sanlibutan ay kay Satanas sapagkat "dinaya" raw ito ni Satanas. At sa kanilang baluktot na lohika, kung ang Iglesia Katolika ay "LAGANAP" sa buong mundo, kung gayon "ITO [raw] ANG NADAYA" ni Satanas.

Hindi ba't ang tinutukoy sa Pahayag 12:9 ay ang NANDAYA (Satanas) at hindi ang nadaya (sanlibutan)?

Pero ang tanong natin eh: Ito bang Iglesia Ni Cristo®-1914 ay pang-lokal (Pilipinas) lamang o PANG-BUONG MUNDO?

Pasasagutin natin ang aklat ni G. Pinzon na "Ang Katotohanan Tungkol sa INC-1914".

Tanong: Ito bang Iglesia na itinaguyod nina Manalo ay para sa Pilipinas lamang o pambuong mundo at naging laganap na sa buong daigdig?

Sagot: Ang sasagot sa tanong na ito ay ang PASUGO na napalathala noong Abril 1969, at ang nababasa sa huling panakip ay ganito: (patula)

“Kung buhay ang sugo, Makikita niya na hindi nasayang;
Ang mga panahong kanyang ginugol nang siya'y mangaral;
Saka ang Iglesia'y hindi lamang dito ngayon nakatatag;
Tumawid na ito sa ibayong Pangpang nitong Pilipinas;
Pati na sa Hawaii at sa San Francisco doo'y lumaganap;
Nakatatag ngayon si Cristong pinakahahamak;
Papaano di gayon ay kalat na ngayon ang mga kapatid;
At nangakalatag sa palibut-libot ng buong daigdig."
(Hindi totoo ito, ngunit napasilat...)

Dito pa lamang sa unang puntong ito, ay nagangamote na sina Manalotos. Bakit? Sapagkat sila ang may sabi na ang Iglesiang laganap o pambuong sanlibuan ay siya ang nadaya ni Satanas na Diablo.

Pansinin: Ang kanilang Kapatid daw ay nangalatag sa palibut-libot ng buong daigdig. Kahabag-habag na nilalang ng Dios.

Tanong: Mayroon po bang ibang daigdig na kinaroroonan ng mga tao? O wala na ba sina G. Manalotes dito sa daigdig na ito?

Sagot: Narito rin sila na kasama natin sa mundo. Kung gayon kay Satanas din sila, ayon sa kanilang sinabi, na kay Satanas ang buong mundo.

Ayon, lumalabas na MAS MAKASANLIBUTAN pa nga ang Iglesia Ni Cristo®-1914 ni Felix Manalo  kaysa ang Iglesia Katolika sapagkat halos isangla na nila ang kanilang kaluluwa sa sanlibutang ito.

Tinatamasa na nila ang KAPURIHAN ng SANLIBUTAN at hindi ang kapurihan ng Diyos. Sa kanilang mga gawain, nais lamang nilang MASUNGKIT ang titulo bilang WORLD RECORD HOLDER ng GUINNESS WORLD RECORD.

An expected 358 sites around the globe in 44 countries, 33 territories and across 18 time zones will simultaneously host the multi Guinness World Record event. The first Worldwide Walk event in 2014 was recognized as the largest charity walk across multiple venues held in 24 hours. It had 519,221 participants from 129 sites across the world, situated in 16 countries. This year's Worldwide Walk to Fight Poverty is aimed to beat its own records. -PRNewswire
Sa kanilang "Worldwide Walk to Fight Poverty" hindi po kabawasan sa bilang ng mga mahihirap ang GUINNESS WORLD RECORD. Pakitang-tao lamang upang purihin sila ng SANLIBUTAN!

At hindi po maitatago sa kanilang mga kaanib ang kanilang KATUWAAN at GALAK sa nakakamit na maka-SANLIBUTANG KAPURIHAN: GUINNESS WORLD RECORD HOLDER!Sila na nga ang laging gustong MAKASUNGKIT ng kapurihan ng SANLIBUTAN, eh, mga Katoliko pa ang hinahatulan na maka-sanlibutan at nadaya ng diablo?!

Ang Tunay na Iglesia Laganap sa Buong Mundo!

Ang pagiging LAGANAP ng TUNAY na IGLESIA sa BUONG MUNDO ay hindi po gawa-gawa lamang ng mga Katoliko. Ito IPINAGBUNYI mismo ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga Katolikong Kristiano sa ROMA (1:7-8)

Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. 
Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig.
Napakasarap namang pakinggan. Na noon pa lamang sa panahon ni Apostol San Pablo ay KILALA na pala ang PANANAMPALATAYA ng mga TAGA-ROMA kay Cristo Jesus. At TAYO po ang mga SAKSI sa pananampalatayang tinutukoy ni San Pablo. Sapagkat sa buong mundo tanging ang IGLESIA KATOLIKA lamang ang BANTOG ang pananampalataya ~ THE ROMAN CATHOLIC and APOSTOLIC CHURCH OF CHRIST! Kasama na po riyan ang iba pang mga Catholic Churches na KINIKILALA ang KATANYAGAN ng ROMA kung saan matatagpuan ang THE VATICAN CITY STATE, the Seat of the Catholic Church!


At sa pamamagitan ng IGLESIA SA ROMA, ang LAHAT ng mga [TUNAY] Iglesia ni Cristo ay BUMABATI sa kanya (16:16)!

Samakatuwid, ang IGLESIANG NASA ROMA ay BANTOG, KILALA, TINAWAG SA KABANALAN at BINABATI ng lahat ng Iglesia ni Cristo!

Saturday, May 5, 2018

Ang Katuparan ng mga Hula ng Biblia sa INC™-1914

Originally Posted at Iglesia ni Cristo 33 A.D. blog

Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan; sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. -II Timoteo 4:3-4Iyan po ang KATUPARAN sa sinabi ni Apostol San Pablo kay San Timoteo LIBONG TAON bago pa maitatag ni Ginoong Felix Y. Manalo ang kanyang INC™ noong 1914. Ayon kay San Pablo ang HINDI NAKIKINIG sa WASTONG ARAL na itinuro ng tunay na Iglesia ~ ang IGLESIA KATOLIKA "na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo" ayon sa Pasugo Abril 1966, p. 46 ay mga NADAYA ng mga MALING ARAL ng mga bulaang propeta.

Mali po ang sabihin ng mga erehe tulad ng INC™ na "NATALIKOD NA GANAP" na raw ang tunay na Iglesia.  Kung bakit ang mga pahayag nilang ito ay MALING-MALI ay sapagkat HINDI ito sinasang-ayunan ng Banal na Kasulatan.

Wala po tayong mababasa sa Biblia na nagsasaad ng PATALIKOD ng TUNAY na Iglesia. Bagkos, ang sinasabi ng Biblia ay ang PAGTALIKOD NG MGA TAO sa tamang aral.

Ang PAGTALIKOD noon ni Martin Luther (1521 A.D.) na dati ay isang paring Katoliko ang naging sanhi ng pagdami ng mga erehe at mga pekeng mangangaral katulad ni Joseph Smith (1827-1830), taga-pagtatag ng Mormonism; Ellen Gaud White na nagtatag ng Seventh Day Adventists noong May 21, 1863;  Si Felix Manalo na nagtatag ng Iglesia Ni Cristo® noong Hulyo 27, 1914; Eliseo Soriano na nagtatag ng Ang Dating Daan noong 1978, si Eddie Villanueva (1978), si Apollo Quiboloy (1985), Wilde Almeda (1975) at marami pang iba ay naging daan ng katuparan ng mga sinabi ng ating Panginoon at Diyos na si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman! Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Cristo, at marami silang maililigaw." (Mt. 24:4b-5)


Felix Manalo, Mas Mataas o Kapantay ni Cristo? 

Hindi maitatwa ng INC™ ang pag-aangkin ni G. Felix Manalo sa mga katangiang laan lamang kay Cristo. Halimbawa na lamang ng mga sumusunod na nailathala nila sa kanilang opisyal na magasing PASUGO:

PASUGO Hulyo 1965, p. 12:
“Parehong-pareho ang espiritu ni Cristo sa diwa ni Kapatid na Felix Manalo sa pamamaraan ng pagdadala ng tungkuling tinanggap sa Dios."

Dito sa sinabi nilang ito, nakakakilabot na sabihing PAREHO raw ang espiritu ni CRISTO na Anak ng Diyos sa espiritu ni Felix Manalo na kahit sa kalingkingan ay MALAYONG-MALAYONG IHAMBING kay Cristo Jesus.  Hindi ba't natupad ang mga sinabi ni Cristo sa Mateo 24: 4b-5?

Heto pa ang isang mas nakakakilabot na pahayag nila ukol kay Felix Manalo.

PASUGO Mayo 1964, p. 1:
“Inihandog ng Dios ang kanyang sarili sa kanyang huling sugo upang dumiyos sa kanya. Samakatuwid, ang tanging may Dios na huling araw na ito'y ang huling sugo -- si Kapatid na Felix Manalo."

Diyos na mahabagin! INIHANDOG raw ng DIYOS ang KANIYANG SARILI kay Felix Manalo! At dahil rito eh, si Felix Manalo LAMANG daw ang MAY DIYOS?!

Susmaryosep!

Ano na nga ba ang sinabi ng Panginoong Jesus ukol sa PAGDATING ng MANDARAYA at MANLILINLANG?

"Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman! Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Cristo, at marami silang maililigaw." (Mt. 24:4b-5)

Natupad na nga sa kanila ang mga hula ng Biblia sa pagdating ng BULAANG PROPETA!

Ang Anti-Cristo!

Madaling matukoy kung SINO ANG ANTI-CRISTO.

Ayon kay Apostol San Juan, ang anti-Cristo ay ang mandarayang mangangaral.  Ito ay ang taong HINDI KINIKILALA si Jesus bilang Diyos na NAGKATAWANG-TAO. Para sa kanila, TAO LAMANG si Cristo at kahit kailan ay HINDI raw siya naging Diyos. Ito ay inilathala nila sa kalinang Pasugo:

“TAO rin ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanyang muling pagparito sa arw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang Kanyang kalagayan. Hindi Siya naging Diyos kailanman! TAO ng ipinanganak, TAO ng lumaki na at nangangaral, TAO ng mabuhay na mag-uli, TAO nang umakyat sa langit, TAO nang nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at TAO rin Siya na muling paririto.” -PASUGO, Enero, 1964, p. 13 (Sinulat ni Emiliano Agustin)
Ngunit DIYOS bago pa  man Siya naging-tao (nagkatawang-tao)!


Dahil MALI ang pagkaunawa nila kay Cristo kaya MALI rin ang kanilang pagkakilala sa kanya.  Para sa mga INC™, "hindi Siya (Cristo) naging Diyos kailanman" ay isang TAHASANG KASINUNGALINGAN, PANLILINLANG at PANDARAYA.

Sapagkat ayon sa Biblia, ang LOGOS o ang SALITA ay DIYOS sa pasimula pa ~ at ang VERBO, LOGOS, SALITA ay NAGING-TAO! (Juan 1:1,14) at NAKAPILING-NATIN!


Heto naman ang PAGLALAHAD ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga FILIPOS!


Ayon sa BIBLIA, KUNG ANO si Cristo NOON ay Siya rin magpasawalang-hanggang.


Kaya ano ang sabi ni Apostol San Pablo sa mga DI TUMATANGGAP kay CRISTO bilang NAGKATAWANG-TAO (mula sa pagka-Diyos)?

Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya! Ayaw nilang kilalanin na si Jesu-Cristo'y naging tao.  Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Cristo: o kaya'y anti-Cristo. (2 Juan 1:7)
Ayan po, ang linaw!

Kaya't huwag po tayong padalos-dalos sa kanilang mga propaganda na kesyo mga PARI pa raw ng Iglesia Katolika ang umanib sa INC™ ni Ginoong Felix Manalo. Sapakat DAPAT lamang itong mangyari upang MATUPAD ang mga sinabi ni Cristo sa Mateo 24:4b-5.

Tandaan natin, ang TUMIWALAG ay HINDI si Cristo o Kanyang Iglesia kundi TAO ANG TUMALIKOD.

Sa panahon ni Cristo, si JUDAS ISCARIOTE ang tumalikod.  Unang 500 daang taon ng Santa Iglesia, si ARIUS at NESTORIUS ang tumalikod.

Matapos ang 1,500 taon ng Santa Iglesia, si MARTIN LUTHER naman ang tumiwalag. Sinundan pa siya ni HARING HENRY VIII ng Englatera at marami pang iba.

Sa mga TUMALIKOD na ito nasimulang NAGKAWATAK-WATAK ang mga Kristiano. Nagkaniya-kaniya sila ng mga aral. SALUNGATAN ang kanilang mga itinuturo sapagkat WALA kinikilalang kahalili ni San Pedro.

Sa Pilipinas, TUMALIKOD si FELIX MANALO. At sinundan pa siya ng maraming mga taga-sunod.

Paalala ni San Juan: "Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran...

"Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sinumang dumating sa inyo na may dalang katuruang laban kay Cristo, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain!" -I Juan 1:8-11

AMEN!  Malinaw po 'yan! Magsuri po ang mga tumalikod at bumalik na po kayo sa TUNAY at NAG-IISANG IGLESIA NI CRISTO ~ ang IGLESIA KATOLIKA!


Sunday, April 15, 2018

Dave Armstrong: Biblical Evidence for the Perpetual Virginity of Mary

Puto (1490–1576), “The Presentation of the Virgin Mary in the Temple of Jerusalem”
Mary “remained a virgin in conceiving her Son, a virgin in giving birth to him, a virgin in carrying him, a virgin in nursing him at her breast, always a virgin” (CCC 510)


Once upon a time, almost no Christians denied that Mary the mother of Jesus was perpetually a virgin: including Protestants. Of the early leaders of that movement, virtually all fully accepted this doctrine: including Luther, Calvin, Zwingli, Bullinger, Turretin, and Cranmer. Moreover, most Protestant exegetes continued to believe it for at least another 350 years or so.

But today, for various reasons, things are very different, so it's helpful to revisit the biblical arguments, since the Bible is the authority all Christians revere in common. A surprising number can be found.

1) Luke 2:41-51 describes Mary and Joseph taking Jesus to the temple at the age of twelve, for the required observance of Passover. Everyone agrees that He was the first child of Mary, so if there were up to five or more siblings, as some maintain (or even one), why is there no hint of them at all in this account?

2) Neither Hebrew nor Aramaic have words for “cousin.” The New Testament was written in Greek, which does have such a word (sungenis), but Jesus and His disciples spoke Aramaic (a late version of Hebrew), and the Hebrew word ach is literally translated as adelphos, the literal equivalent of the English “brother.” In the Bible, it has a very wide range of meanings beyond “sibling”: just as “brother” does in English. Thus, it is routinely used in the New Testament to describe cousins or kinsmen, etc.

3) Jesus Himself uses “brethren” (adelphos) in the non-sibling sense. In Matthew 23:8 (cf. 12:49-50), He calls, for example, the “crowds” and His “disciples” (23:1) “brethren.” In other words, they are each other's“brothers”: the brotherhood of Christians.

4) In comparing Matthew 27:56, Mark 15:40, and John 19:25, we find that James and Joseph (mentioned in Mt 13:55 with Simon and Jude as Jesus' “brothers”) are the sons of Mary, wife of Clopas. This other Mary (Mt 27:61; 28:1) is called Our Lady's adelphein John 19:25. Assuming that there are not two women named “Mary” in one family, this usage apparently means “cousin” or more distant relative. Matthew 13:55-56 and Mark 6:3 mention Simon, Jude and "sisters" along with James and Joseph, calling all adelphoi. The most plausible interpretation of all this related data is a use of adelphos as “cousins” (or possibly, step-brothers) rather than “siblings.” We know for sure, from the above information, that James and Joseph were not Jesus' siblings.

It's not mere special pleading to argue in this fashion, nor an alleged “desperation” of Catholics who supposedly “read into” the texts their prior belief in the dogma of perpetual virginity. Plenty of Protestant exegesis and scholarship confirms these views: especially in older commentaries. For example, the prominent 19th century Commentary on the Whole Bible, by Jamieson, Fausset & Brown, states, regarding Matthew 13:55 (my italics added):

An exceedingly difficult question here arises - What were these “brethren” and “sisters” to Jesus? Were they, First, His full brothers and sisters? or, Secondly, Were they His step-brothers and step-sisters, children of Joseph by a former marriage? or, Thirdly, Were they His cousins, according to a common way of speaking among the Jews respecting persons of collateral descent? On this subject an immense deal has been written, nor are opinions yet by any means agreed . . . In addition to other objections, many of the best interpreters, . . . prefer the third opinion. . . Thus dubiously we prefer to leave this vexed question, encompassed as it is with difficulties.

5) The Blessed Virgin Mary is committed to the care of the Apostle John by Jesus from the Cross (John 19:26-27). Jesus certainly wouldn't have done this if He had brothers (all of whom would have been younger than He was).

6) Matthew 1:24-25 Joseph . . . knew her not until she had borne a son . . .

This passage has been used as an argument that Mary did not remain a virgin after the birth of Jesus, but the same Protestant commentary also states (my italics again):

The word “till” [until above] does not necessarily imply that they lived on a different footing afterwards (as will be evident from the use of the same word in 1 Samuel 15:35; 2 Samuel 6:23; Matthew 12:20); nor does the word “first-born” decide the much-disputed question, whether Mary had any children to Joseph after the birth of Christ; for, as Lightfoot says, “The law, in speaking of the first-born, regarded not whether any were born after or no, but only that none were born before.”

John Calvin used the same counter-argument in favor of Mary's perpetual virginity. In fact, in his Harmony of the Gospels, commenting on Matthew 1:25, he thought the contention of further siblings based on this passage was so unfounded that he wrote, “No man will obstinately keep up the argument, except from an extreme fondness for disputation.”

7) Jude is called the Lord's “brother” in Matthew 13:55 and Mark 6:3. If this is the same Jude who wrote the epistle bearing that name (as many think), he calls himself “a servant of Jesus Christ and brother of James” (Jude 1:1). Now, suppose for a moment that he was Jesus' blood brother. In that case, he refrains from referring to himself as the Lord’s own sibling (while we are told that such a phraseology occurs several times in the New Testament, referring to a sibling relationship) and chooses instead to identify himself as James' brother.

This is far too strange and implausible to believe. Moreover, James also refrains from calling himself Jesus’ brother, in his epistle (James 1:1: “servant of God and of the Lord Jesus Christ”): even though St. Paul calls him “the Lord's brother” (Gal 1:19).

It's true that Scripture doesn’t come right out and explicitly state that Mary was a perpetual virgin. But nothing in Scripture contradicts that notion, and -- to say the same thing another way -- nothing in the perpetual virginity doctrine contradicts Scripture.


Saturday, April 14, 2018

Kung Wala sa Biblia, Peke?

Bukam-bibig lagi ng mga kaanib sa pekeng INC™ -1914 ni Felix Manalo eh, kapag WALA raw sa BIBLIA ay hindi na totoo o PEKE.


At ginamit pa ang SULAT ni Apostol San Pablo sa mga TAGA-ROMA! Bakit, taga-Roma ba sila?! Libre ang mangarap!

DIRECT QUOTE FROM ROMANS 16:16

Mga AMPON ng PANLILINLANG. 

Ang katusuan ng mga INC™ -1914 ay Nilalagyan nila ng CAPITAL LETTERS ang "I" sa iglesia para lalabas na PROPER NOUN ito. Pero sa totoo lang, ang nakasulat sa ADB (Ang Dating Biblia) ay ganito:

SULAT ni Apostol San Pablo sa mga Kristiano sa ROMA at hindi sa Pinas. Kaya sino ang mga Kristianong binabanggit sa ROMA? Mga PINOY ba o mga ROMANO? Natural mga ROMANO dahil taga-ROMA nga eh. Kung sulat ito sa mga Pinoy dapat eh "sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipinas".

Mga INC™ ba ang mga nasa ROMA?

Hindi po maaari. At lalong di tatanggpin ng mga taga-ROMA na sila'y babansaging mga "Iglesia" sapagkat sila'y mga Kristiano Katoliko at hindi "Iglesia."

Ayon kay Apostol San Pablo, ang LAHAT daw ng IGLESIA NI CRISTO ay bumabati sa IGLESIANG nasa ROMA "Binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Cristo."

Kung LAHAT pala ng IGLESIA ni CRISTO ay bumabati sa IGLESIA sa ROMA, bakit may NAG-IISANG "Iglesia" (raw) sa Pilipinas ang AYAW bumati sa IGLESIA sa ROMA?

Hindi ba't mismong ROMA 16:16 ang nagsasabing "lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati" sa IGLESIA sa ROMA, bakit naman ang INC™ sa Pilipinas ay ayaw talagang bumati? Dahil ba sa HINDI naman sila TUNAY na iglesia?

Kaya't kung suma-total, ang mga "iglesia" na AYAW bumati sa IGLESIA sa ROMA, bagama't sinasabi ni Apostol San Pablo na LAHAT daw ng mga iglesia ay bumabati, ang HINDI bumabati sa IGLESIA sa ROMA ay hindi dapat itinuturing na tunay na "iglesia" sapagkat NILALABAG nila ang sinasaad sa Roma 16:16 na "lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo".

Sa katunayan, halos lahat ng mga iglesiang kay Cristo sa mundo (pakitingnang ang mapa sa ibaba) ay bumabati nga naman sa IGLESIA sa ROMA.

Mula sa Wikipedia

Nakakapagtataka nga kung bakit FLAG ng ITALY ang kanilang pinag-kopyahan ng kanilang official symbol?  Tapos PINAGMAMALAKI pa nila sa kanilang PASUGO 2014 Special Centennial na "NAKABALIK" na raw ang "TUNAY" na "IGLESIA" sa ROMA?? Pero hanggang ngayon DI MAKAALIS-ALIS sa Pilipinas ang kanilang CENTRAL.

Sa totoo lang, walang INC™-1914 saan man sa mundo ang bumabati sa kanilang Lokal sa Roma. Kabaliktaran pa nga, kundi sa ang kanilang Lokal sa Roma ang BUMABATI sa CENTRAL sa PILIPINAS. Ang Local sa Roma pa ang nagpapadala ng abuloy nila sa CENTRAL sa Pinas. 

Kaya't huwag na lamang nilang linlangin ang kanilang mga kaanib. Ang ROMA 16:16 ay hindi INC™ ang tinutukoy doon ni San Pablo. Kundi mga KRISTIANONG KATOLIKO po!


Pero balikan natin ang kanilang pamantayan, na kapag WALA SA BIBLIA ay PEKE.

Una, HINDI naman sila ang pinapatungkulan ng Roma 16:16 kundi ang Iglesia Katolika na nasa Roma.

Pangalawa, wala sa saling Tagalog ang mga salitang "IGLESIA KATOLIKA" nasa GREEK VERSION ng Biblia sa Mga Gawa 9:31

"Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην, οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο." [I mén oún ekklisía kath' ólis tís Ioudaías kaí Galilaías kaí Samareías eíchen eirínin, oikodomouméni kaí porevoméni tó fóvo toú kyríou, kaí tí paraklísei toú agíou pnévmatos eplithýneto.]

Ayon pala. May IKKLISIA KATH'OLIS pala sa Mga Gawa 9:31!


Kaya IBALIK natin ngayon sa kanila ang kanilang pamantayan!Monday, April 9, 2018

LIKAS NI CRISTO BILANG DIYOS SA KALAGAYANG TAO!

(Edited from Ang Pagbubunyag ng Katotohanan of the INC™ "Ang Likas na Kalagayan ni Cristo")


Sa pamagat pa lamang mula sa Facebook article nila sa itaas na pinamagatang "Ang Likas na Kalagayan ni Cristo" MALING-MALI na ito at puno ng PANDARAYA sapagkat binibigyan nila ng impresyon ang kanilang mga mambabasa na ang mga salitang KALIKASAN at KALAGAYAN ay pareho.

Linawin natin sapagkat marami na silang mga natisod at nadaya. Ang KALIKASAN (LIKAS) ni Cristo ay DIYOS sa KALAGAYAN bilang TAO! (Juan 1:1-6;14)

BIBLIA ang NAGPAPATUNAY na itong si CRISTO JESUS ay DIYOS - VERBO na NAGKATAWANG-TAO. Ang mga tagapangaral ng iba’t ibang pekeng relihiyon tulad ng INC™-1914 na naniniwalang si Cristo ay isang TAO LAMANG ay HINDI dapat PINANINIWALAAN  sapagkat SALUNGAT ang kanilang mga turo sa mga turo ng mga unang mga Cristiano.


NAUNAWAAN NATIN MULA Bagong Tipan na tinaglay ng mga unang Cristiano ang paniniwala na ang Ama ang kaisa-isang tunay na Diyos (Juan 17:3, Salita ng Buhay) at si JesuCristo naman ang Kanyang BUGTONG NA ANAK, DIYOS na NAGKATAWANG-TAO (Juan 1:1-14), IISANG DIYOS sa TATLONG PERSONA.  Ang katotohanang ito ay pinalaganap ng mga uanang Cristiano na si Cristo ay UMIIRAL NA bago pa Siya ipanganak ni Maria BILANG TAO kaya't Siya ay Diyos na nagkatawang-tao. Ito ang aral na sinampalatayanan ng mga Unang Cristiano, dahilan kung bakit Siya ay HINATULAN ng kamatayan dahil sa paratang ng mga Hudyo ng "pag-aangkin" ng pagka-Diyos. Bagay na naunawaan ng mga Hudyo noong Siya ay nais na BATUHIN, hindi dahil sa mabubuting gawa kundi dahil sa PAKIWARI nilang NAGPAPANGGAP NA DIYOS si Cristo sa kalagayan bilang TAO!


Sa kabila nang pag-iisip ng mga Hudio kay Jesus na "nagpapanggap" na Diyos, pansinin natin ang naging tugon ni Cristo. Hindi man lang niya sila itinama kung mali man ang kanilang hinala. Hinayaan niya ang mga Hudiyo sa kanilang mga INIISIP bilang SIYA AY DIYOS sapagkat iyon ang TUMPAK at TAMA at iyon ang KATOTOHANAN tungkol sa kanya!

Sa PAGNANAIS ng INC™-1914 na IDIIN ang PAGKATAO Niya at BALEWALAHIN ang pagka-DIYOS Niya, sinipi nila ang isang iskolar na Protestante na si George E. Ladd:
“Binabasa natin ang mga Ebanghelyo at mga aklat ng mga Gawa sa liwanag n gating pagkaunawa sa pre-eksistensiya at sa pagkakatawang-tao ng Diyos Anak. Suabalit, ang mga unang Cristiano ay walang gayong konsepto sa kanilang mga isipan. Wala silang doktrina tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo…” (The Young Church: Acts of the Apostles, p. 48)1
Bagama't malinaw ang pagdidiin ni G. Ladd ukol sa paniniwala ng mga unang mga Cristiano ukol kay Cristo bilang tao, hindi maiwawaglit na siya, bilang pastor ng Baptist Church ay NANINIWALANG si CRISTO ay DIYOS na totoo at TAONG totoo ayon sa paniwala ng mga unang mga Cristiano!

Upang lalo pang MAPAWALANG SAYSAY ang PAGKA-DIYOS ni Cristo, sinipi naman ng INC™-1914 ang mga sinulat ng isang paring Katoliko na is Richard P. McBrien na hindi RAW Diyos ang pagtuturing ng mga manunulat ng Bagong Tipan kay Cristo:
“Ni hindi man lamang karaniwang binabanggit ng mga manunulat ng Bagong Tipan ang tungkol kay Jesus bilang ‘Diyos’…” (Catholicism, p. 346)2
Palibhasa, ang aklat ni Richard P. McBrien ay HINDI sumasang-ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika. Ang kanyang aklat na "Catholicism" ay hindi nagkaroon ng NIHIL OBSTAT at IMPRIMATUR upang tanggapin itong lehitimong aklat-Katoliko. Ganon pa man, ang sinabi rito ni McBrien ay hindi naman labag sa katotohanang si Cristo ay Diyos bago pa siya umiral na Tao.
McBrien's Catholicism sold over 150,000 copies in its original two volume, 1980 edition. Together with its revised, one volume edition (1994), Catholicism was a widely used reference text and found in parish libraries throughout the United States.Nevertheless, sections within the text have been a matter of contention. Critics have noted that Catholicism does not bear a Nihil Obstat and Imprimatur declarations from the Church that state the book is free of moral or doctrinal error. [Wikipedia]
Hirit pa ng mga kalaban ng katotohanan sinabi raw ng paring Jesuita na si Pedro Sevilla ay hindi raw tinawag na Diyos sa mga kauna-unahang araw ng Cristianismo: (Ang Kabanalbanalang Isangtatlo: Ang Diyos ng mga Kristiyano, p. 32).

Idinugtong naman nila ang mga pahayag raw ni Shirley C. Guthrie ng Presbyterian Church na sumulat raw ng aklat na pinamagatang Christian Doctrine: “Hindi tuwirang sinabi ng mga pankaunang Cristiano na is Jesus ay Diyos o na ang Diyos ay si Jesus” (p. 94). Ang sagot natin rito ay dahil sa ito ay COMMON BELIEF na sa mga unang Kristiano ang pagka-Diyos ni Cristo!

At ang kanilang PABORITONG protestanteng si George Lamsa, na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo ay nagsabi raw na: “Si Jesus ay hindi tinawag na Diyos sa mga unang araw na yaon…” (New Testament Commentary, p. 149).

Hindi totoong tinatanggap kapuwa ng mga teologong Katoliko at Protestante na TAO lamang si Cristo, kundi DIYOS na NAGKATAWANG-TAO. Hindi inisip ni Cristo na Siya ay Diyos sapagkat SIYA nga ay DIYOS! Katulad nating mga tao, iisipin pa ba natin ang pagkatao natin kung 'yan na ang ating kalikasan at kalagayan?

Isaalang-alang din natin na noong UNANG 1500 TAON ng Kristianismo, TANGGAP na ng mga Kristiano na DIYOS si Cristo at WALANG nangahas na paghinalaan ang likas na pagka-Diyos ni Cristo sa kalagayan niya bilang tao maliban sa mga pahayag ni Arius (250 - 336 AD) at Nestorius (386-450 AD) na kapwa pinagdudahan ang pagka-Diyos ni Cristo mula pa sa una.


Dahilan rito, NAGPULONG ang tunay na Iglesia ni Cristo upang PAG-USAPAN at TULDUKAN ang PAGDUDUDA sa KALIKASAN ni Cristo. Dahilan upang maganap ang UNANG KONSILIYO SA NICAEA.


Sa Konsilio ng Nicaea PINAGTIBAY ang  UMIIRAL nang PANINIWALA na si CRISTO ay DIYOS na totoo at TAONG totoo (One Person, Two Natures)

The council condemned Arius and, with reluctance on the part of some, incorporated the nonscriptural word homoousios (“of one substance”) into a creed (the Nicene Creed) to signify the absolute equality of the Son with the Father. The emperor then exiled Arius, an act that, while manifesting a solidarity of church and state, underscored the importance of secular patronage in ecclesiastical affairs. [Britannica Encyclopedia]
Dito nabuo ang NICEAN CREED na dinarasal ng mga kaanib sa tunay na Iglesia sa tuwing Linggo sa lahat ng mga Simbahan.

Kaya't sa PAGLAGANAP ng PROTESTANTISMO noong 1517 sa pangunguna ni Martin Luther, NAGLIPANA at NAGSULPUTAN ang mga EREHE at mga MALING ARAL ng iba't ibang mga sangay ng Protestantismo kasama na riyan ang Iglesia Ni Cristo®- 1914 ni Felix Manalo!


Pinagdidiinan ng mga kalaban ng katotohanan si John A. T. Robinson isang Anglican na itinuro raw niyang hindi kailanman itinuro ni Cristo na Siya ay Diyos. 

“Kailanman’y hindi personal na inangkin ni Jesus na siya ang Diyos: gayunman lagi niyang inaangkin na dinadala niya ang Diyos nang lubusan …” (Honest to God, p. 73)
Dahil sa hindi naman kilala ng mga kaanib ng INC™ si Cristo at ng kanilang mga ninunong mga Protestante na sumulpot lamang noong 1517 A.D., malamang hindi nila talos ang tunay na kalikasan ni Cristo sa kanyang kalagayan bilang tao.


ANG PALAGAY NG UNANG IGLESIA KAY CRISTO

Ano ang napansin ninyong mga Quotes o SINIPI ng mga kalaban ng katotohanan? SINISIPI nila ang mga OPINYON ng mga Protestanteng SULPOT lamang nitong mga ika-20 Siglo. HINDI nila sinisipi ang mga ARAL ng mga UNANG KRISTIANO ukol sa pagka-Diyos ni Cristo.

Ating sipiin naman ang mga PAHAYAG ng mga UNANG MGA KRISTIANO ukol sa paniwalang si CRISTO ay DIYOS! Mula sa mga Apostol at sa mga immediate followers nila.

"Panginoon ko at Diyos ko!" -Apostol Santo Tomas

"Siya (Cristo) bagama't siya ay nasa anyong Diyos..." -San Pablo sa mga taga-Filipos 2

"Sa pasimula ay Verbo at ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay Diyos ... At nagkatawang tao ang Verbo..." - Apostol San Juan 1:1;14

"Tayo ay sumasa katotohanan, sa kanyang Anak na si JesuCristo. Siya ang Diyos na tunay at buhay na walang hanggan." -Unang sulat ni Apostol San Juan 1:20b-21a

"Sapagkat nagkalat sa daigdig ang maraming mandaraya na ayaw kumilala na si JesuCristo ay nagkatawang-tao; ganyan ang mga mandaraya at ang anti-Cristo." -Ikalawang sulat ni Apostol San Juan 1:7

"Ako (Cristo) ang Alpa at Omega, wika ng Panginoong Diyos, na nabubuhay ngayon, noon una at paririto, ang Makapangyayari sa lahat... nang makita ko siya (Jesus), nawalan ako ng malay sa kanyang paanan, ngunit ginising ako ng kanyang kanang kamay na ang wika, "Huwag kang matakot, ako ang simula (alpa) at wakas (omega), ang nabubuhay. Ako ay namatay at nariritong buhay magpakailan man at magpasawalang-hanggan." - Apostol Juan sa kanyang pangitain sa Pahayag 1:8;17-18

"Si Ignatius, tinatawag din na Theophorus, sa Iglesia sa Efeso sa Asya ... na itinakda mula sa kawalang-hanggan para sa isang kaluwalhatian na walang hanggan at hindi nababago, nagkakaisa at pinili sa pamamagitan ng tunay na paghihirap sa pamamagitan ng kalooban ng Ama kay Jesucristo na ating Diyos." -Sulat ni San Ignatius sa mga taga Efeso 1 [A.D. 110]

"Sapagkat ang ating Diyos, si Jesu-Cristo, ay ipinaglihi ni Maria ayon sa plano ng Diyos: sa binhi ni David, ito ay totoo, ganon din ng Banal na Espiritu." -ibid 18:2

"Sa minamahal at napaliwanagan ng Iglesia pagkatapos ng pag-ibig ni Jesucristo, ang ating Diyos, sa pamamagitan ng kalooban niya na nagnais ng lahat ng bagay na..." -Sulat ni San Ignatius sa mga taga-Roma 1 [110 A.D.]

"[Mga Kristiyano] sila na, higit sa lahat ng mga tao sa mundo, ay nakasumpong ng katotohanan, sapagkat kinikilala nila ang Diyos, ang Lumikha at gumagawa ng lahat ng bagay, sa bugtong na Anak at sa Banal na Espiritu" -Aristides (Apology 16 [A.D. 140]).

"Hindi namin nilalaro ang mga palalo, kayong mga Griego, ni hindi kami makipag-usap ng mga bagay na walang kapararakan, kapag iniulat namin na ang Diyos ay ipinanganak sa anyo ng isang tao." -Tatian the Syrian (Pahayag sa mga Griego 21 [A.D. 170]).

"Hindi na kailangan ang pakikitungo sa mga tao ng katalinuhan na idudulot ang mga pagkilos ni Kristo pagkatapos ng kanyang binyag bilang patunay na ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan, ang kanyang katauhan, ay katulad ng sa atin, totoo at hindi palaisipan. Ang mga gawain ni Cristo pagkatapos ng kanyang binyag, at lalo na ang kanyang mga himala, ay nagbigay ng pahiwatig at katiyakan sa mundo ng Diyos na nakatago sa kanyang laman. Ang pagiging Diyos at gayon din ang perpektong tao, nagbigay siya ng mga positibong indikasyon ng kanyang dalawang katangian: ng kanyang pagka-Diyos, ng mga himala sa loob ng tatlong taong sumusunod pagkatapos ang kanyang binyag, ng kanyang sangkatauhan, sa tatlumpung taon na bago dumating ang kanyang binyag, kung saan, dahil sa kanyang kalagayan ayon sa laman, itinago niya ang mga palatandaan ng kanyang pagka-Diyos, bagaman siya ay totoong Diyos na umiiral bago pa ang mga panahon." -Melito ng Sardis (Fragment in Anastasius of Sinai’s The Guide 13 [A.D. 177]).

"Sapagkat ang Iglesia, kahit na kalat sa buong mundo hanggang sa mga dulo ng mundo, ay tumanggap mula sa mga apostol at mula sa kanilang mga disipulo ang pananampalataya sa isang Diyos, Ama na Makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng langit at lupa at dagat at lahat ng natatagpuan, at kay Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos, na naging laman para sa ating kaligtasan, at sa Banal na Espiritu, na nagpahayag sa pamamagitan ng mga propeta ang mga kapahayagan ng pagdating, at ang kapanganakan mula sa isang Birhen, at ang simbuyo ng damdamin, at ang muling pagkabuhay mula sa mga patay, at ang pag-akyat sa katawan sa langit ng minamahal na si Cristo Jesus na ating Panginoon, at ang kanyang pagparito mula sa langit sa kaluwalhatian ng Ama upang muling maitatag ang lahat ng mga bagay, at ang pagtataas muli ng lahat ng laman ng sangkatauhan, upang kay Jesu-Cristo na ating Panginoon at Diyos at Tagapagligtas at Hari, ayon sa kapasyahan ng hindi nakikitang Ama, lahat ng tuhod ay luluhod sa mga nasa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa." -San Ireneous (Against Heresies 1:10:1 [A.D. 189]).

"Ang Salita, kung gayon, ang Kristo, ay ang dahilan ng ating sinaunang simula-sapagkat siya ay nasa Diyos-at sa ating kagalingan. At ngayon ang parehong Salita ay lumitaw bilang tao. Siya lamang ang Diyos at tao, at ang pinagmulan ng lahat ng ating mabubuting bagay." -Clement ng Alexandria (Exhortation to the Greeks 1:7:1 [A.D. 190]).

"Ang mga pinagmulan ng parehong mga pag-iral ay nagpapakita sa kanya bilang tao at bilang Diyos: mula sa isa, ipinanganak, at mula sa iba, hindi ipinanganak." -Tertulian (The Flesh of Christ 5:6–7 [A.D. 210])

"Bagama't siya ay Diyos, naging siya ay laman, at sa kanyang pagiging tao, nanatili siya kung ano siya: Diyos" -Origen (The Fundamental Doctrines 1:0:4 [A.D. 225])

"Sapagkat si Cristo ay Diyos sa pangkalahatan, na nag-ayos upang hugasan ang kasalanan ng sangkatauhan, na nagpabago sa matanda.." -Hypolitus ng Roma (Refutation of All Heresies 10:34 [A.D. 228])

"Ang sinumang tumatanggi kay Cristo bilang Diyos ay hindi maaaring maging kanyang templo [ng Banal na Espiritu] ..." -Cyprian of Carthage (Letters 73:12 [A.D. 253]).

"Siya ay ginawa parehong Anak ng Diyos sa espiritu at Anak ng tao sa laman, iyon ay, parehong Diyos at tao" -Lactantius (Divine Institutes 4:13:5 [A.D. 307]).

"Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos: at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, Siya ay nanaog buhat sa kalangitan. (lahat ay yuyuko hanggang sa “naging tao”) Nagkatawang-tao..." -Konseho ng Niceae I [A.D. 325]

"Si Jesu-Cristo ang Panginoon at Diyos na pinaniniwalaan natin, at ang darating na inaasahan natin ay malapit nang maganap, ang hukom ng mga buhay at mga patay, na magbibigay sa lahat ayon sa kanyang mga gawa" -San Patrick ng Ireland (Confession of St. Patrick 4 [A.D. 452]).
Kaya't huwag po kayong maniwala sa mga EREHENG MANGANGARAL na sumulpot lamang noong 1914 sapagkat KAAWAY sila ng KATOTOHANAN at HINDI nila TANGGAP si Cristo (Diyos) na NAGKATAWANG-TAO! Sila ang ang mga  MANDARAYA at mga ANTI-CRISTO ayon kay Apostol San Juan (2 Juan 1:7); MAG-INGAT raw tayo sa mga ganoong mga mangangaral (2 Juan 1:8); Huwag raw silang batiin at HUWAG TANGGAPIN ayon sa 2 Juan 1:10!

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...