"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Wednesday, March 23, 2011

Iglesia ni Cristo Symbol, nasa Biblia ba ang kahulugan ng kanilang bandila?

Source: Wikipedia
Unang tingin, akala mo ay bandila ng bansang Italy.  Pero may iba pang kahulugan ang simbulong ito.

Napansin niyo na ba ang mga kulay na ito na nakikitang NAKADIKIT sa likod ng mga kotse, truck, tricycle, bikes, bag ng mga estudyante, IDs, billboards, restaurants, parlors, business establishments, stores atb?

Marahil ay OO pero pinagsawalang kibo na lamang. Ngayon bigyan niyo ng pansin ito!


Lingid sa inyong kaalaman, ITO ang SIMBULO ng "Bagong Pananampalataya" PILIT isinasaksak sa DIWA ng  mga kaanib ng Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo noong 1914. 

Lagi pong MINUMUNGKAHI ng mga kaanib ng IGLESIA ni MANALO na dapat daw MAGSIYASAT ang bawat isa upang "MASUMPUNGAN" daw ang katotohanan sa kanilang iglesia.  At DAPAT daw na ang bawat pagsisiyasat ay naaayon o GALING sa BIBLIA.

Mainam hindi ho ba?

At dahil tayo'y pinapaalalahanang MAGSIYASAT sa KATOTOHANAN, hindi niyo ba naitanong sa inyong mga sarili kung ano nga ba talaga ang KAHULUGAN o MEANING ng mga kulay na GINAGAMIT nila  bilang bagong SIMBULO ng IGLESIA raw na TUNAY?!

Sa pagnanais kong MASUMPUNGAN ang KATOTOHANAN, pinagpasyahan kong sundin ang kanilang MUNGKAHI. Nais kong malaman ang BUONG KATOTOHANAN ng KASAYSAYAN ng mga simbulong ito.  Sa Wikipedia tanging ang Italian Flag lamang ang nagbibigay ng KUNGRETONG kasagutan sa tanong ko ukol sa kung saan hinango ang BANDILA ng Iglesia ni Manalo. Kung minsan gusto kong isiping hango sa Flag of Mexico ito pero hindi maaari sapagkat may Coat of Arms itong specifically positioned sa ibabaw ng Puting kulay. Alisin mo ang Coat of Arms ay lalabas na Flag of Italy pa rin ito.

Bandila ng bansang Mexico
Kaya't sa madaling sabi, kung tuus-tuusin, mas lalabas na hango sa BANDILA ng ITALIA ang mga kulay na Green, White and Red na siyang GINAGAMIT ngayon ng Iglesia ni Cristo Manalo.

Bakit kaya BANDILA ng bansang ITALIA ang napili nilang gamitin? Bakit kaya Green, White and Red din ang kulay na napili? Hindi kaya dahil ang VATICAN CITY ay napapaloob sa City of ROME at ng bansang ITALIA at nais nilang "SAKUPIN" ng tuluyan ang Roma sa Italia katulad ng SIMBOLIKONG pagpunta RAW ng yumaong ERAÑO MANALO sa Roma ay nangangahulugang "NAKABALIK" na RAW ang "tunay" na IGLESIA sa Roma? Who knows?

The True Church NEVER left Rome said history!!! ^_^
Ating alamin kung bakit pinili ng bansang ITALIA ang mga kulay na iyon.  Ayon sa Wikipedia, ang mga kulay na natatagpuan sa Italian Flag ay ang mga sumusunod:

Green (Luntian) = Country plains and the hills
White (Puti) = Snow-capped Alps
Red (Pula) = blood spilt in the Wars of Italian Independence

Heto naman ang MAS RELIHIYOSONG PAKAHULUGAN ng mga kulay ayon pa rin sa Wikipedia:

Green (Luntian) = Hope
White (Puti) = Faith
Red (Pula) = Charity

Ang HOPE, FAITH, and CHARITY ay ang Three Theological Virtues na itinuturo ng Iglesia Katolika. 

Ito rin ba kaya ang pakahulugan ng KANILANG BANDILA? "Snow-capped Alps" din kaya or FAITH ang ibig sabihin ng kulay Puti? "Blood Spilt" o CHARITY ang ibig sabihin ng Pula? 

Ang OPISYAL na ITSURA ng kanilang simbulo ay ang BANDILA ng ITALIA, na may MENORAH sa ibabaw ng Puting kulay:

Photo Source: wikipedia
Ayon sa Flagspot.net, ang SIMBULO raw ng mga kulay ng IGLESIA ni CRISTO MANALO ay NAGKATAON LAMANG na katulad sa Bandila ng ITALIA. In other words, WALA LANG.

Basta lang nagkaganon. Hindi pinag-isipan kung bakit ito ang mga kulay na napili.  At WALANG opisyal na paliwanag mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo Manalo ukol dito. Kaya't lumilitaw na HINDI nga PINAG-ISIPAN ng mga namumuno sa INC pagpili sa mga kulay na ito. At ang pagkaayos ng PALIHIS (at HINDI pahalang) ay sadyang NAGKATAON lamang?

Kung pahalang man ito, lalabas na KINOPYA nila ang kanilang bandila sa bansang Iran (bago pa man ang Iran Revolution)?

Note: Ang bansang Iran ay isang Islamic State. Ang ISLAM ay hindi naniniwala sa PAGKA-DIOS ni CRISTO at pinapalagay na si MOHAMMAD ang HULING PROPETA at hindi si FELIX MANALO.

Source: Wikipedia
Sa mga larawan sa ibaba, makikita niyo na sadyang HINDI nga MAHALAGA kung PAHALANG o PALIHIS ang mga ayos ng kulay.  Parang MAHALAGA lamang sa kanila KUNG ANO ang KAHULUGAN ng mga KULAY hindi ang ayos nito! Pag-usapan natin ito. Tutal wala naman silang opisyal na paliwanag kaya kukuha tayo sa haka-haka. Malay natin tumama?
CONVINCED ba kayo na WALA raw ibig sabihin ang mga kulay na iyon? Ibig sabihin hindi nga ito kinopya sa  Italia man o sa Iran?

Pero walang CONVINCING POWER ang ganitong linya ng paliwanag.  Ang lahat ng bagay ay may ukol na dahilan at paliwanag. Nothing is accidental ika nga.  At hindi ako magdadalawang-isip na ipaliwanag ang POSIBLENG kahulugan kung bakit ang simbulo ng INC ay hindi NAGKATAON lamang.

Ayon sa aking pagkaunawa, sinadyang KINOPYA nila ang mga kulay na ito sa bansang ITALIA. Ang dahilan, nasa Italia kasi ang Roma na kung saan nakikita ang VATICAN CITY, ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo ngunit naroon ang pinaka-powerful na pinuno sa buong mundo - ang SANTO PAPA, leader ng 1.2 Catholics (1/6 of World's Population) in the world.

Ang Vatican City kasi (at ang Rome) the SEAT OF CATHOLICISM na pilit nilang INAANGKIN.  Para sa kanila, bagamat NANINIWALA silang ang IGLESIA KATOLIKA ang "SIYANG TUNAY NA IGLESIA ni CRISTO" ayon sa Pasugo Magasin (Abril 1966, p. 46) na TATAG MISMO ni KRISTO HESUS sa JERUSALEM noong mga 33 AD, ito RAW ay NATALIKOD, inagaw ng DIABLO kaya't ngayon ay HINDI na RAW ito ang TUNAY na Iglesia ni Cristo kundi ang Iglesia ni Cristong TATAG ni FELIX MANALO sa Pilipinas noong 1914.

Ngunit sa isang banda, pinalalagay din ng magasing Pasugo na HINDI PA PALA tuluyang natalikod ang tunay na Iglesiang tatag ni Cristo sa pagsabing "sa kasalukuyan at patuloy" pa raw itong pinapasukan ni Satanas ng maling aral ayon pa rin sa Pasugo Magasin (PASUGO, Abril 1966, p. 46).  
“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
Napakasinungaling pala ng kanilang kilalang Cristo. Isipin mo, saasbihin niya sa Mateo 16 na "HINDING-HINDI" mananaig ang kapangyarihan ng Impiyerno sa kanyang Iglesia pero heto nga't pinapangaral ng INC ni Manalo na "NANAIG NGA" ito? Hindi pa raw pala natalikod ng ganap ang TUNAY na IGLESIA NI CRISTO na siyang IGLESIA KATOLIKA! Samakatuwid, ITO pa rin ang TUNAY na IGLESIANG kay CRISTO at HINDI ang Iglesiang tatag ni Manalo. Ibig bang sabihin ay mas makapangyarihan ng mga salaysay ni Felix Manalo sa Pasugo kaysa sa salaysay ni Cristo sa Biblia? Kung magkagayon mas makapangyarihan si Felix Manalo kaysa sa kay Cristo. Mas naniniwala sila kay Felix kaysa kay Cristo! Kaya't sa katuruan ng INC, LUMALABAS na SINUNGALING pala si CRISTO sa pagsasabing:
And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld SHALL NOT prevail against it (Christ's Church). -Matthew 16:18
Itinuturo ng IGLESIA ni CRISTO FELIX MANALO na si CRISTO HESUS ay isang SUNGALING at MANLILINLANG. Sapagkat NANAIG ang kapangyarihan ng KADILIMAN at nag-PREVAIL ang KASAMAAN sa kanyang Iglesia?!!

Siguro napagtanto na ninyong ang INC ay isang PEKENG Iglesiang nagpapanggap lamang.

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

Ang MENORAH


Ano naman ang ibig sabihin ng MENORAH sa kanilang bandila?

Ang MENORAH ayon sa Jewish Virtual Library ay SIMBOLO ng mga HUDYO, hango sa utos ng DIOS kay Moises sa Exodus 25:31-42:
31"You shall make a lampstand of pure beaten gold-its shaft and branches-with its cups and knobs and petals springing directly from it.

32 Six branches are to extend from the sides of the lampstand, three branches on one side, and three on the other.

33 On one branch there are to be three cups, shaped like almond blossoms, each with its knob and petals; on the opposite branch there are to be three cups, shaped like almond blossoms, each with its knob and petals; and so for the six branches that extend from the lampstand.

34 On the shaft there are to be four cups, shaped like almond blossoms, with their knobs and petals,

35 Including a knob below each of the three pairs of branches that extend from the lampstand.

36 Their knobs and branches shall so spring from it that the whole will form but a single piece of pure beaten gold.

37 You shall then make seven lamps for it and so set up the lamps that they shed their light on the space in front of the lampstand.

38 These, as well as the trimming shears and trays, must be of pure gold.

39 Use a talent of pure gold for the lampstand and all its appurtenances.

40 See that you make them according to the pattern shown you on the mountain.

Ito raw ay SIMBOLO ng bansang ISRAEL, bansa ng mga HUDYO. Ang mga HUDIYO ay HINDI naniniwalang si CRISTO ay isang MESSIAH, at lalong hindi sila naniniwalang si CRISTO ay DIOS na nagkatawang-tao.

Ito ang DAHILAN kung bakit ang mga matataas na pari ng mga Hudyo noong panahon ni Cristo CONDEMNED JESUS to DEATH because of BLASPHEMY... making himself EQUAL to GOD Almighty. (Basahin ang Mateo 26:63-67).  Kung MALI man si CRISTO, binago ba niya ang kayang statements? HINDI po! Hindi niya kasi pwedeng lokohin ang kanyang sarili.

HUDIYO ba ang mga Iglesia ni Cristo Manalo? Hindi ba sila "Kristiano"? Ito ba ang GUSTO nilang SABIHIN na HINDI nga sila "Kristiano" at ITINATANGGI pa rin nila ang PAGKA-DIOS ni CRISTO?

Ayon sa kaalaman ng nakakarami, ang PITONG candle sticks sa Menorah nila ay nagsisimbulo raw ng SEVEN CHURCHES sa Book of Revelation at NANINIWALA silang ang INC na tatag ni Felix ay isa sa mga Pitong Iglesia.

Tingnan natin kung kasama ba ang Iglesia ni Cristo Manalo sa mga nabanggit na Pitong Iglesia sa Revelation 2 at 3:

 1. Ephesus (Revelation 2:1-7) - the church that had forsaken its first love (2:4). 
 2. Smyrna (Revelation 2:8-11) - the church that would suffer persecution (2:10). 
 3. Pergamum (Revelation 2:12-17) - the church that needed to repent (2:16). 
 4. Thyatira (Revelation 2:18-29) - the church that had a false prophetess (2:20). 
 5. Sardis (Revelation 3:1-6) - the church that had fallen asleep (3:2). 
 6. Philadelphia (Revelation 3:7-13) - the church that had endured patiently (3:10). 
 7. Laodicea (Revelation 3:14-22) - the church with the lukewarm faith (3:16).

Sorry, hindi po nabanggit diyan ang Iglesia ni Cristo Manalo na tatag ni Felix Manalo. Ipagpaumanhin po ninyo. Kaya't ang tanging natitirang dahilan kung bakit may Menorah sa kanilang bandila ay sapagkat ang mga Hudyo ay hindi pa rin tinatanggap na si Cristo ay Dios.

SUMATOTAL: ang bandila ng INC ay punung-puno ng inggit at paghihiganti.  Inggit, sapagkat kinaiinggitan nila na ang ROMA at ang VATICAN CITY. Nais nilang ipangaral sa bansang Italia at sa Roma na ang INC tatag ni Felix Manalo ang siyang tunay na Iglesia at hindi ang Iglesiang nakatayo sa Vatican City.

Paghihiganti sapagkat gusto nilang gantihan ang mga Katoliko at tanging ang nais nila ay ang "ILIGTAS" DAW ang mga KATOLIKO sa dagat-dagatang apoy. Hindi nila alam, nauna na roon ang kanilang na-Huling Sugo sa pagtatakwil kay Cristo at sa pagtuturong si CRISTO ay isang SINUNGALING at MANLILINLANG.

Purihin si Cristo Hesus. Narito po SIMBOLONG makakapagligtas sa atin!"Let us not then be ashamed to confess the Crucified. Be the Cross our seal made with boldness by our fingers on our brow and in everything; over the bread we eat, and the cups we drink; in our comings in, and goings out; before our sleep, when we lie down and when we awake; when we are in the way and when we are still. Great is that preservative; it is without price, for the poor's sake; without toil, for the sick, since also its grace is from God. It is the Sign of the faithful, and the dread of evils; for He has triumphed over them in it, having made a shew of them openly; for when they see the Cross, they are reminded of the Crucified; they are afraid of Him, Who hath bruised the heads of the dragon. Despise not the Seal, because of the freeness of the Gift; but for this rather honor thy Benefactor."
-- St. Cyril of Jerusalem, A.D. 315 - 386 (Source: Fisheaters.com)

Ito ang SIMBOLO ng mga KRISTIANO mula pa noong una. Halina't SAMBAHIN ang CRISTONG nakabayubay sa Krus! Maligayang paglalakbay pabalik sa kanyang tunay na Iglesia-- ang IGLESIA KATOLIKA!

463 comments:

 1. I'm John Ric Andolero

  Bakit sa kulay nakatotok bakit hindi sa aral?

  Bakit hindi nyo siyasatin ang aral ninyo kung nasa bibliya ba ito?

  Bakit hindi nyo totokan ang history ng ng IKAR?

  Sabi nga ni Pablo sa gawa 20:29 na papasukin ang iglesia ng mga lobong mababangis, ang tanong kailan ba pinasok ng lobon mababangis ang IKAR?

  akala ko nagsiyasat kayo, sinabi ba ng iglesia ni cristo na hango ang flag sa italia?At saka Iglesia Ni Kristo....hindi po Iglesia Ni Manalo...bulag po ba kayo?pakilagay nga ng picture sa simbahan ng iglesia kung Iglesia ni Manalo ba ang nakalagay.......at tsaka nagkaisa po ang tunay na iglesia ni kristo...ang IKAR po nagkaisa din ba? Yan po ang suriin ninyo

  Sana hindi maging bias ang site nato..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Purong opinion ng nag-sulat ang article na ito.. Samaktwid, walang sense. You could think whatever that suits your liking, pero never you could prove that you're right.. Alam mo bang ginamit ang simbolo n yan ng mga unang kapatid nuon, upang madali silang magkakila-kilala dahil napaka kaunti pa ng kapatid nuon.. Kaunti ang kapatid, napakaraming taga usig, at ang simbolong yan ang tumulong upang makilala kaagad nila ang isang taong mkakasalamuha kung kapatid o hindi.. FYI, green, white, red simply means Love Holiness and Courage respectively.. Its just that simple. Please dont twist the minds of other readers to suit your evil purpose to make INC bad tp their eyes. Alalahanin mong masama ang mangligaw ng isip ng kapwa.

   Delete
  2. Ganon ba ang sinasabi ng Biblia na gamitin ang mga kulay ng bandila ng Italya upang "makilala kaagad" kung sino ang "kapatid" sa hindi?

   Saan ba Bible nababasa iyan? Kaptilo-Versikulo... sige nga?

   Delete
  3. yung dinidioys niyo tama ba yang samabahin niyo ang isang larawan at santo na gawa ng isang nilalang kaysa lumalang...isias 44:5-20
   mga mapgpaibabaw dati rin akong katoliko pero mali ang itnuro>nabulag kami sa katotohanan..
   ang mukang iyan ay gawa lamang ng isang tao na nagngangalang leonardo da vince ang ngdrawing ng mga imahe na iyan

   Delete
  4. Ibong Mandaragit na UWAK na maitim pa ang budhi ng kasamaan, kayo ang SUMASAMBA sa diyus-dyusan. Kaya kayo umalis sa pagkaka-Katoliko sapagkat dinudios niyo pala ang mga santo at mga banal sa langit.

   Kaawaan kayo ng Panginoon.

   Marapat lamang kayong lumayas sapagkat tulad ng PANGAKO ni Cristo: "hell shall not prevail" sa kanyang IGLESIA.

   Kaya't sa mga taong katulad niyo na mga bulok at mga cancer sa loob ng Iglesia Katolika na siyang Unang Iglesia ni Cristo (sabi ng inyong Pasugo), dapat lamang kayong umalis dahil HINDI MANANAIG ang kapangyarihan ng KADILIMAN sa KANYANG IGLESIA...

   Gets mo.

   Delete
 2. Hello John Ric Andolero,

  Bakit di mo alamin kung ano ang mga nasa kulay at simbolo ng inyong Iglesia para naman sulit ang pagdalaw mo rito.

  Huwag mo nag i-divert ang usapan. Alam namin ang aming katuruan. Kayo lang mga INC ang ayaw alamin. Kung Chinese Catholics understands Catholicism as well as French Catholics, British Catholics, Kenyan Catholics, Arab Catholics, Russian Catholics, Filipino Catholics, Indonesian Catholics, Japanese Catholics, Malaysian Catholics, Pakistani Catholics, Indian CAtholics, Iranian Catholics, Iraqi Catholics...

  may Iraqi INC ba?
  May Malaysian INC ba?
  May Kenyan INC ba?
  May Lebanese INC b?
  May Arab INC ba?
  May Malaysian INC ba?
  May Iranian INC ba?
  May Egyptian INC ba?

  Hardly. Ang INC ay PINOY EXCLUSIVE! How could a mighty "god" favors only Pinoys over the rest of the other races in the world?

  Common sense would dictate that God, in his GREAT POWER and BEAUTY attracted people to his cause, from all races, language and cultures... that is what it means to be part of the UNIVERSAL (Catholic) CHURCH of CHRIST!

  Inject that into your thick skull!

  ReplyDelete
 3. Michael Virtudez:
  Ang iyong pagkaunawa kapatid sa bandila ng INC ay kawangis ng aking pagkaunawa sa kanilang bandila, maliban ng meaning ng kulay at simbulo niyan sa mga hudyo at sa mismong simbahan natin. Nagtugma tayo na ang ibig sabihin ng kanilang bandila ay ang bansang Italia na kung saan naroroon ang Vatican City. Sa bansang iyan kasi babanggain ng INC ang sentro ng Catholic. Ganyan ang bandila nila kasi, upang makuha ang simpatia ng mga italyano at gumaan ang kanilang loob. At kaya din ang desenyo ng kanilang gusali ay hinango sa Italya upang magmukha itong maka-Italya. Sa ganyang paraan kasi, inaakala nila na maibabagsak nila ang Iglesia Katolika na naroroon. Subalit, nagkakamali sila dahil sa pinangakuan na ito ni Jesus na hindi ito mamamatay kahit sino pa ang babangga sa simbahan. Kaya praise the lord.
  At kung totoo mang maka-bayan sila, sana ang ginamit nilang simbulo o tanda o bandila ay ang 3 leading kulay ng bandila ng pilipinas, ang pula, puti at asul. Pero hindi nila iyan ginawa. Paani kasi, makikitang "others" sila sa mga Italyano.

  ReplyDelete
 4. Hello Michael,

  Maraming salamat po at nakapasyal kayo rito sa blog ko.

  Kung nagTUGMA po ang ating haka-haka tungkol sa kung bakit bandila ng bansang ITALY ang kanilang napiling kulay, siguro hindi ngangangahulugang ito'y coincidence.

  At dahil wala naman silang OPISYAL na PALIWANAG pagdating sa kanilang napiling kulay, hindi po maiwasang unawain ang mga bagay-bagay-- ito rin kasi ang sinasabi ng mga Iglesia na MAGSURI-- ng walang takot at may kaalaman. Hindi yung magsusuri kang parang blangko at kailangan pang punuan ng kaalaman.

  Tumpak ang iyong kaalaman. Nais nilang "ibangon" sa bansang Italy ang kanilang pekeng Iglesia. Ngayon, siguro matitigil lamang ang ating pagdududa kung magkakaroon sila ng Opisyal na Paliwanag. Sa gayon, iyon ang ating paniniwalaan at susubukang hanapan pa rin ng matalinong pagpapaliwanag mula sa kanila...

  Maliban na kung nauubusan na sila ng mga Ministrong may talinong gumawa nito... God bless.

  ReplyDelete
 5. MEMBER OF NEOCATECHUMENATE:

  SHALOM,

  THIS IS MY FIRST TIME TO WRITE AND VISIT
  YOUR BLOG.

  Mahirap talagang ma evangelize ang walang alam sa Catholic Catechism at na brainwash ng ibang sect.

  Muntik na rin akong umalis sa Catholic Church dahil wala akong alam kung kailan lang maisipang magsimba at hindi ko alam ang takbo ng misa pero sa tulong ng ka officemate umattend ako ng evangelization.

  At ang itinuro duon ay ang salitang conversion because I am a sinner at ang kinikilala nating Diyos ay Diyos na mapagpatawad at hindi nanghuhusga. Na mukhang iba yata sa diyos ng INK dahil puro panghuhusga at panlilibak ang nabasa ko dito .

  And thanks be to God because now I know what is the true religion who is compassionate and loving.

  Glory to God in the Highest and peace to all the people.

  Sa prayer of the faithful lahat sinasali natin kahit na yung mga nagsasabing mga dimonyo ang Katoliko ,i hope someday they will be converted again and back to the true Church.

  Ipagpatuloy natin ang panalangin sa kanila.

  Salamat and more power, may the Holy Spirit always in you.

  Respectfully yours,
  Lito

  ReplyDelete
 6. Salamat Lito sa pagbisita ng aking blog. Marami pang mga Katoliko ang may ganyang kwento. Kaya ako gumawa ng blog para sa mga kapatid nating bine-brain wash ng mga kaaway.

  Purihin si Kristo Hesus na ating Dios.. God bless you

  ReplyDelete
 7. Iglesia ni Cristo member (Lyndon Domantay):

  bakit ba pinipilit niyo na Iglesia Ni Manalo. Kami ay IGLESIA NI CRISTO..wala itinuturong doktrina na Iglesia ni Manalo ang kinaaniban namin at kinikilala namin na ang Panginoong Jesus ang ULO ng IGLESIA (Colosas 1:18)

  **********************************************

  Tungkol sa INC flag ang topic...>>>mukhang mas Pinapahalagahan niyo ang flag kaysa sa aral..

  **********************************************

  Kaya may mga INC symbol sa mga sasakyan ay para maipakita nila ang kanilang kahalalan... pag nakita ang ganyang symbol sa sasakyan, makikilala na siya ay nasa Iglesia ni Cristo...

  ang kulay na Green, White, Red ay maraming kahulugan- nasa tao yan kung paano niya ito papakahulugan..

  kung gusto mo talagang malaman kung ano talaga ang tunay na kahulugan niyan, makipag-usap ka ng masinsinan at personal sa ministro ng Igleisa ni Cristo.. sasagutin ka niya,

  ************************************************
  THE CATHOLIC CHURCH IS THE CHURCH OF CHRIST AT FIRST(when the HOLY NAME OF CHRIST IS NOT YET REMOVED IN THE NAME OF HIS CHURCH, when the word "catholic" is not yet invented and when there are NO TEACHINGS THAT ARE NEVER TAUGHT BY CHRIST AND THE APOSTLES but lead to PAGANISM) .....
  ***********************************************
  Dahil sa sinabi mong : "Purihin si Cristo Hesus. Narito po SIMBOLONG makakapagligtas sa atin!"-- tunay ngang mali ang aral niyo, at mukhang ito na nga ang nagawa ni SATANAS.--- NAPANIWALA KA NIYA NA ANG SIMBOLO ANG MAKAKAPAGLIGTAS SA ATIN..

  *SA TOTOO LANG, HINDI ANG SIMBOLO ANG MAKAKAPAGPALIGTAS SA BAWAT TAO KUNDI ANG KATOTOHANAN- ANG MGA DALISAY NA ARAL.

  PURIHIN ANG DIOS AT ANG PANGINOONG JESUS! -Lyndon

  ReplyDelete
 8. to anonymous (Lyndon Domantay)

  wala sa pangalan ng simbahan nakikita ang tunay na iglesia, nasa pinagmulan at katangian, in fact nasa bible ang word na "Catholic" mag hanap ka ng greek translation na bible.....mapapatunayan mo....

  ano ba pinag mulan ng iglesia mo??? kayo registered kayo sa Securities and Exchange Commision, kami regitered kami sa bible..... (Matt 16:18)

  ibong mandaragit ba kamo si felix manalo??? ang alam ko kasi sa ibong mandaragit, SCAVENGER! masamang ibon! at yung far east na pilit nyong pinagmamalaki, ang tinutukoy dun hindi kayo kundi ang mga GENTIL!!!

  ang masasabi ko lang lahat ng bagay may ibig sabihin....bakit walang formal significance ang mga binabandera nyong mga logo at flag??? anung ibig sabihin nung triangle sa logo ng iglesia? kasi ang triangle isa lang ang alam kong ibig sabihin nyan....TRINITY....

  bakit flag pa ng italy ang napili nyung ibandera? ang alam ko kasi di nyo tanggap na sa roma naitayo ang tunay na iglesia....ibig bang sabihin nito dapat kayo ang nasa roma? kung ganon, dun itinatag and tunay na simbahan hindi sa pilipinas!!!!

  bakit pupunta si erano manalo sa roma at ilalagay ang muka nya sa pasugo na nakarating sa vatican? so what? di naman siya nakapasok sa loob kasi di sya imbitado....parang wala lang nagpa picture lang para may mailagay sa pasugo...

  ReplyDelete
 9. Salamat anonymous sa maganda mong comments. Sigurado ko balandra sa mukha nila ang sinabi mo sa huli na si Erano, walang magawa, nagpapicture background niya ang Vatican tapos sasabihin nyang bumalik na raw ant INC sa roma.. ibig sabihin INAAMIN NG MGA MANALO NA SA KANILA ANG INC DAHIL HINDI NAMAN INC ang pumunta sa Vatican (kung totoo) kundi si ERAÑO MANALO na ANAK ni FELIX MANALO na NAGTATAG NG INC bilang CORPORATION SOLE!!!

  ReplyDelete
 10. Bakit ang KATOLIKO po ba ay HINDI "Corporation Sole"

  unang una po hindi po dapat tayo tumutok sa bandila dapat sa aral po tayo mag-suri at hindi po sa bandila..dhil kung sa aral po tayo mag-susuri tiyak na madami po kaming maiitatanong sa mga maling aral ng KATAHOLOS,

  ReplyDelete
 11. @Beda Aboloc

  The Catholic Church is not a corporate sole. It is a Church. A corporate sole makes and earn money. Our Church only depends upon the people's donations, gifts and other services offered to us. But thank God he blessed his Church.

  The pope doesn't ask if how much money do we got from last Sunday's Mass. In the Catholic Church It depends upon you if you would like to donate or offer some gifts.

  INC is a corporate sole a business establishment. But a Catholic Church is not.

  REMEMBER SI CRISTO AY HINDI NEGOSYANTE!

  ReplyDelete
 12. May kilala akong tao bata pa, mga 39 yrs old lang. Chinoy, biglang yaman, as in super yaman bigla. Ang bulung bulungan, may kinalaman sa INC ang business dealings, ni mismo ang presdidenteng kung sino man hindi siila kaya ipakulong! Bakit! Kase INC behind daw... Mahirap magbintang, pero kita ko ang biglang pagyaman ng taong ito, na wala namang maiturong negosyo na kapani-paniwalang pinaggagalingan ng pera.

  ReplyDelete
 13. Ang Pinaglalaanan ng aming mga handog ay Sa mga kapilya na naipapatayo ng Iglesia Ni Cristo at sa Kuryente, Tubig, at sa pambili ng pangangailangan tulad ng pagkain ng aming mga mang-gagawa at mga Ministro ng mga aral ng Diyos. Subukan mong dumalo sa aming mga pagsamba at mga gawain o pagdodoktrina sa aming kapilya o mga dako ng gawain na malapit..

  ReplyDelete
 14. Salamat sa pag-aming BAYAD ang inyong mga manggagawa. Hindi ba ito rin ang ngitngit ng inyong namayapang dating Pinuno (Eraño) tungkol sa kanyang mga manggagawa, at ang sabi niya ay: "Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto ninyong ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, WALA pa po akong nakikitang matino na MANGGAGAWA sa kasaysayan ng buhay ko. LAHAT ho puro tiwali. Masakit na salita. Nasaktan ako.. sapagkat ako’y manggagawa rin. Pero hindi ko masita ung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya, kung hindi man buong-buo na katotohanan eh nagsasalita siya ng totoo.

  "WALA nang nagkaroon ng takot sa Dios na KAHIT ISA para tumayo at manindigan sa panig ng katuwiran. LAHAT manlulupig na ng katuwiran.

  "Bakit? SWELDO ang hinahanap, yung TULONG niya, yung BAHAY niya, yung KASAGANAAN niya, siguro ang TINATAMASA niya pero ang iglesia ay ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo."


  Iyan ang pag-amin ng sarili ninyong pinuno noon na si ERAÑO MANALO!

  Eh totoo bang ang "pinaglalaanan ng mga handog ay "sa mga kapilya na naipapatayo"?

  Ang sabi sa Iglesia ni Cristo in a Nutshell ay ganito:

  Ang isang ordinaryong kaanib ng INC ay nakakapagbigay ng mahigit 3,000 dolyar. Heto ang breakdown:

  Worship service offerings ($5.00x52x2)....$ 520.00

  Local offerings ($10.00x40)............... 400.00

  District offerings ($10.00x12)............ 120.00

  Thanksgiving deposits ($25.00x49)........ 1,225.00

  Supplemental Thanksgivings............... 500.00

  Anniversary offerings.................... 700.00

  God's Message offerings ($2.50x2x12)..... 60.00

  EGM offerings ($3.00x52)................. 156.00

  TOTAL $3,681.00

  (Read IGLESIA NI CRISTO: Why A Multi-Million Sect is Without a Website?.

  May pagtutol ka ba rito? Huwag mo kaming sisihin, alalahanin mo wala kayong official website na magpapaliwanag sa maraming tanong sa INC of Felix Manalo.

  ReplyDelete
 15. katawa-tawa tlga itong mga INC na toh... simpleng lohika lng naman ang kailangan. kung totoong merong "apostasy" noong 1st century at ang lahat ng mga ginawa ng simbahan pagkatapos ng siglong iyon ay "aral-demonyo" na, aba eh sakop pala ng "aral-demonyo" na yan ang pag-cocompile ng Bibliya noong huling yugto ng 4th century??? oh eh bket ngayon hawak-hawak ninyo ang mga bibliyang pinaghirapan ng mga Katoliko??

  ... if you believe that the Bible is infallable, then the institution behind it should also be infallable... correct?

  ReplyDelete
 16. sino ang mga tunay na anti-Cristo? yung mga taong kumikilala sa pagka-Dyos niya o yung mga taong nagkakaila sa pagka-Dyos nya kalakip ng aral na ang pinuno nila ay "anghel"?

  mag-isip-isip kayo mga kaibigan. ang kaliwanagan ng sanlibutan ay nasa loob ng Simbahang Katoliko at ang mga aral nito ay mananatiling nakasalig sa katotohanan...

  anung sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mt. 5:14???

  "You are the light of the world..."

  cge.. ituloy pa natin.

  "... A city that is set on a hill cannot be hidden."

  .. anung city kaya yan?
  Quezon City o VATICAN CITY? hehehe...

  ReplyDelete
 17. I just read on of the blogs in this site about Vatican City.

  the top 5 most powerful Leader in the World is no other than Pope Benedict XVI

  So saan na punta si Manalo? top lowest? hahaha
  Umasa pa ang INC sa wala na i-lagay si Eduardo diyan sa Top 10 most powerful Leaders in the World. He might be a powerful person in the INC because he is the Boss of the business but not in the World as a leader...

  Flag of the INC? it is not even recognized by the UN. Even their hymns and anthems of INC is not even recognized worldwide, try to ask a hindu or other countries that has less catholics and more Muslims if he know or heard about Felix Manalo, I'm sure they will not answer but try to ask if they heard about the Pope I'm sure they they will state the name Pope John Paul II or Pope Benedict XVI.

  ReplyDelete
 18. Blurry Eyes, Blinds.
  Poor little things.
  I hope its not too late.
  Sana maawa sa inyo ang diyos.

  Qualifications of a True Church:
  1.) May isang Diyos
  2.) May isang Tagapamagitan sa Diyos at sa Mga Tao
  3.) May isang Pangalan
  4.) May Hula (Prophecy)
  5.) May Sugo (Messenger)
  6.) May Kapayapaan at Kaisahan (Peace & Unity)
  7.) Makikita ang Pagtulong at Pag-kasi o Pagsama ng Diyos

  Ask your God why does he allow us to continue to
  be Glorious and Victorious. "ALL GLORY BE TO GOD"

  Kindly Watch this video.
  http://www.youtube.com/watch?v=aU3q4QY05j8

  Truth shall Prevail.

  ReplyDelete
 19. Wrong!  Blind leading the blind

  They both fall into a ditch!  May awa sa amin ang Dios, sa inyo na lang ang awa ng “dios” niyo.  Marks of the TRUE CHURCH:  1. ONE

  2. HOLY

  3. CATHOLIC

  4. APOSTOLIC  1. The Church is ONE because there is only ONE Body, ONE Spirit, ONE Faith, ONE Church, ONE Baptism, ONE God and ONE Lord of all (Eph. 4:4-5)

  2. The Church is HOLY because its founder JESUS CHRIST is Holy

  3. The Church is CATHOLIC or UNIVERSAL because Jesus is present in her for eternity and because she has a mission to preach the Good news to the whole world of all nations, races, creeds. (Mt. 28)

  4. The Church is APOSTOLIC because it can trace its roots back to the times of the Apostles.  The name of the church is CHURCH for there is no other churches Jesus founded except the CHURCH which is CATHOLIC.  Marks of the FALSE CHURCH:  1. They believe in Oneness of God only the Father

  2. They believe in Jesus Christ as mediator but condemn those Christian heroes who died and can intercede us.

  3. They register their churches after the name of Jesus or Christ yet ignore the entire history of our salvation (Christian history)

  4. They believe that the Bible prophesied about their own founders, yet do not recognize the words of the Lord that his Church will never apostatize.

  5. They believe their founders were sent by God when in fact they cannot provide any proof that they spoke with God face-to-face like former prophets and sages. Their founders do not have any tangible proof of holiness during their lifetime.

  6. They believe they have peace and unity but “only” among its members of their community making them more of a cult than Christians.

  7. They believe God favors their activities for celebrating century old church while ignore the most obvious favor God bestowed on his Church which is more than 2,000 years now, making it one of the oldest institutions in the world.  And they challenge our God to ask him why he allowed them to “glorious” and “victorious” when they glory their founder and his founded church more than Jesus Christ and his founded Church. They celebrate the life of their founder more than the life of Jesus Christ the Lord while ignoring the fact that the Catholic remained the only Unifying force in the world. .  As the Bible says, God will equally and generously provide sunshine and rain to both the wheat and the weeds and on harvest day he will separate the wheat from the shaft and the shaft he will burn.  GOD ALLOWED HIS CHURCH TO BE TRIUMPHANT. SHE SURVIVED DIFFERENT PLAGUES, WARS, SCHISMS, REVOLUTIONS, DISSENT, AND BETRAYALS EXISTING FOR MORE THAN 2,000 YEARS NOW HEADING TO THE THIRD MILLENIUM. AND SHE’S PRESENT IN ALL HUMAN LIFE HISTORY TO HIS REDEMPTION.  THE TRUTH HAS PREVAILED for more than TWO THOUSAND YEARS NOW!

  ReplyDelete
 20. Someday said...
  Blurry Eyes, Blinds.
  >IKAW YUN AT IYONG IGLESIA NI CRISTO

  Poor little things.

  > IKAW DIN YUN!

  I hope its not too late.
  > HINDI NGA. THERE'S STILL HOPE FOR YOU GUYS TO COME HOME.
  Sana maawa sa inyo ang diyos.
  > HE WILL SHOW MERCY TO THE FAITHFUL

  Qualifications of a True Church:

  1.) May isang Diyos
  > FATHER, SON, HOLY SPIRIT ONE GOD. NOT ONLY THE FATHER IS GOD BUT THE SON JESUS CHRIST AND THE HOLY SPIRIT AS WELL.

  SHIELD OF THE TRINITY
  THE FATHER IS GOD
  THE FATHER IS NOT THE SON
  THE FATHER IS NOT THE HOLY SPIRIT
  THE SON IS GOD
  THE SON IS NOT THE FATHER
  THE SON IS NOT THE HOLY SPIRIT
  THE HOLY SPIRIT IS GOD
  THE HOLY SPIRIT IS NOT THE FATHER
  THE HOLY SPIRIT IS NOT THE SON


  2.) May isang Tagapamagitan sa Diyos at sa Mga Tao
  > YES THERE IS THE SAINTS AND THE BLESSED VIRGIN MARY, THEY ARE OUR INTERCESSORS AND JESUS CHRIST AS GOD AND MAN.

  3.) May isang Pangalan
  > ROMAN CATHOLIC CHURCH

  4.) May Hula (Prophecy)
  >ANONG HULA? THERE'S NO SUCH THING IN THE BIBLE THAT CHRIST AND THE OLD TESTAMENT PROPHETS PROPHESIED THAT A NEW CHURCH WILL EMERGE DUE TO THE APOSTASY OF THE CATHOLIC CHURCH. RIDICULOUS DOCTRINE YOU HAVE THERE. YOU ARE MAKING CHRIST A LIAR.
  5.) May Sugo (Messenger)
  > ON THE LAST DAYS FALSE PROPHETS WILL COME. AND MANALO IS ONE OF THEM.HE IS NOT EVEN BAPTIZED AS AN INC.

  6.) May Kapayapaan at Kaisahan (Peace & Unity)
  > SURE? INC IS WELL KNOWN FOR IT'S VIOLENCE. NEWS HAVE ALREADY EMERGED. YOU ARE UNITED WITH YOUR FALSE LEADERS THE MANALOS.

  7.) Makikita ang Pagtulong at Pag-kasi o Pagsama ng Diyos
  > NO, HINDI ITO TOTOO. CHRIST WILL ALWAYS BE IN HIS CHURCH LIKE A GROOM WITH HIS BRIDE.
  INC IS NOT THE BRIDE OF JESUS CHRIST, YOU KNOW THAT.


  Ask your God why does he allow us to continue to
  be Glorious and Victorious. "ALL GLORY BE TO GOD"
  > THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IS VICTORIOUS. FORM THE MARTYRDOM OF THE 1ST CHRISTIANS, WARS, REFORMATIONS, PROBLEMS ARISING. WE ARE ABLE TO COPE UP WITH IT.

  HERE'S THE TRUE MARKS OF THE CHURCH

  ONE- THE CHURCH IS ONE AND UNITED WITH GOD
  HOLY- THE CHURCH IS HOLY SINCE IT IS FOUNDED BY JESUS CHRIST.
  CATHOLIC- THE CHURCH IS FOR ALL, CATHOLIC MEANS UNIVERSAL.
  APOSTOLIC- WE CAN TRACE OUR SUCCESSION FROM THE APOSTLES. CAN IGLESIA NI CRISTO 1914 TRACE THERE ROOTS FROM THE APOSTLES?

  ReplyDelete
 21. MARAMI TALAGANG TAO ANG NABULAG ANG NAGING BINGI NA SA KATOTOHANAN. KUNG HINDI PA NINYO MAUNAWAAN ANG IGLESIA NI CRISTO PATULOY LANG KAYONG MAGSURI.ANG DIYOS ANG TUMATAWAG SA MGA TAO NA MALILIGTAS. NAWA AY MATAWAG RIN KAYO UPANG MAKASAMA RIN NAMIN KAYO SA KALIGTASAN PAGDATING NG ARAW NG PAGHUHUKOM. HUWAG SANA NINYONG TULUTAN NA PAG DUMATING NA ANG ARAW NA IYON AY NARIYAN PA KAYO SA MALI AT SAKA LANG NINYO MAUUNAWAAN NA TAMA ANG IGLESIA NI CRISTO NGUNIT HULI NA ANG LAHAT.

  SALAMAT SA INYONG LAHAT. ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO KAHIT ANU PA ANG SABIHIN AT IPARATANG NINYO AY PANATAG PA RIN ANG AMING KALOOBAN SAPAGKAT MAY MAGSASANGGALANG SA AMIN. PANATAG KAMING MAGLILINGKOD SA TUNAY NA DIYOS. PANATAG KAMING MAGHIHINTAY NG KALIGTASAN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I second emotion!! Purihin natin and PANGINOONG DIYOS! na lagi nag liligtas sa atin.. Maraming salamat sa pagkatawag sa akin sa loob ng IGLESIA NI CRISTO, dati po akong katoliko, hindi ko din po dati matangap aral ng Iglesia Ni Cristo pero naliwanagan po ako,Sana po magsuri po muna kayo, Maraming Salamat Sa Panginoong Diyos. Kaya po Iglesia Ni Cristo ako hangang kamatayan..

   Delete
  2. Ano kaya ang MAIPAGMAMALAKI mo Anonymous na UMANIB ka sa INCorporated 1914 All Rights Reserve church of Manalo eh kahit sa pagpapakilala lang eh NAGTATAGO ka pa sa pangalang ANONYMOUS?

   Ang isang tunay na CONVERT ay dapat buong pagmamalaki niya itong IPNAMAMALITA at ISINASABUHAY.

   Hindi naman ako manghuhula pero ang iyong PAG-ANIB sa kulto ni Manalo ay isang KATUPARAN ng Biblia.

   Sapagkat SPELLED OUT yan sa Mt. 24 tungkol sa pagdating nga MANLOLOKO at MANLILINLANG. At ang MANLILINLANG na ito ay MANGANGARAL ng maling aral at "MARAMI ANG MADADAYA".

   So ang nakakalungkot, ISA KA sa mga MARAMING NADAYA nitong PEKENG ANGHEL na MANDARAYA.

   Kaya't DAPAT lang na ANONYMOUS ang mga pangalan niyo kasi wala namang kayong MATIBAY na dahilan kung bakit kayo lumipat sa INCorporated dahil noong nasa TAMANG IGLESIA pa kayo, wala kayong ginawa kundi ang magtong-its, magchismis, manira ng kapwa at hindi nagsisimba. Mainam ito para tuluyang MATUPAD ang mga WINIKA ni HESUS na:

   "Ang kapangyarihan ng Hades ay hindi mananaig" sa KANIYANG IGLESIA.

   Ikaw, naging masama kang kaanib ng tunay na Iglesia kaya bilang katuparan sa mga winika ni Hesus, hinayaan niyang umalis ka sa kanyang tunay na Iglesia sapagkat HINDI KA NAMUMUNGA ng maganda kundi kabuktutan...

   Purihin ang Dios na buhay sapagkat NAGKAKATOTOO lahat ang mga WINIKA niya sa Banal na Kasulatan....

   Pero kung gusto mo pang bumalik sa KANIYANG IGLESIA you are still most welcome pero walang sapilitan...

   Delete
  3. Inaano ba kayo ng INC? HA? Walang pakielamanan pede? ALAM NIYO YUNG OFFENSIVE? Eh kun kami kaya magsabe ng ganyan sa inyo? Ano kaya mararamdaman niyo? HA?! And hindi po Dynasty ang mga Manalo. Sila lang ang namumuno. Pakielam niyo ba? Inggit kayo? Gumaya kayo. Pshh. Ganyan pala ang mga katoliko. Tsk tsk. Hindi sila nararapat na mapunta sa heaven. Doon kayo nararapat sa hell. You're so Pathetic. Insecure people. Pshh.

   Delete
  4. Oy IPOKRITONG kaanib ng INC ni Manalo, heto ang inyong OPISYAL na paglalahad ng inyong OFFENSIVE at "PAKIKIALAM" sa amin:

   Basahin mo!!!!

   1- PASUGO Disyembre 1965, p. 5:
   “Kaninong Ministro kung ganyan ang mga Paring Katoliko? Mga Ministro ni Satanas na Diablo."

   2- PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
   “Mga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios."

   3- PASUGO Agosto 1962, p. 9:
   “Kaya ang tunay na anti-Cristo, ang mga Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang tunay na ampon ng anti-Cristo ay ang mga Katoliko.”

   4- PASUGO Oktubre 1956, p. 1:
   “Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo."

   Maghanap ka nga sa aming OPISYAL na documento kung may makita kang PANG-AALISPUSTA sa inyo at sa iba pang mga paniniwala?

   MGA IPOKRITO!! Sugo nga kayo ng inyong Lust Messenger!

   Delete
 22. Anonymous ikaw naman ba yan?
  oh kung sino kaman pls. follow the instructions!

  Hahah I agree Catholic defender,
  brainwashed siya! Capital letters... parang galit. hehe

  Anonymous said...

  MARAMI TALAGANG TAO ANG NABULAG ANG NAGING BINGI NA SA KATOTOHANAN. KUNG HINDI PA NINYO MAUNAWAAN ANG IGLESIA NI CRISTO PATULOY LANG KAYONG MAGSURI.

  My Answer:
  we understand every bit of your unbiblical doctrines. kung sa research it is just an assumption. We decided to stay in the Catholic Church because of the apostolic roots and biblical teachings that you don't have.
  Anung suri? hahahah don't ever fool us. Nagsuri na kami but it still leads us to the Catholic Church.

  ANG DIYOS ANG TUMATAWAG SA MGA TAO NA MALILIGTAS. NAWA AY MATAWAG RIN KAYO UPANG MAKASAMA RIN NAMIN KAYO SA KALIGTASAN PAGDATING NG ARAW NG PAGHUHUKOM.

  My Answer:. You guys thought us LIES and DECEITS. How come that you said we can be saved by joining the Manalonian Cult?
  We believe that in good works or deeds can be an integral part of salvation.

  HUWAG SANA NINYONG TULUTAN NA PAG DUMATING NA ANG ARAW NA IYON AY NARIYAN PA KAYO SA MALI AT SAKA LANG NINYO MAUUNAWAAN NA TAMA ANG IGLESIA NI CRISTO NGUNIT HULI NA ANG LAHAT.

  My Answer:
  TOO LATE? ano ba naman? may chance pa kayong umanib sa Santa Iglesia Katolika. We are in the right path. And I don't believe in your business Ministers the Manalos.

  SALAMAT SA INYONG LAHAT.
  My. Answer:
  Salamat din sayo. Kahit hindi mo inilagay ang name mo hahahaha.

  ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO KAHIT ANU PA ANG SABIHIN AT IPARATANG NINYO AY PANATAG PA RIN ANG AMING KALOOBAN SAPAGKAT MAY MAGSASANGGALANG SA AMIN.

  My Answer:
  Ang tunay na Iglesia ni Cristo sam simula pa lamang ay ang Iglesia Katolica!. Sinabi sa PASUGO niyo.
  At kahit anu man ang sabihin mo, we have reached many challenges but never failed to fall down. from the persecutions of the 1st Christians to the crusades to the reformation, wars and until now.

  PANATAG KAMING MAGLILINGKOD SA TUNAY NA DIYOS. PANATAG KAMING MAGHIHINTAY NG KALIGTASAN.

  My answer: Panatag talaga kayo kung aaminin ninyo ang kamali-an na ginawa ng mga miyembro't ministro ng INC.

  ReplyDelete
 23. (REPOST)
  keb_17 said:
  1.) May isang Diyos
  > FATHER, SON, HOLY SPIRIT ONE GOD. NOT ONLY THE FATHER IS GOD BUT THE SON JESUS CHRIST AND THE HOLY SPIRIT AS WELL.

  *** may isang diyos pero tatlo na binanggit mo,,


  SHIELD OF THE TRINITY
  THE FATHER IS GOD
  THE FATHER IS NOT THE SON
  THE FATHER IS NOT THE HOLY SPIRIT
  THE SON IS GOD
  THE SON IS NOT THE FATHER
  THE SON IS NOT THE HOLY SPIRIT
  THE HOLY SPIRIT IS GOD
  THE HOLY SPIRIT IS NOT THE FATHER
  THE HOLY SPIRIT IS NOT THE SON

  *****have a proof that Christ and the holy spirit are also God,, have a verse?


  2.) May isang Tagapamagitan sa Diyos at sa Mga Tao
  > YES THERE IS THE SAINTS AND THE BLESSED VIRGIN MARY, THEY ARE OUR INTERCESSORS AND JESUS CHRIST AS GOD AND MAN.

  ****alam mo na pala n may isang tga pamagitan,, bakit kalakip p si maria at mga santos,,


  3.) May isang Pangalan
  > ROMAN CATHOLIC CHURCH


  *****hanapin mo sa biblia ang katolika,,,


  4.) May Hula (Prophecy)
  >ANONG HULA? THERE'S NO SUCH THING IN THE BIBLE THAT CHRIST AND THE OLD TESTAMENT PROPHETS PROPHESIED THAT A NEW CHURCH WILL EMERGE DUE TO THE APOSTASY OF THE CATHOLIC CHURCH. RIDICULOUS DOCTRINE YOU HAVE THERE. YOU ARE MAKING CHRIST A LIAR.

  *****matuto kang magbasa ng biblia para malaman mo : )


  5.) May Sugo (Messenger)
  > ON THE LAST DAYS FALSE PROPHETS WILL COME. AND MANALO IS ONE OF THEM.HE IS NOT EVEN BAPTIZED AS AN INC.

  ******yes,, all messengers are prophesied,, its all in the holy scriptures.

  ReplyDelete
 24. Why comment in a "nonsense blog"? O kabaliktaran ang ibig mong sabhin?

  ReplyDelete
  Replies
  1. nag aantanda ka ba? buti pa kayo nakuhanan nyo ng litrato si cristo.. hehehehe kasi lahat na ,ang ng makita nyo na may mukha or imahi sa ulap o kung saan man na may bigote diyos nyo na raw, minsan nga nakitaan pa ng imahe na may bigote yung tae ng kalabaw mantakin nyo ba naman na luhuran at pag dalanginan dahil si cristo raw yun? nakupo! kaawa awa. sumasamba sa bato sa kahoy sa larawan , yan ba ang tunay na pag kilala sa iisang diyos? galing kasi ako sa pag kakatoliko lumaki akong nag sisimba din pero wala naman sapat na pag papaliwanag tungkol sa pag kakatoliko. kundi sa simbahan may nag te text, maiigsing kasuotan. lahat ng malalaswa andyan... masakit na katutuhanan pero totoo,, in just 32 year. naka sumpong ako ng tunay na aral.. bago tayo mag banggit ng malalalim na bersikolo . isipin muna natin.. dapat ba tayo sumamba sa mga kahoy? larawan kuno ni cristo , sigurado ba kau sa hitsura ni cristo at yun ang mga nasa larawan? dahil ito rin dati ang paniniwala ko niluluhuran ko. pero kasuklam suklam! dahil para sa akin ang tunay na
   pag kilala sa diyos ay ang pag kilala sa kanya mula sa puso kasama na ang pag gawa...

   Delete
  2. Ang Cristo namin may ANYO.

   Kayo TAO nga pero WALANG ANYO?

   Delete
 25. ahehehe, ang laki ng prob ng mga chatolic noh????? di lang ganyan problema kinakaharap niyu mga kaibigan... anyways dont worry sabihin niyu gusto niyu di namin kayu papatulan dahil mahal na mahal namin ang mga katulad niyu.. mas lalu kaming lumalakas.. anyways yung prob niyu about sa mga stickers na nakadikit sa mga sasakyan, parti lang yan ng aming kapatiran, example. ako may ganyan akong sticker na ganun may makita akong ibang car na meron nun means kapatid ko siya.. anyways kahit paano ko ipaliwanag di niyu rin iintindihin. gawin niyu nalang gusto niyu... iligtas nawa kayo ng dios niy0/.

  ReplyDelete
 26. Kayo ang malaking problema. Pati ba naman bansang italy gusto niyo nang sakupin at least kahit sa pangarap lang.

  at isa pang malaking problema niyo wala kayong mapigang sagot mula sa inyong central kaya hindi mo rin masagot ang mga sinasabi dito ni catholic defender.

  At talagang ligtas kami ng Dios namin dahil kilala namin siya. Kayo maliligtas ba kayo ni Felix manalo na inyong tinuturing na dios?

  ReplyDelete
  Replies
  1. hindi po namin sinasakop ang italya ano kami allien?
   marunong po ba kayong mag basa ? IGLESIA NI CRISTO hindi manalo .
   o cge liligtas na kayo ng dios nyo sana po walng mag aaway ksi parepareho po tyong nanalig sa dios sana po respituhin nio nalng ang anu ang meron kami PD!!

   Delete
  2. Hindi kay Cristo ang INC. Ito'y pag-aari ni manalo. Kaya dapat lang, kung sino ang NAGTATAG sa kanya rin ang ITINATAG..

   PASUGO Hulyo 1952, p. 4:“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

   IGLESIA NI MANALO nga!

   Delete
 27. Hay nku kayo talagang mga Catholic Defender wag kayong mainis. ok? Basahin nyo nalang sa Bibliya ang Roma16:16. kahit ilang ulit pa naming sabihin na hindi Iglesia Ni Manalo Kundi Iglesia Ni Cristo. Ang tunay na relihiyon at ang tanging maliligtas pagdating ng paghuhukom.Lahat ng sinasabi nyong pagmamaliit sa amin, ay lalo pang nagpapalakas sa amin kasi We Are As one....Ang Tunay na Iglesia ni Cristo ay mapagkumbaba at hindi naiinis kundi lalong tumatatag.Tanong ko lang,
  makikita ba sa bibliya na ang tunay na relihiyon ay Iglesia katolika? Ibigay ang sagot.

  ReplyDelete
 28. buraiyan619
  sigurado ka ba sa mga sinasagot mo?
  Your INC doctrines are not official.It seems that you can't really comprehend and understand well.
  Their lies and deceitful teachings are corrupting your mind.

  and then you are saying *****have a proof that Christ and the holy spirit are also God,, have a verse?

  There are many proof that Jesus and the Holy Spirit is God.
  Gospel of John proves that Jesus is God
  "In the Beginning was the word and word was with God and the Word was God"
  "No one has ever seen God except the Son who is the same as GOD.
  "We don't hate you because of your deeds but because you are making your self God"
  "My Lord and My God"
  These are some proofs that Jesus is God
  and For the Holy Spirit a more specific verse is given John 15:26
  " From the Father,I will send you the Spirit that tells the truth about God. When this Helper has come from the Father, HE will be my
  witness."
  See Jesus calls the Holy Spirit HE. It means a person. And the Holy Spirit is God.

  ****alam mo na pala n may isang tga pamagitan,, bakit kalakip p si maria at mga santos,,
  .Sa palagay mo sino? si Manalo? Saints and Mary the Mother of Christ the perfect intercessor between God and Man.
  And Pari ay isa rin sa intercessor between God and Man. during the Mass he acts as a mediator.

  *****hanapin mo sa biblia ang katolika,,,
  Nahanap ko na. eto. It is Written in Greek not in Tagalog or English
  For the name of the CHURCH, it's all there in the Bible.

  LUKE 4:14 " .. Ho Galalaia kai pheme exerchatomai KATH'OLES"
  LUKE 8:39 "Apelthen KATH'OLES ten polin..."
  LUKE 23:5 "Anaseis ton laos didasko KATH'OLES"
  ACTS 9:41 "Gnotos de egeneto KATH'OLES"
  ACTS 10:32 "Hemeis oidate ho genomenon rhema KATH'OLES"
  ACTS 4:18 "Kai kelasantes autos pareggeilan to KATH'OLOU..."
  and the most significant is,
  ACTS 9:31 "He men oun EKKLESIA KATH'OLES ..." - the Church is called "CHURCH THROUGH OUT" in greek, "EKKLESIA KATH'OLES" (KATA + HOLOS = KATHOLIKOS). (Source: The Splendor of the Church)

  *****matuto kang magbasa ng biblia para malaman mo : )
  > Ikaw ang dapat ma tutong mag basa ng Biblya kasi pinag hirapan namin yan para ma buo. According to History we compiled the Bible not Iglesia ni Crito. INC never allows their memebers to read the Bible according to sources. Since you have no official doctrines.


  ******yes,, all messengers are prophesied,, its all in the holy scriptures.

  > All messengers? Kahit si Joseph Smith at Ellen Gould White hinula? This is a Lie. Even Manalo was never ever prophesied by Jesus Christ to build the INC. And you your self can never prove it.
  And then you are saying that Prophet Isaiah Prophesied Manalo and chosen the Philippines? It a lie! Prophet Isaiah tells about gathering the children of God to be united as one.

  ReplyDelete
 29. Puro kayo paninira sa INC ne hindi nyo nga alam ang tunay na relihiyon... sa bagay kung ugali nyo nga ang manira bagay din sa relihiyon nyo.. Matuto na sana kayong mag isip na ang manira ng kapwa ay masama. Tahimik lang kaming mga INC tapos sinisiraan nyo!! Aminin Nyo nalang Na INSECURE kayo kasi lalong lumalakas ang INC at tumatatag ni hindi nyo nga nagawang paghiwalayin at wasakin kundi lalo pa kaming tumatatag sa pang aapi nyo..

  ReplyDelete
 30. You cannot fool us anymore milzir. What is written in Romans 16:16 is "churches of Christ" NOT "Church of Christ". But please do not rejoice with that verse because your church is registered in tagalog "Iglesia ni Cristo" and nowhere it can stand alone in other languages.

  Read all my tags about IGLESIA NI CRISTO so you will know more about how you were deceived by your ministers.

  ReplyDelete
 31. milzir, bago mo kami pagbintangang "naninira" sa inyo, tingnan mo muna ang inyong Fundamental Teachings na puno ng paninira sa Iglesia Katolika.

  Baka nakalimutan mo na ang katuruan ng INC ay nakatungtong sa katuruan ng Iglesia Katolika. Ang sinasabi ng mga Ministro niyo ay "Mali ang mga Katoliko kaya tama tayo." Anong klaseng pagtuturo yan?!!!

  Basahin mo ha:

  1- PASUGO Disyembre 1965, p. 5:
  “Kaninong Ministro kung ganyan ang mga Paring Katoliko? Mga Ministro ni Satanas na Diablo."

  2- PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
  “Mga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios."

  3- PASUGO Agosto 1962, p. 9:
  “Kaya ang tunay na anti-Cristo, ang mga Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang tunay na ampon ng anti-Cristo ay ang mga Katoliko.”

  4- PASUGO Oktubre 1956, p. 1:
  “Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo."

  Sinong nanira, kami ba o kayo? Mismong ang inyong "Lust Messenger" ang nanguna!!! Ipinagtatanggol lamang namin ang Iglesiang tatag ni Cristo!

  ReplyDelete
 32. Huwag kang magalit ok Be calm kung baga. Sa totoo lang po naaawa po talaga ako sa inyo kasi hindi nyo alam ang katotohan, nais ko man po kayong tulungan pero kayo po ang hindi. Malapit na ang araw ng paghuhukom, natupad na ang hula ng kasulatan pwera nalang kung hindi nyo alam... Sana ngay matulungan namin kayo na mamulat na sa katotohanan. Balewala sa amin yang mga sinasabi nyo. Paalaala lang kapatid, sabihin nyo mang mas naninira kami, pero ang katotohanan lamang po ang aming ipinahahatid sa inyo. Magsabi man kayo ng mga masasakit na salita, well thanks a lot po sa inyo. Salamat din sa impormasyong ibinigay mo, atleast kahit papaano ay binigyang pansin mo talaga ang aming relihiyon, may pagsusuri kang ginagawa pero kulang nga lang kasi puro mali ang nakuha mo eh,marami kasing naninira sa amin kaya siguro nagkamali ka ng impormasyon. ok lang po yan Nobody's perfect naman eh. Pwede po bang mas laliman mo pa ng sa ganun eh malaman mo talaga ang tunay at sanay may panahon pa. Kung nakita nyo man po ang mga maling alituntunin sa amin, ay bunga lamang po yan ng paninira sa amin, alam nyo naman po na ang diablo ay ginagawa talaga ang lahat upang siraan kami. Sabihihn nyo nalang po ang gusto nyong sabihin at kung may time kayo na na dumalo sa aming pamamahayag
  ay welcome po kayo na alamin kung ano talaga ang aming mga aral. Ok lang po kung sabihan nyo ako ng masasakit na salita... salamat po uli....

  ReplyDelete
 33. Kung Churches of Christ in English, Eh basahin mo kaya in Tagalog or Bisaya! ROma16:16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. ... Pakibigay lang din po ang verse ninyo kung saan makikita sa bibliya ang Iglesia Katolika... salamat

  ReplyDelete
 34. milzir, ibaling mo na lang awa mo sa iyong kaluluwa. Don't worry about us, di naman kami galit. Ang pagtatanggol sa Inang Santa Iglesia ay hindi kinakailangang magalit. Kaya't kung pwede huwag mo nang ipagduldulang "galit" kami ok.

  Halatang ikaw ang may galit sa puso. Hindi ba't umalis ka sa pagka-Katoliko kamo? At anong kabutihan ang napala mo? Hindi ba't itinuturo sa inyong mga "walang alam sa pagka-Katoliko" na KAMUHIAN at ITAKWIL ang mga Katoliko at ng kanyang mga gawa?

  Sino ngayon ang nagtuturo ng GALIT at hindi pagmamahal? Kami ba o ang kulto mo?

  Totoo po yon, ang mga hula ay natupad kay Felix Manalo. Ang pagdating ng MANLILINLANG ay naganap na kay Felix Manalo. Ito'y hudyat ng malapit na pagdating ni Cristo. Pero sa aming mga tunay na Kristiano, hindi mahalaga sa amin kung darating si Cristo mamaya o bukas o sa isang buwan. Ang pananatiling GISING sa pananampalataya at hindi PAGTANGAY ng ANTI-KRISTO ay isang magandang halimbawa ng PAGMAMATIAG.

  Ikaw, nahuli ka ng INC na tulog na walang alam sa pananampalatayang Katoliko kaya natangay ka ng agos. Purihin ang Dios at may 1.6 billion pang tao na hindi nabobola ni Felix Manalo. Sa katunayan halos wala pang 5 milyon ang inyong kaanib. Mas marami pa yata ang mga Muslim sa Pinas kaysa sa mga INC.

  Saan naging MALI ang aking pagsusuri? Kayo ba, mayron ba kayong OPISYAL na paliwanag tungkol sa mga kulay at ayos ng kulay sa inyong bandila? Alin ang mas mali, ang merong paliwanag o ang hokus pokus at tinatagong mga katuruan sa Central? Ang pagsusuri ay dapat inilalantad, hindi itinatago. Mayron bang taong nagtatago ng liwanag sa ilalim ng mesa? Kayo un sa INC, itinatago sa cabinet ang ilaw kaya puro kadiliman ang umiiral.

  Kung mali man ang impormasyon ko, may SUGGESTION ka bang mas tama?

  Wala!

  Pumunta ka lang dito dala ang dila at bibig mo pero wala ka namang maibigay ng link or quote man lang galing sa magasin niyo. Ang problema sa inyo kasi puro lang kayo salita pero walang laman.

  Ang inyong mga ARAL sa INc ay bunga ng PAGKAMUHI sa KATOLIKO at sa mga KATOLIKO. Ito ang FOUNDATION lahat ng inyong katuruan. Without the Catholic Church, INC teachings cannot stand.

  Your ministers tried to demonize the Church so they can prove theirs is right. "Tama kami kasi mali sila" that's the line of reasoning ng mga INC paid ministers niyo.

  Para naman may magawa ka, heto ang OFFICIAL CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH directly taken from the official site of the VATICAN STATE!

  Meron ba kayo nun?

  Lastly, huwag kang magmukhang "victim" dito. Kami ang biktima ng inyong panlilinlang. Hindi ka siguro nagbabasa ano? Kailangan ko pa bang ulitin ang mga galit na itinuro ng inyong "sugo" raw?

  Uulitin ko, baka sakaling IGNORE mo eh.. tipikal na INC thing...

  Basahin mo ha:

  1- PASUGO Disyembre 1965, p. 5:
  “Kaninong Ministro kung ganyan ang mga Paring Katoliko? Mga Ministro ni Satanas na Diablo."

  2- PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
  “Mga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios."

  3- PASUGO Agosto 1962, p. 9:
  “Kaya ang tunay na anti-Cristo, ang mga Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang tunay na ampon ng anti-Cristo ay ang mga Katoliko.”

  4- PASUGO Oktubre 1956, p. 1:
  “Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo."

  ReplyDelete
 35. Replies
  1. kumusta po kayo... mga tagapagtanggol ng iglesia katolika apostolica romana na sumasamba sa napakaraming diyos, bigyan ko kayo puhunan para gawing mall ang simbahan ninyo dami na kasi nagbebenta ginawa ng pugad ng mga gawang kahalayan at magnanakaw... sabagay san nga ba napupunta ang mga salaping nibibigay ng mga kaanib ninyo??? sa pagpapagawa ng mga kahoy na rebulto na pwede ding ipanggatong??? na sya ninyo namang sinasamba / niluluhuran. sana'y maliwanagan din kayo na tuluyang mawala sa inyo ang sumpong ng pagkakabulag sa inyo ng mga bulaang propeta.. pagkat ang pagaaral ng mga salita ng diyos ay itinago sa lihim ng panahon magpakailanman.

   Delete
  2. Ginoong Dan Bautista, Maraming salamat naman at BAUTISTA ang inyong apelyido. Halatang DATI kayong KATOLIKO pero ngayon ay nakikipaglokohan sa Iglesia ni Manalo.

   Hindi po lahat ng KATOLIKO ay ROMANO kaya taliwas na naman sa katotohanan ang iyong mga pasaring.

   Kumusta naman ang REBULTO ni Felix Manalo sa central? Balita namin iniiputan daw ng mga ibon ang rebulto ni Felix at panay ang linis ng mga kaanib sa kanyang REBULTO. Hindi nga raw sinasamba pero kung iingatan nila ang REBULTO ni FELIX MANALO ay animo'y dios.

   Mga ipokrito po ang tawag doon. Ginoong Bautista, galing po kay SAN JUAN BAUSTISTA ang iyong apelyido, at wala pong kinalaman ang INC ni Manalo kung bakit naging BAUTISTA ang inyong pangalan.

   See, nakakabit pa rin sa apelyido niyo ang pagiging KATOLIKO niyo..


   Lalo na si FELIX MANALO, pangalan niya itong bigay noong siya'y BINYAGAN sa IGLESIA KATOLIKA. Pero hanggang ngayon BITBIT pa rin ni FELIX ang kanyang PANGALANG KATOLIKO...

   May pangalan bang binigay ang INC ni Manalo?

   Wala! hehehehe

   Delete
 36. Anonymous... the best answer "tsk.. tsk". Maingay pa ang butiki sa sagot ng Central niyo dahil wala silang official teachings available for public opinion!

  ReplyDelete
 37. To whom it may concern,
  I am Daniel, and I belong to the CHURCH OF CHRIST. I just want to tell you that it is CLEARLY written in Romans 16: 16 that: "Greet one another with a holy kiss. The CHURCHES OF CHRIST greet you"("Mag batian kayou ng Banal na halik. Ang lahat ng IGLESIA NI CRISTO ay bumabati sa inyo")But you catholics, I bat you dont know that the real name of your church is IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA. And I know that you are the one who is jealous, you were not promised the ETERNAL LIFE. Unlike us, we are promised with ETERNAL LIFE because it is written in JOHN 3: 16 that: "For GOD so LOVED that world that HE gaved HIS only BEGOTTEN SON, that whosoever BELEIVEth in HIM shall not perish but have EVERLASTING LIFE". The Heart of the bible is the Primary reason why our church was named IGLESIA NI CRISTO beacause we belive in HIM.

  Sorry, but we don't like to confront you. It is again CLEARLY written in MATTHEW 5: 44 that: "But I say to you, Love your enemies, Bless those who curse you, do good to those who hate you, and Pray for those who spitefully use you and presecute you"

  ReplyDelete
  Replies
  1. "the churches of Christ greet YOU (ang mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa INYO).

   Sino ang tinutukoy ni Sa Pablo na YOU (o INYO)?

   Iglesia ni Cristo ba sa Pinas?

   Noooooo!

   "all the churches of Christ greet YOU CHURCH OF ROME"

   "ang lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa INYO IGLESIA SA ROMA!!!"

   Get's mo na?

   Kaya pala, SULAT ni APOSTOL San Pablo sa mga taga-ROMA!!! At binabati raw ng LAHT NG MGA IGLESIA ni CRISTO ang IGLESIA SA ROMA...

   Bakit kaya hindi bumabati ang "Iglesia ni Cristo" na tatag ni FYM?

   Peke kasi!

   Delete
 38. I'm just wondering why Eduardo Manalo is still hiding from the chambers of his grandpa's INC?
  Why won't he get out and show his face in front of the Public?
  Almost everyday we can see the Pope in action why not Eduardo Manalo?

  ReplyDelete
 39. Di ba sabi nyo "Purihin si Cristo Hesus. Narito po SIMBOLONG makakapagligtas sa atin! At yon ay ang Krus. Tanong ko lang, sabi nyo na ang krus ay makakapagliligtas sa inyo dahil doon namatay si Hesus, Paano kung sa baril sya namatay? E di sa baril din kayo maliligtas?

  ReplyDelete
  Replies
  1. wahahah tomoh :D

   Delete
  2. Kaya pala TULISAN ang inyong mga bahay sambahan kasi sa TULIS kayo sumasamba hehehe..

   Ang alam naming tulis ay may sungay!!!

   Tomoh...

   Delete
 40. Basahin mo ito ng maigi ha: http://readmeinc.blogspot.com/2010/01/catholic-church-is-church-of-christ-in.html


  http://readmeinc.blogspot.com/2009/12/original-church.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Di po kami nagbabasa ng basura.

   Delete
 41. To whom it may concern,
  >YES WE ARE ALL CONCERNED IN DEFENDING THE HOLY MOTHER CHURCH, THE BRIDE OF THE LORD, THE CATHOLIC CHURCH

  I am Daniel,
  > HELLO DANIEL!

  and I belong to the CHURCH OF CHRIST.
  > INC KA o Church of Christ ng isang Protestant group na itinatag sa US? Marami ang Pangalang Church of Christ, ang Iglesia ni Cristo ay Iglesia ni Cristo according sa registration ni Manalo, hindi Chruch of Christ kinopya niyo lang yon.

  I just want to tell you that it is CLEARLY written in Romans 16: 16 that: "Greet one another with a holy kiss. The CHURCHES OF CHRIST greet you"("Mag batian kayou ng Banal na halik. Ang lahat ng IGLESIA NI CRISTO ay bumabati sa inyo")
  > Can you please read it well Romans 16:16?
  it says churches of Christ, it is a plural form not singular, even you will ask a thousands of English teacher they will tell you it is plural. and DOES IT RELATE TO YOUR IGLESIA NI CRISTO OF FELIX "The Sugo" MANALO which is established in 1914??? Would you tell me that St. Paul refers it to the INC 1914 in Quezon City?
  churches to be exact even the Bible tells us it is a plural form. Put this in your mind the churches being referred here are the Churches built by Christ through his disciples not your INC 1914!.

  But you catholics, I bat you dont know that the real name of your church is IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA. And I know that you are the one who is jealous,
  > The name of our Church can be found in the Bible, you read it in the Greek version! Catholic Means Universal, throughout, all...etc
  Kahit sa ibang sulok ng daigdig sa mga bukid merong Katoliko. Eh Kayo sa mga Arab countries or Muslim republics merong INC? WALA! Tell you what we are never jealous all the time. Your INC attacks prove that they are jealous.

  you were not promised the ETERNAL LIFE.
  > You you look at that. The Bride of Christ according to the Revelation is the Roman Catholic Church, which Christ's promised to save.

  Unlike us, we are promised with ETERNAL LIFE because it is written in JOHN 3: 16 that: "For GOD so LOVED that world that HE gaved HIS only BEGOTTEN SON, that whosoever BELEIVEth in HIM shall not perish but have EVERLASTING LIFE"
  The Heart of the bible is the Primary reason why our church was named IGLESIA NI CRISTO beacause we belive in HIM.
  > How come you are judging us? God's love is eternal for he said, "Everybody is welcome at my Father's Table" The Roman Catholic Church is the Church owned by Christ. You INC is owned by Manalo. You have no official doctrines,there are many contradictions according to your PASUGO magazine. How come that your Church is named Iglesia ni Cristo not Iglesia ni Manalo.

  Sorry, but we don't like to confront you. It is again CLEARLY written in MATTHEW 5: 44 that: "But I say to you, Love your enemies, Bless those who curse you, do good to those who hate you, and Pray for those who spitefully use you and presecute you"

  > No matter what you say We are also being persecuted deeply by INC, but without our Doctrine your INC will not build their teachings. But until now we continue to open our doors to the people who are willing to come home even those who are anti-catholic and enemies of the Church. We work for peace but INC don't work for it.

  ReplyDelete
 42. REPOST
  Anonymous said...
  Di ba sabi nyo "Purihin si Cristo Hesus. Narito po SIMBOLONG makakapagligtas sa atin! At yon ay ang Krus. Tanong ko lang, sabi nyo na ang krus ay makakapagliligtas sa inyo dahil doon namatay si Hesus, Paano kung sa baril sya namatay? E di sa baril din kayo maliligtas?
  _______
  > Ang pilosopo mo. Merong bang baril sa panahon ng mga Romano? Please use your common sense!

  Iglesia ni Cristo Hates the Cross why? Because it is idolatry. But wait why they have Statues of Manalo and Pictures of their Corporate minister? Remember with out the Cross the sins are not been paid. God chose crucifixion because it is the most painful and embarrassing form of death until today. Christ died in this way because he really loves us. The devil hates the Cross keep that in mind. And the Bible tells us because of the Cross we are redeemed. At bakit tutol ka dito? therefore you are against the words of the Bible.

  ReplyDelete
 43. @milzir

  Naniniwala ka ba diyan sa mga sinasabi ni READMEINC?
  .Puro yan paninira laban sa Simbahang Katoliko.
  It is filled up with ridiculous informations and purely anti catholic

  ReplyDelete
  Replies
  1. Di kami SCAVENGERS at di kami nagbabasa ng BASURA.

   Delete
 44. Anonymous said...
  To whom it may concern,
  I am Daniel, and I belong to the CHURCH OF CHRIST. I just want to tell you that it is CLEARLY written in Romans 16: 16 that: "Greet one another with a holy kiss. The CHURCHES OF CHRIST greet you"("Mag batian kayou ng Banal na halik. Ang lahat ng IGLESIA NI CRISTO ay bumabati sa inyo")But you catholics, I bat you dont know that the real name of your church is IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA. And I know that you are the one who is jealous, you were not promised the ETERNAL LIFE. Unlike us, we are promised with ETERNAL LIFE because it is written in JOHN 3: 16 that: "For GOD so LOVED that world that HE gaved HIS only BEGOTTEN SON, that whosoever BELEIVEth in HIM shall not perish but have EVERLASTING LIFE". The Heart of the bible is the Primary reason why our church was named IGLESIA NI CRISTO beacause we belive in HIM.

  Sorry, but we don't like to confront you. It is again CLEARLY written in MATTHEW 5: 44 that: "But I say to you, Love your enemies, Bless those who curse you, do good to those who hate you, and Pray for those who spitefully use you and presecute you"

  CD200O said...
  Kung maaari, huwag mo nang dagdagan pa ang kahihiyan ng inyong iglesia. Mag-quote ka nga lang ng Bible dapat, exacto kung ano ang nakasulat. Kaya't huwag mong ipagpalagay na "IGLESIA NI CRISTO" ang nakasulat sa Banal na Aklat kundi "mga iglesia ni Cristo" kaya lalabas na hindi ito proper noun kundi COMMON NOUN.

  Have you love Catholics as your enemies? No!
  Did you offer them help when they need it? No.
  Are Catholics entitled in your INC housing project? No.
  Do your EDUARDO MANALO visit the Vatican and make peace with the Pope? No!

  so what are you talking about? You're just quoting the bible for your own convenience but in truth, you hated anyone not belonging to your cult!!!

  ReplyDelete
 45. Magandang gabi po. Nais ko lang sanang ipabatid sa lahat na hindi po tayo dito magkakaaway at sa tingin ko po na nagiging ugat po ng mga pagtatalo ay kakulangan po ng kaalaman. Sa mga kababayan po naming katoliko, inaanyayahan po namin kayong magsuri sa mga aral namin at sa mga bagay-bagay pa na inyong gustong malaman. hindi po sa paraan ng sariling pagkaunawa o interpretasyon ninyo o sa mga sabi-sabi kundi magmula mismo sa mga ministro o manggagawa ng Iglesia. Maraming Salamat po.

  ReplyDelete
 46. Sa maga kababayan po naming mga Manalistas, ang dahilang po ng pag-aaway away ng mga tao ay ang sadyang kawalan ng opisyal na paliwanag tungkol sa mga bagay-bagay katulad na lamang ng sobrang sikreto ng mga aral INC.

  Inaanyayahan po namin kayong magsuri at alamin ang OPISYAL na katuruan ng Iglesia Katolika, hindi ang inyong mga kamang-mangan. Iniimbithanan rin namin si Eduardo Manalo na magtungo sa Vatican at humingi ng sorry sa Santo Papa sa pagsasabing siya'y ANTI-CRISTO. Hinihingi rin namin sa pamunuan ng INC na alisin lahat sa kanilang mga pangangaral ang laban sa Iglesia Katolika at sa mga Katoliko. Humingi rin siya ng tawad sa laht ng mga nailathala nilang mga paninira sa mga Katoliko sa Pasugo, TV at sa radio.

  At para maiwasan po ang pagkakaroon ng "sariling pagkaunawa o interpretasyon" at mga "sabi-sabi" ay hikayatin po ninyo ang inyong Central na ilabas sa publiko ang opisyal na katuruan ng INC, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng OFFICIAL WEBSITE at siguro ilimbag sa pamamagitan ng aklat lahat ng mga katuruan ng INC, isalin ito sa wikang Inggles, Tagalog at iba pang wika para makita at matalakay ng mga NAGSUSURI ang inyong mga aral.

  Maraming salamat din po!

  ReplyDelete
 47. Para sa lahat ng CFD...magandang hapon sa inyo..!!

  Ang pamamahala ng IGlesia ni Cristo ay hindi humingi ng SORRY sa santo papa ng roma...kung tutuusin kau dapat ang humingi ng paatawad sa lahat ng iglesia ni Cristo,dahil ang aral na inyong pina-iiral sa boung CFD ay puro kasinungalingan,sapagkat ang inyong mga aral na sinampalatayanan ay wala sa biblia...

  pinaniniwalaan din ninyong mga CFD na ang lahat ng santo na inyong sinsamba ay ito umanu ang kumakatawan sa kay Cristo,kung gayun kayung mga CFD ay sumasamba sa larawan hindi kayo sumasamba sa tunay na DIYOS imbis na ang ang lumalang ang inyong sambahin ay pinalitan ninyo siya ng larawan....

  sa ganyan bang klasing pagsamba ay natutuwa ba ang ating panginoong DIYOS...
  *May pahayag ang biblia tungkol sa mga taong sumasamba sa larawan.....basahin ninyo ang nakasulat sa aklat ng EXODO 20:1-5....
  AT baka sabihin niyo rin na yan lang ang prueba na bawal sambahin ang larawan o di kaya'y rebulto..
  *basahin ninyo ang nakasulat sa aklat ng ROMA 1:21-25 at sa aklat ng DEUTERONOMIO 5:6 "Ako ang Panginoon mong Dios na naglabas sa iyo sa Egipto, sa lupain ng pagkaalipin 7 "Huwag kang magkakaroon ng ibang dios sa harap ko. 8 "Huwag kayong GAGAWA para sa inyo ng LARAWAN ng anuman nasa langit o nasa lupa o nasa langit.


  PERO baka sabihin ninyo na "nagmimilagro ang mga ito kaya namin sinampalatayan ito"?at ang ilan sa inyo ay takot na makasira kau ng rebulto o larawan dahil baka kau parurusahan ng mga ito...?kailangan ba talagang katakotan o paniwalaan ang mga larawan na inyung sinasamba?
  *May sagot ang biblia tungkol sa mga bagay na iyan..?Basahin ninyo ang nakasulat sa aklat ng mga AWIT O SALMO 115:3-7...

  AT sinasabi niyo rin na kung ang isang pangkatang relihiyon ay maraming kaanib o memebro ay ito umano ang tunay na relihiyon,ngunit kung ibabasi ito sa banal na kasulatan ay may pahayag kayung mababasa,basahin ninyo ang nakasulat sa MATEO 7:13-14..

  ReplyDelete
 48. For a million times! Hindi kami sumasamba sa mga larawan. Hanapin mo yan sa Katekismo namin kung naka sulat. You accuse Catholics of the Doctrines we don't really have and the practices that you don't really understand.
  We make images because it is God's commandments to the Jewish people to make statues of angels, heavenly objects...etc to design the temple with beauty.But we don't worship it. All of these practices can be traced in the Old Testament.
  Just like we make statues of our heroes and we honor them because of their contribution in our country.

  ReplyDelete
 49. @milzir,

  Ang paghingi ng tawad ay hindi sapilitan. Kung sa tingin niyo ay walang pagkakamali si Felix Manalo sa pagsabing kay Satanas ang Iglesia Katolika, hindi ko rin maunawaan kung bakit sinasabi niyo rin sa pasugo na si Cristo ang tunay na nagtatag sa Iglesia Katolika "na sa paumpisa ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo."

  Ang pinaghihimutok ng butsi mo ay ang katotohanang ang Biblia ay hindi galing sa INC kundi sa Katoliko at dahil sa Iglesiang ito ay nagkaroon ng katuruan tungkol kay Cristo Hesus, isang bagay na hindi nagawa ni Felix Manalo. Tutal ano naman ang inaasahan natin sa 97 years na pagkakatatag. Sa Pilipinas na lamang, wala pa silang major contribution sa bansa maliban sa tuwing araw ng eleksion.

  Nakakaawa ka sapagkat kinakain ka na ng iyong kamangmangan. Nawawala ka na sa tamang pagrarason. Tama si Keb_17, makailang ulit na bang sinasabi sa iyo na HINDI NGA KAMI SUMASAMBA sa mga santo. Maliban na kung ito'y inakala mo ng mga dios. Aba'y dapat ka lang umalis sa Iglesia Katolika dahil mali ang iyong unawa. Dahil ang sinasampalatayanan ng Iglesia ay iisang Dios sa Tatlong Persona-- Ama, Anak at Espiritu Santo tulad ng inyong DOXOLOGY, naron ang tatlong persona, sinasamba ay IISANG DIOS.

  Pero kung talagang makulit ka, bka naman pwedeng i-share mo dito sa blog na ito kung saan matatagpuan na itinuturo ng Iglesia na sambahin ang mga santo liban sa buhay na Dios. Kung wala naman, manahimik ka na dahil isa kang kahihiyan sa INC.

  At dahil sa inyong malabis na pagkukunwari, kung ayaw niyo talaga ng mga rebulto, bakit gumawa kayo ng rebulto ni Felix Manalo? Bakit nakasabit ang mga larawan ng yumaong Erano sa inyong mga opisina at inalayan pa ng bulaklak? Bakit mga larawan ng Punong Ministro na si Eduardo Manalo ang mga naka-display sa mga major offices niyo sa Central? Kung masama bakit ginagawa niyo. Hindi ba't mas malaking kaululan ang gawin ang mga bagay na ikinamumuhian niyo?

  Magpakatotoo kayo. Galit kayo sa Pasko bilang kapanganakan ni Cristo pero hndi niyo alintana ang magarbong selebrayon sa tuwing sumasapit ang inyong FOUNDATION DAY. Bakit sinabi ba sa Biblia na ipagdiwang ang July 27 bilang foundation day? Kung hindi pala bakit ang laking balakid sa inyo ang ipagdiwang ang kaarawan ng Manliligtas sa araw ng 25 December? Bakit kayo tumatanggap ng Christmas Bonus? Bakit kayo nagbabakasyon tuwing Christmas break at kung bakit ang mga anak ng mga INC ay sumasali sa exchange gift sa public schools, magkaroling at kumanta ng Christmas songs. Di ba kaplastikan?

  Idilat mo ang mga mata mo ginoo at makita mo ang katotohanan habang NAKATAGO sa CENTRAL ang inyong mga "tamang" aral daw. Di ba kung tama, dapat ibinabahagi at hindi itinatago. Sino ngayon ang gumagawa ng kagustuhan ng Dios, ang nagtatago at nagtatangi ng katotohanan o ang Iglesiang nagbabahagi ng katotohanan ni Cristo sa kanyang tunay na Iglesia.

  Huwag maging bulag, dumilat at magmasid. Huwag maging bulag sa kamangmangan!

  ReplyDelete
 50. @keb_17,
  .....nahanap ko na. eto. It is Written in Greek not in Tagalog or English
  For the name of the CHURCH, it's all there in the Bible.
  LUKE 4:14 " .. Ho Galalaia kai pheme exerchatomai KATH'OLES"
  "Lucas 4:14"At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. 15At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila, na niluluwalhati ng lahat.

  LUKE 8:39 "Apelthen KATH'OLES ten polin..."
  Lucas 8:39 "Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus.

  LUKE 23:5 "Anaseis ton laos didasko KATH'OLES"
  Lucas 23:5 "Datapuwa't sila'y lalong nangagpipilit na sinasabi, Ginugulo niya ang bayan, na nagtuturo sa buong Judea, magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito.

  ACTS 9:41 "Gnotos de egeneto KATH'OLES"
  "Gawa 9:41"At iniabot ni Pedro sa kaniya ang kaniyang kamay, at siya'y itinindig; at tinawag ang mga banal at ang mga babaing bao, at siya'y iniharap niyang buhay.

  ACTS 10:32 "Hemeis oidate ho genomenon rhema KATH'OLES"
  Gawa 10:32 "Magsugo ka nga sa Joppe, at ipatawag mo si Simon, na pinamagatang Pedro; siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simong mangluluto ng balat, na nasa tabi ng dagat.

  ACTS 4:18 "Kai kelasantes autos pareggeilan to KATH'OLOU..."
  Gawa 4:18"At sila'y tinawag nila, at binalaan sila, na sa anomang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus.

  and the most significant is,
  ACTS 9:31 "He men oun EKKLESIA KATH'OLES ..." - the Church is called "CHURCH
  Gawa 9:31 "Sa gayo'y nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria palibhasa'y pinagtibay; at, sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ay nagsisidami.

  ReplyDelete
 51. --galing yan sa Bibliya translated in Tagalog version yan para sayo. So saan Ba dyan ang sinasabi mong nahanap mo na sa bibliya na ang katolika ay ang tunay na relihiyon? ang dami mong binigay na verse ni kahit isa e wala yung sinasabi mong tunay na relihiyon..Galing pa yan sa bibliya ha..Yang source na ibinigay mo gawa-gawa lang yan.
  Tingnan mo yan sa bibliya............


  Kung gusto mo talagang makita ang tunay na relihiyon, kung pwede lang e basahin mo ang mga sumusunod:

  Efeso 4:4-6 "May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat.

  Efeso 5:27 "Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan.

  Colosas 1:18 "At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.

  Colosas 1:24- 25 "Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 25Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios,

  Buhat 20:28 "ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

  Roma 16:16 "Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.  Syanga pala, paki intindi lang po ito ninyo ng maigi ng sa gayon eh malaman nyo talaga ang tunay na relihiyon.

  ReplyDelete
 52. keb_17,
  We make images because it is God's commandments to the Jewish people to make statues of angels, heavenly objects...etc to design the temple with beauty.But we don't worship it. All of these practices can be traced in the Old Testament

  Milzir: Ipakita mo nga kung anong verse yan sa Bibliya?
  Paano kung ito ang sinabi ng diyos na nakasulat sa banal na bibliya:
  EXODO 20:1-5...."1At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi,

  2Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin.

  3Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.

  4Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: 5Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
  (Yun naman pala eh, eh bakit kayo sumasamba sa mga larawan o rebulto, d daw sumasamba sa rebulto, eh sa harap palang ng altar rebulto na ni Cristo ang nakasabit. D ba yan sumasamba sa larawan o rebulto?minsan may lumuluhod pa, d ba yan sumasamba? Ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang na anak ng ating Panginoong Diyos.At narito ang kanilang pagkakaiba:
  Si Cristo ba ay dios o Tao sa likas na kalagayan???
  ILAN BA ANG TUNAY NA DIOS? Isaias 43:12 -Ang Dios mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili na siya ang dios.
  Sa Bagong tipan iisa din ang kinikilalang tunay na dios. 1 Corinto 8:6 - Sa ganang atin ay may iisang dios.
  Bago natin sabihin na ang dios at si cristo ay parehong tunay na dios.Pagaralan muna natin kung ano ang mga katangian ng tunay na dios. Juan 4:24 - "Ang dios ay ispiritu" -ang dios ay ispiritu sa likas na kalagayan.
  Awit 90:2 - " Ang dios ay walang pasimula" -ang dios ay walang pasimula o hindi siya ipinanganganak.
  1 Timoteo 1:17 - "Ang dios ay hindi namamatay"
  Isaias 44:8 - " Walang ibang kinikilalang Dios. Isaias 40:28 - "Ang dios ay hindi napapagod" ANO NAMAN ANG LIKAS NA KALAGAYAN Ni CRISTO? Juan 8:40 - "Siya ay Tao sa likas na kalagayan."
  Lucas 24:38-39 - Si Cristo ay may laman at Buto.
  Juan 19:30-33 - "Si cristo ay namatay" o Pagkalagot ng hininga.
  Marcos 15:34 - Juan 20:17 -"Si cristo ay may kinikilalang Dios"
  Juan 4:6 - " Si Cristo ay Napagod" Dito ay maliwanag na ipinakikita ang kaibahan ng Panginoong Dios sa ating panginoong jesucristo.

  @keb_17:Isa ang tunay na Diyos na nasa tatlong persona "FATHER, SON, HOLY SPIRIT:
  Milzir:IIsa lamang ang Dios(Malakias 2:10 MB) Isang Dios lamang- Ang Ama
  CFD: ITS JESUS CHOICE TO BECOME MAN- ito ang sabi ng mga katoliko..
  Milzir: ipagpalagay na natin na sya nga ang tunay na dios... ang dios ba ay papayag na sya ay magkatawang tao? "Sapagkat akoy dios at hindi tao" (Oseas 11:9) Sa mga talatang ibinigay ko ay ipinapakita ang kaibahan ng tunay na dios at ni cristo... sarili mo lang pakahulugan ang mga sinabi mo pinagsasalungat n lang ang aral ng dios.... "WALA KANG MABABASA NA ANG 3 PERSONA NA BINANGGIT MO AY TUNAY NA DIOS"
  (Juan 17:1-3) dito ay ipinakilala mismo ng ating panginoong jesus na ang ama lamang ang iisang tunay na dios. at hindi sya...

  Milzir: So paano ba yan, sana namay naliwanagan kana. kahit magbigay kapa ng kahit gaano karaming verse ay mali parin yan at ang site na kinunan mo. Basahin mo ang tunay na Bibliya na sa gayon eh maliwanagan kapa.

  ReplyDelete
 53. @CFD,
  kung ayaw niyo talaga ng mga rebulto, bakit gumawa kayo ng rebulto ni Felix Manalo?
  Milzir: Ito ay upang ipaalam sa amin na sya ang huling sugo at nagrehistro sa pagtatag ng Iglesia Ni Cristo, hindi ibig sabihin na kami ay sumasamba sa kanya. Sya ang taga paghatid ng tamang aral at katotohanan. basahin nyo ang sinabi ng Dios na nakasulat sa:
  Isaias 46:9-13"Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari.
  Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos,
  at maliban sa akin ay wala nang iba.

  10 Sa simula pa'y itinakda ko na,
  at aking inihayag kung ano ang magaganap.
  Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko,
  at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin.

  11 May tinawag na akong mandirigma sa silangan,
  siya ay darating na parang ibong mandaragit,
  at isasagawa ang lahat kong balak.
  Ako ang nagsasabi nito, at tiyak na matutupad.

  12 "Makinig kayo sa akin, mga taong suwail;
  kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay.

  13 Malapit na ang araw ng pagtatagumpay,
  ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal.
  Ililigtas ko ang Jerusalem,
  at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel."
  Milzir: So sa pahayag palang ng talatang11 ay malinaw na sinabi ng Dios na may tinatawag syang mandirigma (Felix Manalo o ibong mandaragit) mula sa silanganan(Pilipinas.) iyon ang aming pinaniniwalaan kung kayat may mga larawan kami sa kanila sa loob ng offices at hindi ibig sabihin na kami ay sumasamba kundi ipinaaalam lang sa amin kung sino sila na tagapaghatid ng aral. Di tulad sa inyo na sa loob pa ng simbahan inilalagay ang mga rebolto at niluluhuran pa? nakikita nyo ba ang mga INC na lumuluhod sa mga larawan nina kapatid na Felix, Eduardo, At Erano? Wala... Ito ay kapareho lamang halimbawa sa Malacanang, diba inilalagay sa opisina ang mga mukha ng mga presidente upang ipaalam sa mga tao na sila ay naging presidente ng Pilipinas katulad lang din yan sa aming Mga INC at hindi namin sila sinasampalayan dahil silay aming kapatid at tao lamang. Naintindihan nyo na!!

  Bakit nakasabit ang mga larawan ng yumaong Erano sa inyong mga opisina at inalayan pa ng bulaklak?
  Milzir:Bobo ka ba. bakit dahil ba sa nakasabit ang larawan sa loob ng opisina ay sinasampalatayanan na namin? hindi. iba ang banal na simbahan at opisina. Ang banal na simbahan namin ay walang larawan o rebolto na di tulad sa inyoy hay nku niluluhuran si Cristo na tao lamang na anak ng Dios.At ang opisina naman ay lugar sa pagtrarabaho. Lugar kung saan doon inilalagay ang mga dokumento, pictures, etc.. eh kayo nga may mukha sa loob ng inyong opisina..kailangan pa bang itanong kung bakit may larawan kami kina kapatid na Felix at Erano?ang sinasabi koy mali ang sumamba sa mga larawan. naintindihan mo na.?

  Bakit mga larawan ng Punong Ministro na si Eduardo Manalo ang mga naka-display sa mga major offices niyo sa Central?
  Milzir: Bobo nga!Ito ay upang ipaalam sa amin na sya ang kasalukuyang nangangasiwa sa buong Iglesia Ni Cristo sa labas man ng bansa o dito sa Pilipinas. Tulad sa mga opisina ng pulisya, diba mukha ni Pres. Noynoy ang ipinapakita dahil sya ang latest pres. ngayon.. Katulad lang din sa aming mga INC kung saan nakadisplay ang kanyang larawan ay upang malaman na sya ang nangangasiwa sa buong Iglesia.

  Kung masama bakit ginagawa niyo. Hindi ba't mas malaking kaululan ang gawin ang mga bagay na ikinamumuhian niyo?
  Milzir: Ano ang masama don, bakit niluluhuran ba namin sila!! malaking hindi..kami lang ay naniniwala na sila ay mabuti at tagapagpahayag ng mga tunay na aral.Hindi sila ang Dios na sa inyong relihiyon ay pinaniniwalaang Dios ang mga rebolto na nagbibigay daw ng milagro. malaking kalukuhan yan. walang nakakahihigit sa ating panginoong Dios at buhat lamang yan ni Satanas kasi lahat gagawin nya para mapunta kayo sa kapahamakan at maling aral. Kayo ang ulol kasi agad2x kayong naniniwala sa milagro ng mga rebolto na wala namang buhay at walang katuturan..

  ReplyDelete
 54. @milzir

  You are jumping from one topic to another. Ang Trademark ng mga taga iglesia."Topic Changer"
  You don't even understand what is really the truth behind the Church. In Romans 16:16 it says "mga iglesia ni Cristo" or "churches of Christ" Did St. Paul referred it to your Iglesia 1914 in Quezon City? Read it well plural form yan and it is not a proper noun. Go ask your grammar teacher if it is singular or plural, common noun or Proper noun.


  Catholic means KATH'OLES in greek. So it came from a greek word. In english Catholic has a lot of meaning, Universal, All, All over, Whole, Throughout...etc Sa Tagalog version: "Buong", "Lahat", "Pangkalahatan"

  Here it is, ikaw ang dapat umintindi:
  ACTS 9:31 "He men oun EKKLESIA KATH'OLES
  > Anong nakita mo milzir? ito ang Pangalan ng tunay na iglesia. Catholic Church

  Sa tagalog:Gawa 9:31 "Sa gayo'y nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria palibhasa'y pinagtibay; at, sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ay nagsisidami.
  > Question: What are the most significant Christian Groups that dwell in that place? is there any INC of Manalo staying in those dangerous places today? I think not.
  It says iglesia sa buong Judea, Samaria...Ang word na "buong" sa english language is throughout sa Greek word "Katholes" kung lisanin naman sa english "Catholic". Understand this one.

  Did St. Paul wrote his letters to Manalo and your Iglesia in Queszon City? in His Letter to the Romans he wrote this to the Church in Rome not in Central Temple, Quezon City. And by the Way May Sabi diyan "iglesia ng Diyos"
  question: Who founded the Church? of Course it is Jesus Christ.
  Therefore if Christ is Divine therefore he is God. But you deny the divinity of Christ. To deny the essence of Christ is like denying his Father in Heaven.

  Eto pa Sa Buhat 20:28 "ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga OBISPO"
  > May Obispo ba sa INC 1914? walang wala po Sa Catholic Church Meron!
  Buhat 20:28 "para pakainin niyo ang iglesia ng Diyos"
  > Christ founded the Church, God is Divine therefore Christ is Divine. So Christ is God.
  In other words church of God. Catholics believe that Christ is God while Iglesia ni Cristo Christ is only a man but Manalo is an Angel.

  Tell me again milzir
  Where could you find in the Bible that Jesus stated that His Church will be apostatized? And a FILIPINO will build it back?
  There's no one here on earth says that the Catholic Church will be apostatized.

  ReplyDelete
 55. You are jumping from one topic to another. Ang Trademark ng mga taga iglesia."Topic Changer
  milzir:hahay naku nabasa mo nga sa biblia ang tunay na relihiyon kami pa yung binabaliktad

  mo....ang sabihn mo hindi mo lang matangap ang katotohanan na walang katolika sa biblia!!
  upang maipaabot ko pah sa yo ng maayos kung ano talaga ang tunay na relihiyon
  noong sa (kapanahunan ni cristo)..may pa greek greek kapang nalalamn jn ha..ehh pilipino kah

  naman..nakakatawa ka kapatid..!!!panu naman yung hindi nakakaintindi ng greek.
  gaya ng mga pari may pa greek2xpang nalalaman ngunit hindi naman alam ang ibig sabihin ng

  binabanguit nyng iyon...!!
  ito kapatid basahin mo sa biblia kung anu ba talaga ang tunay na relihiyon sa kapanahunan ng

  ating panginoong jesucristo
  hanapin mo to sa biblia haa..para madagdagan yang kaalaman mo
  GALACIA 1:22......

  "
  You don't even understand what is really the truth behind the Church. In Romans 16:16 it

  says "mga iglesia ni Cristo" or "churches of Christ" Did St. Paul referred it to your

  Iglesia 1914 in Quezon City? Read it well plural form yan and it is not a proper noun. Go

  ask your grammar teacher if it is singular or plural, common noun or Proper noun.

  MILZIR: ANG nakasulat sa roma 16:16 hindi tinutukoy na lahat kund ang tinutukoy jn ang tunay

  na iglesia ni cristo at hindi ang iglesia katolika....

  MILZIR: ito kapatid para lalo mo pang maintindihang mabuti ang mga aral na ito
  basahin mo ang nakasulat sa mateo 16:18.."ang tinutukoy jn ay ang aking iglesia,hindi mga

  iglesia at hindi rin ibat ibang iglesia.....alam mo kung bakit?
  basahin mo pa ang nakasulat sa colosas 1:18"ang sinasabi jn ang iglesia ay katawan ni cristo

  at hindi katolika...
  MILZIR: Ito pah kapatid basahin mo sa aklat ng efeso 4:4"ang sinsabi jn ang iglesia at si

  cristo wala karing mababasa na katolika....

  ReplyDelete
 56. Catholic means KATH'OLES in greek. So it came from a greek word. In english Catholic has a

  lot of meaning, Universal, All, All over, Whole, Throughout...etc Sa Tagalog version:

  "Buong", "Lahat", "Pangkalahatan"
  MILZIR: AHH..ganun ba?alam mo kapatid sa aklat nyo lang mababasa yan pero kung sa banal na

  kasulatan mo basahin wala kang mababasa na ang katolika ay para sa lahat....?bigyan mo ng

  pansin ang nakasulat sa roma 16:16"ang tinutukoy jn ay mga iglesia db...pero hindi katolika

  ehh panu bah yan kapatid talu ka nga hindi kapa magpapatalu...  Here it is, ikaw ang dapat umintindi:
  ACTS 9:31 "He men oun EKKLESIA KATH'OLES
  > Anong nakita mo milzir? ito ang Pangalan ng tunay na iglesia. Catholic Church

  MILZIR: wala akong nabasa sa biblia na ganyang salita san mo bah hinanap yan..biblia mo ba

  talaga nabasa yan o sa poketbook na gawa2x lamang ng mga pari.Basahin mo sa bibliya ito:

  Gawa 9:31."31.Sa panahong iyon ay nagkaroon ng kapayapaan ang mga iglesiya sa buong Judea at

  Galilea at Samaria. Sila ay naging matibay at nagpapatuloy na may takot sa Panginoon at may

  kaaliwan ng Banal na Espiritu at sila ay dumami.


  Sa tagalog:Gawa 9:31 "Sa gayo'y nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at

  Galilea at Samaria palibhasa'y pinagtibay; at, sa paglakad na may takot sa Panginoon at may

  kaaliwan ng Espiritu Santo, ay nagsisidami.
  > Question: What are the most significant Christian Groups that dwell in that place? is

  there any INC of Manalo staying in those dangerous places today? I think not.
  It says iglesia sa buong Judea, Samaria...Ang word na "buong" sa english language is

  throughout sa Greek word "Katholes" kung lisanin naman sa english "Catholic". Understand

  this one.

  Milzir: tina translate ko lang yung ibinigay mong Acts 9:31 kasi Greek ang ibinigay mong

  kahulugan. Dapat sa Tagalog mo ilagay ng sa gayon eh marami ang nakakaintindi lalong lalo na

  sa mga walang masyadong alam sa greek.Im just giving many proves to show that your religion

  is NOT written in the bible..Kung pwede lang sa TAGALOG mo ilagay ng mabasa ng maigi at

  maintindihan nila. Kung gusto mo lahat ng translation pa ang ibibigay ko at galing pa sa

  bibliya hindi kagaya ng mga ibinibigay mo ay wala naman sa biblia ewan konga ba kung sa'n mo

  napulot angmga yan. Siguro sa HELL. Dba may binabanggit ang ibinigay mong sitas sa biblia na
  Iglesia sa buong Judea,basahin mo kapatid ang nakasulat sa aklat ng Galacia 1:22.

  ReplyDelete
 57. Did St. Paul wrote his letters to Manalo and your Iglesia in Queszon City? in His Letter to

  the Romans he wrote this to the Church in Rome not in Central Temple, Quezon City. And by

  the Way May Sabi diyan "iglesia ng Diyos"
  MILZIR: Sa ayon sa hula ng kasulatan Iglesia Ni Cristo ay lilitaw doon sa dakong sikatan ng

  araw at ito nasa silangan(ang Pilipinas). Eh nasa silangan ba ang Rome? Wala!!!! Ano ang

  katunayan, Basahin mo ang nakasulat sa Isaias 46:9-13 at Isaias 41:9-12 "9.Ikaw ay kinuha ko

  sa mga dulo ng daigdig; sa pinakamalalayong sulok nito,
  sinabi ko sa iyo noon, 'Ikaw ay aking lingkod.'
  Pinili kita at hindi itinakwil.
  10Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot,
  ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba.
  Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas.
  11"Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya,
  a
  t mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo.
  12Hahanapin ninyo sila ngunit hindi makikita,
  mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa.  question: Who founded the Church? of Course it is Jesus Christ.
  Therefore if Christ is Divine therefore he is God. But you deny the divinity of Christ. To

  deny the essence of Christ is like denying his Father in Heaven.
  MILZIR: Kahit anoman ang gawin mong pagbibigay ng mga sitas sa biblia,na si Cristo ay Dios

  ay wala akong mababasa sa bibliya na Dios Si Cristo sapagkat, Syay sinugo ng ama na lumalang

  sa sanlibutan upang malaman ng tao kung bakit inilalang sila o tayo sa mundong ito.anu ang

  katunayan eclessiastes 8:8..

  ReplyDelete
 58. Eto pa Sa Buhat 20:28 "ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga OBISPO"
  > May Obispo ba sa INC 1914? walang wala po Sa Catholic Church Meron!
  Buhat 20:28 "para pakainin niyo ang iglesia ng Diyos"
  MILZIR: Sa kapanahunan yan ng unang sugo na si Moises,kaya tinawag na Iglesia ng Diyos pero

  sa kapanahunan ngayon ay kay Cristo tayo maliligtas. Ano ang katunayan?..Roma 8:1-2.., Efeso

  1:7....Basahin mo yan ngmaigi kapatid ha!


  Tell me again milzir
  Where could you find in the Bible that Jesus stated that His Church will be apostatized? And

  a FILIPINO will build it back?
  There's no one here on earth says that the Catholic Church will be apostatized.
  MILZIR: OO itinitiyak ng Biblia na lilitaw ang Iglesia NI Cristo mula sa silanganan. Sas pamamagitan ng sugo upang magbalik ang tunay na mga lingkod ng DIOS. Ano
  ang katunayan.. ISAias 41:9-12......
  Pahabol kapatid may babala ang Dios doon sa mga sumasamba sa mga larawan o rebolto.. Basahin sa Apoc.20:8".......... Sana maliwanagan na u at hindi ka sana malilito o magpalitu-lituan..

  ReplyDelete
 59. Ridiculous statements you got there Milzir... masama ba mag aral ng Greek? Mga Bible scholars nag aaral din kahit Amerikano karanwang tao pa kaya? hahaha use your mind.
  Halata na Proudly Philippine Made ang inc mo. at sinasabi mo na gawa2x lang ng Pari? your statement is a lie. Eh si Manalo gawa2x rin ang pagiging anghel niya. at Bakit tagalog version na translated? para ba ma corner mo ko sa kasinungalingan? nagkakmali ka kapatid. Go to the orginal source! the Greek version, Bakit sa history ba isang tagalog ba ang sumulat ng Biblya?

  ReplyDelete
 60. Dakong silangan? Sure ka?
  Hindi lang Pilipinas makikita sa far-east..
  Indonesia, Japan, China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Brunei, East Timor, Cambodia, Burma, Malaysia..etc Ridiculous person Sinabi ko ba na sa Silangan ang Roma? bakit mo inilagay yan? mali ang pgka intindi mo.
  Oo nga sikatan ng araw.. In english where the Sun Rises.. So what is the Land of the Rising Sun? eh di Japan hindi Pilipnas hahah mali sinasabi mo Milzir. hahah If you say it is Philippines where is it in the Bible the word Philippines? Ipakita mo sa akin ngayon na.
  What ever you say St. Paul wrote his Letter to the Church in Rome not your Central Temple in Quezon City and the iglesya locales in the Philippines.

  ReplyDelete
 61. At isa pa St. Paul did'nt got some ideas to write his letters to the Philippines because there are no Christians that walked here during the apostolic times.
  Milzir na nabasa ko nga eh...
  Hindi tinyak ng Biblia na ang Iglesia Katolika ay mag apostatized. christ did not even say that I will leave my Church.. Eh kung ganon ang sinabi mo ginawa niyong sinugaling si Kristo na pabayaan niya ang Simbahan niya...
  eto ang mga sinabi niya, "the gates of Hell shall never prevail against it", "I am with you everyday until the end of time." Kahit sa book of Revelation walang sinabi si St. John the Evangelist that the Church the bride of our Lord would be left behind to be apostatized. WALANG SINABING GANON. Eto pa Si Cristo ay Diyos intindihin mo ang simpleng verses galing sa Gospel of St. John. "For I and my Father are One", "We don't hate you because of your deeds, we hate you because you make yourself God". kahit sino magsasabing si Cristo ay Diyos maliban sa inyo at sa ibang grupo. The Jews won't accept that Jesus is God because they don't understand the meaning of what he preaches.
  Prophet Isaiah did not prophesied another angel to build the church. I guess you read the verse again...He means that from the Farthest ends God will gather his Children to unite as one family.
  Christ Remains loyal to protect his Church like a groom promised to protect his bride.

  Pls. understand every bit of the words form the Bible.And before you attack Catholics read first the Catechism.
  "Hindi ako na lilito na sang tamang landas kaming mga Katoliko."

  ReplyDelete
 62. Ridiculous statements you got there Milzir...
  MILZIR: Wag mong daanin sa puro pangit na salita kapatid, eh baka babalik sayo yang sinabi mong Ridiculous... wala ka ngang maibigay na maraming verse puro ka pa salita.Nagulat kaba sa ibinigay kong verse o ayaw mo lang basahin kasi baka natatakot kang malaman na nasa katotohanan lahat yang ibinigay kong galing pa yan sa tunay na Biblia ha. TANGGAPIN MO NA LANG ANG KATOTOHANAN> "RIDICULOUS" daw. Hindi ko kasi kilala yan baka ikaw kilala mo, kasi sa dami ng ibinigay kong verse siguro nalilito na ang utak mo at nagkamali ka ng sinabihan mong RIDICULE, akala mo siguro ako yung nasa screen ng Computer mo, eh mukha mo pala ang nakadisplay. ADVICE ko lang, sa salamin mo sabihin yang ridiculous. Basahin mo ito ha ng sa gayon eh malaman mo kung ano ang kahihinatnan ng taong wala sa katotohanan at mga taong Binabago ang nakasulat sa Bibliya katulad ng ginawa ng mga pari.

  TAGALOG: SA ROMA 1: 21-26 "21.Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. 22 Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. 23 Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang 24 Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. 25 Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.
  26 Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan.


  ENGLISH: ROME 1:21-26 "21For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. 22 Claiming to be wise, they became fools, 23and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things.
  24Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, 25because they exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever! Amen.
  26For this reason God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature;

  ReplyDelete
 63. OTHER LANGUAGES:
  BULGARIAN:
  21 Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.
  22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,
  23 и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.
  24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -
  25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.
  26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на в противоестествено.

  SPANISH:
  21Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
  22Profesando ser sabios, se volvieron necios,23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
  La consecuente corrupción del hombre24Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos;
  25porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén.
  26Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza;


  GREEK:
  ΡΩΜΗ 1:21-26 "21For αν και γνώρισαν το Θεό, ότι δεν τήρησε τον ως τον Θεό ή να δώσει χάρη σε αυτόν, αλλά έγιναν μάταιες στον τρόπο σκέψης τους, και ανόητες καρδιές τους είχαν σκοτεινιάσει 22. Ισχυρισμός ότι πρόκειται για σοφή, έγιναν ανόητοι , 23and αντάλλαξαν τη δόξα του Θεού αθάνατος για εικόνες που μοιάζουν με θνητό άνθρωπο και τα πουλιά και τα ζώα και ερπετά.
  24Therefore ο Θεός τους παρέδωσε στις επιθυμίες της καρδιάς τους σε ακαθαρσία, στο dishonoring των φορέων τους μεταξύ τους, 25because αντάλλαξαν την αλήθεια για το Θεό για ένα ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν το πλάσμα αντί για το Δημιουργό, ο οποίος είναι ευλογημένος για πάντα! Αμήν.
  26For το λόγο αυτό ο Θεός τους παρέδωσε σε επαίσχυντα πάθη. Για τις γυναίκες τους αντάλλαξαν τις φυσικές σχέσεις για εκείνους που είναι αντίθετες στη φύσ


  MILZIR: SAbihin mo lang sa akin kung gusto mo lahat ng languages. Ibibigay ko sayo.

  ReplyDelete
 64. >>> masama ba mag aral ng Greek?
  MILZIR: Hindi naman masama, ang nais ko lang kasi eh maintindihan ng ating mga kababayan ang ibinigay mong Verse in Greek. Masama bang e translate ko in TAGALOg ang ibinigay mong verse? mabuti nga yon at hindi na sila mahihirapan pang mag research kung ano ang ibig sabihin no'n. Sanay nilagyan mo ng English so that all readers will understand and and able to recognize what really is the true church. Kung gusto mo ako nalang ang maglagay ng English Eh baka kasi isipin mo Im just focusing on one language to ridicule others. BIG NONO!!! Or kung gusto mo ilagay ko all translated languages. Ok lang sa akin. Its alright so that all peoplle in universe will open their eyes to see the truth and realize everything.

  >>> Mga Bible scholars nag aaral din kahit Amerikano karanwang tao pa kaya?
  MILZIR: Eh paano yung hindi nakatapos ng pag-aaral pero kahit konti ay marunong silang bumasa? Hindi kaba nag-iisip para sa kanila? Ako kasi inaalala ko lang sila kasi mostly dito sa site nato tagalog ang bina BLOG kaya tagalog ang inilagay ko. Kung nag-aaral ang mga BIBLE scholars,dapat alam na nila ang katotohanan na nasa biblia. Sa amin kasi ang mga ministro namin ay alam na alam na nila ang katotohanan at marami pang mga pruweba, kaya marami na ang namulat at naging INC kasi gusto namin maligtas...Ok lang yan.. Siguro ay hindi pa panahon para mamulat kayo. Pero darating din ang araw na yan.


  ... hahaha use your mind.
  MILZIR: I've already using my mind, in fact i gave you already all those proves you want, I just want you to read those verse sincerely. Tama nga yong verse sa ROma 1:21-26, Siguro nagdilim na ang paningin mo kaya natatawa kana, tinatawa mo na lang kasi di mo matanggap ang katotohanan. Sa tingin ko hindi mo binasa ng maigi ang ibinigay ko kasi nasusunog na siguro ang kaluluwa mo habang binabasa mo. Kaya di mo nalang tinuloy sa pinakailalim kung baga "READING WITHOUT COMPREHENSION".


  MILZIR: MAGTANONG KA LANG KAPATID KASI HALATA NAMANG WALA KANG ALAM>>>>>


  Halata na Proudly Philippine Made ang inc mo.
  MILZIR: Atleast natupad sa PILIPINAS ang hula ng banal na kasulatan. YES I am PROUD! So what? Proud ako kasi kahit maliit lang ang ating bansa, ay umabot parin sa boung mundo ang INC, maraming mga dayuhan na INC ang nakakaalam na sa PILIPINAS ang sentro ng IGLESIA NI CRISTO.KAYA nakikilala ang ating bansa. Wala namang masama don kung e translate ko sa tagalog atleast inaalala ko yung hindi masyadong marunong bumasa ng Greek,

  ReplyDelete
 65. at sinasabi mo na gawa2x lang ng Pari?
  MILZIR: OO naman syempre, Binago ng mga pari ang tunay na nakapaloob sa biblia. Halimbawa nalang kay Cristo, abay ginawa pang Diyos. Syay tao lamang po. Sya ay tinawag na DIVINE CHRIST dahil syay anak ng Diyos at hindi ibig sabihin non na DIos na sya. Cge ka baka magalit sayo ang Dios, Kung sinabi nyong Diyos C CRISTO at ang ama, so dalawa na ang Diyos?Hindi maaring magkatulad dahil iisa lamang ang Dios at ito'y nakasulat sa 1 Corinto 8:6 - Sa ganang atin ay may iisang dios. So paano mo maipapaliwanag yan eto pa Isaias 43:12 -Ang Dios mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili na siya ang dios.Hindi mo siguro binasa ang ibinigay kong verse pero ayan inilagay ko ulit ng mabasa mo talaga. TAO si Cristo eto basahin mo:Juan 8:40 - "Siya ay Tao sa likas na kalagayan."
  Lucas 24:38-39 - Si Cristo ay may laman at Buto.Juan 19:30-33 - "Si cristo ay namatay" o Pagkalagot ng hininga.Marcos 15:34 - Juan 20:17 -"Si cristo ay may kinikilalang Dios"Juan 4:6 - " Si Cristo ay Napagod"

  MILZIR: So sa mga ibinigay kong verse about kay Cristo at ng Panginoong Diyos, SI CRISTO ay namatay, dahil sabi nyo nga upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan? At totoo yan, Pero may DIyos bang namamatay?WALA? SI JesuCristo ay NAPAPAGOD, May KINIkilalang Ama o Ang ating panginoong Diyos, at syay may laman at buto. So may Diyos bang napapagod? May kinikilalang Diyos? May laman at buto? WALA>>>>
  MILZIR: Eto lang ang masasabi ko, pwede bang ibigay mo sa akin ang mga verse na diyos nga si Cristo? Dapat maraming verse kung ok lang sayo.


  ....your statement is a lie.
  MILZIR: mas malaking kalukuhan sayo!! magbigay ka na nga lang ng proves. Puro ka salita.


  ... Eh si Manalo gawa2x rin ang pagiging anghel niya.
  MILZIR:Ang Iglesia Ni Cristo ay lubos na sumasampalataya na ang katuparan ng ibang anghel ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ang kahulugan ng salitang anghel ay messenger, o kayaý sinugo o sugo(Rev. 7:2 YLT, Strong’s dictionary of the Greek testament p. 7:32). Hindi ito tumutukoy sa kalagayan kundi sa tungkulin (Luk. 1:19) Katunayan ay may tao sa kalagayan ngunit tinawag na anghel(Mat. 11:7-10 BTK-Trinidad), kaya ang salitang anghel ay hindi lamang tumutukoy sa mga anghel na espiritu sa kalagayan, maging sa tao ay maaaring ikapit ang salitang anghel kailanma’t sinugo ng Dios.
  Natitiyak natin na ang ibang anghel na binabanggit sa Apoc. 7:2-3 ay tao sa kalagayan dahil ito ay may taglay ng tatak ng Dios, ang gawain niya ay magtatak, ang tatak ay ang Espiritu santo, at ang pagtatatak ay gawaing pangangnaral ng ebanghelyo (Efe. 1:13-14). Kaya’t natitiyak natin na ang anghel na ito ay sugong tagapangaral ng ebanghelyo.

  Ang pagmumulan ng ibang anghel:
  Ang dakomg pagmumulan ng ibang anghel ay sa sikatan ng araw o silanganan (Rev. 7:2 YLT, KJV). Ang katumbas ng silanganan o east sa Apoc. 7:2 ay “Anatoles heliou” sa Greek at “Mizrach” sa Hebrew na ang kahulugan ay Far East o Malayong silangnan (Rev. 7:2-3 Hebrew translation, Smith’s dictionary of the Bible vol.1 p.627)
  Kaya’t tiyak din ang dakong pagmumulan ng ibang anghel o sugong tagapangaral ng ebanghelyo ay sa sikatan ng araw o malayong silangan na ang bansang kinatuparan ay ang Pilipinas, na halos nasa Gitnang panghereograpiya ng malayong silangan.
  Panahon ng pag-akyat mula sa sikatan ng araw
  “At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa mga punongkahoy”(Apoc. 7:1).
  Ang hangin na binabanggit ay hindi literal na hangin kundi isang digmaan(Jer. 4:11-13,19), at ang apat na sulok ng lupa ay tumutukoy sa apat na direksiyon ng mundo, north, east, south, and west (I Cro. 9:24) samakatuwid ang digmaang ito ay isang global war o digmaang pangbuong sanlibutan. Ito ang panahon o paglitaw ng ibang anghel o sugo ng Dios.
  Ang apat na anghel na binabanggit sa Apoc. 7:1

  MILZIR: So naintindihan mo na? anghel o sinugo!

  ReplyDelete
 66. at Bakit tagalog version na translated?
  MILZIR: Para nga maintindihan ng mga kababayan natin lalong lalo na sa hindi nakapagtapos ng pag aaral pero kahit papaano ay marunong bumasa. At para mapatunayan ko rin sayo at maintindihan mo na mali ang source na kinunan mo.

  para ba ma corner mo ko sa kasinungalingan?
  MILZIR: Hindi, para mamulat ka lang kasi halatang nagdilim na ang paningin mo at wala kanang masabi tanong ka nalang ng tanong, kasi nga wala kapang masyadong alam sa katotohanan. Pero nagpasalamat parin ako kasi nagmasid kanga in a way of questioning me with your full of anger and unacceptance.

  nagkakmali ka kapatid.>>>
  MILZIR: Yan lang ba ang sasabihin mo? What a simple word. Sabihin mo man ang gusto mong sabihin wala yan kapatid...  ...Go to the orginal source! the Greek version,
  MILZIR: Ah gusto mo talaga ng Greek ha.. Sige2x ibibigay ko sayo... Magtanong ka lang ng magtanong Greek na isasagot ko at other languages pa.


  Bakit sa history ba isang tagalog ba ang sumulat ng Biblya?
  MILZIR: Bakit sinabi ko bang isang tagalog ang nagsulat ng history ng bibliya? Im just translating it... Ang sabihin mo, gusto mo talaga akong ma corner sa iyong Greek na kasinungalingan.. Hahay

  ReplyDelete
 67. Dakong silangan? Sure ka?Hindi lang Pilipinas makikita sa far-east..
  Indonesia, Japan, China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Brunei, East Timor, Cambodia, Burma, Malaysia..etc:

  MILZIR: OO Naman sure na sure.. Basahin mo ito uli at intindihin ng malalim: Ang dakong pagmumulan ng ibang anghel ay sa sikatan ng araw o silanganan (Rev. 7:2 YLT, KJV). Ang katumbas ng silanganan o east sa Apoc. 7:2 ay “Anatoles heliou” sa Greek at “Mizrach” sa Hebrew na ang kahulugan ay Far East o Malayong silangnan (Rev. 7:2-3 Hebrew translation, Smith’s dictionary of the Bible vol.1 p.627)
  Kaya’t tiyak din ang dakong pagmumulan ng ibang anghel o sugong tagapangaral ng ebanghelyo ay sa sikatan ng araw o malayong silangan na ang bansang kinatuparan ay ang Pilipinas, na halos nasa Gitnang panghereograpiya ng malayong silangan.
  MILZIR: SEE ang Pilipinas ay nasa halos gitnang pangheograpiya ng malayong silangan at ito ay naisakatuparan. So sa mga bansang ibinigay mo, nasa gitnang pangheograpiya ba yan ng silangan? Nasa silangan nga yan, but it does not specify as the most center of geography from far east only the PHILIPPINES!


  ...Ridiculous person Sinabi ko ba na sa Silangan ang Roma?
  MILZIR: Hindi mo nga sinabi pero nais ko lang malaman mo na hindi sa bansang Rome natupad ang HUla.....BALiK2x ug sulti ug rediculous oi. mura kag plakang guba.  bakit mo inilagay yan? mali ang pgka intindi mo.
  MILZIR: Hindi mo kasi binabasa ang mga verse na ibinigay ko kaya ikaw ang mas lalong walang naintindihan... BAbaliktarin mo pa.


  Oo nga sikatan ng araw.. In english where the Sun Rises.. So what is the Land of the Rising Sun? eh di Japan hindi Pilipnas hahah mali sinasabi mo Milzir. hahah If you say it is Philippines where is it in the Bible the word Philippines? Ipakita mo sa akin ngayon na.
  What ever you say St. Paul wrote his Letter to the Church in Rome not your Central Temple in Quezon City and the iglesya locales in the Philippines.

  MILZIR: SInagot ko na yan sa itaas basahin mo uli.... Ako ang magtatanong sayo, nasa bibliya nga ba talaga that St. Paul wrote his Letter to the Church in Rome.. Give me in tagalog at ang source na yan.. Im sure wala talaga yan sa bibliya. Kung may isasagot ka man, MALI Parin yan

  ReplyDelete
 68. @CFD<

  MILZIR: AH> yan lang ba? Ang Iglesiang binabanggit sa talatang iyan ay ang lahat ng IGlesia ni Cristo sa Judea at Pati narin sa Roma. Sa panahon natin ngayon o ang huling araw ayon sa hula, ang Iglesia Ni Cristo ay lilitaw sa malayong silanganan sa pamamagitan ng isang sugo at iyon ay si kapatid na Felix Manalo ((Rev. 7:2 YLT, KJV), (Isaias 46:11: "11. May tinawag na akong mandirigma sa silangan,
  siya ay darating na parang ibong mandaragit,
  at isasagawa ang lahat kong balak.
  Ako ang nagsasabi nito, at tiyak na matutupad."

  MILZIR:Hindi Iglesia Ni Manalo ang dapat mong sabihin kundi Iglesia NI Cristo. Si kapatid na Felix ang nagrehistro sa INC at tagapaghatid ng ibanghelyo. Sya ang sugo at sa pamamagitan nya naitatag ang Iglesia. Hindi ibig sabihin non na dahil sya ang nagtatag , eh Iglesia ni Manalo na! Sya lang ang ginawang kasangkapan ng Diyos upang maitatag ang tunay na relihiyon. SI Cristo ang ULO at ang Iglesia ang Katawan kaya Iglesia NI Cristo (COL.1:18)
  (mt.16:18: "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya

  Walang binabanggit sa BIBLILYA na buong Iglesia Katolika. Kahit bali baliktarin mo man ang bibliya ay walang Iglesia Katolika tayong makikita o mababasa man lang kapatid.

  ReplyDelete
 69. @milzir:
  Nakaktawa ka ikaw ang Ridiculous kapatid! Hindi ako.
  Center of the far east Philippines? Kahit anung sinasabi mo wala yan sa Bible... Mga Pulo ba? pwedeng Japan, Indonesia at hindi lang ang Pilipinas ang may mga pulo,
  gawa gawa niyo lang yun. At sa Palagay mo ba tinutukoy ni St. Paul ng MGA iglesya ni cristo ay na sa Pilipinas hindi sa Roma. Ikaw ang Mali sa mga sinasabi mo. And by the way God did not chose Far East he Chose the Middle eastern part of the Earth which is Israel.Ang mga apostles ay mga taga Israel at saan naman dinala sila sa tulong ng Holy Spirit? Sa Roma sa Greece, sa Ethiopia, Ang iba naiwan sa Jerusalem, sa India, sa Northern Europe. sa Pilipinas ba? WALA at saka special thanks sa mga tropa ng,mga Kastila na nag dala ng Catholicism sa bansa natin dahil kung wala yun wala din ang INC 1914.
  The Whole Epistle letters of St. Paul to the Romans refers to the Church in Rome and to it's members at ano yun? Roman Catholic Church. Kahit tanungin mo ang mga Biblical scholars na mga Protestante sasabihin nila ang letter ay tinutukoy sa mga Christians sa Roma hindi sa Pilipinas. Bakit mo pinipilit eh wala ang salitang Pilipinas sa Biblya kaht ang Pangalan ni Felix Manalo wala din yun.
  And whatever languages to say the truth is always written. Sinasabi mong plakang guba? ang inc mas matindi sirang sira na plaka pa balik2x ang accusation niyo sa mga Catholics para maka buo kayo ng sariling doktrina.
  And you think that God has given Felix Manalo to establish the Church? He is like Joseph Smith that God appeared to him to start another church.
  Give me the Specific verses with the words written like:
  - Felix Manalo
  - Angel from the Far East Philippines
  - Christ as a Mortal being or a Man only
  - Letters of St. Paul para sa inc 1914 sa Pilipinas
  - Apostatized Catholic Church
  - Christ leaving his 1st Bride the Catholic Church and chooses another Bride iglesia ni manalo.
  - Only the Manalo Family will own the INC 1914.

  Bakit ang hirap mong makaunawa milzir? I understand a bit of the Catholic Doctrine and it is Biblical.

  Sinasabi ni Kristo Jesus
  "Thou Art Peter and Upon this Rock I will build my Church"
  sa Palagay mo ba Pinasa din ni San Pedro and authority kay Felix Manalo na ipatayo sa Pilipinas? Hindi rin yun. Felix Manalo Studied various forms of Christian Religions like Adventist, Catholic, Methodist...etc and then Formed his own Church and registered it as a Corporation Sole. Ang Anghel ba nagpaparegister sa isang bansa para matayo ang iglesya niya? Ang Catholic Church ay may Sariling authority at walng tagapag mana o taong nag mamay-ari nito kahit ang Santo Papa, kundi ang Diyos .

  ReplyDelete
 70. Lahat ng turo dito ay Hindi gawa2x ng pari lang ito ay naka sulat sa Biblya na ang word na Kath'oles o Katoliko ay makikita.
  Si Manalo mismo ang gumagawa nga sariling turo niya iproklama niya na siya ay anghel pero si Cristo ay isang Tao lamang.
  Ang anghel ay isang espiritu hindi taong namamatay. Si Felix Manalo ay namatay kaya hindi siya isang anghel. Si Cristo ay immortal kasi Divine siya, "On the third day I will rise again" sabi ni Cristo.

  Ang anghel ay mas mataas kaysa tao kasi espiritu ya. Ang tao ay namamatay. Kung sa interprestasyon si Felix Manalo pala ay mas mataas kay Jesu Kristo. Ganyan ang paniniwala niyo at gawa2x lang ang pagiging anghel ni Manalo. Si Kristo ay Tunay na Tao at Tunay na Dioys. Sabi ni Cristo sa Gospel of Matthew: Go and teach all Nations Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" At sa Gospel of John: "For I and My Father are one" kitam? Jesus incorporates himself to the God his Father that they are one.

  Tanong ko sa iyo: Sino ang mas mataas Si Cristo na Tao lang o Si Manalo na Anghel na isang espiritu according sa inc1914?

  ReplyDelete
 71. MILZIR,

  Aling IGLESIA ba ang pinatutungkulang ng sulat ni Pablo sa ROMA?

  IGLESIA sa ROMA ba o IGLESIA ni MANALO sa Pinas?

  Pakisagot!

  ReplyDelete
 72. 1.PAG nangumpisal yaong mga tao na kaanib sa iglesia katolika sa pamamagitan ng pari tutoo bang nawala ang kanilang mga kasalanan o imbis na patawarin ay nadagdagan ang kanilang mga kasalanan..!!magbigay kah ng verse para dito ha..!!
  2.pwede mo bang e explain ang nakasulat sa (APOC 20:8)
  3.Maysinasabi si apostole pablo na may iisang katawan na dapataniban ng lahat na tao nakasulat ito sa mateo 16:18 ,efesop 4:4. I cor 12:13..
  ..basahin mo yan ha..!!
  4.ito ang batayan sa isang pangkatang relihiyon na nagtututro ng kasinungalinagn mateo 24:9-10.gawa 20:29-30

  ReplyDelete
 73. Anonymous, di po kami sumasagot sa taong ayaw magpakilala.

  Pasensiya po.

  At upang bumalik naman ang usapan sa tamang patutunguhan, may PALIWANAG ba ang iglesia mo tungkol sa sagisag na nakaw niyo sa bansang Italya?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ikaw din naman hindi nagpakilala nakalagay catholic defender lang lagay mo ang name mo....nagtatago ka rin sa name na catholic defender....

   Delete
  2. Bakit ka bumibisita sa blog na di mo kilala ang may akda?

   Ok ka lang?! Blog ko ito. Karapatan kong gawin ang gusto ko!

   Ako ay si CATHOLIC DEFENDER!

   Anonymous?

   Delete
 74. As I look at the picture of Erdy Manalo visiting the Vatican, I guess the next thing he will do is to plan the looting of the bones of St. Peter and be brought to the Philippines to be displayed in the Central Temple in New Era. Then they will claim they are the true Church of Christ established in Peter (they will use Matt. 16.18 for this), a great apostasy after the last apostle died and restored by Felix Manalo....This may sound a wild idea, but it will be chaos is this happens....hehehehehe

  ReplyDelete
 75. >>>>>Nakaktawa ka ikaw ang Ridiculous kapatid! Hindi ako.
  MILZIR: OVERACTING!!! Paulit-ulit mo lang sinasabi yan. PUOL pd baya...Yan lang ba ang masasabi mo? ang hinahanap koy mga pruweba mo, eh sa mga mensahe mo pa lang talagang paulit- ulit lang ni wala ngang verse na nakikita ko ang boring. Bago mo sabihin yan, naasaan ang mga sagot mo sa mga tanong ko? Tanong ka ng tanong sa akin, sagot ako ng sagot eh ikaw tong walang sagot pag ako na ang nagtatanong UNFAIR naman non. Saka ko sasagutin yang mga tanong mo pag may sagot o ekplenasyon kana sa mga tanong ko.BAKA KASI PAG SINAGOT KO YUNG MGA TANONG MO< EH BAKA E IGNORE MO LANG at tamarin ka ng mag isip at bumasa sa sagot ko. Siguro sa taas ng sinabi ko halos tinatamad ka ng magbasa kaya diretcho ka na lang nagtanong without answering my question o WALA KA LANG TALAGANG MAISAGOT? O BAKA NAMAN hindi mo na lang tinapos basahin?  >>>>>Center of the far east Philippines? Kahit anung sinasabi mo wala yan sa Bible... Mga Pulo ba? pwedeng Japan, Indonesia at hindi lang ang Pilipinas ang may mga pulo,
  gawa gawa niyo lang yun.

  MILZIR: Nasagot ko na to ok.. HINdi gawa-gawa pag may ibinigay na pruweba! ikaw may pruweba ka ba? Wala!!


  >>>>> At sa Palagay mo ba tinutukoy ni St. Paul ng MGA iglesya ni cristo ay na sa Pilipinas hindi sa Roma.

  MILZIR : ANg DIOS mismo ang nagsabi na sa huling araw ang Iglesi ni Cristo ay lilitaw sa PILIPINAS.(Isaias 46:11)  >>>> Ikaw ang Mali sa mga sinasabi mo. And by the way God did not chose Far East he Chose the Middle eastern part of the Earth which is Israel.Ang mga apostles ay mga taga Israel at saan naman dinala sila sa tulong ng Holy Spirit?sa Roma sa Greece, sa Ethiopia, Ang iba naiwan sa Jerusalem, sa India, sa Northern Europe. sa Pilipinas ba?
  MILZIR: YAn ay panahon pa ng ISRAEL. Pero tayo nasa huling araw na, at gaya ng sinabi ng DIOS kung sino man ang nasa loob ng tunay na aral ay tiyak na maliligtas. Hindi kaba nakakaintindi na ayon sa hula mula sa silanganan ay lilitaw ang Ang TUNAY na Iglesia sa mga huling araw at itoy naisakatuparan na.
  >>>>WALA at saka special thanks sa mga tropa ng,mga Kastila na nag dala ng Catholicism sa bansa natin dahil kung wala yun wala din ang INC 1914.
  MILZIR: Huwag kang magpasalamat, sila panga ang dahilan kung bakit nabulag kayo sa kasinungalingan. Theres no proof we can found from you and all your your doctrines were invalid.


  >>>The Whole Epistle letters of St. Paul to the Romans refers to the Church in Rome and to it's members at ano yun? Roman Catholic Church. Kahit tanungin mo ang mga Biblical scholars na mga Protestante sasabihin nila ang letter ay tinutukoy sa mga Christians sa Roma hindi sa Pilipinas. Bakit mo pinipilit eh wala ang salitang Pilipinas sa Biblya kaht ang Pangalan ni Felix Manalo wala din yun.
  MILZIR: DAL -dal wala namang proofs. IBIgay mo ang verse na yan sa bible ng sa ganon eh kahit konti maniwala naman ako.. Always saying without thinking. No proofs, no verse in bible,.

  ReplyDelete
 76. >>>>>And whatever languages to say the truth is always written.
  MILZIR: Having proofs is the truth. No proofs, a BIG lie...like you..

  >>>Sinasabi mong plakang guba?
  MILZIR: as what you are...

  >>> ang inc mas matindi sirang sira na plaka pa balik2x ang accusation niyo sa mga Catholics para maka buo kayo ng sariling doktrina.

  MILZIR: INC Doctrines is came only from the HOLY Bible. TO spread the reality, to open your eyes and for you to explore the truth. Catholic doctrines is not came from the bible from the pocketbook. Sabihin mo mang paulit ulit ang paninira sa inyo, siguro mali ang understanding mo.  >>>And you think that God has given Felix Manalo to establish the Church? He is like Joseph Smith that God appeared to him to start another church.
  Give me the Specific verses with the words written like:
  - Felix Manalo
  - Angel from the Far East Philippines
  - Christ as a Mortal being or a Man only
  - Letters of St. Paul para sa inc 1914 sa Pilipinas
  - Apostatized Catholic Church
  - Christ leaving his 1st Bride the Catholic Church and chooses another Bride iglesia ni manalo.
  - Only the Manalo Family will own the INC 1914.

  MILZIR: YOu will get my answer as soon as you will answer my question, so that it will be fair for both of us. BAKA isipin nila iniiwasan mo ang mga tanong ko. At tapos ko ng maisagot yan kong nabasa mo ang mga ibinigay kong verse basahin mo ulit yong mga nakaraan kong mensahe.Doon makikita mo ang mga sagot ko.Nasa bibliya lahat yun kung marunong kang makaintindi.

  MILZIR : syanga pala,Ito dapat sagutin mo, a very simple question at paulit-ulit ko na tong tinatanong sayo na iniwasan mong sagutin..
  1. Saan sa bibliya makikita na IGLESIA KATOLIKA ang tunay na relihiyon? Dapat verse ha kasi wala ka talagang sagot dito. u give it in Greek, tagalog, English or kung pwede all translated languages LANG...
  2. Ibigay sa akin na galing mismo sa bibliya na DIOS si Cristo? Dapat maraming verse ha! Hindi isa lang...
  3. Saan sa bibliya na ibinigay ni St.Paul ang sulat sa Roma?
  4. Saan sa bibliya na ang IGLESIA katolika ang tunay na maliligtas pagdating ng paghuhukom?
  5. Saan sa bibliya makikita na sambahin at luhuran ang mga larawan o mga rebolto?
  6. saan sa bibliya makikita na hindi pwedeng mag-asawa ang mga pari? Dios ba sila?

  MILZIR: Yan lang muna ang itatanong ko kasi baka ma nosebleed ka kung ano ang isasagot mo at kung dadamihan ko pa. Huwag kang mag- alala baka sabihin mo ako umiwas sa tanong mo. HINDI..sasagotin ko yan pag nasagot mo na ang tanong ko kasi wala kapang sagot sa dami ng tanong ko eh. Basahin mo ulit yong mga mensahe ko sayo nandun na sagot ko. sagutin mo nalang muna yong tanong kasi still waiting yun sa sagot mo. baka e ignore mo na naman.

  ReplyDelete
 77. REPOST
  Anonymous:
  PAG nangumpisal yaong mga tao na kaanib sa iglesia katolika sa pamamagitan ng pari tutoo bang nawala ang kanilang mga kasalanan o imbis na patawarin ay nadagdagan ang kanilang mga kasalanan..!!magbigay kah ng verse para dito ha..!!

  - SEEMS THAT YOU ARE BLOWING HOT AIR ANONYMOUS. NEXT TIME MAG PAKILALA KA.
  EASY KA LANG.SPEAKING OF YOUR STATEMENT THE PRIEST WAS ORDAINED WITH THE BLESSINGS OF GOD TO BECOME HIS INSTRUMENT. THEREFORE HE HAS THE RIGHT TO HANDLE CONFESSIONS OR SACRAMENT OF RECONCILIATION. MARINIG YAN NG DIYOS HUWAG KANG MAG ALALA! WALA YANG KASALANAN MA DAGDAGAN KUNDI ITO AY MAWAWALA. THE SINS ARE FORGIVEN.
  GOSPEL OF JOHN SAYS IT ALL:"AND WHEN HE SAID THIS HE BREATHED ON THEM AND SAID, "RECEIVE THE HOLY SPIRIT. IF ANY OF YOU FORGIVE THE SINS OF ANY THEY ARE FORGIVEN THEM, BUT IF YOU RETAINED THE SINS THEY ARE RETAINED."
  AND ANOTHER SIGNIFICANT VERSE 2CORINTHIANS 5:17-20
  "17Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.[a] The old has passed away; behold, the new has come. 18All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; 19that is, in Christ God was reconciling[b] the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. 20Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God."
  IF YOU HAVE SINNED AGAINST YOUR FRIEND AND ASK FOR FORGIVENESS WOULD YOU ONLY PRAY OR TO ASK FOR FORGIVENESS TO YOUR FRIEND?
  AND WHAT IS THE BETTER WAY? TO GO TO A CERTAIN PERSON A PRIEST OR A PASTOR OR EVEN JUST AN ORDINARY PERSON TO PRAY FOR YOU OR JUST PRAY ALONE?

  PAKI SAGOT DIN ANONYMOUS KUNG SINO KAMAN PAKI LAGAY ANG PANGALAN. FOLLOW INSTRUCTIONS!
  THIS IS YOUR LAST CHANCE. JUST BLABBER THERE BECAUSE NEXT TIME I WILL NOT MIND IT ANYMORE.

  ReplyDelete
  Replies
  1. lagay mo rin ang name mo.....catholic defender

   Delete
 78. >>>>Bakit ang hirap mong makaunawa milzir?
  MILZIR: Mas mahirap makaunawa kapag walang pruweba tulad mo diba! Yang sinabi mo, Yan ring yong sinabi mo sa mga nakaraan mong mensahe! wala ka nabang ibang masabi o maisip man lang?


  >>>> I understand a bit of the Catholic Doctrine and it is Biblical.

  MILZIR: understand daw wala namang pruweba!

  Sinasabi ni Kristo Jesus
  "Thou Art Peter and Upon this Rock I will build my Church"
  MILZIR: MAteo 16:18 yan.. IGLESIA NI CRISTO sagot dyan...


  >>>>sa Palagay mo ba Pinasa din ni San Pedro and authority kay Felix Manlo na ipatayo sa Pilipinas?
  MILZIR: basahin mo ito ha, ISAIAS 9:9-13, Apoc. 7:2YLT, KJV ,Rev. 7:2-3...nang maliwanagan kana..
  >>>Hindi rin yun. Felix Manalo Studied various forms of Christian Religions like Adventist, Catholic, Methodist...etc

  MILZIR: Upang malaman nya sa mga relihiyong iyan kung ano ang tunay na doktrina at nakapapaloob dyan. Pero puro naman mali! kaya't sa kanyang pagnanais na malaman at masuri talaga kung ano ang tunay na relihiyon, ay binasa nya mismo ang biblia at yon ay namulat sya at nalaman nya.
  >>>>> and then Formed his own Church and registered it as a Corporation Sole.
  MILZIR: Si cristo ang ulo at ang Iglesia ang katawan kaya Iglesia Ni Cristo (COL.1:18). TRUE CHURCH not a corporation sole. He formed INC for us to know the true church and to be save on salvation.


  >>>> Ang Anghel ba nagpaparegister sa isang bansa para matayo ang iglesya niya?
  MILZIR: anghel o SINUGO! Ang kahulugan ng salitang anghel ay messenger, o kayaý sinugo o sugo(Rev. 7:2 YLT, Strong’s dictionary of the Greek testament p. 7:32). Hindi ito tumutukoy sa kalagayan kundi sa tungkulin (Luk. 1:19) Katunayan ay may tao sa kalagayan ngunit tinawag na anghel(Mat. 11:7-10 BTK-Trinidad), kaya ang salitang anghel ay hindi lamang tumutukoy sa mga anghel na espiritu sa kalagayan, maging sa tao ay maaaring ikapit ang salitang anghel kailanma’t sinugo ng Dios.

  >>>Ang Catholic Church ay may Sariling authority at walng tagapag mana o taong nag mamay-ari nito kahit ang Santo Papa, kundi ang Diyos .

  MILZIR: Ang Diyos? Sinong DIYOS? Si CRisto? Eh paano mo ito mapapaliwang Juan 19:30-33 - "Si cristo ay namatay" o Pagkalagot ng hininga.Marcos 15:34 - Juan 20:17 -"Si cristo ay may kinikilalang Dios"Juan 4:6 - " Si Cristo ay Napagod"
  MILZIR: Kung si Cristo ang tinutukoy mong Diyos, bakit sya namatay, napagod o may kinikilalang Diyos? Maski sa ganyan simpleng tanong ko di mo nga nasagot! NAIS ko lang Pruweba mo. hintayin ko yan ha dapat "VALID PROOFS"

  ReplyDelete
 79. @CFD,
  ako nga pala si MILZIR yung anonymous na nagtanong sa mga sumusunod na ito:

  1.PAG nangumpisal yaong mga tao na kaanib sa iglesia katolika sa pamamagitan ng pari totoo bang nawala ang kanilang mga kasalanan o imbis na patawarin ay nadagdagan ang kanilang mga kasalanan..!!magbigay kah ng verse para dito ha..!!
  2.pwede mo bang e explain ang nakasulat sa (APOC 20:8)
  3.Maysinasabi si apostole pablo na may iisang katawan na dapataniban ng lahat na tao nakasulat ito sa mateo 16:18 ,efesop 4:4. I cor 12:13..
  ..basahin mo yan ha..!!
  4.ito ang batayan sa isang pangkatang relihiyon na nagtututro ng kasinungalinagn mateo 24:9-10.gawa 20:29-30. Pai explain mo lahat yan.

  ReplyDelete
 80. @milzir

  Kayo ba may prweba ka na si Manalo ay Sugo ng Panginoon? Kahit isang pangalang Manalo wala sa Bbiblia tandaan mo yan...
  The Catholic Church is a name to determine from a true Church and a False Church during it's early years.

  > So sinsabi mo ba na pinasa ni San Pedro ang kanyang authority sa Sugo niyong si Manalo??? Malaking gulo yan kahit mga Protestante hindi tatanggap yang statement ninyo. Kahit anong pang sinasabi mo Hindi pinasa ni san Pedro ang kanyang authority sa sugo niyo.
  The verses that you gave me did not state a name of Felix Manalo accepting the authority from St. Peter. And at Isaiah 9 it says about the enemies of Israel that the Lord will defend. There's no such thing that Manalo accepted the authority from St. Peter.

  Si Felix Manalo ay palipat lipat ng Relihiyon bakit naging anghel ang taong nagpalipat lipat ng relihyon? Hindi totoo yan.. Wala kayong prewba kahit anong sasabihin mo. Oo nga nag susuri siya pero ginwa niya lang ang kanyang sariling doktrina na siya ay anghel at ang inc1914 ay isang totoong relighoyn..etc. hindi po totoo at walang binanggit sa talata ang pangalang Felix manalo sa Rev. 7:2-3...It is Never Felix Manalo Kung pinipilit mo ito you are a genius manipulator of scriptures.
  WALANG PANGALANG MANALO DIYAN!

  one God owns the Catholic church ha! Si cristo ay napagod kasi tao rin siya nabuhay siya kasi Divine siya. ang tao ay namamatay Pero si Jesus Christ bilang Diyos nabuhay ulit.
  Oo nga napagod si Cristo and took some rest. Pero ang Diyos Ama ay napapagod rin. Sina sabi mo ba na ang Diyos Ama ay hindi pwedeng mapapagod??? Sa Book of Genesis 2:3 "And God blessed the seventh day and made it holy, because on that day God rested from all the work he had done in his creation." Common sense he was tired an took some rest on the seventh day.

  At isa pa ang anghel ba ay nag rerehistro? Si Christ has given authority to St. Peter a MAN not to an ANGEL Felix Manalo. Matthew 16:18
  Eto pa sabi mo:
  Si cristo ang ulo at ang Iglesia ang katawan kaya Iglesia Ni Cristo (COL.1:18). TRUE CHURCH not a corporation sole. He formed INC for us to know the true church and to be save on salvation.

  You said it! The true Church is not a corporation sole.
  According sa Pasugo niyo ang unang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika at hindi ito corporation sole. Ang inc1914 ay ipinarehistro ng anghel niyo na si Manalo sa Security and Exchange Committee bilang CORPORATE SOLE. At sa Law bawal tawagin ang iglesia ni cristo "Church of Christ" kasi violation yan sa Committee.
  Ang Catholic Church ay walang taga pagmana o may magaari na tao dahil hindo negosyo ang Iglesia Katolika. Ang Iglesia ni Cristo 1914 may tagapagmana may nag mamay ari, at walang right na maging Executive Minister kundi ang mga anak ni Manalo lamang.

  Saan sa Biblya na ang iglesiang itinayo ni Cristo ay mga Manalo lang ang maging Executive Minister at tagapagmana hindi ang mga ibang ministro o pastor? Specify the verse with the names of Manalo written on it?.

  ReplyDelete
 81. Halatang ayaw patulan ng mga INM ang bago nating post na pinamagatang:

  ALIN ANG IGLESIANG BINABATI NG "LAHAT NG MGA IGLESIA NI CRISTO", IGLESIA SA ROMA O IGLESIA SA PILIPINAS?.

  Diyan pa lang sa ROMA 16:16 dedo na sila. Malabong "iglesia" sa Pinas ang tinutukoy doon kundi ang IGLESIA sa ROMA!

  ReplyDelete
 82. bakit puro sa bandila at hindi sa aral nakatuon?
  malinaw na ang mga doktrina ng iglesia katolika , kung susuriin ng tao ay ang mga aral ng demonyo, at ito ay ipinagpauna na ng panginoong Jesus sa kanyang mga alagad... no offensement

  ReplyDelete
 83. bakit nid pa i-approve?kaya nga sinabi na comment eh..
  anu ba yan.. :)

  napag hahalata naman kayo na sobrang defensive eh :)

  ReplyDelete
 84. ayon po kasi sa juan 10:16, mayroong isang kawan na tatawagin pa lamang,at wala sa kulungan na ang kulungang tinutukoy doon ay ang iglesia noong unang siglo, please, mag suri po kayo,its for you OWN SAKE. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hehehe...

   Ang sabi ng aklat na nilimbag ng Iglesia ni Cristo:

   SULO sa pahina 58, ay ganito ang mababasa natin:

   “Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ang siyang "Kataas-taasang Pastor". (Question 169). Ito ay salungat din sa turo ni Jesus at ng mga Apostol, sapagkat sinabi ni Cristo: "Ako ang tanging Pastor" (Juan 10:16)".

   Sino raw ang PASTOL sa Juan 10:16?

   Si CRISTO!!!!!!

   Delete
 85. No offense po.

  Saan po ba namin pwedeng makita ang OPISYAL na aral ng INC ni Manalo para "hindi sa bandila" kami nakatutok.

  Dito muna kami tumutok sa mas OBVIOUS na nakikita namin para naman mahukay namin ang nasa kailaliman ng mga nakikita sa panlabas.

  Purihin ang Dios sapagkat ang kanyang tunay na Iglesia sa Roma na "Binabati ng lahat ng mga iglesia ni Cristo" (maliban sa INC sa Pinas) ay nakatawid na papunta sa Ikatlong Milenyo.

  ReplyDelete
 86. Anonymous said...
  ayon po kasi sa juan 10:16, mayroong isang kawan na tatawagin pa lamang,at wala sa kulungan na ang kulungang tinutukoy doon ay ang iglesia noong unang siglo, please, mag suri po kayo,its for you OWN SAKE. :)

  CD2000 said...
  Heto na nga't nagsusuri na nga kami pero wala pa kayong tinutumbok na sagot. Suri kayo ng suri, ano ang sinusuri niyo kung di naman kayo nakakahukay ng logical na sagot mula sa inyong INC ni Manalo?

  Dumilat kayo at ibilad naman ninyo sa kaliwanagan ang inyong mga kaluluwa upang sa pagliligtas ng Panginoon ay makita kayong karapat-dapat. Si MANALO ay peke at ang kanyang INC ay isang HUWAD LAMANG sabi ng PASUGO.

  ReplyDelete
 87. BENARS

  KUNG NAGBABASA LANG SANA ANG MGA KAPATID NTING MGA INC SA MGA MALALAKING LIBRO O MGA STANDARD REFERENCE NA ITINURO NG ATING PAARALAN AT SA PAGBASA NILA'Y OPEN MINDED SILA HINDI SANA MAGTAKA SILA KUMBAKIT CATHOLICS CLAIMED THEY ARE THE TRUE CHURCH OF CHRIST.

  ReplyDelete
 88. ows!! talaga... Super Defensive naman.........

  ReplyDelete
 89. against you CFD........... All your doctrines are lie.

  ReplyDelete
 90. So Jesus lied for 2,000 years? hahaha

  In truth, FELIX MANALO LIED not Christ!

  ReplyDelete
 91. In the Book of Revelation the Church is described as the "Bride of Christ" Are those INC of Manalo showing us that Lord Jesus left his 1st bride which is called the Roman Catholic Church and found a new bride at Quezon City? haha
  They can't even show to us the full evidence that the Catholic Church was apostatized which can never ever happen.

  ReplyDelete
 92. INC's Flag.. For what ? We have only one flag, Republic of the Philippines. INC is not a state. Vatican Flag? Yes of course, it is a state.. Papal nuncio as a representative or an ambassador of the Vatican to the other countries..

  ReplyDelete
 93. INC wanted to have an independent INC state.. that's the signal they are trying to send.

  ReplyDelete
 94. hahahahahahaha.,, sino ba ang gumawa ng page na ito...???? nililito mo lang ang sarili mo eh.,, misunderstood po kayo.,, kaya ganyan.,, mag tanong po muna kayo ng ayos bago kayo mag post ng ganito.,, kasi po baka maipahiya ninyo ang sarili ninyo ng hindi nyo napapansin.,, sige po.,, hahahahahahahahaha.,,,

  ReplyDelete
 95. hahahahahahahahahaha..,,,, nililito nyo lang ang sarili ninyo eh.,, sana nagtatanong muna kayo ng ayos., para naliliwanagan kayo.,, baka kasi mapahiya kayo ng dahil din sa mga pinaggagagawa nyo.,, lahat kasi ng mga nilagya nyu d2 eh panay misunderstood.,, hahahaha.,, pro ok na din., kayo kayo din nmn ang naniniwala sa mga ginawa ninyo eh.,, good luck po.,, have a nice daw.,, hahahahahahahaha LOL.,,

  ReplyDelete
 96. Hairyvocalist.. nice name: Saan kami pwedeng magtanong? May official website ba ang INC para makapgtanong kaming mga nasa kabilang dulo ng mundo?

  Bago ka magpost tanungin mo muna ang INC niyo kasi baka isa ka sa mga maraming napahiya na rito.. dito na lang sa post eh sagad-sagaran na ang kahihiyan dahil sa walang paliwanag na opisyal mula sa INC...

  ReplyDelete
 97. @ catholic defender:
  Inamin mo na ang pagtuligsa mo sa kahuluguhan ng flag ng iglesia ay buhat lamang sayong haka haka. Ngayon sa puntong ito, ang tao bang ang ipinupuna sa kaibayo ng pananampalataya ay buhat sa haka haka ay masasabi bang may matinong kaisipan? Hindi ba dapat ang pagtatanggol ay dapat nakabatay sa katotohanan at hindi sa pala palagay? anong uri ba ang pagtatanggol ang ginagawa mo? ito ba'y bunga ng yung pananampalataya na maligtas pagdating ng araw o ito'y pagiging panatiko na lamang para mapangatwiranan na lamang ang mga bagay na malinaw na mali?

  ReplyDelete
 98. Walang kwenta naman to superdefensive..

  ReplyDelete
 99. para sakin, regarding sa flag walang masyadong dpat pag usapan dyan, ang pag kakaaalam ko ang official na flag ng inc is green white red and may parang candle holder sa gitna na nasa white. pag papahalaga sa natutunang aral at isang paraan na din para malaman na kapatid ang may ari ng sasakyan. hindi hinango o ginaya. mexican flag may image ng uri ng ibon while ang italy eh wala, medyo common sa flag na nakikita sa sasakyan cause there are times na walang image ung inc stiker sa sasakyan, this because nabibili ito sa mall ng walang image talaga. ang official na sticker is nanggagaling sa central office and may image un. maybe mag research ka pa bossing regarding sa official flag ng inc. cause hindi lang green white at red ang nandoon. sa panimulang image na banat mo pa lang mali na eh, masusundan natural yan ng maling sagot. paki post ung offical flag then saka ka mag tanong ulit kung anu ba talaga ang meaning ng flag ng inc...

  ReplyDelete
 100. Anonymous na naman! Yan ang KAISAHAN niyo sa INC. Pare-pareho ang kapilya, pare-pareho ang binoboto kaya pare-pareho ang pangalan.

  Para sa ‘yo “walang dpat pag usapan diyan” KASI una WALA ka ring ALAM tungkol sa sarili niyong symbol, obvious eh. Kahit pangalan ng MENORAH eh DI MO ALAM. Kawawa ka naman, para sa ‘yo “CANDLE HOLDER” lang pala ito.

  Oo nga naman mukhang “CANDLE HOLDER” nga lang di ba?

  So naglalagay kayo ng “CANDLE HOLDER” sa symbol ng inyong bandila? Hindi mo ba NAITANONG ito kung BAKIT?

  Bago sagutin ng ibang tao, dapat kayo na ang NAGPAPALIWANAG nito para wala nang malaking usapan. Pero dahil nga sa “CANDLE HOLDER” nga naman ito, ang ibig bang sabihin nito ay NASA KADILIMAN kayo at kailangan niyo “CANDLE HOLDER” bilang symbulo ng kadiliman?

  Kaawa-awa ka kasi ‘yon lamang ay AYAW pang sabihin sa iyo ng iyong iglesia ang ibig sabihin. Kaya tuloy sa tingin mo ay “CANDLE HOLDER” lang ang nasa flag niyo, yon pa kayang aral ninyo?

  Kaya’t bago ako ang SABIHAN mong “MAG-RESEARCH” baka naman pwede IKAW na lang ang MAG-RESEARCH kasi marami ka pang di alam iho.

  At kung gusto mo talaga kaming malaman ang TOTOONG ibig sabihin ng mga symbols sa inyong flag, baka naman IKAW NA ANG MAGRESEARCH tapos IPAMUKHA mo sa amin na MALI an gaming research… pwde ba iyon?

  At ‘yung pinagmamalaki mong “OFFICIAL” baka naman pwedeng malaman kung saan ito mabibili at kung saan makikita sa net. Yung mga KULAY na dinidikit ng mga kaanib niyo sa kanilang mga sasakyan, PANGARALAN mo sila na MALI ang kanilang idinidikit dahil ito’y HINDI OFFICIAL.

  At pakisabi na lamang sa kanila na BUMILI na lamang ng OPISYAL na logo sa mga MALLS, para naman may dagdag kita ang may ari ng SYMBOLO—ang mga MANALO!

  ReplyDelete
 101. Nasagot na yan ang nasa itaas baka hindi mo lang binsa anonymous, nandoon rin ang picture ng inc flag. Red, White, Green and Menorah which is a symbol of the Jews, kung tutuusin nga walang Jewish practice ang inc you considered Jewish practices which are biblical are of pagans.
  At papaano ang isang tao mag research e wlang official website o doctrine ang INC.

  ReplyDelete
 102. Halatang AYAW PATULAN ng mga INC ang ating bagong post:

  Sa ROMA 16:16 "Ang lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo."

  Bakit sila NAKATUTOK sa mga salitang IGLESIA NI CRISTO?

  Para sabihin nilang NASA biblia raw ang kanilang pangalan! hehehe..

  Pero basahin niyo ulit ang talata:

  ROMA 16:16 "Ang lahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo."

  Ano raw?

  Ang LAHAT raw ng mga iglesia ni Cristo.

  Ay ano?

  Ay BUMABATI sa INYO.

  Sino 'yung mga "INYO"?

  Sulat ito ni Apostol San Pablo sa mga Kristiano sa ROMA.

  Kaya't sinasabi ni San Pablo na:

  Ang LAHAT ng mga IGLESIA NI CRISTO ay BUMABATI sa inyo-- IGLESIA SA ROMA!!!

  MAGBASA PA KAYO RITO SA LINK NA ITO at magugulat kayong HINDI PALA SILA ang highlight kundi kung sino ang BINABATI ng BUONG iglesia ni Cristo...

  Ang IGLESIA sa ROMA!!!

  ReplyDelete
 103. hindi na nila papatulan yan sir Catholic Defender.. heheh
  Kasi na corner na sila.
  Kahit anung gawin nila wala naman effect.

  Puro opinion at different interpretations galing sa kanilang ministrong bayad kaya't walang stability ang doctrine nila.
  And that could be one reason why they don't publish their official Doctrines or making a website.

  ReplyDelete
 104. Pakibasa po ang aklat ng Isaias 44:9, Ang sabi sa panalangin ng Paginoong Jesus "Magsipanalangin nga kayu ng Ganito Ama Namin Nanasalangit SAMBAHIN ang PANGALAN Mo...Hindi Dapat sambahin ang mga REBULTO,pakibasa po mga kaibigan nang mataohan kayung lahat< ako po ay dating kato"liko" ngayun nalinawan na at pinagpala ng panginoon Diyos, hindi ng Kinikilala nyung Kristo di umano,wag tayung mag bulag bulagan, mag Suri po kayu sa aral ng Iglesia Ni Cristo. Salamat po.. Kaawaan nawa kayu ng Ama,

  ReplyDelete
 105. Sige, hanapin mo nga sa CATECHISM of the CATHOLIC CHURCH kung may mababasa ka na DAPAT "SAMBAHIN" ang mga rebulto?

  Ang hirap talagang umintindi ng mga INC ni Manalo!!!

  ReplyDelete
 106. Mga taga INC mga INCompetent world history at pati church history tinitiwali nila...
  they accuse us falsely with the practices that we don't even had.

  ReplyDelete
 107. @CFD:
  Sige, hanapin mo nga sa CATECHISM of the CATHOLIC CHURCH kung may mababasa ka na DAPAT "SAMBAHIN" ang mga rebulto?  >Hindi raw sinasamba, eh hinahalikan pa nga ang rebolto at niluluhuran pa.. Hindi ba yan pagsamba? Taka lang ka... So ano ba ang kaibahan ng pagluhod at paghalik sa rebolto ni Cristo at ang sambahin ito. Diba pag niluluhuran ang isang rebolto at taimtim na nananalangin ay kaparehas lamang ng pagsamba?
  Sa ginagawa nyo ngang pagluhod at paghalik nito eh obvious nang itoy sinasamba nyo! eh sa "CATECHISM"???? pa kaya?

  ReplyDelete
 108. Tinatanong mo ba ako?

  Kung tanong ito ang sagot ko ay HINDI.

  Nakakita ka na ba ng taong HUMAHALIK sa BATO? O sa PAPEL? O sa BAKAL?

  Kung sakaling MAKAKITA ka ng taong gumagawa nito, ANO ang NASA ISIP mo?

  GANON ang pagkaunawa mo sa mga taong humahalik sa mga rebulto ng mga poon.

  Nagugulat ako kung hindi mo pa nahahalikan ang LITRATO ng iyong INA na naka-PRINT sa PAPEL?

  Baka naman INIISIP mo na MAGAGALIT ang DIOS kung hahalikan mo ang KAPIRASONG PAPEL, hindi ba?

  Pero HINDI GANON ang mga KATOLIKO!

  ALAM naming yari sa BATO at PAPEL ang mga bagay-bagay na hinahalikan at niluluhuran namin.

  NGUNIT dahil sa ang mga bagay na ito ay nagkaroon ng HALAGA dahil sa kanilang mga REPRESENTED IMAGES kaya sukdulan ang paggalang namin sa kanila.

  KATULAD na lamang ng PERA.

  Hindi ba’t yari ito sa PAPEL? Pero bakit kahit MARUMI at nalagyan ng DUMI ng tao ay HINDI nawawala ang HALAGA nito BILANG PAPEL?

  Sapagkat HINDI sa URI ng PAGKAYARI nito nakikita ang HALAGA ng isang PERA kundi sa kung anong merong HALAGA ang nakatatak sa PAPEL na iyon.

  So para sa INYONG mga INC, kung PAPEL ito ay MANANATILING PAPEL at HINDI DAPAT bigyan ng halaga!

  Kung ganon ang pamamaraan niyo, NAKAKAGULAT kung bakit may REBULTO si FELIX MANALO sa Central (bagamat hindi niyo ito niluluhuran at hinahalikan pero naron na rin ang PAGGALAN niyo sa BATO na iyon). Tutal WALANG KATANGIAN si Felix Manalo para i-respeto maliban na lamang sa PAGIGING MAS MATAAS niya kay CRISTO HESUS na MANUNUBOS ng SANLIBUTAN dahil si FELIX MANALO ay isang ANGHEL at HULING SUGO samantalang si CRISTO HESUS ay isang HAMAK na TAO LAMANG!!!

  MGA IPOKRITO!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. @CD segurado kaba na ang larawang inyong sinasamba hinahalikan niluluhoran ay tama yon talaga ang mukha....? yon talaga ang itsura?
   bakit may sto. nino na maputi may maitim may payat may macho alin ba dyan ang tunay ninyong diyos.....? para sayo cd walang nka alam kung ano talaga ang itsura ng ating panginoong jesu cristo....sana ideretso mo nalang ang inyong panalangin sa dios na nasa langit wag mo ng idaan sa di makarinig at di makapagsalita...ang dios ay buhay...wag mong idaan sa rebolto ang panalangin....yon lang salamat

   Delete
 109. mga inutil..
  magsama sama kau ni BENEDICT THE SEXTEEN..hahhah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Opo, sa katunayan, sama-sama po kaming nagpupuri sa Dios sa pangunguna ng kahalili ni San Pedro, si papa BENITO XVI...

   Siya po'y naturingang 6th Most powerful Leader of the world at may 1.2 Billion na mga iniingatang mga kaluluwa!

   Meron ba si EDUARDO MANALO niyan?

   Delete
 110. Yun lamang ba ang iyong batayan at mabubutasan sa Iglesia Ni Cristo? Halatang hindi ka nagbabasa ng Biblia kaibigan.. Kung ang Simbolo ang tinutupok mo, itatanong ko naman sayo, ANONG KWENTA AT KABULUHAN NG PAGSAMBA SA REBULTONG GAWA NG TAO SA KAHOY kung may ganitong pahayag sa Biblia?

  Isaias 44:9-11

  "9 Walang kuwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto, at walang kabuluhan ang mga diyus-diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. 10 Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. 11 Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin."

  Gusto mo bang malaman ano ang KAHIHIYANG SASAPITIN ng pinapahayg diyan na siguradong makakasama ka? :)

  Mateo 7:21-25

  "1:21 Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim.

  1:22 Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang,

  1:23 At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.

  1:24 Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili:

  1:25 Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa."  LAHAT ng mga pag-uusig niyo'y babalik sainyo. Tandaan Niyo.. Maghintay lamang kayo.. konting-konti nalang, malalaman nyo lahat ng mga sinasabi namin :) Pagpalain nawa

  ReplyDelete
 111. @anonymous

  Oo nga naman masama sama kaming lahat kasama ng Santo Papa namin sa Kahrian ng Dioys...
  hahahaha Thankyou po...

  ReplyDelete
 112. Rebulto naman...

  Bakit kayo may rebulto ni Felix Manalo sa Central?
  eh bawal naman sa inyu yan?

  Bakit masama ba gumawa ng mga imahe ng mga santo at Panginoong Jesu- Cristo?
  They are our reminders like keeping a picture of your family in your wallet which you really cherish. Hinahalikan mo pa nga eh at you embrace it.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ok lang may rebulto huwag lang luluhoran at doon ka manalangin sa rebolto kung mayron mang larawan si kapatid na felix di namin niluluhoran at hinddi namin hinahalikan hindi rin kami nanalangin sa harap ng rebolto nya inshort hindi namin sinasamba ang larawan ni kapatid na felix...sugo ang turing namin kay kapatid na felix at hindi siya diyos, ang diyos namin na kinikilala ng iglesia ni cristo ay ang ama na nasa langit...siya ang lumalang ng langit at lupa siya ang lumalang sayo at sa akin... si cristo ay aming panginoon at tagapagligtas sana maintindihan mo....

   Delete
 113. marvia XxX (Shutting your assess)September 28, 2011 at 12:18 PM

  @ Iglesia Ni MANALO

  > Instead of blabbering here attacking catholics or protestants a lot, I mean a lot...or disguising your selves as anonymous or sometimes I suspect that is readme...
  When your centennial celebration comes why don't you take that flag? AND SHOVE IT ON YOUR ASS?

  Get a life inc people...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ang nagsasabing iglesia ni manalo ay mangmang hindi nakapag aral hindi marunong bumasa inshort illiterate... nakita na iglesia ni cristo gawin paring iglesia ni manalo ang tama gawing mali ang mali gawing tama...kung sabagay yan ang turo ng pari nila sabi ng biblia wag kumain ng dugo sabi naman ng pari sige kumain kayo ng dugo masarap yan..sabi ng biblia wag kayo kayong luluhod sa mga larawang inanyuan sabi ng pari segi lumuhod kayo sa mga larawan....kung may pagdaramdam kayo sa amin ito lang ang masabi ko... anogn pakisama ang kaliwanagan sa kadiliman anong pakikisama si cristo kay billal anong pakikisama ang kasamaan sa kabutihan....

   Delete
  2. Wrong!

   Ang nagsasabing Iglesia ni Cristo ito ay mangmang sa katotohanan sapagkat ang Iglesiang kay Cristo ay itinatag sa Jerusalem, hindi sa PUnta, Sta. Ana Manila.

   Kaya't kung si FELIX MANALO ang nagtatag ng INC, marapat lamang na sa kanya ang itinatag!!!

   PASUGO Hulyo 1952, p. 4:“Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

   Opo, dapat daw SA KANYA ang ITINATAG!

   Kanino nga ba ang INC?

   PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
   “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

   Ayon pala!

   Ayon pala sa REHISTRO nito, si Kapatid na F. MANALO ang NAGTATAG!!

   IGLESIA NI MANALO NGA!!!


   Sino ngayon ang MANGMANG sa ating dalawa?

   Delete
 114. Brother, since I was a catholic boy and until now as I devout catholic, i have been taught that hope, faith, holiness, cleanliness, charity, courage, bravery in defense of the faith ay nasa bible, di ba? So what's wrong with the tri color (green, white, red, white) flag of the iglesia ni cristo which symbolize those values??? Medyo mahina yata ang argumento natin!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dont pretend... you're not a Catholic!

   What's wrong with that?

   Copying someone's work is unfair!!!

   Get that in your head!!

   Get original!! Huwag yung "made in China" church!!!

   Delete
 115. Yung rebulto ni ka Felix Manalo sa Central ang talagang reminder pero yung rebulto ng Jesus nyo at mga saints, hindi lang reminder!!! Di ba?? Aminin!!! Hehehehe. Pahalik-halik, paluhod-luhod, pausal-usal at papunas-punas pa kau!!! Hahahahaha!! Dyus-dyusan sa depinisyon ng Biblia..Ang homework mo, saan mababasa sa Bible?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bakit ayaw niyong iniiputan ng mga ibon ang rebulto ni Manalo?

   Simbolo lang ba yan?!

   MGA IPOKRITO!

   Delete
 116. Anonymous, do not pretend to be Catholic.

  Sa pananalita pa lang AMOY na namin pero salamat at nadagdagan pa ang mga nagkukunyaring mga Katoliko raw pero iba naman ang tono.

  At ano naman ang malakas na argumento sa iyo? Yung walang paliwanag mula sa INC, malakas na ba iyon?

  Tingnan mo ang pagitan ng posts ng dalawang Anonymous daw. Seven Minutes lang-- hindi halata hehehe.

  ReplyDelete
 117. Isa pang tanong, kung makapangyarihan ang mga rebulto niyo, e bakit ang daming ipinapalabas sa TV radio o san pa man na ninanakaw nila yon at tinatanggal ang ulo at binebenta? Hahahaha. Got the logic? :p

  P.S, Ginawa lamang yang simbolo na yan para description sa Iglesia.. Kung diyan kayo mag ffocus, e wlang mangyayari sainyo.. Bakit, sinabi ba nmin na ililigtas kami ng Mga simbolong Yan? nandyan ba ang Buhay na wlang hanggan at pangako Ng Diyos? Magsuri na lamang kayo s mga Doktrina at Aral na ginagawa ng iglesia.. wag poot ang manguna dahil lamang sa maling pagkaka kilala sa iglesia.. May oras pa para magbago at magsuri.. Sabi nga sa Tadeo "iligtas nyo sila sa apoy" Kaya ganoon na lamang ang puspusan naming paghihikayat sa pakikinig.. Pagpalain nawa

  ReplyDelete
 118. @ Jeriza,

  Show us where we say that our Holy Images are powerful (as images)? Do not inject in us your OWN IGNORANCE and BIGOTRY.

  God is most powerful. And through the INTERCESSION OF SAINTS (not images) God makes miracles.

  Question: Was there any MIRACLE through FELIX MANALO to confirm that God had called him to the prophetic minsitry?

  WALA.
  WALA
  WALA.

  So stop displaying your BIGOTRY and hatred against the CHURCH which is CHRIST's ONLY CHURCH and his SAINTS kasi sa dagat-dagatang apoy ang tungo mo tulad ni Felix Manalo na nauna na sa inyo.

  ReplyDelete
 119. @Jeriza,

  Saan po ba kami pwedeng MAGSURI ng INYONG OPISYAL na ARAL eh WALA NAMAN KAYONG OFFICIAL INTERNET SITE.

  Heto po, kami meron... OFFICIAL SITE OF THE VATICAN STATE. Naron na po lahat!

  Kung KULANG PA, CLICK mo lang ang MOUSE mo sa GOOGLE at YAHOO, type mo OFFICIAL CATHOLIC TEACHINGS, marami kang makikita....

  Kya huwag kang reklamo ng reklamo, LANTAD lahat ang aming TEACHINGS sa NET.. kahit HISTORY namin, LANTAD na LANTAD

  Kaya don't play here like IGNORANT kasi nakakahiya sa inyong kulto. Sabihin ng ibang tao na ganyan kayo mga MANGMANG sa KASAYSAYAN ng PAGLILIGTAS!

  ReplyDelete
 120. Ang nasa Roma 16:16 ay "mga Iglesia ni Cristo." Samakatuwid, mga miyembro ng Iglesia na itinayo ng Panginoong Jesus noong unang siglo. Hindi Iglesia ni Cristo (DAW) na itinatag ni Manalo noong early part of the 20th century.

  At sino ang binabati? Ang iglesia sa Pilipinas? Ang iglesia sa Quezon City? HINDI!
  Ang iglesia sa Roma na ngayon ay sentro ng Relihiyong Katoliko. Bakit ninyo inaangkin ang pagbati na hindi naman para sa inyo? Kapal naman ng mukha.

  At hindi porket kapangalan ninyo ang iglesia na nakasulat sa Bible, kayo na ang tunay na simbahan. Ang daming Church of Christ na religion sa buong mundo at kayo lang talaga ang tunay na simbahan? Kapal ng mukha.

  Tingnan ninyo ang history. Anong simbahan ang mula pa ng 1st century na itinatag ni Cristo Jesus, ipinangaral ng mga apostol at pinakamatayan ng mga martir? Anong simbahan ang pinangakuan ni Jesus na "the gates of Hades will not prevail against it?" Anong simbahan ang matagumpay na napaglampasan ang mga schisms, wars, attacks, famines, epidemics, revolutions, etc.?

  Iglesia ni Cristong tatag ni Manalo?

  o

  Iglesia Katolika Apostolika na TATAG NG DIYOS NA NAGKATAWANG TAO, Ang Panginoong Jesu Cristo?

  Purihin ang Banal na Trinidad, isang Diyos, tatlong personas, magpasawalang-hanggan!

  ReplyDelete
 121. ako c alvin anceno inc ako pero khit nag - aaway away ang mga ibat ibang sekta ng kristiyano. Ayw ng ating panginoong jesus na nag-aaway away tyong mga kristiyano.kac pare parehas lng naman tyong naniniwala kay kristo.

  ReplyDelete
 122. Hello Alvin,

  Thanks for the kind words. I agree with you 101%. If you read the lives of the saints, you will understand EXACTLY what these words you’ve just spoken mean so much to the CHURCH. We glory on their heroic acts for the sake of CHRIST and HIS CHURCH. They willfully chose death rather than live a life not according to Jesus’s LAW of LOVING thy neighbor.

  Our official teachings is INCLUSIVE—loves no bounderies.

  The CHURCH of CHRIST founded in PETER is the only Christian Church that is respected by all governments, world leaders as well as religious leaders. Through HIS VICAR Christ’s authority is clearly manifested. Through the CATHOLIC CHURCH of CHRIST she leads people to commit to peace at the recent ASSISI CONVENTION—no other religious groups have initiated that. Only the CHURCH!

  The “Iglesia ni Cristo” (Church of Christ) founded by Felix Manalo ‘s OFFICIAL TEACHINGS are ALL ANTI-CATHOLICS. How could you summon your own ministers to be at peace with us when all they do DAY and NIGHT is to FIGHT THE CHURCH of CHRIST founded on Peter?

  You better hurry up! Come back to the true CHURCH, we foster love and peace and we never condemn anyone who is willing to embrace the LAW of LOVE.

  ReplyDelete
  Replies
  1. huwag kapatid salita ni satanas yan.

   Delete
 123. Andrea here.

  Hmm. I don't comment here to argue. I am part of INC and I think people have rights to speak for their own. We are in a democratic country. Lahat tayo ay may kanya kanyang paniniwala at ang dapat na gawin ay respetuhin ang bawat paniniwala. :) Thank you :) Sabi nga ng Diyos, wag magtatanim ng poot.

  ReplyDelete
 124. In Defense of the Church.. if ur Iglesia stops maligning the Catholic Church from its TV shows and magazine then this blog will simply stop..

  Thanks for being a child of peace...

  ReplyDelete
 125. para kang nilamon ng simbahan niyo catholic defender.. you are such an example of a person that do not have progress in life as you focus yourself on annoying others. Why not look at yourself at the mirror and say.. anak ba ako ng Diyos? sa tingin mo base sa gnagawa mo anak ka ng diyos./....

  ReplyDelete
 126. Kung may naninira sa anumang relihiyon, iyon ay ang INC. Naninira ang INC sa Katoliko 24/7... No need to go further, just switch Tv channel to NET 25 or GEM TV. Period.

  ReplyDelete
 127. Insecurity ang tawag doon!

  Ang mga naninira ng aral ng iba para sila ang lalabas na tama ay mga inutil at walang silbi sapagkat HINDI sila biniyayaan ng KARUNUNGAN.

  Ang INC ni Manalo ay puno ng kabuktutan. Ang kanilang mga aral ay nakasalalay sa PAGMAMALI nila sa ibang mga aral ng mga Katoliko.

  Halimbawa: Para LALABAS na TUNAY nga raw ang INC ni Manalo, papalabasin nila na NAGSINUNGALING si CRISTO at "NATALIKOD" daw ang UNANG IGLESIA.

  At ang kasagutan sa "pagtalikod" daw ng Unang Iglesia ay si FELIX MANALO. Tinawag daw siya ng "Dios" mula sa Silangan na parang Ibong Mandaragit

  At tatadtaran nila tayo ng maraming BIBLE VERSES para mapaniwala nila tayo na SI FELIX nga ay "hinulaan" at siyang "huling sugo".

  Pero ang tanong: NAWALA BA ANG BUONG IGLESIA?

  Ang sagot: HINDI.

  Tanong: May PAGTALIKOD bang naganap?
  Sagot: Opo, meron.

  Dahil ang pagtalikod nga ng ilang mga kaanib ay hinulaan din. Kaya't HINDI kataka-taka.

  Tanong: Sinong TUMALIKOD, ang IGLESIA or si FELIX MANALO?
  Sagot: Ayon sa PATOTOO ng Biblia at Kasaysayan, si FELIX MANALO ang tumalikod at HINDI ang Iglesia.

  Samakatuwid, HINULAAN nga ang PAGDATING ni Felix sapagkat "maraming mga BULAANG propeta" ang darating upang iliko ang aral at iligaw ang marami.

  Sa ngayon si Felix Manalo ay ANG KATUPARAN ng mga HULA. Sapagkat siya'y TUMALIKOD sa IGLESIA at NANGARAL ng HINDI ARAL ng IGLESIA.

  TINUPAD nga niya ang mga hula at MARAMI nga ang nabulid sa maling aral niya at maraming mga nailigaw. Ngayon tumatawid na sa ibang bansa ang MALING aral ni FELIX MANALO at tulad ng Hula, maraming maliligaw.

  Kaya't ang ating gampanin ngayon ay ang MANGARAL ng TUNAY na ARAL ng TUNAY na IGLESIA-- ang Iglesia Katolika. At pagsumikapan nating itama ang landas ng mga nasa maling landas at kung pwede ay ating isiwalat sa lahat ang KATOTOHANAN tungkol sa IGLESIA NI MANALO na ngayon ay kinakasangkapan ng kadiliman upang mangaral ng IBANG CRISTO.

  Ito ang dahilan kung bakit may "IN DEFENSE OF THE CHURCH."

  ReplyDelete
 128. Simpleng tanong po.... Lahat po ba ng aral ng Iglesia Katolika ay nasa bibliya?
  OO o HINDI?

  ReplyDelete
 129. Replies
  1. saan mababasa sa biblia na ang pari di pedeng mag asawa....ang madre di pedeng mag asawa saan? sa biblia....

   Delete
  2. San pwedeng mabasa sa Biblia na si FElix manalo ay may karapatang mang-RAPE ng mga babae sa kanyang Iglesia?

   Saan ba nakasulat na si Erano, Eduardo at Angelo lamang ang maaaring mamahala sa iglesia?

   Saan nga ba matatagpuan sa Biblia ang Pilipinas? Eh ang Diliman, Quezon City? meron ba?

   Delete
 130. New Bible Dictionary:
  “The word Trinity is not found in the Bible, and, though used by Tertullian in the last decade of the 2nd Century, it did not find a place formally in the theology of the Church till the 4th century.”

  10 Metzger, B.M & Coogan, M.D. (1993). The Oxford Companion to the Bible (pg.782)
  …Trinity was forced into Christianity by Emperor Constantine, who in 325 CE called for the first ecumenical council in church history for the purpose of settling the disputes about the nature of God that arose between various Christian sects. Horrific religious persecution followed the decision made by Constantine, essentially a pagan Emperor, to impose an invented creed never preached by Jesus (peace be upon him)

  ReplyDelete
 131. Mr. INCorporated 1914 All Rights Reserve Defender, you need to get the FACTS right from the CHURCH.

  The New Bible Dictionary is CORRECT. There was no literal word "TRINITY" in the Bible. Not even the word "BIBLE" is in the Bible. But that doeasn't negate the fact that GOD is TRINITY.

  What happened in the 4th Century as you are claiming is correct. There has been no "formal" theology on the Trinity nor there has been any pronounced "dogma" about the TRINITY.

  But it was BELIEVED by the EARLY CHURCH from the FIRST CENTURY to the 4TH C.

  The reason why the CHURCH has to DEFINE and PRONOUNCED the TRINITY as DOGMA is because there were FALSE PROPHET and FALSE PREACHERS who PREACHED DIFFERENTLY to what has been BELIEVED by the early Church.

  Here is my analogy.

  Do you believe that the "PHILIPPINES" existed before the coming of the Spaniards?

  You can say YES and you can say NO.

  Yes, the archipelago was already been there from the very day it was created by God.

  No, there has been no "Philippines" yet because it wasn't "RENAMED" by the conquerors. But the "Philippines" as archipelago was already there in existent.

  Now, when the PHILIPPINES was NAMED as a "Country" the DEFINITION of the name, the symbol and the TERRITORY of this archipelago called "The Philippies" has to be DEFINED so that those who would CLAIM otherwise can be easily identified and be chastised, educated according to HOW WE DEFINE the name "Philippines".

  Now, because of the name, we can refer to it's history, it's definition, it's territory, it's culture, traditon, people, economy, food, way of living etc etc.. that's how we are IDENTIFIED.

  The TRINITY was there even before the CHURCH has to "name" the FATHER, SON and HOLY SPIRIT" to be as such. What happened in the 4th Century was to DEFINE the TRINITY from those who claim otherwise.

  Now because of that DEFINITION, we can now see who are FAKE preachers from TRUE ones. Just as we can now see where the Philippines can be called "The Philipines" and who are the TRUE FILIPINOS from the fake ones.

  Now, a JOHNNY CAME LATELY religion could never match up with the rich history of the CATHOLIC CHURCH OF JESUS CHRIST. Say whatever they say but they are not even 100 years to understand the more tha 2,000 years of the TRUE CHURCH OF CHRST-- the Catholic Church.

  ReplyDelete
 132. Very well said, however you cannot convince people to believe on your own analogy or understanding. We need FACTS from the history and from the Bible, you didn't even put any verse from the bible to support your explanation.
  Please agree on the enumerated FACTS below if you think correct or oppose if you think not.

  FACT 1: Catholic's Holy Trinity consist of Three Persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. - CATHOLIC ENCYCLOPEDIA

  FACT 2: Holy Trinity is not found anywhere in the Bible. - New Bible Dictionary

  FACT 3: 325 AD - The Council of Nicea said JESUS IS GOD

  FACT 4: 381 AD - the Council of Constantinople said the HOLY SPIRIT IS GOD

  FACT 5: 56 years have passed before the Holy Spirit is said to be God

  FACT 6: According to Bible, there are actually seven Holy Spirits being sent to earth by God - Revelation 4:5 & 5:6

  FACT 7: If there are 7 Holy Spirits being sent by God, that makes 9 persons of God. (Mystery?)

  FACT 8: God knows no other Gods - Isaiah 45:5

  FACT 9: Jesus said he is a man - John 8:40

  FACT10: Jesus prayed to God - Juan 17:1-3

  FACT11: God never prays to another God, nor to himself.

  ReplyDelete
 133. Whose people are you talking about? There are more than 2 billion on earth who believed in in the TRINITY and only a handful 4-10 million in the Philippines fooled by a FALSE ANGEL as a fulfilment of the prophesies of the Bible about the coming of the DECEIVER deceiving many.

  BIBLE ONLY people relying on verses rather than the whole salvation story of the Bible.

  Ok, since you demand FACTS of history, here is TRINITY from WIKIPEDIA.

  After reading that, here is TRINITY according to the CHURCH.

  Historical FACTS and Biblical FACTS are supplied so please do not come back again here and demand for such. MALAKI KA NA, maghanap ka sa INTERNET and please read from FIRST-HAND SOURCES...


  FACT 1: Catholic's Holy Trinity consist of Three Persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. - CATHOLIC ENCYCLOPEDIA
  TRUE!

  FACT 2: Holy Trinity is not found anywhere in the Bible. - New Bible Dictionary
  TRUE! In fact, the PERSONS of the HOLY TRINITY were mentioned in the Bible!

  FACT 3: 325 AD - The Council of Nicea said JESUS IS GOD
  FALSE! Jesus was not "SAID" to be God but CONFIRMED! In fact it was in this council that the debate about the Person of Jesus was put to an end!
  FACT: Theophilus of Antioch in about 170 AD made mentioned about the TRINITY confirming that the belief already existed even before his time.
  FACT: From this council the following christological doctrines were condemned as heresies: Ebionism, Docetism, Basilidianism, Alogism or Artemonism, Patripassianism, Sabellianism, Arianism, Apollinarianism, Nestorianism, Eutychianism, Monophysitism, and Monothelitism.


  FACT 4: 381 AD - the Council of Constantinople said the HOLY SPIRIT IS GOD
  TRUE! In fact it was in this council that the question about the PERSON of the Holy Spirit was put to an end!

  FACT 5: 56 years have passed before the Holy Spirit is said to be God


  FACT 6: According to Bible, there are actually seven Holy Spirits being sent to earth by God - Revelation 4:5 & 5:6
  Let me add Rev. 3:1, your list is INCOMPLETE!
  FACT: According to the CHURCH the seven spirits of God: the seven “angels of the presence” as in Rev 8:2 and Tb 12:15. Clear up your confusions.

  FACT 7: If there are 7 Holy Spirits being sent by God, that makes 9 persons of God. (Mystery?)
  If you want more confusion, add more from Rev. 3:1 to make it 12 ^_^

  FACT 8: God knows no other Gods - Isaiah 45:5
  TRUE! The CATHOLIC CHURCH teaches ONLY ONE GOD - not THREE as you want to understand it from Felix Manalo!

  FACT 9: Jesus said he is a man - John 8:40
  TRUE! But Jesus never said "I am a man only." The Bible says HE IS GOD!

  FACT10: Jesus prayed to God - Juan 17:1-3
  TRUE: Jesus the MAN prayed to GOD!

  FACT11: God never prays to another God, nor to himself.
  TRUE: Because JESUS is BOTH GOD and MAN. When he does things normal MAN does, HE IS a MAN.. but when he commands nature and things and angels etc, HE IS GOD!

  ReplyDelete
 134. Is it true that:

  Trinity was forced into Christianity by Emperor Constantine, who in 325 CE called for the first ecumenical council in church history for the purpose of settling the disputes about the nature of God that arose between various Christian sects. HORRIFIC RELIGIOUS PERSECUTION followed the decision made by Constantine, essentially a pagan Emperor, to impose an invented creed never preached by Jesus (peace be upon him)?

  Did Roman Catholic kill a lot of people just to enforce you belief?

  ReplyDelete
 135. I am not the one who is confused! I am very much aware that 7(Holy Spirits) + 1(Jesus Christ) + 1(God) is not equal to 1.

  John 17:3
  "Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent"

  I am also well aware that when Jesus prayed to God, God who is in heaven is different from Jesus who is on earth. and if it's is true like you said that God and Jesus are one. Jesus should've said "Now this is eternal life: that they know us, the only true God,...".

  You made confusions out of very simple verses.
  As Bible said, "The truth about the Words of God are hidden from those who are not people of God"

  ReplyDelete
 136. You never even confirmed nor denied that there are 7 Holy Spirits being sent to earth by God, coz if you confirm, there would be more trouble in you stand about your so called "Holy Trinity" for there will be 9 persons in total, and if you deny, you will be in a lot more trouble because you are contradicting with what the Bible clearly says:

  Rev. 4-5
  From the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. In front of the throne, seven lamps were blazing. These are the SEVEN SPIRITS of God.

  Rev. 5-6
  Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. The Lamb had seven horns and seven eyes, which are the SEVEN SPIRITS of God sent out into all the earth.

  What now?

  ReplyDelete
 137. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 138. 3 "Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos,
  sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.

  4 "Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.

  5 "Mapalad ang mga mapagpakumbaba,
  sapagkat mamanahin nila ang daigdig.

  6 "Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran,
  sapagkat sila'y bubusugin.

  7 "Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.

  8 "Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

  9 "Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan,
  sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.

  10 "Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.

  11 "Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan a nang dahil sa akin.

  12 Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayundin ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo."

  ReplyDelete
 139. Jayson David


  3 "Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos,
  sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.

  4 "Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.

  5 "Mapalad ang mga mapagpakumbaba,
  sapagkat mamanahin nila ang daigdig.

  6 "Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran,
  sapagkat sila'y bubusugin.

  7 "Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.

  8 "Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

  9 "Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan,
  sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.

  10 "Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.

  11 "Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan a nang dahil sa akin.

  12 Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayundin ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo."

  ReplyDelete
 140. @INC Defender
  would you give us pa proof here that Christ is not God but a human person only?

  ReplyDelete
 141. @INC Defender
  you said that
  "I am very much aware that 7(Holy Spirits) + 1(Jesus Christ) + 1(God) is not equal to 1."
  yes it is not equal to one because you concept of the Trinity is wrong.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Can anyone count the Spirit of God?

   Only the INC of Manalo wants to count how many drops of water is there in an OCEAN!!!!

   Fools.

   Delete
 142. INC simply use the Catholic book, the Bible against the CHURCH which has the sole authority to interpret the Bible

  Hypocrites!

  ReplyDelete
 143. PURIHIN NATIN ANG AMA! MABUHAY SA PAG-IBIG NG ANAK! TAGLAYIN NATIN ANG 'SPIRITUNG BANAL! ANG DIYOS AY LAGI NATING SAMBAHIN!A---MEN!

  ReplyDelete
 144. Kahit anong pang sabihin mo sa H2O, maging SOLID, LIQUID or GAS form man ito, mananatili itong NAG-IISANG TUBIG at wala nang iba!

  Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay IISA kahit ano pang sabihin niyo. Ang TAWAG dun ay TRINITY. Doxology niyo ay ang TRINITY ayaw niyo lang aminin!!! Napasubo na kayo eh mapapahiya lang kayo!

  ReplyDelete
  Replies
  1. im Josephine ??catholic po ako bkit po lahat ng kapananampalataya ko sa aming cmbahan ay naka short n pants tapos nka backless pa ang iba? kapag sumsamba ? dahil po don lahat ng kalalakihan ay hindi maka cmba ng maayos at ang atensyon nila sa pareng nag tuturo ay nassira
   tapos po my nkikita din ako nsa labas lang sila hindi po si nag dadasal nag hoholding hands lan
   please po paki payuhan ako

   Delete
 145. So you're also guilty of going to church as a judge. Did you go to church to observe what people are wearing and what they do?

  Rather, you should be in Church to pray, receive the Lord in the Holy Eucharist.

  I am a Catholic and in my observation in the Philippines, there are many parishes now which forbids parishioners from wearing "improper" clothings.

  You as a very critical person WHO KNOWS it's WRONG has the MORAL OBLIGATION to remind them as your OWN brothers and sisters.

  Do not fault the whole Church because of your own callousness and coldness to such events. Your inability to correct them should not be blamed on the whole Church but the blame should be on your because you CHOSE to highlight on the evil when there are a lot of good reasons you can find in the Church-- the HOLY EUCHARIST!

  That should be the very reason of your going to Church... NOT watching those "improper" clothings...

  Hindi ako magtataka kung ang pananampalataya mo ay kasing-hina ng mga nakikita mong mga "nasa tabi" lang ng simbahan! Doon ang tuon mo sapagkat doon ka nabibilang!!!

  ReplyDelete
 146. Wag na kayong mag away Sa IGlesia Ni Cristo rin kayo babagsak... ganyan din ako mangusig noon mas matindi pa sa kanilang pinopost na mga allegations pero ang totoo.. nasa hula na mula sa wakas ng lupa na lilitas pagkalipas ng may kalahating oras ay ang Iglesia at yan nga... Naitatag noong `1914... and now the other catholic church was purchused by the Iglesia Ni Cristo in Rome ITaly..... Catholic ibebenta ang bahay ng Diyos... una ayaw ipagbili pero nong bandang huli tinwagan at binenta... nakakarimarim na pangyayari...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bilhin niyo man ang aming mga pinaglumaang mga simbahan BUT YOU CAN NEVER BUY OUR SOULS.

   Sabhin mo kay Eduardo yan! Magbilang pa kayo ng SALAPI sa lupa.. Magbibilang naman kami ng mga BANAL sa lupa!

   Delete
 147. Anonymous, dapat you should be PROUD of being a member of INCorporated 1914 All Rights Reserved Church of Manalo. Bakit nagtatago ka pa rin sa pangalang "Anonymous?"

  Nakakapagtataka! Isang convert pero NAGTATAGO? ^_^

  Anyway, huwag kang mag-alala, dahil UPANG matupad ang mga HULA sa BIBLIA, kailangan talagang DUMATING ang MANDARAYA sa katauhan ni FELIX MANALO.

  Tunay nga na NATUPAD nga ang mga HULA ng Banal na Kasulatan, kaya't MARAMI ang MADADAYA at isa ka na roon sa mga NAGPADAYA sa MANDARAYA!!!

  Kami, di kami natutulog kaya dumating man ang MANDARAYA ay gising kami kahit sa kalagitnaan ng gabi upang manatiling MAPAGMASID at NAGSUSURI sa mga TAONG pilit na INAANGKIN ang IGLESIANG tanging kaya CRISTO lamang...

  Sagot: PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
  “Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."

  Tanong: Ilan ba ang Iglesiang itinayo ni Cristo, at saang dako ng daigdig niya itinayo?

  Sagot: PASUGO Mayo 1968, p. 7:
  “Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

  Source: Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914

  ReplyDelete
  Replies
  1. mr c.d. panoorin mo si snooky serna sa youtube grabe ang pang uusig sa iglesia ni cristo ngayong kaanib na siya na intindihan na nya ang lahat manguusig rin yan sa iglesia....tnx po

   Delete
  2. Who is Snooky Serna that her supposed conversion to the INC of Manalo should be given much credit?

   I don't even know what religion she was into before diving to the FAKE church? If she were a Catholic, the heck that that her conversion to the FAKE church has any impact with the whole?

   Why not read these EXTRA-ORDINARY STORY OF CATHOLIC CONVERTS and compare it to the supposed conversion of Ms. Serna to the FAKE church of Manalo?

   Delete
  3. ang galing galing naman ng research mo cguro kng nafeature lang yan sa national geographic o discovery channel naniwala na ako sa litanya mo or kng kasing galing mo lang sana ung mga researcher ng discovery tska geographic bka na uto mo pa ako. sa litanya mo cguradong heretic ka talaga at alam mo ba mga heretic sinusunog ng mga catoliko,o catholic defender matakot ka na. PRA KANG BUANG!FEELING MATALINO, PUBLISH KA MUNA NG LIBRO TAPUS KUNG MAG TOP TEN YANG LIBRO MO KHIT SA TONDO MAN LANG,BKA MAUTO MO PA AKO KONTI.EPAL MO NAMAN. "blessed is the mind to small for doubt" IKAW UN CATHOLIC DEFENDER KUNO!!!NGA-NGA KA!

   Delete
  4. Nice choices of words. Isa kang tunay na kaanib ng Iglesia ni Manalo.

   Delete
  5. bobo catholic defender cge ka lang panlait sa relehiyon namin pero ung sayo tingnan mo ng mataohan ka bobo

   Delete
 148. @catholic faith defender

  hintayin ka namin sa loob ng iglesia ni cristo..kahit inuusig mo kami we will still accept you inside the church...God will enlighten your mind

  -Observe the INC today not only in the Philippines but in the whole world
  All of this is for the GLORY OF GOD

  ReplyDelete
  Replies
  1. Don't worry nandito na ako sa tunay na IGLESIA NI CRISTO.. ayaw ko sa PEKE!

   Delete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...