"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, January 8, 2011

Sumasamba sa rebulto, lumipat sa Iglesia ni Cristo

Second INC "pope" Eraño Manalo contemplating over his father's corporation, the Iglesia ni Cristo (1914
(Source: Pasugo God's Message, Vol. 62, No. 1, Jan. 2010, p. 12)
Isa na namang komento ang ating natanggap mula sa isang kaanib ng kultong itinatag ni Felix Manalo (Iglesia ni cristo kay Manalo) sa post na Sagot kay Allan, kaanib ng INC.

Jonathan said...
Ang pagluhod ba ay hindi pagsamba? Sinu ba ng lumuluhod sa rebulto? Kung anu-anung unreliable sources ang kino-quote mo. Bakit hindi ka manangan kung anu ang nakasulat sa Biblia at hindi sa sarili mong kaalaman lamang? Kitang-kita sa pagkakataong ito kung sino ang mangmang. Wala nang dapat patunayan pa. Malalaman mo na lamang ang lahat kung nasusunog ka na sa dagat-dagatang apoy.

Makailang ulit na bang sinagot ang mga paratang nitong kaanib ng INC na halatang dating Katoliko't sumasamba sa mga rebulto.

Bago pa man itatag ni Felix Manalo ang kanyang Iglesia, NASAGOT na po ang ganitong mga katanungan. Heto nga't sinasabing ng kasaysayan na "Ang mga Santo (Santa) ay pinaparangalan na mula pa ng sinaunang iglesia". Sa makatuwid, MATANDA na pala ang ganitong PAGBIBIGAY-GALANG sa mga MARTIR ng Santa Iglesia, WALA PA ang Iglesia Protestante (1521) at lalong wala pang INC na tatag ni Ka Felix (1914).

Halata naman, sa pangungusap, nitong si G. Jonathan ay DAPAT lang siyang umalis sa pagka-Katoliko dahil siya pala ay LUMULUHOD at SUMASAMBA sa mga IMAHE ng mga Santo't Banal sa Simbahan at pinapalagay ng "dios" pala ang mga ito. Sa buong akala pala nitong si G. Jonathan na si San Pedro, Santa Maria, San Jose, San Juan, San Agustin, Santa Teresa ay mga "dios".  Kaawa-awang nilalang! 

Sa katunayan, MAHIGPIT na PINAGBABAWAL ang pagsamba sa anomang bagay maliban sa Dios.  Ayon sa opisyal na KATURUAN ng Iglesia Katolika (Catechism of the Catholic Church) na "siyang tunay na Iglesia ni Cristo" (PASUGO Abril 1966, p. 46), ay ganito:
§2130 Nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically toward salvation by the incarnate Word: so it was with the bronze serpent, the ark of the covenant, and the cherubim.

§2131 Basing itself on the mystery of the incarnate Word, the seventh ecumenical council at Nicaea (787) justified against the iconoclasts the veneration of icons - of Christ, but also of the Mother of God, the angels, and all the saints. By becoming incarnate, the Son of God introduced a new "economy" of images.

§2132 The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Indeed, "the honor rendered to an image passes to its prototype," and "whoever venerates an image venerates the person portrayed in it." The honor paid to sacred images is a "respectful veneration," not the adoration due to God alone:
Ano raw po?

Ayon sa Opisyal na Katekismo ng TUNAY na Iglesiang kay Cristo, ang mga imahe raw po ay hindi ginawa para sambahin dahil ang pagsamba raw po ay para sa DIOS lamang!!!

Ang mga pagluhod sa mga imahe ay hindi nangangahulugang "pagsamba" kundi ito'y pagbibigay galang at pugay (veneration) sa mga NAMATAY alang-alang sa PANANAMPALATAYA kay Cristo (MARTIR). Mas pinili nila ang KAMATAYAN kaysa sa IPAGKANULO nila ang PANGINOON. Alam namin iyon dahil kami ang TUNAY na KATOLIKO. Ang mga Santo ay mga CHRISTIAN HEROES o mga BAYANING KRISTIANO. Kung ang Sekular na Gobyerno ay marunong kumillala sa KABAYANIHAN nina Jose Rizal, Andress Bonifacio, Juan Luna, Melchora Aquino, Ninoy Aquino, GASINO pa kaya ang TUNAY na IGLESIA na maraming NAGBUWIS ng kanilang buhay ALANG-ALANG sa PANANAMPALATAYANG KRISTIANISMO?

Ang mga mangmang na Katoliko lamang na katulad ni G. Jonathan ang mga lumilipat sa Iglesia ni Felix Manalo at nagkukunyaring maalam.  Kami nga may OPISYAL na katuruan na nabibili sa bookstores worldwide at available sa internet samantalang ang Iglesia ni Cristo, WALA! Kung meron man, SILA SILA lamang ang NAKAKABASA at tila TAKOT ilathala sa PUBLIKO baka mahalata ang kanilang malaking kasinungalingan at PANLILINLANG.

Meron bang BAYANI ang INC? Tanging si FLEIX Manalo at ang kanyang anak na si ERAÑO lamang ang KINIKILALANG mga BAYANI sa loob ng INC. Sa katunayan, wala pa akong nabalitaang kaanib ng INC na namatay sa pagtatanggol kay Cristo at sa kanyang tunay na Iglesia. Kung meron man, marahil ay namatay sa pagtatanggol kay Felix Manalo at ng kanyang bagong diyus-diyosang si "BAAL"- ang  INCorporated laban sa kanilang mortal na kaaway, ang "ANG DATING DAAN" ni Eliseo Soriano na ang ninuno ay dating mga kaanib ng Iglesia ni Cristo.

Kaya't uulitin ko, DAPAT lang TALAGANG umalis sa pagka-KATOLIKO itong si G. Jonathan sapagkat SIYA'y gumagawa ng karumaldumal na gawaing hindi Katoliko. Siya pala'y SUMASAMBA na sa mga imahe ng mga banal na MAHIGPIT na PINAGBABAWAL ng Iglesia Katolika.

Mabuti na lamang at doon siya lumipat sa Iglesiang tatag ni Felix Manalo. Baka hindi  niya alam na noong buhay pa ang kanilang SUGO, MAHIGPIT na PINAGBABAWAL din ni Ka  Felix na huwag gumawa ng kahit anong rebulto.  Ang hindi niya alam, GAGAWAN din pala siya ng sarili niyang REBULTO sa Central. Isa lamang iyan sa mga "DOUBLE STANDARD" na mga katuruan ng INC katulad na lamang dito sa munting babasahing may pamagat na "Ang Katotohanan Tungkol sa Iglesia ni Kristo 1914".


At bakit kaya PINAPAALALAHANAN ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga kaanib na "HUWAG SAMBAHIN" ang rebulto ni Manalo? Hindi kaya'y sapagkat MAY SUMASAMBA NA NGA sa kanyang rebulto at kinakailangang PAALALAHANAN sila?  Alalahanin ninyo na halos ang mga lumilipat ng mga ex-Catholic sa INC ay mga Katolikong sumasamba sa mga rebulto.

Jonathan said...
Eh anung tawag mo sa mga humahalik sa paa ng "santo," nagpapatirapa, naglalakad ng paluhod patungo sa "altar"? Tila inuulit nyo lang ang ginawa noon kay Baal. At sino ang nag-uutos na tawagin ang mga paring "father"? Sa ispiritwal na aspeto, ang Diyos lamang ang nararapat na tawaging Ama. Hinatulan ng Diyos na ang mga gumagawa nito ay MANGAPAPAHIYA! Mula pa noon ay hinatulan na ng Diyos kung sino ang maliligtas at hindi, at hindi nya sinabing ang mga gumagawa ng walang kabuluhang paulit-ulit ang maliligtas kungdi ang mga tunay na sa Diyos at kay Cristo.

Kamangha-mangha itong kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pati ba naman ang nasa puso ng humahalik sa paa ng poon o lumalakad ng paluhod sa simbahan ay talos niya!

Inaangkin din kaya niya ang mga katangian ng "DIOS"  na nakakabasa ng nasa isip at puso (Psalm 139:2) katulad ng kanyang "Huling Sugo" na nagsasabing "siya lamang daw ang may Dios sa huling araw" (PASUGO Mayo 1964, p. 1) at si Felix Manalo raw ay "KATULAD NA KATULAD NI CRISTO" (PASUGO Hulyo 1965, p. 12) at inialay pa ng Dios ang kanyang sarili para sa kanyang "Huling Sugo"? Susmaryosep!!!

Katoliko ako pero hindi ko pa ginawa ang mga bagay na iyon. At hindi ako Dios para husgahan ko ang kanilang expression of faith.

Sa katunayan, sa Iglesia Katolika na "siyang tunay na Iglesia ni Cristo" ayon sa PASUGO Abril 1966, p. 46, malaya ang bawat isang ipahayag ng walang pag-iimbot at takot ang kanilang sinasaloob na pananampalataya. Ang ilan ay napapaluhod at napapalundag sa galak. Ang ilan ay nagpapatirapa at lumalakad ng paluhod papunta sa Altar ng Dambana upang sa kanilang mga pasakit (self mortification) ay makakasumpong sila ng biyaya ng Dios at kasihan ang kanilang mga panalangin.

Ipinagbabawal ba ng Dios ang magpatirapa? Ang lumundag sa tuwa? Ang lumuhod ng naglalakad? Saan ba ito pinagbabawal ng Dios?

Bagamat kulang na kulang ka pa sa kaalaman, ang lahat ng meron kayo ay MERON ang KATOLIKO pero kung ano man ang MERON kami, ay WALA naman kayo!

Alam mo bang sa Iglesia Katolika KUMPLETO? 

 • Kumpleto ang aming Bibliya, 73 Books samantalang kayo at ng mga Protestante ay may 66 Books lamang!
 • Kumpleto ang aming pagdiriwang. Mula sa propesia, paglihi, panganak, kamatayan, pagkabuhay, pagbabalik ni Cristo-- buong buhay niya ay aming inaalala sa buong isang taon.
 • Kumpleto ang aming Sakramento!
 • Kumpleto kami sa communities. May contemplatives, may charismatics etc.
Halatang hindi pa nga nakatawid sa ibayong dagat itong si G. Jonathan.  Sa Africa, ang mga Katoliko roon ay hindi naglalakad ng paluhod.  Sila'y kumakanta, sumasayaw at nagpapalakpakan sa kanilang pagdiriwang ng Banal na Misa.

Sa Alaska at sa mga malalamig na lugar, walang nagpapatirapa roon. Sila'y nakaupo at nakatayo at nakaluhod. 

Sa Europa at sa Estados Unidos at Canada, ang mga Katoliko roon ay hindi rin nagpapatirapa o naglalkad ng paluhod. 

Kaya't sa iyong KAMANGMANGAN, pinapalagay mong ang LAHAT ng Katoliko sa mundo ay nagpapatirapa dahil ito'y iyong GAWAIN noong ika'y nagkakalat pa lamang sa loob ng Santa Iglesia.

Sa katunayan. wala kang makikita sa OPISYAL na KATESISMO NG IGLESIA KATOLIKA na nagbabawal o nagpapahintulot nito. Kaya't kaawa-awa ang iyong pagbibilad ng kamangmangan G. Jonathan.

Alam namin ito dahil ang aming mga MISSIONARIES ay kalat sa buong mundo. Kahit sa JUNGLES OF AFRICA at AMAZON ang aming mga Misyonero ay naroon. Kayo, meron ba kayong mga Ministro sa mga lugar na hindi pa nakakakilala kay Cristo? WALA!!!!

Hindi man kayo mahiya sa balat ninyo ano. Bagamat aming Misyonero ang nagpakahirap na dumanas ng matinding sakripisyo at sakit upang maipangaral lang si Cristo, ang inyong mga Ministro naman ay parang mga ASONG GUBAT na nag-aabang upang salakayin ang mga TUPANG kay Cristo. Kami ang nagdamo, nagbungkal, nagtanim, nag-ani, nagbayo, pero KAYO ang KUMAKAIN ng HINDI man ninyo pinaghirapan!

Kaya't G. Jonathan, bago ka mag-astang "dios" dito, binabalik ko sa iyo ang iyong mga pangungusap. Sana hindi ka daratnan ng araw na kunin ka na ulit ng Panginoon na hindi handa. Dahil malaking kasalanan ang ITATWA mo ang PANGINOONG HESUS samantalang IPINAGBUBUNYI mo ang katauhan ni FELIX MANALO. Noong nabubuhay pa ang inyong "Huling Sugo" hindi siya nakitaan na "KINASIHAN"  siya ng Dios ang kanyang pagiging "Huling Sugo" sapagkat WALANG kabanalan ang nakita sa kanya kundi GALIT kay Cristo bilang Dios at sa kanyang TUNAY na Iglesia- ang Iglesia Katolika na "siyang tunay na Iglesia ni  Cristo" ayon sa PASUGO Abril 1966, p. 46. Hindi kaya siya'y nasa dagat-dagatang apoy na? Dios lamang ang nakakaalam! May oras pa upang ikaw tumalima sa tunay na Iglesiang kay Cristo, ang Iglesia Katolika!

94 comments:

 1. Malapit ng dumating si cristo, malalaman na ang mga tunay na tupa niya. Malalaman na rin kung sino ang mga kambing na ibubulid sa dagat-dagatang apoy.Maraming bulaang propeta ang mangagaral ng kasinungalingan..

  ReplyDelete
  Replies
  1. isa pang katunayan na ang mga larawan daw ng Panginoong Jesucristo ay hindi ayon sa banal na kasulatan na sinasamba ng mga katoliko, dibA ayon sa biblya ang pagkakaroon ng mahabang buhok ng mga kalalakihan ay kahalayan sa mata ng ating Panginoong Dios! ngAyon, bakit lahat ng larawan daw ng Panginoong Jesus na sinasamba ng mga katoliko ay mahaba ang buhok????isang katunayan na ang aral na itinatuguyod sa loob ng relihiyong ito ay hindi sa Panginoong Dyos,!AYON KANINONG ARAL TO!!!!???????SAAN PA EDI SA DIABLO!!!!!!!from the word itself KATO- LIKO!!likong mga aral ang itinataguyod!

   Delete
 2. Kung gaano kalapit na ang pagdating ni Cristo, hindi ko alam at walang sinoman ang nakakaaalam. AT sa araw na ito'y mangyari, of course naman, saka lamang natin malalaman kung sino ang naging tapat at hindi, sino ang naging "Kristo" sa iba at sino ang naging hindi. At sila'y mapupunta sa dagat-dagatang apoy lalo na ang mga bulaang propeta, anghel, sugo na nagpanggap na kay Cristo pero para pala sa sarili ang kanilang itinayong iglesia.

  Purihin ang Dios!

  ReplyDelete
 3. Ang paghahalik sa paa ng mga santo at paglalakad ng paluhod sa altar ay mga kasanayang pangrelihiyoso lamang at hindi saklaw ng turo ng Iglesa Catolica. Subalit ito'y tradisyung kinaugalian ng mga Filipinong Catolico at ito'y patunay na malakas ang pananalig nila sa Diyos, kay Jesus, at may malalim na pitagan sa mga santo.

  Ang mga rebulto at larawan ng mga santo ay dapat pagpitagan, mariin kong sasabihin, at hindi sinasamba. Pero may mga Catolico na halos sinasamba ang mga imahen nito, kaya minsan ako'y may pagkahindi sang-ayon dito. Pero nasabi ko na sa ibabaw na hindi saklaw ng turo ng Simbahan ang mga kasanayang ito. Sa tao lamang makikita ang mga ito, hindi sa relihiyong sinasamaba.

  Mariin kong sasabihin na ang mga santo ay mga instrumento ng Diyos upang maghasik ng kabutihan (sa pamamagitan ng mga milagro) at palakasin ang ugnayan ng mga Catolico sa Diyos. Ang mga santo ay mga tao rin; may mortal na pinanggalingan at sila'y sumasampalataya rin sa Diyos (kaya nga may intercessions eh!).

  Proud to be Catholic!!! :D
  --------------------------------------------------------------------
  "I hate theocracy. I go for secularism, but I remain in Christ"

  ~Benjamin Trajano Dagala Cabrales

  ReplyDelete
  Replies
  1. SA EXODO 2:3-5.UTOS NG DYOS NA BAWAL ANG MGA REBULTO,PERIOD. tapos manganagtuwiran ka na mga intercessions ka pa.Kailangan pa ba sila upang ang tao ay maligtas sa dagat-dagatan apoy.?NAGTATANONG LANG PO.

   Delete
  2. GAWA:17:29Yamang tayo nga'y lahi ng Dios, ay HINDI MARAPAT NATING ISIPIN na ang pagka Dios ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. 30Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Dios; datapuwa't ngayo'y ipinaguutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako: 31Sapagka't siya'y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga; na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay.

   Delete
 4. I am a Catholic but you will never see me in Quiapo. But that does not necessarily means I am disowning my own people. I am not god to know how much faith do they have. Perhaps their faith is bigger than mine.

  What I know is that I am still a sinner that needs a Savior and I can only find the fullness of that TRUTH in HIS CHURCH--the One, Holy, Catholic and Apostolic Church of Christ founded in Simon Peter.

  ReplyDelete
  Replies
  1. The true church was founded by Christ thus it bears the name of Christ: Jesus once said, . . . and upon this rock I will build my church . . not of Peter's, think of it and you will be enlightened.

   Delete
  2. The TRUE CHURCH has MARKS... because Christ never commanded his dicsiples to build a church and name it after him... also CHRIST is NOT a name but a TITLE... the name is JESUS.... hahaha.

   Your church is a REGISTERED TRADEMARK always in TAGALOG. Even it reached the Americas but still its written in Tgalog because that's how it WAS REGISTERED...

   Delete
 5. hellow im Yahya,

  gusto ko lng ng malinis na pagtatalakay, alam ko ang nais mong iparating ngunit biblya din ang sasagot at magtatama ng iyong pananaw at paniniwala sa buhay

  http://ganicanor.wordpress.com/2011/10/15/thou-shalt-not-make-unto-thee-any-graven-image-or-any-likeness-of-any-thing-that-is-in-heaven-above-or-that-is-in-the-earth-beneath-or-that-is-in-the-water-under-the-earth-exodus-204/

  ayan para sa lahat ng readers nito and for the admin for this site.. and wag masyadong hot sa pagsasalita ha? malalaman ang guilty at hindi:)
  may God guide you

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yahya, dun po kayo sa topic ng Islam, huwag po rito. Salamat po.

   Delete
 6. ang mga statue at images ay sacramental... nag papaalala ito sa atin ng Dyos at mga anghel nya at santo... sa katunayan hindi ito pinag bawal ng bibliya... ito ang mga halimbawa ng "sacramental"

  genesis 12:8 From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There HE BUILT an altar to the LORD and CALLED THE NAME OF THE LORD.

  GENESIS 28:

  18 Early the next morning Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. 19 He called that place Bethel,[e] though the city used to be called Luz.

  20 Then Jacob made a vow, saying, “If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking and will give me food to eat and clothes to wear 21 so that I return safely to my father’s household, then the LORD[f] will be my God 22 and[g] this stone that I have SET UP as a pillar will be "God’s house", and of all that you give me I will give you a tenth.”

  Si Kristo din ay sinabi na banal ang altar na bato na yan dahil ito ay binasbasan...

  MATHEW 23:
  19 You blind men! Which is greater: the gift, or the altar that makes the gift sacred? 20 Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and by everything on it.


  ang utos na ito ay para sa pag babawal na pag samba ng ibang Dyos.. Eh hindi naman ibang Dyos si Kristo...

  Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. (Exodus 20:4-6)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nag english ka na at tagalog pero hindi mo pa rin alam ang mga sinabi mo.Altar po yan hindi mga rebulto,dahil noon ang altar WALANG REBULTO NG MG A ANIMALES O MGA HAYOP O TAONG MAY MGA KASAMANG HAYOP.

   Delete
 7. Hindi po ba nakasaad sa bibliya na sinabi ng Diyos na, "wag kang sasamba sa mga larawan, inanyuang bagay at mga Diyos diyosan liban sa akin? "
  (sorry kung hindi exact yun phrase :) )

  Kung ganon, bakit maraming rebulto pa rin sa loob ng Simbahan ng mga Katoliko?

  Kung inyo namang sasabihin na pag-alala lamang ang mga ito, paano kayo nakasisiguro na larawan nga ni Kristo ang tinitingala ninyo?

  Na kung yung mga mananaliksik at dalubhasa nga hindi pa rin sigurado sa mga bagay na iyan?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Come on.

   Your question have been answered THOUSAND YEARS old. Felix errr... Flex your muscles and RESEARCH! Dont rely on your paid ministers distorted Bible verses and historical facts...

   MANALIKSIK ka sa mga sinasabi ng mga DALUBHASA...

   HETO READ HERE AS A BEGINNER

   Delete
  2. Alam mo, wag kang tanga. Ang inaalala ay hindi yung mukha kung hindi ang pagaalay ng bugtong na anak ng Diyos ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ikaw ba kapag nakakakita ng imahen ng isang napapako sa krus, sugatan, may ulos sa tagiliran, sino naaalala mo? Si Felix manalo? Si Eliseo Soriano? Mag isip ka... lawakan mo ang komprehensyon mo.

   Buti pa si Felix manalo inaalala niyo ngunit ang dakilang pagliligtas ng poongDiyos ay syaw ninyong alalahanin. MgaINGRATO!

   Delete
  3. Did you know that the image of christ that you are worshiping and the image of Judas are but one the same model.Just asking?

   Delete
 8. hayys mga kapatid kong katoliko... totoo na yata cnasabi ng inc satin e... sumasamba naman talaga ang mga katoliko sa rebulto at larawan na siya namang ipinagbabawal diba ng biblia? isaias 44:9... magsusuri pa ako sa inc kc naliliwanagan ako.... totoo nga talaga na ang katolismo ay sa diablo.. sa simbahan plang kita na e nakakatakot.. tahanan ni satanas at ng kaniyang mga anghel.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Huwag kang mag-ALALA Anonymous na nagpapanggap na Katoliko. Ang mga "sumasamba" sa rebulto ay NARON na po sa INC ni Manalo.

   Sadyang INIINGATAN ni CRISTO ang kanyang Iglesia laban sa mga taong taliwas na ang paniniwala.

   Kung titingnan mo sa kasaysayan, lahat ng mga MALING ARAL ay UMAALIS sa pagka-KATOLIKO.

   SApagkat sabi ni Cristo "the gates of hell shall not prevail against it (his Church)"

   Intiendes?

   Delete
  2. E BKIT NGA KC SUMASAMBA KAU SA REBULTO HINAHALIKAN NYU PA NGAYUN EH TAPOS PINUPUNASAN TSK...D ba pag sambaun sa rebulto satingin nyu ba natutuwa ang DIyos na makita kau na Humahalik sa rebulto oh larawan?
   tapos ung black nasaren DAMING NAG SASAKITAN MAKA PUNAS LANG SILA NG TOWEL oh panyo saan na sila nakatuon? doon sa rebulto d nila alam nakikita sila ng diyos sa taas at malamang d sya natutuwa. COMENT kayo

   Delete
  3. wew, diba, nung nanumpa yung pangalawang bulaang punong ministro, nakataas ang kamay at umiiyak??
   di mo kasi alam yan dahil dati kang walang silbing katoliko, walang alam sa mundo, kundi maghanap ng magagandang gusali na itinayo ni manalo!!!

   Delete
 9. bka mag-transform pag HiNALiKAN nila :)

  ReplyDelete
 10. ayon nga po sa bible ang mga taong hindi sa ating Panginoong Dios at Panginoong Jesucristo ay ung mga taong ang mapait ay minamatamis at ang matamis ay minamapait, gaya ng mga aral at kaugaliang itinuturo at itinataguyod ng mga kaanib at kapapahan sa loob ng iglesia katolika apostolika romana...

  ReplyDelete
 11. isang katunayan lng ng mga namumuno sa loob ng iglesia katolika ay hindi dapat paniwalaan, sapagkat they dont know how to read, ang basa nila sa Iglesia Ni Cristo ay INC ni Manalo, they should go back to their elementary or even on their kindergarten days!!!

  ReplyDelete
 12. Walang sinuman ang maaring kumuwestiyon sa pamamaraan ng bawat isang nilalang sa pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Kung para sa iba, ang mga rebulto ng santo at santa, pagluhod, paghalik, pagpepenitensya, paglalakad ng nakaluhod atbp. Ay mga paraan nang pagsamba, malayang malaya silang huwag itong gawin. Ngunit hindi nangangahulugan na ang mga ganitong gawain ay pumapatungkol sa pagsamba sa diyusdiyosan. Hindi ang Iglesia Katolika ang hinuhusgahan niyo kung hindi ang inyong kapwa tao na siyang dapat niyong minamahal. Tatandaan niyo na hindi naman itinuturo ng Santa Iglesia ang mga ganitong gawi bagaman hindi ito ipinagbabawal.. Itoy pansariling pamamaraan ng isang mananampalataya o indibidwal.

  Bakit? Sapagkat sila'y may karanasang banal. Sila'y nakasumpong ng pagpapala mula sa Diyos. At sapagkat naniniwala sila na silay dinirinig ng Diyos, nagpapasalamat sila, humihiling uli sila, nangangako sila na gagawa ng isang bagay kapalit ng biyayang ipagkakaloob at ipinagkaloob na ng Diyos. Masama ba yun? Hindi ito kautusang katoliko ngunit sa pananaw ko, kung ang pinaguusapan ay ang indibidwal na ugnayan ng isang tao sa Diyos, walang sinumang may karapatang kumuwestiyon sa mga katolikong gumagawa ng ganoon.


  Kung iisipin, ang mga ipinaparatang at nagpaparatang sa Santa Iglesia ay pamamaraan lamang ng DIYABLO upang bulagin ang mga kawang kaanib ng tunay na IGLESIA NI CRISTO, ang IGLESIA KATOLIKA. totoong marami silang maaakay ngunit tatandaan niyo na si KRISTO ang ulo ng Santa Iglesia, at kahit matalikod pa ang katawan nito, ang Iglesia Katolika, natural, susunod ang ulo.

  ReplyDelete
 13. felix manalo is a good businessman(billionaire siya dba). i really adore him. ang nakakatawa lng ay "Iglesia ni Cristo" ginamit niyang name ng business niya. but still i adore your leader and founder mga Iglengs' kaya don't get offended(no offense for Iglengs' intended)

  ReplyDelete
 14. Ang nakakaasar sa mga nagdudunungan, mula sa INC (Incomplete) o sinupaman, nakikisabad sa pagbibigay ng kumento na di naman binabasa at inuunawa ang mismong teksto o artikulo.
  Kung sila'y talagang nagsusuri, maliwanag pa sa pinagsamasamang liwanag ng mga araw sa kalawakan ang kanilang mga kamalian at kaipokrituhan.
  Sadya nga talagang may mga taong hindi nakakaunawa.
  Ang Iglesia Katolika ay pugad ng mga marunong umunawa. Ang mga TUNAY ng Katilikong hindi nabubuwal ng mga nagdudunungdunungan ay mga marurunong.
  "To be DEEP in history is to cease to be NON-Catholic."
  To be rooted in Catholicism is to cease to be FOOL. (Fool - walang sense)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang nakakalungkot nito ay mga ex-Catholic sila tapos ngayon ay mga ANTI-CATHOLICS na ang alam lang ay "SUMASAMBA" raw sila sa mga rebulto noon? Pasalamat tayo sa Dios na yung mga taong katulad nila na PINALALAGAY na mga "dios" pala sila San Pedro, Santa Maria, San Jose, Lorenzo Ruiz ay KAHINDIK-HINDIK. DAPAT lang talaga silang UMALIS sa IGLESIA KATOLIKA. Ito'y sa KATUPARAN na rin ng mga pangako ni Cristo "HINDI MANANAIG ANG KADILIMAN" at KAMANGMANGAN sa kanyang IGLESIA.

   Hayaan mo na silang LUMIPAT sa PEKENG INC ni MANALO, tutal WALANG PANGAKO si Cristo sa INC ni Manalo.

   Delete
  2. try to read and examine the whole bible and you can never find the teachings of the catholic church which means these church' teaching are not of Christ's nor of God's.

   Delete
  3. We dont just read... we UNDERSTAND the Bible perfectly.. kaya nga amoy namin kung sino ang PEKENG IGLESIA at kung sino ang PEKENG SUGO...

   Delete
  4. You read and understand?nakalagay sa Deut:2:3-5, na BAWAL ang mga rebulto o imaheng inanyuan tao o hayop.BAWAL PERIOD.Tandaan ninyo bawal ang magdagdag o magbawas sa mga salita ng Diyos.Di ba?

   Delete
  5. Bawal pale ah.. bakit may REBULTO si FElix Manalo sa Central? Bakit may mga larawan si Erano at Eduardo sa mga tanggapan ng inyonng Central? Bawal ba?

   MGA IPOKRITO!

   Delete
  6. Bakit po may Momumento si Rizal sa Luneta ? Ikaw po, Bakit ka po may larawan sa bahay niyo ? :)

   Delete
  7. Bible is book of the Roman Catholic church. Cults and other religions have no write to use it in their business.

   Delete
  8. Bible is book of the Roman Catholic church. Cults have no right to use it in their business.

   Delete
 15. Sige lang Sabihin nyo ang gusto nyo^_^
  gawin nyo ang Gusto nyo^_^
  gusto nyo yan diba? GO ON!
  ALAM NAMING MGA IGLESIA NI CRISTO ANG KATOTOHANAN,
  KATOTOHANANG PAWANG SA BIBLIA LAMANG MAKIKITA AT MABABASA.
  sapat ng may mga sumagot at nagpaliwanag sa mga suhestyon ninyo.
  bahala na po ang diyos sa inyo at sa iba pa ninyong sasabihin...
  hindi na po ABA ang IGLESIA ngayon,
  at hindi po kami ganun KAHINA para HUMINA ANG PANANAMPALATAYA ng dahil lang sa Maling Paninira
  ALAM PO NAMIN ANG TOTOO HINDI NA PO "BATA" ANG AMING PANANAMPALATAYA


  maraming oras at Panahon sana po wag natin gugulin ang oras natin sa mga walang katuturang bagay,
  BUKAS PO ANG PINTUAN NG IGLESIA NI CRISTO para sa inyo..
  duon po maari kayong magtanong kahit ilan, kahit anu..
  maaari din kayong magdala ng inyong Bibliya para malaman po ninyo
  na walang ibang binabasa ang aming Ministro bukod sa Bibliya na kahit kayo ay meron..
  buksan po ninyo ang inyong mga PUSO..
  wag ang Galit, POOT at sariling paghahangad
  MAHAL TAYO NG DIYOS, MAHAL KAYO NG DIYOS
  kaya wag sana nating ubusin ang panahon sana po magkaroon kayo ng Pagkakataon para
  Hanapin ang DIYOS ang TUNAY at IISANG DIYOS..

  hiling ko nalang sa Ama SANA PO MATAWAG KAYO SA IGLESIA NI CRISTO


  ________
  WilL

  ReplyDelete
  Replies
  1. Weeee.

   Ilan lang kayong nakakaalam na ang INC ni Manalo pala ay totoo? Apat na milyon?

   May 1.2 billion pa pong Catholics at 5.69 billion na di nakakaalam. Dahil 4 million lang po kayong naloko ni Felix Manalo hehehehe

   Delete
  2. @pelix Oh eh ano naman ngayon? kung mas madami kayo sa amin?

   Delete
  3. meaning konti ang nahahalina dahil nga sa peke ang iglesia ni manalo! ilan nga lang kayo? apat na milyon lang? hahahaha

   Delete
  4. TAMANG TAMA ANG SINASABI NG BIBLIA:

   "MARAMI ANG PUMAPASOK SA MALAWAK NA PINTUAN TUNGO SA KAPAHAMAKAN AT KOKONTI LANG ANG NAKASUSUMPONG NG MAKIPOT NA PINTUAN TUNGO SA KALIGTASAN!"

   MALAWAK NA PINTUAN TUNGO SA KAPAHAMAKAN: PAGANONG ROMANONG KATOLIKO

   MAKIPOT NA PINTUAN TUNGO SA KALIGTASAN: IGLESIA NI CRISTO

   Delete
  5. wow aman, nagbabasa ka ba ng bible??? tanong lang, baka malaman mo ang totoo kung basahin mo ang taas at baba ng verse na sinasabi mo

   Delete
  6. Hahahaha mga IPOKRITONG mga INCorporated Church of Manalo, Ang INC ay INC of Manalo, at mga Manalo lamang ang yumayaman.. pagano ba kami? Eh NAKIKINABANG naman kayo sa mga PAGANONG tulad namin.

   Kung wala kami, wala kayong
   KALENDARYO
   BIBLIA
   BANSA
   RELIHIYON
   CHRISTMAS VACATION
   HOLY WEEK BREAK
   ALL SAINTS DAY BREAK
   CHRISTMAS BONUS
   At wala magsisilbi sa inyo dahil 80% sa bansang ito ay mga "pagano"!! Kakapal ng mukha!

   Kung ayaw niyo doon kayo sa buwan, magtayo kayo ng sarili niyong bansa!

   Delete
  7. Alam mo ba ang mga pagano ? Sila ang taong hindi naniniwala sa ating panginoong Diyos at panginoong Jesu Cristo . kundi sila ay sumasamba sa mga bagay bagay lamang.

   Delete
 16. 4 na milyon lang? sure ka? hahaha shunga netsu! mag research ka nga!
  ---

  Paki Paliwanag po ito a pero kng pde wag sa PILOSOPONG paraan:

  Rev 7:2-3: "Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God.
  Sino po ba ang mga bansang nsa land of rising sun sa east? (d ko kabisado pero ito ang ilan)

  -China
  -Japan
  -Mongolia
  -Thailand
  -Vietnam
  -Philippines

  sa mga yan po sino lang po ba ang naniniwala sa ating Ama nting Diyos na nasa langit at sa ating Panginoong Hesukristo? e db Philippines lang?
  Si Ka Felix Manalo po ay isang Pilipino
  saka paki pansin, kahit sa ating PAMBANSANG AWIT: pamagat e " LUPANG HINIRANG " . :)) UN LAMANG PO -- CASECLOSED

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hay naku isa ka na namang Manalistang sipsip sa Manalo Dynasty. Hindi ba't PILOSOPO ang paliwanag mo? Ang dapat mong gawin ay alamin mo muna ang tunay na KONTEKSTO ng Rev 7:2-3 ayon sa mga TUNAY na DALUBHASA at hindi yung KWENTONG KUTSERO ni Felix Manalo tungkol sa SARLI NIYA. Makikita mo na HINDI yan TUNGKOL sa Philippines at lalong-lalong HINDI YAN TUNGKOL kay Felix Manalo. Sana naman wag kang pauto sa Iglesia de Manalista na yan.

   Delete
  2. Ang laking LAMAT ang nasa utak nitong kaanib ng INCorporated Church of Manalo REGISTERED TRADEMARK. Biruin mo naniniwala sila sa HULA-HOOP ng isang PEKENG SUGO. Kaya nga HULA ang tawag niyo kasi MANGHUHULA lang kayong lahat. Dapat sa inyo sa Qiuapo sa tulay tumira para manghula ^__^

   Ayon sa mga BIBLE SCHOLARS (na wala naman kahit isa sa inyong mga bayarang mga Ministro), ang EAST ay: East: literally, "rising of the sun." The east was considered the source of light and the place of paradise (Genesis 2:8).

   Genesis 2:8: "Then the LORD God planted a garden in Eden, in the east, and he placed there the man whom he had formed."

   Gusto niyo pang sabihin na ang Garden in Eden eh sa PINAS? Wow, ganda ng joke mo dre.

   Kahit ano pang gusto niyong ikabit kay Felix na Bible verse mananatili siyang PEKE sapagkat ang sabi ni Cristo sa Mt. 16, THE GATES OF HELL SHALL NOT PREVAIL in his Church...

   Para kay Felix, in order to accommodate his "LAST SUGO" doctrine KAILANGANG nanaig ang KADILIMAN sa Iglesiang kay Cristo at KAILANGANG gawing SINUNGALING si Cristo upang magkaroon ng saysay ang Last Sugo doctrine ni Manalo.

   Diyan pa lang BOKYA na si Felix Manalo... eh di lalo na ang Rev. 7:2-3, mangangamatis ang mga Ministro niyo kasi WALA MAN LANG KAYONG BIBLE SCHOLAR para makasiguro na kay FYM nga ang talatang iyan...

   At sa aral niyong 'yan 2.3 milyon lang out of 7 bilyon ang naniniwala sa inyo... yan ba ang totoong aral na sinasapalatayanan ng iilan lamang? Mag-isip ka, may panahon pa para maligtas ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy.

   Delete
  3. SARADO NA ISIP NG MGA INC.. KAAWA AWANG NILALANG.. NOONG ARAW DAMI PALAKAD LAKAD NA INC NAGKAKALAT NG BALITA.. PERO D KAMI NATINAG SA PAGIGING KATOLIKO.. D KAMI NANINIWLA SA HULING SUGO NILANG SI FELIX MANALO.. KASE KUNG SUGO SYA BAKIT PATAY NA SYA NGAUN? ASAN YUN MAGLILIGTAS SA INYO SA MGA HULING ARAW? ANU YAN SI UNDERTAKER?? GAWA GAWA IMBENTO.. DITO NA LANG AKO SA TUNAY NA RELIHIYON.. D PILITAN DITO.. D NAMIN CNCLAIM NA KAMI AY MALILIGTAS PAGKAT PARE PAREHAS LANG TAYO MAKASALANAN.. EH KAYO? ADMITTED NA LIGTAS KAYA PALA KAHIT GUMAWA NG MGA KASAMAAN AT KASALANAN OK LANG? MAGNAKAW? PUMATAY? MAGMURA? UMINOM? MAMBABAE? MANLALAKE? EH D WOW!!!

   Delete
  4. SARADO NA ISIP NG MGA INC.. KAAWA AWANG NILALANG.. NOONG ARAW DAMI PALAKAD LAKAD NA INC NAGKAKALAT NG BALITA.. PERO D KAMI NATINAG SA PAGIGING KATOLIKO.. D KAMI NANINIWLA SA HULING SUGO NILANG SI FELIX MANALO.. KASE KUNG SUGO SYA BAKIT PATAY NA SYA NGAUN? ASAN YUN MAGLILIGTAS SA INYO SA MGA HULING ARAW? ANU YAN SI UNDERTAKER?? GAWA GAWA IMBENTO.. DITO NA LANG AKO SA TUNAY NA RELIHIYON.. D PILITAN DITO.. D NAMIN CNCLAIM NA KAMI AY MALILIGTAS PAGKAT PARE PAREHAS LANG TAYO MAKASALANAN.. EH KAYO? ADMITTED NA LIGTAS KAYA PALA KAHIT GUMAWA NG MGA KASAMAAN AT KASALANAN OK LANG? MAGNAKAW? PUMATAY? MAGMURA? UMINOM? MAMBABAE? MANLALAKE? EH D WOW!!!

   Delete
  5. Tama ka diyan kapatid na Ryan Quedit. Ang mga INARALAN ng PEKENG SUGO at talagang mapapasubo sa kamalian. Mga PAIMBABAW ang mga ereheng ito. Kahit magsuot pa sila ng kamisadentro sa tuwing araw ng kanilang pagsamba raw eh sila'y mga kaanib pa rin ng INC™ ni Manalo.

   Takot lang ng mga namumuno sa INC™ na mabawasan ang kanilang mga collection lalo na't ang laki laki ng maintenance expenditure nila sa kanilang Arena of death.

   Walang maliligtas na kaanib ni Felix Manalo. Bakit ko sinabi yan? Ay sapagkat mismong sila ay nagtuturo na si Cristo ay HINDI DIOS at itinataas nila si Felix Manalo na isang sugo raw!

   Mga brainwashed!

   Delete
 17. hayaan na natin sila mga kapatid ang mga IGLESYA NG PAPA...isipin nyo santo papa ng nabubuhay hanggang mamatay gagawin ulit santo ano ba talaga? santong naging santo...ang gulo!!!edi santo santo papa na xa...hehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaya nga HAYAAN niyo na kami. Sabihan mo ang pamunuan ng INCorporated Church of Manalo na huwag na kaming pakialaman sa ginagawa namin at HAYAAN niyo na kami.

   Kung di niyo maunawaan ang aming doktrina at ang Santo Papa at ang process of Beatification at Canonization eh di HAYAAN niyio na kami. Kaya naman naming mabugay ng WALA KAYO eh.

   Nabuhay kami ng mahigit 2,000 years na wala kayo... kayo ang HINDI KAYANG MABUHAY ng wala kaming mga Katoliko!!!

   Kaawaana kayo ng Dios Ama, Anak at Espiritu Santo!

   Delete
 18. ito po ang mga dahilan kaya umalis ako sa Catholic at lumipat sa Iglesia ni Cristo
  Mga bawal sa Biblia
  1. pagsamba sa mga rebulto
  2. pagkain na dugo
  3. pagbabawal sa ikasal sa mga pari at madre
  4. pagdadasal nang paulit ulit... rosaryo
  5. simbahan parang palengke
  6. pasko na wala sa bibliya
  7. tatlong personal, wala sa bibliya
  8. pagpapahirap sa katawan tuwing mahal na araw... parang sinabi ninyo na kulang ginawa ni cristo, kaya inuulit.
  9. patay na dinadasalan. bawal din
  10. purgatoryo... wala sa bibliya
  11. si cristo daw dios din...
  12. kumpisal sa pari..
  13. pagbinyag sa mga sanggol... sa bibliya kasi kailangan sumasampalaya muna, bago binyagan
  14. mga tradisyon mula pa sa mga pagano, tulad ng pasko
  at maraming pang iba... sana matawag din kayo sa Iglesia ni Cristo... salamat

  ReplyDelete
  Replies
  1. Huwag mong isisi sa buong Iglesia ang iyong WALANG-ALAM sa tamang pananampalataya at pagkukulang. Aba'y dapat sana ay NAGRESEARCH ka hindi ang maniwala sa mga PEKENG IGLESIA na tatag ng Tao na nagpapanggap na Anghel na pekeng sugo naman.


   1. pagsamba sa mga rebulto - hindi dios ang mga rebulto para sambahin
   2. pagkain na dugo - hindi ang kinakain ang nagpaparumi sa tao kundi ang lumalabas sa kanyang bibig (Mt. 15:11) tulad ng ginagawa mo
   3. pagbabawal sa ikasal sa mga pari at madre - si Cristo, si Pablo at mga apostoles ay HINDI kasal maliban kay San Pedro
   4. pagdadasal nang paulit ulit... rosaryo saan sinasabi sa Biblia na bawal dasalin ang Ama Namin (Mt. 6:9-13; Lk 11:1-4), ang Aba po (Lk. 1:28); Pray for us (Rev. 8:4)
   5. simbahan parang palengke - dapat patahimik mo ang mga maiingay tulad ng ginagawa ko-- tatahimik naman sila eh... at ang simbahan ng INC™ parang teatro saan sa Biblia ito?
   6. pasko na wala sa bibliya date wala sa Biblia pero ang pangyayaring pagsilang ni Cristo ay nasa Biblia diba? Saan ba sa Biblia nakasulat na dapat ipagdiwang ang kaarawan ni Felix Manalo, Eraño Manalo; Eduardo Manalo at dapat ipagdiwang ang July 27-- saan! saan! saan!
   7. tatlong personal, wala sa bibliya personal? Ang salitang Biblia ba ay nasa Biblia? Nakasulat ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa Biblia-- mangmang ka lang
   8. pagpapahirap sa katawan tuwing mahal na araw... parang sinabi ninyo na kulang ginawa ni cristo, kaya inuulit. wala sa katuruan ng Santa Iglesia ang pagpapakahirap sa tuwing mahal na araw... hanapin mo nga sa Katekismo ng Iglesia Katolika kung may mahanap ka? Ang mga iyon ay sarili nilang panata tulad ng panata mong maging alipin ng mga Manalo-- wala sa Biblia na dapat magpapauto ka sa isang Manalo-- hanapin mo nga sa Biblia yan?

   Delete
  2. 9. patay na dinadasalan. bawal din samantalang nakita si Eraño Manalong umusal ng dasal sa bangkay ng kanyang amang si Felix Manalo (PASUGO Disyembre 1964, p. 2); ang mga namatay para kay Cristo ay buhay ayon sa Dios (Rev. 8)
   10. purgatoryo... wala sa bibliya - eh kulang kulang ang Biblia niyo kaya wala sa inyong gamit Biblia Protestante -- nasa 2 Maccabees 12:46
   11. si cristo daw dios din... ayon sa Biblia - Phil. 2 "bagamat si Cristo ay Dios..." ituloy mo ang pagbasa... Jn. 1 - at ang Verbo ay Dios" - Jn 20:28 "Panginoon ko at DIOS ko" ani Tomas kay Jesus; ang ama ay Alpha at Omega - si Cristo ay Alpha (1:8; 21:6; Is 41:4; 44:6.) at Omega (Rev. 22:13) - hindi pa sia Dios sa lagay na yan.. nsa Biblia nakasulat.. ang wala sa Biblia ay si Felix Manalo bilang sugo hehehe
   12. kumpisal sa pari.. heto o nasa Biblia Jn 20:21-23 - mangmang ka lang
   13. pagbinyag sa mga sanggol... sa bibliya kasi kailangan sumasampalaya muna, bago binyagan mangmang ka talaga - saan sinabi sa Biblia na ang mga bata ay hindi parte ng Kaharian ng Dios? heto o Acts 2:38-39; "Let children come to me said jesus Mt. 19:14; Lk 18:15–16; ang binyag ay kapalit ng PAGTUTULI ng mga hudyo na ksama ang mga bata (Col. 2:11–12); Lydia's household were baptized (Acts 16:15) di ba kasama ang mga bata kapag sinabing HOUSEHOLD? Si Silas bininyagan ang buong PAMILYA (Acts 16:33) di ba kasama ang mga sanggol kapag sinabing Pamilya?; SAbi ni Pablo "I did baptize also the household of Stephanas" (1 Cor. 1:16), di ba kasama ang mga sanggol kapag sinabing PAMILYA? ganon ba kayo sa INCorporated na Iglesia ni Cristo®?
   14. mga tradisyon mula pa sa mga pagano, tulad ng pasko - nagbibilad ka ng kamangmangan dito. Sa tuwing Dec. 25 may anogn sabi ng mga Christmas Songs na naririnig mo? "Jesus is born" kayo anong meron sa July 27 na dapat kayong mangandarapang magdiwang? Nasa Biblia ba ang JULY 27?!!!!

   Marami kang kamangmangan na hindi mo man lang hinanap ang sagot nung ikaw ay isang Katoliko pa.. hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isang mali... ang kahit anong gawin mo ang INC™ ay PEKE at si Felix Manalo ay isang sugong HINDI man lang nakasulat sa Biblia...!!!! Kaawaan sana ng Dios ang iyong kaluluwa!

   Delete
  3. sa aking pagkakaalam ay ang pag darasal ng rosaryo ay sinabi mismo ng ina ni Hesus na si Maria upang maligtas tyo sa kapahamakan at sa impyerno sinabi nya mismo ito sa tatlong bata na sina Jacinta,Lucia at Francisco sa Fatima kung katoliko ka dapat alam mo ito pero parang hindi mo alam.

   Delete
  4. Ang pagdarasal po ng Rosario ay isang Debosyon kay Inang Maria. Nugnit ang pagdarasal po ng “Ama Namin” at ang “Aba Ginoong Maria” ay matagal nang ginagamit ng mga Unang Kristiano. Ang rosaryo na ating gamit ngayon ay nagsimula noong 1214 AD mula kay Santo Domingo. [Magbasa rito sa http://www.theholyrosary.org/rosaryhistory]

   Tama po kayo, ang Inang si Maria po ang nagpakita kay Santo Domingo at pinalaganap ang debosyong ito. Ito ay isang meditative form of prayer na hango sa Mt. 6 :9-13; Lk 11:1-14 and the “Hail, Full of Grace” Lk 1:28, 42.

   Ipagpatuloy po natin ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo kahit binabatikos tayo ng mga anti-Cristo. Sapagkat hindi nila masusumpungan ang kagandahan nito dahil ang kanilang puso ay pinatigas na ng spiritual pride and rebellion agains the Church.

   Pagpalain ka nawa ng Dios. Maraming salamat sa pagdalaw sa blog na ito.

   Delete
 19. Iniimbitahan ko nalang po kayo makinig ng aral ng iglesia ni cristo sa amin mga pagsamba. Siguro sa ganun paraan mas malilinawan po kayo kung bakit marami sa mga dating kaanib sa katoliko ay lumipat sa religion Iglesia Ni Cristo. Hindi dahil hindi sila totoong katoliko kundi naintindihan nila at naunawaan ang tunay na aral biblia. Binuksan nila ang kanilang mga pagiisip sa kung ano nga ba talaga ang tunay. Hindi sila nanangan sa kung ano ang kanila nakasanayan paniniwala.

  Imulat niyo ang inyong mga mata sa mga maling aral ng relihiyon n inyong nakasanayan. Ni ang pangalan nga na Iglesia Katolika Apostilica Romana ay hindi makikita o mababasa man sa biblia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anne,

   Salamat sa imbitasyon pero hindi kayang tanggapin ng aking konsensiya ang imbitasyon mula sa mga bulaang propeta at ng kanilang mga itinanayong mga samahan katulad ng INC™.

   Ganon din ang sasabihin ko sa iyo. Buksan mo ang iyong mga isipan sa katotohanang HINDI totoong IGLESIA ang tatag ni FYM dahil ito ay labag sa mga kautusan ng Biblia.

   Saan ba itinuturo sa Biblia na SASAMBA tayo sa TAO LAMANG? Kung si Hesus ay TAO lamang ay HINDI siya karapat-dapat sambahin kundi ang DIOS AMA lamang.

   Pero bakit niyo siya sinasamba? Taong tao sinasamba? Ayaw nio pa kasing amining DIOS siya para maging legal ang pagsamba niyo sa kanya.

   Pangalawa, WALANG TOTAL APOSTASY. Ang mga nakasulat sa Biblia ay ang PAGTALIKOD ng TAO sa IGLESIA at HINDI ang Iglesia ang tatalikod.... muli saan ba ito nakasulat sa Biblia?

   Pangatlo, walang HULANG pagdating nga ISA PANG SUGO... ang hinulaan sa Biblia ay ang PAGDATING NG MANDARAYA at MANLILINLANG..

   Sino ang mga MANLILINLANG at mga MANDARAYANG ito?

   Heto basahin mo sa 2 JOHN 1:7

   I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.

   Tinanggap ba ni FELIX si Jesus na (DIOS) na nagkatawang tao? (Di naman pwedeng tao eh magkatawang Dios).

   HINDI.

   Anong tawag sa mga katulad nila?

   Mga MANDARAYA at ANTI-CRISTO.

   Ngayon Imulat niyo ang inyong mga mata sa mga maling aral ng relihiyon n inyong nakasanayan. Ni ang pangalan nga na 'Iglesia ni Cristo' ay hindi makikita o mababasa man sa biblia.

   ang mga nakalagay ay "mga iglesia ni Cristo..."

   At bago mo ipagyabang ang ROMA 16:16 basahin mo ulit.. baka magugulat ka na HINDI KAYO ANG BINABANGGIT DOON! kundi ang IGLESIA SA ROMA.... ang IGLESIA KATOLIKA!!!


   Delete
 20. ang hard ng mga catholic.. hehehe! eto lang masasabi ko, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mas brutal ang mga INCorporated. Heto lang ang masasabi ko, God bless your souls!

   Delete
 21. dati akong katoliko, deboto ang lola ko at ang lolo. at sa aking pagbibinata ay napadpad ako sa ibat ibang relihiyon, ako yung taong hindi madaling maniwala pero naniniwala ako sa Dios. kagaya nang nasabi ko ay napadpad ako sa ibat ibang rellihiyon sa tingin ko ay dahil sa wala naman talaga akong paki at parepareho lang naman lahat na nag-tuturo nang mabuting gawa at takot sa Dios. may mga naging kaibigan akong INC at masasabi kong mabubuti silang tao,may wala akong alam sa turo ng INC pero dahil sa madalas ko silang naririnig na nagkukuwentuhan ay nag-tatanong narin ako at minsan ay naimbitahan ako sa pangdodoctrina nila.ang kasalukuyang topic ay ang tunay na iglesia at sa aking gulat, unang beses ko narinig na nawala ang unang iglesia na itinayo ni Jesus. tinanong ko ung ministro kung saan napunta ang mga mananampalataya. at ang sagot niya ay mga nagsipagtalikod at yung mga natira ay pinagpapatay. hindi ako natuwa sa aking narining kayat hindi ko na itinuloy ang pandoctrina..wala man akong alam nung mga panahon na yun sa biblia ay hindi ko matatangap na ang church na tinubos ni Jesus ng kanyang dugo ay mapupunta lang sa wala. naparito pa siya ..!! at pag katapos ay nakilala ko ang babae na gusto kong makasama habang buhay. ang problema ay isa syang INC. walang problema sa pagmamahalan namin ang problema lang talaga ay ang INC.. bakit nila pinagbabawalan ang dalawang taong nagiibigan dahil lamang sa hindi pareho ang paniniwala. my faith ako kay Jesus at my faith din ang nobya ko so ano ang problema dun? binalak ko na sumali sa INC para lang sa nobya ko pero tinanong ako ng konsyensya ko kung tama ba? kayat gumawa ako ng pag-aaral para maging patas at habang lumalalim ang pang unawa ko ay mas lalo kong napapatunayan na mali ang itinuturo ng INC. at salamat na rin sa nangyaring ito at mas nakilala ko pa talaga ang Ama ng Anak at Spirito Santo.. kung kayat hindi na ako papayag na sumapi pa sa INC para lang magpakasal bagkus ay tutulungan ko ang aking nobya na mas makilala pa ang Panginoong Jesus dahil yun ang mas mabuting gawin upang kahit sa kabilang buhay ay magkikita pa rin kami,. for God be the glory ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. hindi sapat ang pagiging deboto sa mga santo o rebulto upang maniwala sa diyos dapat may paniniwala ka sa magagawa ng dasal mo. ako ay isang katoliko at naniniwala ako doon at hindi sa lahat ng bagay ay nasa biblia kagaya ng pagdarasal ng rosaryo. ginoo dapat ay basahin ng mabuti ang biblia at ikumpara ang biblia na ginagamit mo sa inyong relihiyon sa ginagamit ng katoliko o ng iba sekta dahil ba ka na revise na ang ibinigay syo o kaya iba ang ginagamit ng inyong ministro

   Delete
  2. ibig sabihin niyan ay mababaw ang inyong pananalig sa diyos

   Delete
  3. Anonymous, ang pagiging deboto po ay nakatoon po dapat sa representation of the image rather than the image. Idolatry na po kasi kung doon po tayo sa “bagay” ituon ang atind debosyon. ‘Yan po kasi ang ginawa ng mga dating Katoliko na ngayon ay kaanib na ng Protestante o ng INC ni Manalo. Wala na nga silang alam noong sila’y naturingang Katoliko, ngayon ay nagmamagaling pa na akala mo talos nila ang puso ng bawat Katoliko.

   Dating mga walang alam, ngayon ay isinisisi nila sa buong Katoliko ang kanilang sariling pagkukulang! Unfair di po ba?

   Tama po kayo sa sinasabi niyong dapat tayong maniwala sa ating dinarasal. O mas mainam kung ang gamitin kong salita ay “pananampalataya”. Opo, ang pagdarasal po sa mga Banal ay magandang ugali sapagkat pinalalagay natin na ang mga banal ay nagpapatirapa ngayon sa harap ng trono ng Dios at nag-aalay ng ating mga panalangin (Rev. 8:4).

   Tama rin po kayo. Tayong mga Katoliko ay hindi po BIBLE ALONE. Wala po kasing nasaluta sa Biblia na “Bible Alone” po ang pinaghuhugutan natin ng turo. Alalahanin po natin na noong 382 A.D. lamang po nagkaroon ng Biblia (katulad ng meron tayo ngayon). Pero noon ang mga unang Kristiano po ay nangangaarl through mouth and deed. Salita po at gawa, di tulad ng ginagawa ng mga born-again na di makapangaral ng walang bitbit na Biblia. At wala rin naman sa Biblia na sinabi ni Cristo na “Magbitbit kayo ng Biblia sa inyong pangangaral.”

   Tayo po ay may dalawang sources: Ang BANAL NA AKLAT at BANAL NA TRADITION. Sa English po ay “Written Word” and “Spoken Word”—Bible and Tradition. Kita niyo na kung bakit ang mga Protestante, bagamat bitbit ang Biblia sa kanilang pangangaral pero HINDI NAGKAKAISA sa kanilang mga aral. Watak watak pa rin sila hanggang ngayon samantalang IISANG BIBLIA lamang ang kanilang gamit.

   Ano ba ang mali, ang BIBLIA o ang mga pastor at ministro na paiba-iba ang aral ayon sa unawa ng bawat isa?

   Pero sa ating tunay na Iglesia, isang Biblia po ang nagbubuklod sa atin. Ayon sa World Records ang Iglesia Katoliko po ang may pinakamaraming religious adherents. 1.2 billion po. 1/6 ng total population ng buong mundo.

   Panis po ang mga INC diyan. Halos di pa yata umabot sa 4 milion eh. Panis din an mga Born Again etc… patuloy pa rin silang watak-watak. Ipagdasal natin ang kaisahan ng Kristianismo sa pamamagitan ng kahalili ni Apostol San Pedro.

   Delete
 22. Bakit ang katoliko ang daming tagapamagitan? Bato, ding ding ng bahay, puno o bahay ng anay basta may lumabas na imahe daw ni mary at jesus.. Tapos biglang ilang araw lang milagroso na? Sinong niloko nyo?
  Nakapa papagaling na ng sakit.. Bakit ang dame paring namamatay na katoliko? Parang inamin nyo narin na kay cristo talaga ang batong yun, napaka laking kalapastanganan na ikumpara sya sa puno at bato.
  Pati narin yung patay na di inaagnas, dinadasalan din nila.. Bkit anong kinalaman nung patay kay cristo? Purki ba di nabubulok kay cristo na? at milagroso din.. Kawawang uto-uto, pero ang maganda nito alam ng ibang kasapi nila na kalokohan lang yun.. Samakatuwid kontra kontra sila ng paniniwala.. Hindi sila buo kundi, hiwalay!! Kasama narin yung santo papa nyo na yumao na at milagroso daw.. Dahil napagaling sila ng gamit nito.. Eh bakit may namamatay parin? Ibig sabihin ba nito sinungaling ang father nyo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaming mga Katoliko marami kaming tagapag-dasal. Kahit ang mga Santo't Banal sa langit ay inaalala nila kami upang sa katapusan ng buhay sa mundo ay MAKAPILING nila kami.

   Hindi kasi kami MAKASARILI na kapag nasa tagumpay na eh nagkakalimutan na. Kami ay INAALALA namin ang mga naghihirap na mga kaluluwa sa PURGATORYO upang balang araw ay MAKAPISAN kami ng mga BANAL sa langit.

   Kayo eh si MANALO lamang ang sugo eh kahit isang HIMALA ay WALA!!! Hayun bulok na ang katawang lupa sa Central.

   Mga Anghel at mga Banal sa langit IPANALANGIN NIYO KAMI!

   Delete
  2. isa ring dahilan ay malalim ang pananampalataya ng Pilipino sa diyos na si Hesus. sa aking pag kakaalam ko ay pinipilit daw kayong mga INC members na magbigay ng pera dahil yun daw ang nakasulat sa biblia at malulugod daw sa inyo ang diyos mali ho ang paniniwalang iyon kahit mahirap ka ay hindi magagalit sa iyo ang panginoong diyos tangap ng panginoon kung mahirap ka, eh pano kung wala kang mabigay pipilitin nyo pa rin.

   Delete
  3. isa ring dahilan ay malalim ang pananampalataya ng Pilipino sa diyos na si Hesus. sa aking pag kakaalam ko ay pinipilit daw kayong mga INC members na magbigay ng pera dahil yun daw ang nakasulat sa biblia at malulugod daw sa inyo ang diyos mali ho ang paniniwalang iyon kahit mahirap ka ay hindi magagalit sa iyo ang panginoong diyos tangap ng panginoon kung mahirap ka, eh pano kung wala kang mabigay pipilitin nyo pa rin.

   Anonymous, salamat naman po sa sinabi niyong malalim ang pananampalataya ng mga Pilipino. Pero sa kasalukuyan ay hindi na po. Sa RH bill na lamang po, talo ang moralidad diyan. Ibig sabihin niyan, ang mga Katoliko ngayon ay hindi iniuugnay ang buhay Kristiano nila sa buhay moral nila.

   Sa INC ni Manalo po ay yumayaman. Ang dahilan po niyan ay sapagkat nagbibigay po talaga sila ng pera sa kaban ni Manalo. Para sa atin ay hindi tama. Pero para sa kanila ay ito’y NECESSITY sapagkat mamamatay ang INC ni Manalo kung wala itong pera. Sa tingin mo ay mangangaral pa ang isang ministro kung wala siyang natatamasang kasaganaan?

   Ito ang dahilan kung bakit ang yumaong ERAÑO MANALO ay nanggagaliiti sa mga mangangaral niyang WALA RAW MATINO sa kasysayan ng kanyang paninilbihan. [basahin ang Mga Katotohanang isiniwalat ng yumaong ERAÑO MANALO tungkol sa mga Ministro ng Iglesia ni Cristo®]

   Sa ating mga pari, sila po’y nangangaral ng walang bayad na kapalit. Sila po ay walang buwanang sahod katulad ng mga ministro at mga pastor.

   Kaya’t ang buhay ng kanilang iglesia ay nakasalalay sa galing at sigasig ng kanilang mga taga-kolekta ng pera.

   SA atin ay nabubuhay ang ating mga misyo nero sa pamamagitan ng DIVINE PROVIDENCE.

   At panawagan na rin sa mga Katoliko: Alam niyo ba kung bakit nanghihingi ang pari sa inyo ng abuloy sa tuwing may kasal, binyag at libing? Sapagkat hindi po libre ang koryenteng ginagamit natin sa Simbahah. Hindi rin po libre ang paggawa ng mga upuan o ang maintenance ng gusali.

   Kung generous po sana ang lahat ng mga Katoliko ay hindi na po kailangan ng mga pari natin ang manghingi at magmakaawa.

   Ngunit dito walang sapilitan... sa kanila… nakalista kaya hiya mo na lang kung magbibigay ka ng konti.

   Kita niyio na ang pagkakaiba?

   Delete
 23. Anong himala? Yung nakapa papagaling ng karamdaman? Bakit totoo ba yun? Yung patay na tagapamagitan nyo? Papano magiging taga pamagitan yun eh, mismo na yun ang sinasamba nila pti puno mag tiwala kalang daw sa bato, puno at yung patay eh pagagalingin ka daw.. Hindi po ko galit sa catholic dahil marame po akong kaibigan at kamag anak na catholic, gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon nalang ang pagtitiwala nila sa patay na yun eh halata naman po na niloloko lang sila.. Bakit di nalang sa rebulto sila mag dasal at sinasama pa nila ang patay na wala naman kinalaman kay cristo..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Para pala sa inyong mga INCorporated Church of Manalo eh kapag ang isang tao ay PATAY ay PATAY na lahat.

   Para sa amin, ang mamamatay lamang ay ang KATAWAN pero ang KALULUWA ay hindi sya mamamatay. Kaya't para sa amin ay BUHAY na BUHAY pa rin sila at ang ilan sa kanila ay kapiling na nla ang DIOS na BUHAY hindi ng mga patay.

   Eh si Felix Manalo, para pala sa inyo ay PATAY na siya both katawan at kaluluwa. Para pala siyang ASO at iba pang mga hayop na kapag namatay ay PATAY na lahat pati kaluluwa...

   No wonder kung bakit walang himalang nagawa si FElix Manalo kahit noong siya'y nabuhay sapagkat siya'y isang kampon ng kadiliman at ngayon ay namatay nang WALANG KALULUWA sapagkat NAMATAY NA RIN KASAMA NG KANYANG KATAWANG LUPA.

   Delete
 24. Tsaka tanong po.. Pag namatay ba ang tao sa purgatoryo ang punta? Kung kaya kailangan pa pong padasalan para maalis di po ba?
  Bakit po ang dameng beses padasalan ang patay bago maalis, pano po kung unang padasal pa lang eh naalis na.. Tpos pinadasalan pa uli, eh di babalik ulit ang kaluluwa sa purgatoryo para maalis ulit.. Edi pabalik balik lang sya sa purgatoryo.. Eto po bay para kumia lang ng salapi?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ikaw, kapag mamatay ka, sa tingin mo san punta mo? Dios ka ba para malaman mo? Yan ba ang katuruan ng INC ni Manalo?

   Ilang beses ba dapat magdasal? May bilang ba? Ikaw, ilang beses ka ba nagdarasal? Namatayan ka na ba sa pamilya mo? Kung namatay ang mahal mong ina, makakalimutan mo ba siya? Kahit sa panalangin bawal bang maalala mo siya?

   Ikaw, salapi ba ang dahilan kung magdasal kayo sa INC?

   Delete
  2. We should be ready to discuss religion at the drop of a hat, but never argue. The minute we say to someone, "Your religion is wrong and I'll tell you why," we have slammed the door of the person's mind. Nothing that we say afterwards will get in. Maybe not always, but in general, human nature is like that. That is why it seldom does any good to argue about religion. On the other hand, if we know our own religion well, and explain it in intelligent and kindly fashion to our neighbor who is not Catholic, there is a good chance that he may listen to us. -- Lifted from THE FAITH EXPLAINED by Leo J. Trese

   Delete
  3. that is not true your religion iglesia ni manalo or INCULT are wrong don't you see they are brain washing you people with there wrong explanation about the bible

   Delete
  4. Ganyan ang mga INC. Tama kami kasi mali kayo.. yan ang linya ng mga ministro. So sa kanilang pangangaral they will do their best to demonize the Catholic Church para sila ang lalabas na tama…

   Delete
 25. Diba po sabi ng member nyo, mag tiwala ka sa yumao na to at pagagalingin ka?
  Bakit po dun sila mag titiwala sa yumao na yun, bakit hindi kay jesus.. Kung dun din naman sila mag titiwala at di kay jesus, ano pag silbe ni jesus sa inyo kung sya di nyo pinag kakatiwalaan. Lumalabas kasi na wala kayong tiwala kay jesus. Diba masama sa paningin ng diyos at panginoong jesus na sa iba ibigay ang tiwala na dapat ay sa kanila ibinibigay. Hindi po isang pope ang pinag uusapan natin kundi ordinaryong tao lamang.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sino sa 1.2 billion na member namin ang nagsabi niyan?

   Dun ka mag-quote sa official. Huwag sa mga sabi sabi.. malay mo kaanib niyo ang nagsabi niyan at ministro pa.

   Delete
 26. Ahahaha.. :) tsk! Tsk! Bakit parang sa reply mo sa tanong ko punong puno ka ng galit? Ako di kita binabastos nagtatanong lang ako! Pero ikaw relihiyon, pamilya at ako binabastos mo. parang naninigaw kapa.. Puro sakit ang reply mo.. Anak kaba ng magulang mo, alalahanin mo kung ano ang bunga sya ang puno kung ano kinikilos mo syang kinikilos ng pareng nag turo sa iyo... Kya di nalalayo ang magulang mo sayo, halata masama ang ugali mo.. Ahahaha.. Relax lang yuo!! Yung pareng nag turo sa iyo ganyan din ba? Kaya kayo mga nag babasa dito, wag nyong gagayahin to. Kung may nag tatanong sa inyo, sagutin nyo ng maayos di yung dinadaan nyo sa init na ulo. Kung kayo ang totoong relihiyon buong galang nyong sagutin ang tanong sa inyo, kung may masama ng sinabe, saka nyo murahin.. Fuck cute ka. Pusa ang ina nyo mga aso kayo.. Ganyan ang tama..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Talaga lang ha?

   Huwag kang magkunyaring api rito...

   Heto ang PANINIRA ng INC niyo sa aming mga katoliko

   Official PASUGO

   ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA INK-1914

   Delete
 27. Relax ka lang bakit ka nagagalit sakin, gusto mo txm8 nalang tayo.. I need ko ka-txt.. Bored kasi kung wala mapag uusapan, wag naman puro relihiyon.. Tsaka yung tanong mo.. Relihiyon nyo talaga yun no, hindi ka kasi nanonood ng balita eh.. Hoi sa mga reader dito.. Sino gusto ng ka-txt.. Txtm8 lang huh, walang awayan..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ginoo, please don't project your false pretensions, walang nagagalit sa iyo. I don't even know YOU that I need to direct any negative feelings to you as a person. At kahit kilala pa kita, hindi mo naman kasalanang MABOLA ng mga pekeng iglesia at pekeng sugo... I can only pity your soul.

   Nagkamali yata ang tungo mo. Religious blog po ito kaya relihiyon po ang usapan dito.

   At NABUO lamang po ang blog na ito dahil sa inyong mga INCorporated attacks on the Catholic Church sa pangunguna ni Felix Manalo, Eraño Manalo, Eduardo Manalo at ang sunod na maging "little pope" niyo na si Angelo Manalo... at sinundan ng mga bayarang mga ministro niyo at mga kaanib na walang ginawa kundi ang ATAKIHIN kami... si Conrad J. Obligacion ng www.resbak.com at ni http://readmeinc.blogspot.com

   Basahin mo para malaman mo ang mga pinagsasabi mo rito.

   Gusto mo ng textmate, mag-post ka sa FB account mo...

   Delete
  2. Halatang wala sa katinuan itong taong ito.. Kapag may puntos ang reply sa kanya "ipapasok niya ang manalo, at walang mabasang bible verse" tsk.. Syanga pala naghahanap ka ng salitang "biblia" sa loob ng biblia? Alam mo ba ang meaning ng biblia? Ito ang pinagsama-samang mga libro.. Basta ang pagkakaalam ko mali ang relihiyong katoliko. Lalo nat nagbubulagbulagan ang pari niyo sa katotohanan.. Bakit hinahayaan niyang may magtinda sa labas ng simbahan? Di bat si Jesus hinambalos niya lahat ng paninda sa labas ng templo? Inutos po ba ni Jesus na sambahin si Maria? Inutos din ba ni Jesus na dasalan ang mga patay? Bakit hinahayaan ng pari na may pumasok sa simbahan n naka-mini skirt or nakamaong na babae.. Samantalang sinabi sa biblia na gumayak ang babae na may kahinhinan. Eto pa yung malinaw sa pagbabawal sa dinuguan. Literal pero pinilosopo mo.. Oo sabi, ang lumalabas sa bibig ang nagpapasama sa tao.. At hindi ang pumapasok.. Wala naman akong tutol dun..
   Pero matututulan mo ba ito;
   Mga Gawa 15:28-29 “Ang Espiritu Santo at kami ay nagkasundo na huwag na kayong atangan ng mabibigat na pasanin maliban sa mga tuntuning ito na talagang kailangan: Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa mga diosdiosan; huwag kayong kakain ng dugo; huwag kayong kakain ng hayop na namatay sa pagkabigti; at umiwas kayo sa mga imoralidad na seksual. Mapapabuti kayo kung iiwasan ninyong gawin ang mga bagay na ito. Lubos ang aming pagbati.”

   Delete
  3. dhecks, halatang nalulunod ka sa sarili mong kamangmangan. Ako pa ang PINANGARALAN mo ng SALITANG BIBLIA when in fact IT IS THE CATHOLIC CHURCH which NAMED the collection of sacred books as BIBLE.

   Heto... basa!

   The English word Bible is from the Latin biblia, from the same word in Medieval Latin and Late Latin and ultimately from Koine Greek τὰ βιβλία ta biblia "the books" (singular βιβλίον biblion).[6]

   Medieval Latin biblia is short for biblia sacra "holy book", while biblia in Greek and Late Latin is neuter plural (gen. bibliorum). It gradually came to be regarded as a feminine singular noun (biblia, gen. bibliae) in medieval Latin, and so the word was loaned as a singular into the vernaculars of Western Europe.[7] Latin biblia sacra "holy books" translates Greek τὰ βιβλία τὰ ἅγια ta biblia ta hagia, "the holy books".[8]

   The word βιβλίον itself had the literal meaning of "paper" or "scroll" and came to be used as the ordinary word for "book". It is the diminutive of βύβλος byblos, "Egyptian papyrus", possibly so called from the name of the Phoenician sea port Byblos (also known as Gebal) from whence Egyptian papyrus was exported to Greece. The Greek ta biblia (lit. "little papyrus books")[9] was "an expression Hellenistic Jews used to describe their sacred books (the Septuagint).[10][11] Christian use of the term can be traced to c. 223 CE.[6] The biblical scholar F.F. Bruce notes that Chrysostom appears to be the first writer (in his Homilies on Matthew, delivered between 386 and 388) to use the Greek phrase ta biblia ("the books") to describe both the Old and New Testaments together.[https://en.wikipedia.org/wiki/Bible]

   Ang sabi "Christian use of the term can be traced to c. 223 CE." sabi ni Douglas Harper na isang dalubhasa.

   "The Christian scripture was referred to in Greek as Ta Biblia as early as c. 223." [http://www.etymonline.com/index.php?term=bible]

   Sino ba ang mga KRISTIANO noong panahong YEAR 223 A.D.?

   Tingnan natin...

   220? Clement of Alexandria, cited "Alexandrian" NT text-type & Secret Gospel of Mark & Gospel of the Egyptians; wrote "Exhortations to the Greeks"; "Rich Man's Salutation"; "To the Newly Baptized"; (Ante-Nicene Fathers)
   220?-340? Codex Tchacos, manuscript containing a copy of the Gospel of Judas, is written
   223? Tertullian: sometimes called "father of the Latin Church", because he coined trinitas, tres Personae, una Substantia, Vetus Testamentum, Novum Testamentum, convert to Montanism, cited "Western" Gospel text-type (Ante-Nicene Fathers) [https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Christianity]

   Wala akong nabasang FELIX MANALO diyan o INC™ sa TIMELINE OF CHRISTIANITY?

   Nabanggit lang naman sina CLEMENT OF ALEXANDRIA (220A.D.), TERTULIAN (223A.D.).

   Sino si Clement of Alexandria? Sino si Tertulian? Kaanib ba sila ng INC™ ni Manalo?

   Malabo, sapagkat 1914 A.D. lang SUMULPOT ang INC™ ni Manalo.

   Sila po ay mga KATOLIKONG KRISTIANO.

   So sino ang TUMAWAG NA HOLY BIBLE ang biblia?

   KATOLIKO PO!

   Nganga!

   Delete
 28. Maaski sinu pedeng sumagot sa mga tanong ko:

  1) Una, bakit wala po ata akong napapansin na website ng mga INC na nagbibigay doktrina para sa kaalaman ng iba maliban po sa pasugo? Pansin ko medyo pasugo lng po ung pinaka doktrina nila.
  2) Ano po ba ung ginagamit nilang bible? Bakit wala po ako mahanap na bible galing sa inyo na pede ko bilhin sa bookstore? Gusto ko sanang makilatis ang biblia nio dahil ako'y nagsusuri...
  Salamat po sa makakasagot ng mga tanong ko.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi lex mandingo..
   marami po kaming kapilya at dako ng doktrina na maari po ninyong bisitahin at puntahan, kayo po ay malugod na tatanggapin.
   ang biblia po na ginagamit sa Iglesia ni Cristo ay kagaya din po ng sa ibang relihiyon.
   kung kayo po ay nagbabalak na magsuri sa aming relihiyon, kayo po ay malugod naming inaanyayahang makinig sa aming mga gawain o pamamahayag ng salita ng Dios.
   maaari pong may malapit na kapilya po kami dyan sa inyo.
   salamat po..

   Delete
  2. Anonymous,
   Marami nga kayong kapilya pero sa PINAS lang. Paano niyo naman ipalaganap ang "katotohanan" sa inyong relihiyon kung ang lahat ng tao ay dapat dumagsa sa Pinas upang magsuri at magtanong sa inyong mga pulpol na mga ministro?

   Bah, lulubog ang Pinas kung ganon ang mangyayari.

   FYI bago pa ho ninyo ipagyabang na Biblia ang gamit niyo.. bago pa man NAGKAROON ng BIBLIA ay NANGANGARAL na po kami... hanggang magkaroon na nga ng Biblia at imprenta.

   Kami po ang NAGSABING 4 lang ang gospels at 27 books pa sa Bagong Tipan.. OPO kami po ang nagbuo ng BIBLIA na gamit niyo...

   Nakikinabang lang po kayo.

   Delete
 29. Know the context of the first commandment by looking into the socio-historical background... Hope this post helps. God bless! http://serimben.wordpress.com/2013/11/22/the-images-that-god-really-forbade/

  ReplyDelete
 30. naku mga kapatid, pumayapa po tayo, huwag na po nating papatulan ang mga hindi tunay na lalaki, baka po sila ay manabubot o kaya ay mangurot na sa sobrang inggit sa mga tagumpay ng INC.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saan mo ba makikita na ang mga Unang Kristiano ay nagpahayag ng wikang "AKO AY IGLESIA NI CRISTO"? Kundi "AKO AY KRISTIANO"

   Di bale kasi kayo ang mga INC ni Manalo. In other words, dapat tawag sa inyo ay MANALISTAS.

   At ang iyong mga pasaring ay bumabalik sa iyo. SEXUAL INSECURE ka sa sarili mo. Ikaw ba'y nabibilang sa mga taong di pa tumatanggap sa mga kapwa tao nating may "same-sex attracton"?

   Palibhasa PEKE ang INC at PEKE si FELIX kaya ang inyong mga aral ay aral ng DEMONYO!

   Delete
  2. haahahahah. ganyan kayo mag salita ? . palibhasa may SARILI kayong Bibliya kung saan nabubulag ang mga TAO sa pag tuturo ng mga PARI Nyo .

   . hahaha.
   GodBlessYou CathDef :)

   Delete
  3. Hahahaha. D papatalo tong catholic defender. ayaw mapahiya mismo sa sarili nyang website. AHHAHAHAHAHA kaya gumagamit na ng mga salitang d dapat binabanggit ng bunganga haHAHAHAHAHAHHA. GodBless :)

   Delete
  4. Ano raw? May sinabi ka ba Laiciffi Rekoj? Mas magulo pa nga ang sinabi mo eh. Pero pinublish ko na rin para makita ng mga nagbabasa kung anong klase kayo.

   Salamat sa blessings... pero pwede bang JESUS BLESS you? Hindi ba ako lumabag sa Diyos kapag sinabi ko sa iyo na 'JESUS BLESS YOU"?

   Delete
 31. Unang- una, ako po ay hindi Iglesia Ni Cristo at maging Romano Katoliko ngunit ako ay parte sa One, Holy Catholic and Apostholic Church. Ako ay napapaisip sa mga sinasabi ng Iglesia ni Kristo na ang kailang simbahan na itinayo ni Manalo ay ang tunay na iglesia. Kung ating mamarapatin, kung ating susuriin ang sinabi ni Jesu Kristo kay Pedro sa Matthew 16:18, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it" at sa 19 "I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Malinaw na sinabi ni Hesus kung saan itinayo ang tunay na Iglesia at sino ang binigyan ng susi ng langit at ito ay si Pedro hindi si Manalo. Nagkakandarapa ang mga INC na ang kanilang simbahan ang tunay na Iglesia at iniuulit- ulit ang sipi sa Roma 16:16, "Greet everyone witha holy kiss, the churches of Christ greet you. Kung ating pag- aaralan ang Roma 16 ang buong kapitulo ito ay tungkol sa pangungumusta sa lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Ito ay hindi tungkol sa isang Iglesya kaya nga "Churches of Christ". Sana ay buksan niyo ang inyong mga puso sa lahat ng mga Iglesia Ni Cristo. Maniwala kayo sa tatatlo wag kay Manalo. Nakasaad sa Banal na Bibliya, 1 Juan 5:7, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one... Mas naniniwala pa kayo kay Manalo na sinasabi niyong huling sugo.. sinabi ni Hesus, sa revelation 22:13, "I am the alpha and Omega"... wala ng ibang darating kundi si Kristo... Ano naman kayo mga INC hindi nga kayo niniwla sa Pre- existence ni Hesus Kristo at sa kanyang pagiging Banal... Sinasabi ng mga Iglesia Ni Kristo na si Hesus ay hindi Diyos sapagkat siya ay tao at Panginoon o Lord... ngunit kung babasahin natin ang mga aklat ng old testament , mababasa natin na paulit ulit ang salitang, I am your Lord and I am your God. Maniwala kayo at buksan ang inyong puso at isipan... tumahan nawa ang espiritu santo sa inyong mga puso... Maging maiglap kayo, nakasaad sa Banal na Bibliya-- They are demonic spirits that perform signs, and they go out to the kings of the whole world, to gather them for the battle on the great day of God Almighty....

  ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...