"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Tuesday, August 25, 2009

Iglesia ni Cristo converted to Catholicism

Thanks to The Splendor of the Church for this article

Akala Ko Aral ng Demonyo – Aral Pala ni JesuCristo

Ako po si Cirilo Estampa; 47 taong gulang; ipinanganak ako sa Batoan Bohol; ang ama ko ay si Favian Estampa at ang ina ko ay si Valintina Estampa pawang mga Katoliko. Akoy nabinyagan sa simbahang Katoliko noong sanggol palang po ako.

Ako poy lumaki na ang alam ko lang sa pagiging Katoliko ay ang pagpanguros (Sign of the Cross) at kaunting aral nito sapagkat ang mga magulang ko ay hindi relihiyoso o hindi pala simba. At hindi rin ako pala simba noong Katoliko palang po ako.
-PAGIGING KASAPI NG IGLESIA NI CRISTO (MANALO)-

Sa gulang po na isa hanggang sa dalawampu’t anim ako po ay isnag Katoliko na walang alam sa mga toro ng Biblia o sa madaling salita ignorante po ako sa aral ng Katoliko maliban po sa kaunting aral nito tulad ng pagpanguros (Sign of the Cross).
Taong 1986-1987 ako poy nag-aral ng Auto Mechanics and Driving Course (AMD) sa paaralan ng Bohol Institute of Technology doon po sa Tagbilaran Bohol. Ito poy isang one-year course lang kasi ito lang po ang kaya ng mga magulang ko.

Sa kapanahunan ng pag-aaral ko sa kolehiyo ako poy nanirahan sa kamag-anak namin sa Tagbilaran Bohol. Ang kaanak na natirhan ko ay isang masugid na kaanib ng Iglesia ni Cristo (Manalo). Doon po sa kanila ay especial po akong pinag doctrina sa kanilang ministro.

Sa totoo lang po ako po’y sinsero at siryoso sa pakikinig sa mga aral at turo ng ministro sa akin dahil gusto kong matutunan ang aral ng Dios at nais kong matugonan ang mga pagkukulang ng simbahang Katoliko sa akin. Bukas loob ko pong tinanggap ang mga aral ng Iglesia ni Cristo (Manalo) dahil napagtanto ko pong ito’y tunay, biblical at logical po.

Pagkatapos kong madoctrinahan ng Iglesia ni Cristo (Manalo) nagpabinyag po ako para maging kasapi ng samahang animo ko nooy sugo ng Dios para sa sanlibutan. Doon po kami nagpabinyag sa Graham Avenue sa simbahan ng Iglesia ni Cristo (Manalo) at natatandaan ko pa po noong araw na mahigit 30 kaming bininyagan. At mula noon aktibo po akong nagsimba sa simbahan ng Iglesia ni Cristo (Manalo).

Sa awa ng May Kapal natapos ko ang pag-aaral ko at sa taon ding yon (1987) pumunta ako sa Suba Masulog Lapu-lapu city para magtrabaho. Nakapasok po ako bilang isang driver sa motorsiklo. At doon sa Lapu-lapu city naghanap ako ng simbahan ng Iglesia ni Cristo (Manalo) para mapakain kopo ang kaluluwa ko ng mga aral ng Dios. At sa awa ng Dios nakakita ako ng simbahan ng Iglesia ni Cristo (Manalo) sa may Karahay Gun-ob Lapu-lapu City. At doon na ako nagsisimba sa may Karahay Gun-ob sapagkat ito lang ang pinakamalapit na simbahan ng Iglesia ni Cristo (Manalo) sa aming lugar.

Bilang kasapi po ng Iglesia ni Cristo (Manalo) na itanim ko po sa puso’t isipan ko na ang mga aral ng Katoliko ay aral ng Demonyo at kontra po ang mga aral Katoliko sa Biblia.
Sa taong 1989 nakita ko ang babaeng nagpatibok sa aking puso. Ang pangalan po niya ay si Fedela Angana, isa pong Katoliko. Dahil sa sinsiro po ang pag-ibig ko kay Fedila hiningi ko po ang kanyang kamay at sa awa ng Dios pumayag sya sa mga mithiin ko sa kanyang maging isang kabiyak.

Ang malaki ko pong problema ay ang mga magulang ni Fedila dahil gusto nila na sa Simbahang Katoliko kami ikasal. Dahil nga po sa mataas kung pag-mamahal kay Fedela nagpakasal po ako sa akala ko noo’y simbahan ng demonyo para lang maangkin ang babaeng tinitibok ng aking puso. Kinasal po kami noong May 6, 1989 sa Sambuwan Cebu City sa simbahan Katoliko.

Nanirahan po kami sa bahay ng aking ina sa Suba Masulog Lapu-lapu City. Nang sa unang mga linggo ng aming pagsasama hinayaan ko munang nag simba si Fedila sa simbahang Katoliko sa Virgin dela Regla Parish. Peru ang pagkabagabag sa loob ko ay nandyan at parating kumakatok upang himukin ko ang asawa ko na wag nang sumaba sa mga dios-diosan at tuwirang talikoran ang pagiging Katoliko na puno ng aral ng mga demonyo.

July 1989 sinimulan kung himukin ang asawa ko sa pag-asang maligtas ko sya sa kapahamakan at maisalba ang kaligtasan nito. Pina doctrinahan ko kaagad si Fedila sa mga aral ng Iglesia ni Cristo (Manalo) para mahimok syang iwanan ang kanyang pagiging Katoliko. Personal ko talagang kinukuha ang ministro para mapa rating ng mabilis ang magandang balita sa asawa ko (Kay Fedela) at para kasuklaman niya ang kanyang pagiging Katoliko na nag totoro ng mga aral ng demonyo. Subalit hindi kaagad naniwala ang asawa ko sa mga aral ng Iglesia ni Cristo (Manalo), at halos gabi-gabi kaming nag-aaway para lang mahimok ko sya (Fedela) sa inaakala ko nooy katutuhanan. Nang lumaon, (siguro sawa na ang asawa ko sa pag-aaway namin) iniwan rin niya ang kanyang pananampalatayang Katoliko at ang pagka Katoliko mismo!

Nang matapos ni Fedila ang mga doctrina ng Iglesia ni Cristo (Manalo) nag pabautismo siya noong August 25, 1989 sa simbahan na Iglesia ni Cristo (Manalo) sa Gen. Maxilum Avenue, Cebu City.

Walong taon po kami bilang kasapi ng Iglesia ni Cristo (Manalo) at aktibo po kami sa pagsimba. Sa loob ng walong taon natutunan kong kasuklaman ang mga aral ng Katoliko sapagkat ang mga ministro ay parating nagpapaalala sa amin sa mga maling aral ng Iglisia Catolica, maling doctrina, ang santo Papa ay 666, mga pinatay ng mga paring Katoliko, maling relihiyon at pinagtibay nilang si Cristo ay tao lamang at hindi Dios.

Marami po kami noong mga Pasugo Magazine para mag sibling gabay sa mga pambabasang mga babasahing moral, espirtuwal at doctrinal. Sa Pasugo rin nakasaad ang maraming pang-aataki at pag-aalipusta sa mga aral Katoliko na akala ko nooy aral ng demonyo.
-PAGIGING KASAPI NG SAMAHANG ANG DATING DAAN-

Sa taong 2003 nang binuksan ko ang T.V. nakita ko si Elesio Soriano na nagsasagot sa lahat ng mga tanong itinatanong sa kanya ng mga panauhin. Lahat ng mga tanong ay masasagut nya at pawang mga biblical lahat ang kanyang mga sagot. Humanga ako sa mga aral ni Eli Soriano at nakita ko na may mga maling aral pala ng Iglesia ni Cristo (Manalo). Dahil sa paghanga ko kay Eli Soriano at pag diskobre ng bagong katotohanan ng kaligtasan na mali pala ang Iglesia ni Cristo (Manalo) iniwan ko ang ang pagiging kasapi ng Iglesia ni Cristo (Manalo). Dala ang pamilya ko, pumunta ako sa meeting place ng samahang Ang Dating Daan (Members Church of God) sa Basak Lapu-lapu City. Mula noon hindi na ako pumupunta sa simbahan ng Iglesia ni Cristo (Manalo) para mag samba.

Sa kadahilanang hindi na ako nag sisimba sa Iglesia ni Cristo (Manalo) pinuntahan po kami ng pamilya ko sa punong ministro ng Central ng Cebu na si Rizalito Ocampo para himukin akong manood sa kanilang programa sa T.V. ngunit sa kadahilanang hindi na ako kombinsido sa aral ng Iglesia ni Cristo (Manalo) hindi ako na nood sa kanilang programa. Mga limang buwan rin akong aktibo sa samahang Ang Dating Daan hanggang naka debate ko ang isang kasapi ng Catholic Faith Defender na kasama ko sa pagiging driver ng motorsiklo.
-Akala Ko Aral ng Demonyo – Aral Pala ni JesuCristo-

Kasama ko si Vicente Ochea (isang kasapi ng Catholic Faith Defenders) bilang isang driver ng motorsiklo. Sa mga oras na wala kaming gaanong pasahiro nag uusap kami ni Vicente patungkol sa relihiyon at mga aral ng Katolisismo. Noong una gusto kung ma e share sa kanya ang nalalaman ko patungkol sa mga maling doctrina ng Katoliko ngunit nang lumaon halos si brad Vicente na ang mag share sa nalalaman nya sa doctrina ng Katoliko bilang isang Catholic Faith Defender.

Paminsan minsan ang pag uusap namin ni brad Vicente ay humahantong sa debate, subalit malogod syang sumasagot sa mga ataki at tanong ko sa kanya-sagot lahat! Pag siya na ang nag tatanong sa akin karamihan sa mga tanong nya hindi ko masasagot. Dito napag tanto ko na kailangan talaga ako mag-aral dahil parati akong natatalo sa aming discussion.

Hanggang dumating si brad Flori Soterol na bago palang graduate ng apologetics course ng Catholic Faith Defenders nakipag usap ng masinsin sa akin upang himokin ako na mali ang stand ko at relihiyong kinaaniban ko. Itong anak ni brad Fluri na si Julius Soterol at ang anak ko nasi Reynald Estampa ay mag kaklasi sa elementarya hanggang sa high school. Sa kadahilanang kaibigan ang mga anak namin, naging magkaibigan rin kami ni brad Fluri. Tulad rin ni brad Vicente si brad Fluri na magiliw sumasagot sa mga tanong ko at hinahambing namin ang mga aral ng Katoliko at ang Dating Daan na bago palang naitatag na relihiyon.

Sa kadahilanang logical at biblical ang kanilang mga sagot sa mga tanong ko, binuksan ko ang puso ko sa aral ng Katoliko at nag attain ako sa isang Bible Study ng Catholic Faith Defenders. Pagkatapos kong marinig ang mga stand ng Catholic at ang kanilang doctrina ipinasya kong pabinyagan ang mga anak ko sa Simbahang tunay na itinatag ni Cristo sa 33 A.D.

Salamat sa mga Katekista na tumulong sa pagpabinyag sa mga anak ko para maging kasapi na sila sa tunay na iglisiang itinatag ni Cristo-ang Simbahang Katoliko! Ang bunso kong anak ang unang nabinyagan namay limang taong gulang. Ang mga anak ko na sina Reynald (16 taong gulang), Loui (14 taong gulang) at si Gladies (11 taong gulang) ay nagsiminar muna sa mga Katekista upang toroan sa mga dasal, doctrina at gawaing moral bilang isang Katoliko. Pag katapos nila ng siminar nagpabinyag ang mga anak ko sa tunay na Iglisia itinatag ni Cristo-ang Igilisia Catolica.
Bumalik ako sa pagiging Katoliko hindi sa dahilang akoy natalo sa debate kundi iwinaksi ko ang pride ko at tinimbang maiigi ang mga argumento ng bawat panig. Sa pamamagitan ng maintim na pagdasal itiniro ng Espirito Santo sa aking kaluluwa kung sino ang nasa katotohanan. Ang akala ko nooy aral ng demonyo- aral pala ni Jesu Cristo!

Mga kapatid hindi ako nagsasabing tularan ninyo ako. Hindi ako nakikialam sa mga gawain ninyo ano man ito at hindi ako nagsasabing mali kayo at ako’y tama. Karapatan ninyong husgahan ang pananampalatayang Katoliko, karapatan ninyong kasuklaman ang aral Katoliko at karapatan ninyong himukin ang iba na sumama sa inyo katulad ng ginawa ko noon. Subalit karapat-dapat na timbangin n’yo muna ang mga paghuhusga ninyo, maging bukas ang inyong puso at ang pagdarasal ng taimtim--natitiyak ko pong kayo’y gagaya rin sa akin.

Sa kasalukoyan akoy nakikinig parin sa mga bible study ng Catholic Faith Defenders sa (VDR) Lapu-lapu Chapter sa pangunguna ni brad Fernando Ybañez at sa lahat ng kanyang kasamahan. Nawa’y dadami ang Catholic Faith Defenders na magdadala sa mga kapatid nating hindi Katoliko sa tamang landas at para matoroan ang mga Katolikong walang alam sa kanilang Doctrina.
Salamat.

89 comments:

 1. KAYLAN PA NAGING ARAL NI JESUCRISTO ANG ARAL NA GINAWA LAMANG NOONG 4th CENRURY NG MGA CHURCH FATHERS??? hah??
  kung sa bagy, kanya2 tau ng pananaw! heehe gudlak sayo! para ka lang ganito ohh...
  nd ligtas--> LIGTAS--> naligaw--> balik sa dagat dagatang apoy! hehe

  ReplyDelete
 2. Thanks for visiting my blog.

  I have no problem with that. The promised made by no other than Christ is that HIS CHURCH will never ceased, nor the gates of lies and hell would prevail.

  Kaya hindi totoong natalikod ang kanyang tunay na Iglesia.

  Have u read extensively about Catholic teachings? We have them available on the net, di namin tinatago http://fisheaters.com/responses.html

  I wish to have also official website of the INC

  ReplyDelete
 3. “Let no one deceive you by any means; for that day shall not come, except there come a falling away first…”

  (II thess 2:3)


  “…for it will not come until after the great apostasy…” (II thess 2:3 twentieth century new testament)

  so, WHAT'S THIS?
  haha

  and sorry, because you cant have any OFFICIAL website of the INC because the INC will not built (i think) official website. why? because it can be hacked by anyone and for some other reasons.

  ReplyDelete
 4. If someone comes to me and introduce another product with the same name, let's say NIKE, first I would not believe him coz I know the original Nike can never be replaced!

  There could only be on original and the later one is definitely the fake one, no matter how they claim to be the genuine.

  Regarding the official site, I hope what you said is just your own opinion, and not something official coz it's too childish.

  God bless.

  ReplyDelete
 5. But the thing here is it is from the bible that the true church we be LED AWAY from the true faith or beliefs. It is not only the "invention" of the INC what the prophecy in the bible would be... that there will be ONE FLOCK in the future... nO! it is not a man made doctrine that invented by "ka felix"? huh! yung pinag uusapan po natin dito ay nd lamang isang produktong kung anuman dahil pnaguusapan po d2 kaligtasan right?

  And about the official website, ok, if that is my only opinion, so, can you give me just one official site of the INC, right now!

  ReplyDelete
 6. We should agree on this. That the Lord Jesus Christ ensured that HIS CHURCH WILL REMAIN.

  That's a promise. Christ words are the surest.

  Came a man in 1914, reviving a dead issue by Arius, stating that the real Church of Christ had apotatized thus making Christ's promised a failure.

  From this alone, I will tell you, I'd rather believe in Christ's words, no matter what (I put all my trust in his words).

  I won't believe a man who proclaimed in 1914 that Christ LIED and this Christ words were mere heresay.

  I can't believe Felix more than Christ for Christ is the WAY, THE TRUTH AND THE LIFE.

  Magtiwala ako sa pangako niya na mananatili siya sa kanyang Iglesia.

  Gumagamit din kayo ng Catholic Calendar (Gregorian) di ba? So anong year na ang pagkatatag ng Iglesia ni Cristo? 2,009 roughly.

  Common sense lang po mauunawaaan mo na.

  ReplyDelete
 7. Charice, I am an Iglesia Ni Cristo, but I do not despise you, religion and salvation is a choice and if this is your choice then no one except you who should react. Just do good things, don't hate, and ask GOD for guidance,who knows, someday you'll be back with us, or if not, it is your choice, it is your salvation, it is your soul, I am not in a position nor right to tell you you're wrong, and my opinion may not matter, just listen to your heart, read the bible and understand it, pray hard because we still have the same GOD, our CREATOR, obey HIS commandments, obey HIS will, then study every facts be it INC or Catholic, the basic for salvation is believing in GOD. Congratulations on your success.

  To all my brothers and sisters, please stop these hate messages, hating is wrong and we all know that anyone who despises a brother or a sister is a murderer. Charice may no longer be an INC but she is is still a child of GOD, our sister. We in our CHURCH wants to save souls, so please, let's not waste our salvation and seek more seeds, let us be the light of salvation as a true INC.

  Magtalaga po tayo sa ating mga tungkulin. Maglingkod po tayo sa AMA at sa buong Iglesia. Sumunod po tayo sa Pamamahala. Wag na po tayong manakit ng damdamin ng iba, wag na po tayong manungayaw at makipag-away, magbunga na lamang po tayo. Maraming salamat po.

  Sa mga nanunuligsa po, pwede po kayo maghain ng formal debate.

  ReplyDelete
 8. Thank you very much Jay Lord for your extra-ordinary comments. You are one of a kind. How I wished Felix Manalo have thought of this when he started preaching about the Iglesia ni Cristo.

  In fact, Felix Manalo attracted many cold and poorly catechised Catholics into his church by accusing the Church as apostatized, and Catholics as the real devils.

  I suspect you were a Catholic before and was converted to INC. So you sounded more Catholic to me than a Manalista.

  I hope and pray that Charice conversion to Christ's true Church will bring more INC back to the Catholic Church of Christ which Christ himself established and sealed it with his own blood saying "the gates of hell WILL NOT prevail."

  Jay Lord maybe you want to follow the decision of Charice, it's your soul that benefit from it, I promise you.

  God bless you.

  ReplyDelete
 9. I am an Iglesia Ni Cristo too but to say that we are called manalista is an upfront and also evil to say. You say your a defender of the Catholic Church, that is natural to do and say for a Cathechist, did you ever think that saying manalista is also evil in the sight of God. Your way of defending seems humble but brutally not really in the realm of the Christian spirit. You should be called Catholic or katoliko because it is really based on your faith and not in the Holy Bible. Because the true church of Christ based her teachings in the Bible so thats why we are called Christians (Iglesia Ni Cristo).

  ReplyDelete
 10. He started this teaching about being a true defender of the faith against irreverent onslaught about being humble so its not really up to the Iglesia Ni Cristo wrongdoing since this is the only way to salvation but on the particular weakness of particular member of the INC who is also a normal person like YOU. You should never deny that your cruelty of distorting the truth is also a direct transgression of the Bible. You seems so humble but in a Catholic way not in a Christian way. The teaching of the Catholic Church was proven really to be man made teachings so many catholics in the world are now converting to Catholic Churches. Scandals abound everywhere in the Catholic Church and there are "more" to mention and still hovering the whole Catholic Church in oblivion. Sorry nanggaling ako diyan kaya alam ko po ang likaw ng bituka kung paano kayo mg paliwanag and even to all those fake churches and religion abound in our midst like Eli Soriano n nsa malayong mundo na dahil sa kanyang kayabangan kaya naexpose kung ano talaga sya ganyan ang mgyayari sa lahat ng pekeng relihiyon.

  ReplyDelete
 11. Thank you Mr. Allan for expressing your honest feelings when people call you "Manalistas". I really wanted to apologize but how could I?

  First, your church was founded by Felix Manalo, NOT by Christ. Why should we associate Jesus to your church when it was founded by a man. Therefore it is rightly justified to call you "Manalistas" for believing in Felix Manalo's invented "gospel" more than the Gospel preached by the Apostles.

  Second, you call yourselves "Iglesia" and prodly proclaim "Kami ay 'Iglesia ni Cristo'". You took the liberty to associate yourselves with Romans 16:16 but Paul's letter was addressed to the Church in Rome and that their (Roman Church)was known to all nations (Katholos) and that ALL CHURCHES of Christ, in Corinth, Alexandra, Antioch, Thesalonicca,etc greet the Church in Rome (not the Iglesia ni Cristo in the Philippines). Therefore you are not of Christ's true Church but you belong to the Church of Manalo. So it is rightly justfied to call you "Manalistas".

  In fact, it was your own official PASUGO that claimed: “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." (PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5)

  PASUGO Mayo 1952, p. 4
  “Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

  PASUGO May 1961, p.4
  “At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”

  PASUGO Mayo 1963, p. 27:
  “Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng baya, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”

  And you said "Sorry nanggaling ako diyan kaya alam ko po ang likaw ng bituka kung paano kayo mg paliwanag and even to all those fake churches and religion..."

  But your Pasugo said otherwise:

  “Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!" (PASUGO Mayo 1968, p. 7)

  Kailan naitatag ang Iglesia ni Cristo sa Pinas? July 27, 1914. Therefore "ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"


  You can read more Ang Katotohanan Tungkol sa INC-1914

  I hope I made myself clear. God bless you.

  ReplyDelete
 12. Sorry po lalot hindi naman po katotohanan ang sinasabi ninyo n dapat lalo kayong mgaral. Wla po sa mga Pasugo na binabnggit ninyo na si Kaptid na Felix Manalo po ang ngtatag ng Iglesia. Ito po ay maliwanag na paliwanag ninyo lamang. Dati Catholic ako madali akong napapaniwala ng mga sinasabi ng mga pari ukol sa Iglesia Ni Cristo pero ng pgkukumparahin ko lalo lamang pa lang nahahayag na hindi talaga naiitindihan ng mga kumakalaban dito ang mga katotohan ng mga Banal na ksulatan kahit gumagamit p sila ng Pasugo. Ginagawa rin yan ng mga kumakaaway sa Iglesia pero ng pagharipan ang mga naglalabang mga argumento talaga naman nakikita ang kamangmangan ng mga kumakaaway po dito. Wla po sa mga bingbanggit ninyo ang klaro. puro mga opinyon lang at hindi talaga naiintindihan

  ReplyDelete
 13. Hindi porket si Ka Felix Manalo ang ngturo tungkol sa Iglesia Ni Cristo ay siya n ang tagapagtatag nito, Ito po ay tunay na panlilinlang sa tao maging sa mga katoliko pong katulad ninyo. Ang tunay na Iglesia Ni Cristo ay naitatag na muli po (reemerge) siguro alam ninyo po ito.Si Apostol Pablo po ay nangaral ng Evangelio at siya rin ang ngturo ng tunay na pangalan ng Iglesia Ni Cristo at ito po ay mababasa sa Bibliya hindi po sa cathechist booklet po kundi sa Roma 16:16 na ang Iglesia ni Cristo po ang naksulat at hindi po ang inembentong Iglesia Catolica Apostolika Romana n iyan po ang hindi klaro sa mga katoliko. Ang tunay na ksaysaysayan sa likod nito.

  ReplyDelete
 14. pero hindi naman porket pinangaral niya eh pinangahasan niyang Iglesia Ni Pablo yaon, Pero dahil nga sa mga kalaban ng katotohan na ito hindi rin impossible na may katulad rin ng mga paimbabaw na paliwanag ninyo.Pag sinuri ang paliwanag ninyo lalabas nga na Iglesia ni Pablo ang iglesiang itinanatag lalot wala na po si Cristo dito sa lupa.Ang Iglesia Katolika Apostolika Romano kahit ano pa pong idepensa ninyo ay lalabas rin ang katotohan na hindi na po iyan ang Iglesia Ni Cristo bagamat yan ang humalili sa Iglesiang iniwan ni Cristo kung hindi ang katuparan nga ng Pagtalikod na naganap noong pang panahon. Ang mga Cristiano ay hindi napatawag ng Catolico pero ngyari nga ang katuparan ng mga hula sa biblia tungkol dito. Catholic po talaga ang tawag sa inyo dahil talagang yun naman ang itinuturo ng simbahan hindi po ba. Katoliko rin ako dati kaya hindi na po mkpanddaya ang ganitong mga mababaw ng kwalang ng tunay na kaalamang tungko sa kasaysayan ng Iglesia Katolika mging ang Iglesia Ni Cristo na itinuro ng kapatid na Felix Manalo.

  ReplyDelete
 15. Kahit kataholos or universal hindi pa rin binago ni Pablo ang pangalan: Iglesia Ni Cristo p rin. Bakit hindi puedeng baguhin ito at palitan ng kung ano anong inembento naman talaga ng tao ktulad ng Katolika, Adventista, Protestante like Methodista, Episcopalian so and so forth dahil mismo rin sa turo ng mga apostol again hindi mga pari, ng mga cathechist at iba pa, dahil ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang sa ikapagliligtas at hindi ito puedend palitan ng kahit sinong poncio pilato ni katoliko, kya lalo akong natakot sa simbahang katoliko at sa mga anak niya sa pangako ang mga protestante.

  ReplyDelete
 16. tapos pinagsama ninyo ang nakalagay sa Pasugo n talagang tama kaya lang malisyoso ang pagkakakabit ninyo sa conclusion ninyo n hindi naman yan ang sinasabi ng pasugo. There are so many fake preachers again and again done this before but to their dismay ay lalo lamang napagkikilala ang mga tunay na huwad. We are not in the liberty to just proclaim that we are Iglesia Ni Cristo but by virtue of the prophecy fulfilled in the Iglesia Ni Cristo kaya namin binabanggit ito na tiyak eh hindi ninyo naiintindihan bro i was a catholic before kaya alam ko po kung ano po ang pumapasok sa isip ninyo. Kaya nga po hindi kami puedend tawaging manalista hindi po ba spagkat hindi naman pananamplataya ang yaon, Isa pa pag pinilit ninyo iyon maraming po ring itatawag sa mga katoliko ksi marami rin sa kanilang nangaral ng mga santo at santa ng katolismo. N yan nga po ang sinasbi ko na hindi talaga in the Christian Spirit kundi hind sa ispiritung boisterous which is very evil in the sight of the true God lalo nat s mga mga taong napapaniwala nito.

  ReplyDelete
 17. And I think your not really apologetic sorry for the term for saying us manalistas because nga for the simple reason that they not really understand lest they be converted. Galing ako diyan at ginagawa ko rin yang mga pinagagagawa mo "DATI." Pero ktulad rin ako ng mga pari at madre na umalis sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. May hula rin naman sa kanya ang Dios yung nga lang puro ksamaan kattakutan puro horror films kumbaga. Babaing tigib ng dugo ng mga banal. Sna po tingnan ninyo ang history ng Inquisition - lalong mga dimonyo ang makakagwa noon pero na sa larangan yun ng relihiyon.

  ReplyDelete
 18. kaya lalong ngbunga ng santambak na kasamaan ang kaganapan na yaon. Baka sabihin mo namang para sa kabanalan ng ICAR yaon. San sitas itinuro un ng Biblia. Ang mga Apostol at ang mga Kristiyano noon ay nkaranas rin naman ng mga kapatid n naturingan pero malademonyo ang ginagawa pero hindi naman nila iyon ipinapatay kundi itinatiwalag na iyan ang tunay n aral ng Iglesia Cristiana or Iglesia Ni Cristo pero ang Inquisition ay isa sa pinaghingi ng tawad ng papa sa Roma na isa nga sa mga blackest stain in the Catholic world. Ang mga papang ngppaksasa sa yaman ng mundo marami iyon, Kilala mo ba si marozia or agiltruda ano ang mga yaon sa iglesia Katolica

  ReplyDelete
 19. binabanggi ninyo puro mahihirap ang napapaniwala ni ka Felix Manalo, nung una nung nagsisimula p lang ang INC pero ngayon ay hindi n lahat, may mga abogado duktor kung baga mga professional na at marami pang iba. Pero lalo lamang nagppatunay na narito nga ang tunay na mga maliligtas sa araw ng paghuhukom dahil yan ang patotoo ng biblia. Ang INC ngayon ay nakatatag n sa 6 na kontinente at mahigit 100+ n mga lahi na po.

  ReplyDelete
 20. Allan said...
  Sorry po lalot hindi naman po katotohanan ang sinasabi ninyo n dapat lalo kayong mgaral. Wla po sa mga Pasugo na binabnggit ninyo na si Kaptid na Felix Manalo po ang ngtatag ng Iglesia. Ito po ay maliwanag na paliwanag ninyo lamang. Dati Catholic ako madali akong napapaniwala ng mga sinasabi ng mga pari ukol sa Iglesia Ni Cristo pero ng pgkukumparahin ko lalo lamang pa lang nahahayag na hindi talaga naiitindihan ng mga kumakalaban dito ang mga katotohan ng mga Banal na ksulatan kahit gumagamit p sila ng Pasugo. Ginagawa rin yan ng mga kumakaaway sa Iglesia pero ng pagharipan ang mga naglalabang mga argumento talaga naman nakikita ang kamangmangan ng mga kumakaaway po dito. Wla po sa mga bingbanggit ninyo ang klaro. puro mga opinyon lang at hindi talaga naiintindihan

  Catholic Defender said...
  G. Allan, hindi po gawain ng Katoliko ang ginagawa niyong pambabaluktot ng mga talata upang palabasing mali ang mga aral Katoliko. Kung hindi ka sang-ayon sa mga nakasulat sa inyong Pasugo bakit hindi mo hanapin ang mismong Pasugo, tutal may date and page namang reference para di ka mahirapang i-cross check ito.

  Halimbawa na lamang nitong nakasulat sa inyong Pasugo Agosto-Setyembre 1964, p. 5 “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

  Sinasabi ng Pasugo ninyo na si Felix Manalo nga ang nagtatag ng INC at walang kinalaman si Cristo sa inyo.

  Anong kinalaman ng pagiging “dati mong Katoliko” sa argumentong ito? Hindi naman kataka taka dahil si Felix Manalo rin ay dating Katoliko. At dahil hindi naman niya naunawaan ang katuruan ng Katoliko kaya madali siyang naenganyo ng mga Protestante. Pero upang maisakatuparan ang mga hula ng Biblia tungkol sa pagdating ng mga HUWAD NA MANGANGARAL kaya si Manalo ay tumupad lamang nito. Wala sa Bibliya ang pagsasabing magkakaroon pa ng huling sugo na siya ay isang anghel, kung saan “inalay ng Dios ang kanyang sarili sa kanya.” (Pasugo May 1964, p. 1). Opinion lang ba ito G. Allan?

  Hindi kami ang naninira sa Iglesia ni Cristo kundi kayong mga Iglesia ang naninira sa mga Katoliko. Wala sa aming Katesismo ang paninira sa ibang grupo.

  Alalahanin mo, nakatuntong ang inyong aral sa paninira sa mga Katoliko kaya maraming mga poorly catechised Catholics katulad mo ang madaling nabola ng mga bayarang ministro ng INK.

  Katulad ni G. Ventilacion, para sa iyo opinion lang ba ang mga salu-salungatang aral na nasusulat sa inyong Pasugo? Itanong mo sa mga Ministro niyo kung sila’y nangaral lang pala ng kani-kanilang mga OPINIYON kaya pala labo-labo at hindi maintindihan!

  ReplyDelete
 21. Allan said…
  Hindi porket si Ka Felix Manalo ang ngturo tungkol sa Iglesia Ni Cristo ay siya n ang tagapagtatag nito, Ito po ay tunay na panlilinlang sa tao maging sa mga katoliko pong katulad ninyo. Ang tunay na Iglesia Ni Cristo ay naitatag na muli po (reemerge) siguro alam ninyo po ito.Si Apostol Pablo po ay nangaral ng Evangelio at siya rin ang ngturo ng tunay na pangalan ng Iglesia Ni Cristo at ito po ay mababasa sa Bibliya hindi po sa cathechist booklet po kundi sa Roma 16:16 na ang Iglesia ni Cristo po ang naksulat at hindi po ang inembentong Iglesia Catolica Apostolika Romana n iyan po ang hindi klaro sa mga katoliko. Ang tunay na ksaysaysayan sa likod nito.

  Catholic Defender said...
  G. Allan, hindi ako ang nagsabing si Felix Manalo ang nagtatag ng INK niyo. Ito’y sinabi mismo ng inyong PASUGO. Huwag mong baliktarin ang usapan.

  Tanong: Sino ang nagtatag ng INK?

  Sagot 1: PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
  Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

  Sagot 2: PASUGO Mayo 1952, p. 4
  Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

  Sagot 3: PASUGO Nobyembre 1960, p. 26
  Kaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18)

  Sagot 4: PASUGO Mayo 1961, p. 4
  "At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo".

  Ano ang sabi ng Pasugo niyo? Si Felix ang nagtatag at siya sa kanya galing ang mga aral na itinuturo sa INK marapat laman dahil siya ang nagtatag nito.

  Tama nga. Ang binabanggit ni San Pablo sa Roma 16:16 ay ang Iglesia sa Roma (Church of Rome or Roman Church) at bantog raw ang pananampalataya ng Iglesia sa Roma sa buong mundo (katholos). Kaya't binabati ang Roman Church ng Church in Corinth, Thesalonika, Antioch, Jerusalem etc.. at walang kinalaman ang Iglesiang tatag ni Felix.

  At hindi kailangan ng re-emergence dahil di naman nawala ang Katolikong Iglesia ni Cristo. Sa katunayan ito ay umaabot na sa 2,010 years na po.

  Kasaysayan din po ang nagpapatunay nito!

  ReplyDelete
 22. G. Allan, maaari mo bang ipakita sa amin kung saan nababanggit sa Biblia na ang Iglesiang tatag ni Cristo ay GANAP NA MAWAWALA?

  Maaari mo bang banggitin sa amin sa kasaysayan kung kailan ito naganap?

  At maaarmi mo ba kaming aralan mula sa Biblia na ipinaguutos ni Cristo at ng mga Apostol na ang pangalan ng Iglesiang tatag ni Cristo ay tatawaging "Iglesia ni Cristo?"

  At kung saan ba makikita sa Biblia na si Felix Manalo nga ay word for word na binanggit sa Biblia katulad ng pagkasugo sa mga Apostol na tinawag sa kani-kanilang mga pangalan?

  Kung mapatunayan mo lahat ito, magiging INK ako agad!

  ReplyDelete
 23. excuse me hindi porket nakasulat sa incorporation na si kapatid na Felix Manalo ang nakasulat n nagtatag nito ay siya n nga, Kung kayo' magiisip ng may linaw sa inyong isip na puede bang ilagay doon ang pangalan ng Panginoong Hesukristo lalot ang kristo ay nsa langit na noong 1914.Spagkat nga ang nangaral nito ay si Kapatid n Felix Manalo kaya inilagay niya ang pangalan niya roon at binanggit rin ito sa mga kumakalaban ng Iglesia Ni Cristo NOON PA SANA PINANGANAK KAYO NOON PA at khit ngayon ay walang pinagbago ung mga tira sa INC puro absolete na nga eh.

  ReplyDelete
 24. hindi niyo po ba naiisip na iyan rin ang tira ko sa INC noon npatanga na lang ako ng sinagot yan sa mga programa nila sa Radyo. At sa paliwanag ninyo ng tagapagtatag ay may ari again wla ito sa banal na kasulatan, Ksi pinguusapan natin ay bibliya dpat biblical rin ang approach lalo na pot pagtatag ang pinauusapan. Ung definition ninyo ng tagpagtatag ay may ari ay lalot yan ang pagbaluktot ng katotohanan na hindi naman ninyo na uunawaan. Tagapagtatag mayari saan sa bibliya iyon? Again kalaban ito ng contention ng Bibliya, Si Apostol Pablo nagtatag ng kongregrasyon ng Iglesia Ni Cristo sa Bibliya sa Tesalonica, sa Filipos at sa ibat ibang pang mga lugar pero hindi po siya may ari ng Iglesia!

  ReplyDelete
 25. hindi kailan man naninira ang INC manapay ang katosismo kaya nga umalis ako dahil nawala ang pagkabulag ko sa mga pekeng aral nito. Ang pagsamba sa mga dios diosan sabi pag galang daw pero pag binasa mo ang aklat katoliko ay talaga namang sinasamba ang mga rebulto kaya PINUPRUSISYON sila eh tapos ang catholic apolegetics naman ay sabi pag galang iyon pag galang ba iyong kulang na lang eh ilagay mo s pedestal, katulad daw iyon ng pggalang sa rebulto ni Rizal sobrang panloloko na po ito. pero sa mga bulag sige sila sa mga pinaggagawa nila. ewan ko ba kung may ng prusisyon sa rebulto ni Rizal, sobrang paninira at kawalang galang sa Dios ng mga gumagawa ng mga yaon. Kyat sa impierno ang kahahantungan nila pag dating ng araw ng paghuhukom at excuse me po wla pa pong impierno much like the most coveted money making doctrine of purgatory sa mundo po.

  ReplyDelete
 26. kahit po siya ang gumagawa ng mga leksiyon ay hindi po ibig sabihin nun na aral niya ang mga ito, kaya ngat nung nabubuhay pa siya ay pinapakita niyang diretso s bibliya ang mga stands niya laban sa mga aral na gawa lamang ng kung sino mang poncio pilato. Katulad na lang ng pgsamba sa mga rebulto, purgatoryo, ang magisterium ng ICAR, ang mga santo at santa ng ICAR n wla nman sa bibliya, pagbbwal ng mga pari sa pgkkasal, mga relikya na sinasamba, mga dasal n paulit ulit na kalaban pa mismo ng turo ng panginoong jesucristo, ang inquisition n hindi ipinost, Kaya nga nilaban ni Jose Rizal ang baluktot na relihiyon na ito ng mga katoliko

  ReplyDelete
 27. wala pong "roman church" verbatim ito po ang tunay na imbento kung talagang pagpipilitan dahil nga ma susubstiate nga ang sinabi ko na ang pangalang Iglesia Catolica Apostolika Romana ay talaga ngang inembento lamang ksi kahit ang Apostolika ay idinagdag rin sa buong katawagan nito una ang pangalang Iglesia Katolika sa ksaysayan. Makikita nga dito for the tlagang mambabaluktot ang mga Catholic Defenders khit ideny mo po ay talagang lalabas ang katotohan na hindi nga po ninyo nakikitang maliwanag. No Roman Church but the Church of Christ is the correct one. Greet one another with a holy Kiss the Church of Christ greets you sa ibang salin ng bibliya. At kung titingnan pa ung kabuuan nito makikita na binabati ni Apostol Pablo ang mga kapatid n nsa Roma noon.

  ReplyDelete
 28. kailangan talaga ang reemergence ksi nga po ang Iglesia Ni Cristo n binabanggit sa Roma ay matatalikod sa lugar rin na nabanggit. Kya nga from Iglesia Ni Cristo or Church of Christ (biblical eh nging Iglesia Catolica Apostolika Romana (distorted,invented and apostatized). Ipost nyo naman po ung Inquisition na iyan ang isa sa saligan ng tunay n pagtalikod. Wla pong aral sa bibliya ng pag patay at ilagay niyo rin s blog niyo ng mismo ang papa niyo sa roma ang humingi ng twad tungkol dito, at tiyak napanood niyo po ito na isa rin tiyak na ebidensiya ng pgtalikod na tiyak mahirap arukin ng isip ninyo

  ReplyDelete
 29. Wla pong kasaysayan ang nagpptunay na binabanggit ninyo tiyak katuruan niyo rin po ang maririning ko tungkol sa hindi dw pgkwala ng INC s bibliya nailahad ko na nga iyong iba pero ung mga patotoo or epekto eh hindi ninyo po iyon mawawala sa kasaysayan ung po ang tunay na nsa kasaysayan at hindi po ang inembento na lang po ninyo na wala sa kasaysayan.

  ReplyDelete
 30. alam ko naman po na marunong kayong mag analisa hindi po ako ministro ng INC pero alam ko po ang maraming baluktot na mga aral ng bulaang relihiyon ng mundong ito. kung sa mga pagaaral tungkol sa apostay napakarami pong batayan at hindi lang iyan kung hindi ang mga katotohanang epekto nito sa sangkalupaan gaya nga po ng INQUISITION, MAGISTERIUM THE CONVOCATION OF THE SAINTS, MGA RELICS OF THE DEAD SAINTS PAGAN RELIGIOUS "CHRISTIANIZED" CEREMONY, CLERICAL CELIBACY, MONEY MAKING PURGATORY SCHEME n diyan glit n galit si Jose Rizal, at marami pang ibang karumal dumal n nganap pero pinagwawalang kibo na lang,

  ReplyDelete
 31. at diba catholic defender kayo e di dpat sa INC defender din dapat kayo mgtanong. Hindi ba para makita ng maraming tao kung sino talaga ang tunay sa inyo ako rin hinahamon kita na pg napatunayan sa iyo iyon dapat mging INC k na nga diba at hindi lang ikaw kung hindi ang lahat ng tao n gustong maligtas. dapat totoo kang nghhanap ng katotohan pra hindi k naman mailigaw ng kahit na sino mang poncio pilato. s ministro ka dpat mgtanong at siya ang mgppaliwanag sa iyo, kailan mo gusto at para makausap k dahil wala rin akong tiwala sa mga religious blogs na katulad nito.

  ReplyDelete
 32. hindi po na post yung mga huling comments ko po. Sana po ay ipost niyo po.

  ReplyDelete
 33. allan said...
  excuse me hindi porket nakasulat sa incorporation na si kapatid na Felix Manalo ang nakasulat n nagtatag nito ay siya n nga, Kung kayo' magiisip ng may linaw sa inyong isip na puede bang ilagay doon ang pangalan ng Panginoong Hesukristo lalot ang kristo ay nsa langit na noong 1914.Spagkat nga ang nangaral nito ay si Kapatid n Felix Manalo kaya inilagay niya ang pangalan niya roon at binanggit rin ito sa mga kumakalaban ng Iglesia Ni Cristo NOON PA SANA PINANGANAK KAYO NOON PA at khit ngayon ay walang pinagbago ung mga tira sa INC puro absolete na nga eh.

  Catholic Defender said...
  Ang usapin po rito G. allan ay hindi kung anong linaw ng isip ng bumabasa kundi kung anong linaw ng pagkakasulat ng inyong Registration sa SEC.

  Ayon sa nasabing kasulatan, si Felix Manalo nga ang "FOUNDER" ng nasabing organisasyon at ito'y patuloy na iiral HANGGA'T MAY MGA KAANIB NA SUMOSOPORTA SA KANYA.

  Ito'y sinang-ayunan naman ng inyong Pasugo Agosto-Setyembre 1964, p. 5
  “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."

  So ayon sa inyo, "TUNAY NGA na sinasabi sa rehistro na SI KAPATID NA F. MANALO ANG NAGTATAG NG INK."

  Ngayon G. allan meron pa ba akong dapat pang patunayan?

  Tungkol naman sa sinabi mong "walang pinagbago ung mga tira sa INC puro obsolete na nga eh."

  Hindi mo ba alam na ang mga argumento niyo laban sa mga Katoliko AT LABAN KAY CIRSTO ay "obsolete na nga" at "walang pinagbago".

  Hindi mo ba alam na ilang libong taon na namin nasagot ang mga tanong niyo PANAHON PA NI ARIUS bago pa man ipinanganak ang mga ninuno ni Felix Manalo sa tuhod, NASAGOT NA NAMIN ITO. Kaya lalong lumilitaw na KAYO NGA ANG OBSOLETE.

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 34. allan said...
  hindi niyo po ba naiisip na iyan rin ang tira ko sa INC noon npatanga na lang ako ng sinagot yan sa mga programa nila sa Radyo. At sa paliwanag ninyo ng tagapagtatag ay may ari again wla ito sa banal na kasulatan, Ksi pinguusapan natin ay bibliya dpat biblical rin ang approach lalo na pot pagtatag ang pinauusapan. Ung definition ninyo ng tagpagtatag ay may ari ay lalot yan ang pagbaluktot ng katotohanan na hindi naman ninyo na uunawaan. Tagapagtatag mayari saan sa bibliya iyon? Again kalaban ito ng contention ng Bibliya, Si Apostol Pablo nagtatag ng kongregrasyon ng Iglesia Ni Cristo sa Bibliya sa Tesalonica, sa Filipos at sa ibat ibang pang mga lugar pero hindi po siya may ari ng Iglesia!

  Catholic Defender said...
  G. allan, huwag mo sanang ibilad masyado sa blog na ito ang iyong kamangmangan. Alam naman ng lahat na ang INK or INC ay tatag ni Felix Manalo. Ano bang "tira" sa sa mga INC noon at "napatanga" ka na lang? Marahil binilad mo rin sa kanila ang kawalang-alam mo sa tunay na pananampalatayang Katoliko dahil kung alam mo, hindi ka sana naniwala sa mga Ministro nila.

  Dahil ang pamantayan niyo sa INK or INC ay kung anong nakasulat sa Biblia ay siyang paniniwalaan, nakasulat ba sa Biblia si FELIX MANALO? Wala!

  Iniutos din ba sa Biblia na dapat ang pangalan ng Iglesia ay "Iglesia ni Cristo"? Wala!

  G. allan, hindi po namin gawain ang mambaluktot ng katotohanan. What you see is what you get ika nga.

  Malinaw na sinasabi sa Biblia sa unang kabanata ng ng Juan na si ang SALITA ay DIOS at NAGKATAWANG-TAO pero binaluktot niyo.

  Malinaw na sinasabi sa Biblia sa sulat ni san Pablo sa mga taga-Filipo na "Bagamat siya (Jesus) ay nasa anyong Dios... pero binaluktot niyo ito.

  Malinaw na sinabi ni Tomas kay Jesus "Panginoon ko at Dios ko" pero binaluktot niyo ito.

  Malinaw na sinabi ni Jesus na "Before Abraham I AM" pero binaluktot niyo ito.

  At katulad ng sinabi ko, hindi namin ugali ang mambaluktot ng katotohanan. WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET ika nga ulit. Katulad na lamang ng mga sumusunod:

  PASUGO Mayo 1952, p. 4
  “Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

  PASUGO Nobyembre 1940, p. 23
  “Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."

  PASUGO Mayo 1968, p. 7
  “Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

  PASUGO Nobyembre 1960, p. 26
  “Kaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18)

  PASUGO May 1961, p.4
  “At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”

  PASUGO Mayo 1963, p. 27:
  “Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng baya, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”

  Ngayon G. allan, wala akong dahilan para baluktutin pa ang mga siping galing sa inyong Pasugo. Ito'y sinlinaw ng liwanag ng inang araw sa umaga.

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 35. allan said...
  hindi kailan man naninira ang INC manapay ang katosismo kaya nga umalis ako dahil nawala ang pagkabulag ko sa mga pekeng aral nito. Ang pagsamba sa mga dios diosan sabi pag galang daw pero pag binasa mo ang aklat katoliko ay talaga namang sinasamba ang mga rebulto kaya PINUPRUSISYON sila eh tapos ang catholic apolegetics naman ay sabi pag galang iyon pag galang ba iyong kulang na lang eh ilagay mo s pedestal, katulad daw iyon ng pggalang sa rebulto ni Rizal sobrang panloloko na po ito. pero sa mga bulag sige sila sa mga pinaggagawa nila. ewan ko ba kung may ng prusisyon sa rebulto ni Rizal, sobrang paninira at kawalang galang sa Dios ng mga gumagawa ng mga yaon. Kyat sa impierno ang kahahantungan nila pag dating ng araw ng paghuhukom at excuse me po wla pa pong impierno much like the most coveted money making doctrine of purgatory sa mundo po.

  Catholic Defender said...
  G. allan, masyado mo namang pinangalandakan ang pagiging PEKE mong KATOLIKO. Ang tunay na Katoliko ay nakakaunawa ng mga aral katoliko. Ang PEKE ay paimbabaw lamang ang paniniwala.

  Marahil ay isa ka sa mga maraming mga Katoliko sa ngayon ang alam lamang ay ang pumunta sa simbahan at pumuna ng ginagawa ng ibang tao at hindi ang sarili.

  Huwag mong isisi sa mga Katoliko at sa Simbahan ang iyong kamangmangan at kapabayaan. Sisihin mo ang sarili mo dahil naging pabaya ka at hindi mo pinag-aralan ng lubos ang katuruan ng Katoliko.

  Kung naging "Katoliko" ka man noon, isa kang PAIMBABAW, sa pangalan lamang maituturing na Katoliko pero walang kaalamang sapat sa katuruan ng Katoliko.

  Aling aklat kaya ang tinutukoy mong binasa mo? Ito ba'y ang Opisyal na Katesismo ng Iglesia Katolika? Kung nauunawaan mo ito, naku isa kang dalubhasa sa Teolohiya.

  G. allan, BAKIT MAY REBULTO KAYO NI FELIX MANALO sa Central? Ano ba ang dahilan at gumawa rin kayo ng INANYUHANG TAO sa Central?

  Pero ang pagkakaiba ng mga rebulto ng mga santo sa simbahang Katoliko kay Felix Manalo, ang mga santo ay namatay na pinaglalaban si Cristo ang ng Iglesia niya samantalang si Felix Manalo, namatay na nagpayaman sa negosyong ginamit ang pangalan ni Cristo.

  Ano pa't alam niyong punain ang mga rebulto ng mga banal sa simbahan pero hindi niyo man lamang nakikita ang malaking muog ni Felix Manalo sa sentral? At bakit may nakauit pang paalala na "hwag sambahin" ang rebulto? Dahil ba sa inyo MAY SUMASAMBA TALAGA SA REBULTO?

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 36. allan said...
  hindi kailan man naninira ang INC manapay ang katosismo kaya nga umalis ako dahil nawala ang pagkabulag ko sa mga pekeng aral nito. Ang pagsamba sa mga dios diosan sabi pag galang daw pero pag binasa mo ang aklat katoliko ay talaga namang sinasamba ang mga rebulto kaya PINUPRUSISYON sila eh tapos ang catholic apolegetics naman ay sabi pag galang iyon pag galang ba iyong kulang na lang eh ilagay mo s pedestal, katulad daw iyon ng pggalang sa rebulto ni Rizal sobrang panloloko na po ito. pero sa mga bulag sige sila sa mga pinaggagawa nila. ewan ko ba kung may ng prusisyon sa rebulto ni Rizal, sobrang paninira at kawalang galang sa Dios ng mga gumagawa ng mga yaon. Kyat sa impierno ang kahahantungan nila pag dating ng araw ng paghuhukom at excuse me po wla pa pong impierno much like the most coveted money making doctrine of purgatory sa mundo po.

  Catholic Defender said...
  G. allan, masyado mo namang pinangalandakan ang pagiging PEKE mong KATOLIKO. Ang tunay na Katoliko ay nakakaunawa ng mga aral katoliko. Ang PEKE ay paimbabaw lamang ang paniniwala.

  Marahil ay isa ka sa mga maraming mga Katoliko sa ngayon ang alam lamang ay ang pumunta sa simbahan at pumuna ng ginagawa ng ibang tao at hindi ang sarili.

  Huwag mong isisi sa mga Katoliko at sa Simbahan ang iyong kamangmangan at kapabayaan. Sisihin mo ang sarili mo dahil naging pabaya ka at hindi mo pinag-aralan ng lubos ang katuruan ng Katoliko.

  Kung naging "Katoliko" ka man noon, isa kang PAIMBABAW, sa pangalan lamang maituturing na Katoliko pero walang kaalamang sapat sa katuruan ng Katoliko.

  Aling aklat kaya ang tinutukoy mong binasa mo? Ito ba'y ang Opisyal na Katesismo ng Iglesia Katolika? Kung nauunawaan mo ito, naku isa kang dalubhasa sa Teolohiya.

  G. allan, BAKIT MAY REBULTO KAYO NI FELIX MANALO sa Central? Ano ba ang dahilan at gumawa rin kayo ng INANYUHANG TAO sa Central?

  Pero ang pagkakaiba ng mga rebulto ng mga santo sa simbahang Katoliko kay Felix Manalo, ang mga santo ay namatay na pinaglalaban si Cristo ang ng Iglesia niya samantalang si Felix Manalo, namatay na nagpayaman sa negosyong ginamit ang pangalan ni Cristo.

  Ano pa't alam niyong punain ang mga rebulto ng mga banal sa simbahan pero hindi niyo man lamang nakikita ang malaking muog ni Felix Manalo sa sentral? At bakit may nakauit pang paalala na "hwag sambahin" ang rebulto? Dahil ba sa inyo MAY SUMASAMBA TALAGA SA REBULTO?

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 37. allan said...
  kahit po siya ang gumagawa ng mga leksiyon ay hindi po ibig sabihin nun na aral niya ang mga ito, kaya ngat nung nabubuhay pa siya ay pinapakita niyang diretso s bibliya ang mga stands niya laban sa mga aral na gawa lamang ng kung sino mang poncio pilato. Katulad na lang ng pgsamba sa mga rebulto, purgatoryo, ang magisterium ng ICAR, ang mga santo at santa ng ICAR n wla nman sa bibliya, pagbbwal ng mga pari sa pgkkasal, mga relikya na sinasamba, mga dasal n paulit ulit na kalaban pa mismo ng turo ng panginoong jesucristo, ang inquisition n hindi ipinost, Kaya nga nilaban ni Jose Rizal ang baluktot na relihiyon na ito ng mga katoliko


  Catholic Defender said...
  G. allan, mas marunong ka pa ba sa nakasulat sa Pasugo? Letra por letra po ito. Ginamit ko lamang po ang inyong pamantayan.. dapat LETRA POR LETRA.

  PASUGO May 1961, p.4
  “At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”

  PASUGO Mayo 1963, p. 27
  “Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng baya, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”

  G. allan, noong ikaw ay "Katoliko" sinamba mo ang mga rebulto? ISANG MALAKING KASALANAN ANG SUMAMBA SA MGA DIOS-DIOSAN.

  Ang sabi ng Catechism of the Catholic Church CCC # 2113
  "Idolatry not only refers to false pagan worship. It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in place of God, whether this be gods or demons (for example, satanism), power, pleasure, race, ancestors, the state, money, etc. Jesus says, "You cannot serve God and mammon."44 Many martyrs died for not adoring "the Beast"45 refusing even to simulate such worship. Idolatry rejects the unique Lordship of God; it is therefore incompatible with communion with God."

  Ayon sa katuruan ng Katoliko, isang kasuklam-suklam na gawain ang sumamba sa mga dios-diosan. Mabuti na lamang at IKAW NA MISMO ang NAGSASABING HINDI KA KATOLIKO. Walang Katoliko kasi ang sumasamba sa dios-diosan.

  Kaawa-awa pala ang nalalaman mo sa pagiging "Katoliko" dahil MALI at LIKO ang iyong mga gawa.

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 38. allan said...
  wala pong "roman church" verbatim ito po ang tunay na imbento kung talagang pagpipilitan dahil nga ma susubstiate nga ang sinabi ko na ang pangalang Iglesia Catolica Apostolika Romana ay talaga ngang inembento lamang ksi kahit ang Apostolika ay idinagdag rin sa buong katawagan nito una ang pangalang Iglesia Katolika sa ksaysayan. Makikita nga dito for the tlagang mambabaluktot ang mga Catholic Defenders khit ideny mo po ay talagang lalabas ang katotohan na hindi nga po ninyo nakikitang maliwanag. No Roman Church but the Church of Christ is the correct one. Greet one another with a holy Kiss the Church of Christ greets you sa ibang salin ng bibliya. At kung titingnan pa ung kabuuan nito makikita na binabati ni Apostol Pablo ang mga kapatid n nsa Roma noon.


  Binilad mo na naman dito ang iyong kamangmangan G. allan.

  Tagalog ba ang binabasa mong version ng Bible? Magbasa ka ng Greek at makikita mo ang salitang "KATO HOLOS" na ang ibig sabihin sa English ay UNIVERSAL = CATHOLIC...

  Catolica / Catholic

  Catholic = From Kata (Kata) and Holos (Holos) / Kath oles (Katholis)

  Kata > prep. “Throughout” -The Greek New Testament Dictionary- Page 92

  Holos > Whole, all, complete, entire, altogether, wholly –Greek Dict. Page 125

  Catholic > or Universal (English / Latin) >

  Mat. 28:19-20 19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.


  Buh. 9:31 (Greek Bible) Ekklesia Kath olis (Ekklesia Kath olis)

  Buh. 9:42 KATH OLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

  Buh. 10:37 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

  Luc. 4:14 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN

  Luc. 23:5 KATHOLIS IN GREEK = UNIVERSAM IN LATIN
  Catholic or Universal (Introduction to the Catholic Epistle of Saint James) (Douay Rheims Bible)

  I Cor. 14: 23 (Latin Bible) Universa Ecclesia

  Buh. 5:11 (Latin Bible) Universam Ecclesiam

  Roma 16:23 (Latin Bible) Universae Ecclesiae

  Tutal pamantayan niyo pala ang LETRA POR LETRA sa BIBLE ano? Pakitukoy nga VERBATIM ang pangalan ni FELIX MANALO at ng IGLESIA NI CRISTO kung nasaan nakalahad sa Biblia?

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 39. allan said...
  kailangan talaga ang reemergence ksi nga po ang Iglesia Ni Cristo n binabanggit sa Roma ay matatalikod sa lugar rin na nabanggit. Kya nga from Iglesia Ni Cristo or Church of Christ (biblical eh nging Iglesia Catolica Apostolika Romana (distorted,invented and apostatized). Ipost nyo naman po ung Inquisition na iyan ang isa sa saligan ng tunay n pagtalikod. Wla pong aral sa bibliya ng pag patay at ilagay niyo rin s blog niyo ng mismo ang papa niyo sa roma ang humingi ng twad tungkol dito, at tiyak napanood niyo po ito na isa rin tiyak na ebidensiya ng pgtalikod na tiyak mahirap arukin ng isip ninyo


  Catholic Defender said...
  Ha? O VERBATIM nasaan sa Biblia (Roma) na "binanggit" na "matatalikod" ang Iglesiang kay Cristo?

  Huwag mo sanang ilayo ang usapan kaagad. Gusto kong IPAKITA MO VERBATIM ang sinasabi mong PAGTALIKOD ng IGLESIANG TATAG NI CRISTO saka natin usisain ang kamangmangan mo sa Inquisition ok.

  Kailangan MAG-AGREE TAYO IPAKITA MO MUNA ANG SITASA SA BIBLIA na matatalikod ang Iglesiang tatag ni Cristo!

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  allan said...
  Wla pong kasaysayan ang nagpptunay na binabanggit ninyo tiyak katuruan niyo rin po ang maririning ko tungkol sa hindi dw pgkwala ng INC s bibliya nailahad ko na nga iyong iba pero ung mga patotoo or epekto eh hindi ninyo po iyon mawawala sa kasaysayan ung po ang tunay na nsa kasaysayan at hindi po ang inembento na lang po ninyo na wala sa kasaysayan.

  Catholic Defender said...
  Ayon sa PASUGO Mayo 1968, p. 5:
  "Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man."

  Anong sabi ng inyong PASUGO? "Kailanmay'y HINDI SILA MALILIPOL, at HINDI AAGAWIN ng sinuman" ang mga tauhan ni Cristo.

  At lalong malinaw ang sumunod na talata ng Bibliya sa Juan 10:29 "Ang aking Ama (wika niJesus), na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat; at HINDI SILA MAAAGAW NINUMAN sa kamay ng Ama."

  Kaya't lalong lilitaw na PEKE nga ang INK dahil HINDI NGA MAAARING MAAGAW NINUMAN ang Iglesiang si Cristo ang nagtatag.

  At saan ba matatagpuan ang Iglesiang tunay na kay Cristo?

  PASUGO Mayo 1968, p. 7
  “Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

  Anong tawag mo ngayon sa Iglesiang TATAG NI FELIX MANALO? HUWAD ayon sa Pasugo

  Dahil ayon sa PASUGO Nobyembre 1940, p. 23 WALANG KARAPATANG MAGTATAG ANG KAHIT SINONG TAO!

  “Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."

  Si FELIX MANALO ay tao! kaya siya'y "WALANG KARAPATANG MAGTAYO" ayon sa Pasugo!

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 40. allan said...
  alam ko naman po na marunong kayong mag analisa hindi po ako ministro ng INC pero alam ko po ang maraming baluktot na mga aral ng bulaang relihiyon ng mundong ito. kung sa mga pagaaral tungkol sa apostay napakarami pong batayan at hindi lang iyan kung hindi ang mga katotohanang epekto nito sa sangkalupaan gaya nga po ng INQUISITION, MAGISTERIUM THE CONVOCATION OF THE SAINTS, MGA RELICS OF THE DEAD SAINTS PAGAN RELIGIOUS "CHRISTIANIZED" CEREMONY, CLERICAL CELIBACY, MONEY MAKING PURGATORY SCHEME n diyan glit n galit si Jose Rizal, at marami pang ibang karumal dumal n nganap pero pinagwawalang kibo na lang,


  Catholic Defender said...
  Mabuti naman at ikaw na rin mismo ang nakapuna ng maling aral ng mga BULAANG PROPETA. Tutal ikaw na rin ang nagsabing "maraming baluktot na mga aral ng bulaang reliyion" gamitin mo sana ito upang makita mo ang katotohanan.

  G. allan, di ba't sabi ni Cristo, "and the gates of hell WILL NOT PREVAIL (against His Church)" huwag mong sabihing sinungaling siya. Tanggapin mo na lamang na mas may katotohanan ang nakakarami kaysa sa nag-iisa at self-proclaimed na sugo at huling anghel. Bulaang propeta ang nagtuturo ng ibang Cristo tulad ni Felix Manalo.

  At kung bulaang propeta si Felix Manalo, lahat ng kanyang mga itinuturo ay PANDARAYA at PANLILINLANG. Ikaw, nalinlang ka nga at nasa iyo na kung naisin mo pang manlinlang pa ng kapwa mo!


  allan said...
  at diba catholic defender kayo e di dpat sa INC defender din dapat kayo mgtanong. Hindi ba para makita ng maraming tao kung sino talaga ang tunay sa inyo ako rin hinahamon kita na pg napatunayan sa iyo iyon dapat mging INC k na nga diba at hindi lang ikaw kung hindi ang lahat ng tao n gustong maligtas. dapat totoo kang nghhanap ng katotohan pra hindi k naman mailigaw ng kahit na sino mang poncio pilato. s ministro ka dpat mgtanong at siya ang mgppaliwanag sa iyo, kailan mo gusto at para makausap k dahil wala rin akong tiwala sa mga religious blogs na katulad nito.


  Catholic Defender said...
  Hindi ako karapat-dapat sa titulong "Catholic Defender" dahil wala naman akong formal na pag-aaral ng Teolohiyia. Ngunit dahil sa pagmamahal ko sa Catholic Church of Christ o Pangkalahatang Iglesia ni Cristo at kay Cristo kaya ako'y nagsasaliksik upang lalo kong maunawaan ang tamis ng aral ni Cristo sa kanyang Iglesia na mula pa noong unang siglo.

  Bakit naman tatawagin niyo ring "INCDefender" eh wala naman kayong dapat i-defend dahil kayo ang unang nambuyo sa amin kaya may Catholic Defenders.

  Inumpisahan ni Felix Manalo ang pambubuyo, sunundan ni Eraño at ng kanyang apong si Eduardo. At ito rin ang sinasabi ng mga Ministro. Sinasiraan nila ang Katoliko para sila ang lalabas na tama?

  Ikaw, marunong ka namang kumilatis ng pamamaraan ng pagtatama di ba? Tama ba namang manira ng kapwa para lamang ikaw ang aangat na tama?

  Naku marami niyan sa INK or INC. Character assassination at pagnanakaw ng pangalan TO DECEIVE MANY ang ginagawa nila upang sila'y lalabas na tama. At ang mga WEBSITES NILA ay PUNO NG PAGHIHIGANTI... may mga gumawa pa nga ng website na resbak.com laban sa akin at sa iba pang mga Catholic Defenders tulad ni Fr. Abe, Bro. Cenon at Bro. Quirino Sugon Jr.

  kaya't hindi DEFENDERS ang tawag sa mga nagtatanggol kay Felix Manalo at sa INK kundi ATTACKERS and DECEIVERS.

  Basahin ang Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914 ni Julian Pinzon

  ReplyDelete
 41. kahit nga po sa incorporation ng Iglesia Ni Cristo ay naksulat ang pangalan ng Iglesia Ni Cristo ay nagppatunay nga na hindi niyo naiintindihan ang mga paliwanag ko kahit ang Incorporation ng Iglesia Katolika Apostolika Romaana si Hesukristo ba ang tagapagtatag ninyo, Lalong dapat mgisip ang mga katoliko na katulad ninyo. Marami ng lumaban at pinangahasan ang mga argumentong yan sa mga debate pero lalo lang napatunayan ang kamangmangan nila. Ang mga nagsasabing ang INC ay tatag lamang ni Ka Felix Manalo ay lalong nagppatunay na hindi nga ninyo nauunawaan ang pagkkatatag nito, gaya rin naman ng mga kumakaaway. Hindi porket ang pangalan ng ka Felis Manalo ay hindi nakasulat sa bibliya ay hindi tunay, Tunay nga namang napakababaw ng pagunawa ninyo, May ginagamit kayong mga paliwanag sa mga impormasyon ng Pasugo pero hindi rin naman ninyo sinasabi ang tungkol sa iba, paano lalo kasing mabibilad ang kamangmangan talaga naman ninyo ukol dito. Katulad na lang ng bakit hindi nakasulat sa Bibliya ang pangalan ni K Felix Manalo sa Bibliya, wla ba kayong Pasugo issue nun, Hindi ba kataka taka ang talagang intensiyon ninyo, lalot tuloy akong naniniwala sa kadiliman ng inyong mga paliwanag, Hanapin ninyo rin sa ibang issue ng Pasugo. Nakakagulat talaga ang mga nsa kadiliman, Meron kayong sipi ng iba ung iba ay wala. dpat mghanap kayo ng issue nun n ngppaliwanag tungkol sa anong dahilan bakit hindi nksulat sa banal na kasulatan ang pangalan niya, Magpakita rin kayo ng Pasugo issue nun at yan ang assignment mo. Ngppakit na di umanong mga sipi ng pasugo eto wala paano yun di ba deceiving un. Kahit ang panginoong Hesus ng ipanukala siya sa matandang tipan ay wala ang pangalan niya pero nung dumating ang panahon ng kanyang pagsusugo ay siya mismo ang nagpakilala ng kahalalan niya.

  ReplyDelete
 42. ang mga iba pang mga apostol katulad ni apostol pablo wla rin ang pangalan niya sa mga unang pahayag ng bibliya tungkol sa kanyang kahalalan ngunit ng dumating ang panahon ay siya rin ang ngpakilala sa sarili niyang kahalalan, Ang kahalalan ng K Felix Manalo ay buhat pa sa matndang tipan hanggang sa bagong tipan ngunit ang katuparan ng kanyang gawain ay s mga WAKAS NG LUPA na ang panahon n binabanggit ay panahon n tapos na ang pagkkasulat sa buong Bibliya na siyang pinagbabatayan ng kanyang kahalalan at TIYAK NA HINDI PO NINYO ITO NAUUNAWAAN, HWAG KAYONG MAGAGALIT S KATOTOHANANG KATOLIKO AKO AT HINDI NINYO YUN MAGPAGSUSUBALIAN PALIBHASA talaga namang malalantad ang maraming kabulukan at hindi nga pagkaunawa sa mga tunay na aral ng panginoong Dios kahit mismo ang kahalalan n binabanggit ko pa nung una, at tiyak na tunay namang KAMANGMANGAN KAHIT ANO PA ANG PAGTANGGI NINYO, GAYA NGA NG SINABI KO MARAMING PARI MADRE MGA LAY MINISTER NG ICAR NA HIGIT NA MARUNONG PA S INYO AT SA AKIN ANG UMANIB N SA INC at isa ito sa kinagulat nila, ang alam ko na TALAGA NAMANG KAMANGMANGAN SA INYONG PARTE. ANG Kahalalan ay hindi kailanman matutunan ng mga taong wala naman talagang DIOS s sanlibutan.

  ReplyDelete
 43. kahit na may rebulto ng kapatid na manalo sa central ay tiyak rin namang hindi mo nauunawaan kung bakit ipagawa ang gayon, Nandoon ka ba central at nabasa mo ang mga naksulat tungkol sa pagkkagwan ng rebultong yaon, Dpat basahin mo ang mga nakasulat na paalala na nakalagay doon, Ginagamit mo pa ang Central. Hindi po kapaimbabawan ang maniwala n tunay nga ang sinsamaba kong mga rebulto relikya mga larawang ng kung sino sinong wla naman sa mga bnal na kasulatan at talaga namang inembento kahit ideny mo pa dahil noong panahon nga ay BULAG ako sa mga paniniwala TUNGKOL SA MGA CONVOCATION OF SAINTS, AT ITO PO AY TALAGA NAMANG PANANAMPALATAY NG MGA KATOLIKO, May nakita na po ba kayong ngprusisyong ng mga rebulto sa INC Di ba sa mga katolikong simbahan lang, ang tiyak na ikaw ang gumagawa rin noon, dati kong ginagawa ang mga karumal dumal na ganyan ngayon ay inalis n ako ng DIOS diyan, Khit nga ikaw ay magaling magsalita at mangaral sa ICAR, ay hindi rin impossible n gawin kang santo sa ICAR, at ipagprusisyon, pintakasiin ang larawan at rebulto mo, hindi ba tapos sasabihin ninyo po akong paimbabaw eh sinong paimbabaw sa atin di ba kayo sa mga pinagsasabi ninyo. Kahit may larawan ng Ka Felix Manalo s Central ay hindi naman pinagprusisyon yun hindi nga katulad sa mga gawain ng taong katoliko at hindi ng Cristiano.Maaring gawin ninyong mgprusisyon at mgpintakasi ng mga rebulto dahil talaga namang gawain ninyo po iyon. At pag dinenay niyo yun hindi ko po kayo maintindihan, protestanteng katoliko ba kayo?

  ReplyDelete
 44. ISANG NAPAKALAKING KASINUNGALINGAN ANG MGA PINAGSSABI MO TUNGKOL SA MGA ARAL NA NASAGOT NINYO ANG MGA ARGUMENTO N IPINUPUKOL NG INC SA ICAR, SORRY PERO TUNAY NA TUNAY NA KAPAIMBABAWAN LANG TALAGA ANG MGA PINAGSSABI MONG SINAGOT. AKO NGA KATOLIKO DATI HINDI MASAGOT NG PARI ANG MGA TINATANONG KO. ANG MGA LIBONG LIBONG OR MILYON NA NGAYON SA INC N galing sa ICAR, hindi nasagot ng pari ng mga layman ang mga tinatanong sa kanila KAYA NGA INC n sila ngayon. At ung binoboast mong mga SINAGOT RAW EH ANG TANONG TAMA NAMAN BA? Ang Totoo ay HINDI PO PURO FABRICATION PO AT PAGPAPALIWANAG NA WLA NMAN SA KONTEKSTO AT SA KATWIRAN NA YAN NGA ANG BIBLIYA HALIMBAWA NASAAN SA BIBLIYA ANG MONEY MAKING NA PURGATORYO. NSAAN SA BIBLIYA NA ANG MGA SASERDOTE NIYA AY PINAGBWALANG MAGASAWA, BAKIT TINAWAG ANG INC NA ICAR, HINDI B GALIT ANG DIOS SA PAGSAMBA SA MGA REBULTO. BAKIT NAMAMAYANI ANG KABAKLAAN SA MGA KAPARIAN, BAKIT MAY INQUISITION? BAKIT PURO PAGANONG GAWAIN ANG MAKIKITA SA ICAR? UNG ngyari kay Arius ang patunay n isa s malaking kontrobersya n ngyari noon sa ICAR ay nasa kasaysayan nito. S mga debate may mga pinagssagot nga ang mga Catholic Apologetics ngunit puro pagdidepensa n nga lang pero sa huli ay mahuhulog rin siya sa bitag na siya rin ang gumawa. Kya ang mga katoliko ay lalong na exposed n gumagawa nga halos lahat n taliwas n mga aral sa ikapapahamak din nila na YAN ANG ANG NAGPATUNAY NA UMALIS AKO SA IGLESIANG SUSUNUGIN LANG NG DIOS.Concluaion hindi po nyo tunay na nasagot ang mga katanungan at pag may sinagot naman ay mali mali rin naman. Kya kung kayoy palasuri kung pasugo nga po ay meron kayo dangan nga lang ung ibang issue ay wala diba dapat na akong mgisip ng hindi maganda. MAGSURI PA KAYO NG MARAMING PASUGO ISSUE AT MARAMI KAYONG MALALAMAN NA KABULUKAN NG ICAR AT YAN ANG TUNAY NA MGA SAGOT HINDI UNG MAKASAGOT NA NGA LANG.Marami ring mga nacoconvert sa ibang relihiyon dahil nga hindi masagot sagot ng pobreng mga pari ang mga tanong ng kanilang mga kaanib kaya patuloy ang exodus ng mga ito sa ibang mga relihiyon.

  ReplyDelete
 45. Sinasabi ninyong marunong pa ako sa Pasugo dahil ang tunay na incorporator o nagtatag ng INC ay si K Felix Manalo, bkit wala rin ba sa issue ng Pasugo na binabanggit ninyo ang mga kasagutan kung sino talaga ang ngtatag ng INC bagamat si K Felix Manalo ang nkpangalan dito, Hindi rin ba pinapaliwanag sa issue ng Pasugo kung bakit ang Panginoong Hesukristo ang tunay na may ari nito at hindi ang sinsabi ng mga kumakaaway dito. Bakit kayo lang po ba ang may issue ng Pasugo? Hindi po ba ninyo na napgtatanto na puedeng bumalandra s inyo ang mga sina cite ninyong pasugo issues. Ang pagamit ng mga kumakaaway dito ay tunay naman hindi nila naiintindihan n sa kanila babalandra ang mga pinaggagawa nila. Nklagay rin po ang mga ksagutan sa Pasugo na iyan ang mga katanungan ninyo. Ganun po kapangahas ang mga kumakaaway sa INC sabi nga sa INGLES very uncanny, Pag may nhanap akong incorporation ng ICAR, at tingnan natin kung sino ang nagtatag ng katolisismo sa Pilipinas ay dapat masagot po ninyo po. Dios ko po pinagaaway ba ang mga katototahanan. Sna naisip ninyo na may Pasugo issue ang Pammahala sa INC ang mga pinagbabanggit ninyo. Tlaga naman nga pong diabolical scheme.

  ReplyDelete
 46. Ang sabi ninyo na wlang katoliko ang hindi sumasamba sa mga dios diosan na pero ang mga sagot ninyo ay hinango niyo lang sa isang Catethist booklet ano po ba yun, dpat po ay Bibliya ang dapat sumagot dahil wala naman pong reliability ang mga aklat katoliko dahil nga po self interpretation self righteous books lamang ito ng mga katoliko. At kung pagbbatayan ang ibang aklat katoliko hindi po ang bibliya ay maliwanag na kinakalaban nito ang iba pang aral aklat katoliko na sinulat rin ng mga otoridad katoliko na may mga imprimatur mga nihil obstat ng mga apolegetics nito. Kahit ako katoliko ay hindi ko po alam ang mga aklat katolikong pinaliwanag sa akin ng mga ministro ng INC at tiyak hindi alam ng angaw angaw ng Katoliko sa buong mundo dahil pag nalaman lang nila ang nilalaman ng mga aklat katolikong ito ay tiyak may aalis at aalis sa ICAR. Maliwanag na pinasasamba ang mga rebulto relikya at mga larawang sa isang aklat katoliko. Sana mabasa ninyo ung Ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, at kung paano niya ipaliwanag ang pagsamba na dapat iukol ng mga katoliko sa mga larawan rebulto relikya ng kinikilala nilang santo at santa. Nkakadiring mga aklat ito pero kung ang pagbabatayan ay ang Bibliya na po maliwanag p s sikat ng araw kung ano ang depinisyon ng mga dios diosan na tiyak na hindi nga po naiintindihan kaya nga po patuloy sa pananambahan ang taong katoliko sa mga ganito. At ksama po ito sa isa sa 10 utos ng panginoong dios sa lumang tipan n diyan rin ay binago ng ICAR ang mga nakasulat sa mga Bibliyang likha rin nila pero dahil nga sa pagsusugo kay K Felix Manalo ay na iexpose at naipaliwanag na mabuti ang mga kasamaang dulot nito kaya naman ang mundo natin ay punong puno ng sumpa na wla ng sukat pagkalagyan. Kasinungalingan ang tunay na katoliko po ay tunay na sumsamba sa mga Dios diosan kahit ideny nyo pa po ito at pag idineny niyo po ito kayo pa ang katuparan ng isang paimbabaw na katoliko ayon na rin s mga aklat katoliko s ksaysayan ng tunay n gawain ng isang katoliko at ang msamang ibinunga nito sa mundo.

  ReplyDelete
 47. Kung ang kadiliman ay liwanag na pala sa inyo, gaano pa kaya ang dilim na dulot ng maling aral ni Felix Manalo?

  Sabi ng INC KUNG WALA SA BIBLIA ay HINDI dapat PANIWALAAN. Eh si Felix Manalo at Iglesia ni Cristo ay WALA SA BIBLIA kaya hindi sila dapat paniwalaan.

  Sabi ng INC bawal ang mga rebulto samantalang PAGKAMATAY NI FELIX MANALO nagkaroon naman ng MALAKING REBULTO sa Central.

  Sabi nila si HESUS ang nagtatag ng INC, samantalang sabi ng Pasugo, SEC Registration at HISTORY na si FELIX MANALO ANG NAGTATAG.

  The hypocrisy of INC teachings is very much revealing Mr. Allan.

  Most of your arguments in the INC has been answered thousands of years ago. Go back to history and read Arianism.

  Besides most of your teachings were COPIED from different PROTESTANT SECTS.. and your total apostasy teachings were copied from Mormonism..

  Pwede ba magkaroon naman kayo ng originality.

  ReplyDelete
 48. ung tungkol sa katoholos n batayan mo na diumano sa Bibliyang Greek. dapat ninyong mapagtanto ang mga katanungang ito, paano po ginamit ang katoholos sa Bibliya, bilang opisyal na pangalan ba ng Iglesia na itinatag ni Cristo, Reliable ba ang Greek Bible na binabanggit mo o baka nman Catholic corrupted Bible or translations ito gayunpaman kahit anong Bibliya kung ito po ay nsa tamang pagkkasalin ay lalabas din ang katotohanan na hindi kailan man ipangaral ng mga apostol at higit sa lahat ng Panginoong Hesukristo ang ibang katawagan s Iglesiang itinataga niya for the simple reason nga po logically speaking na siya ang nagtatag nito kaya marapat na dapat sunod s pangalan ng tagapagtatag. At tiyak na naman ang kamangmangan ng mga kumakaaaway dito kaya ngreresort sila sa mga private interpratations nila sa bibliya na iyan po ay ikapapahamak din nila. FYI ang buong pangalan ng ICAR ay hindi po inembento sa isang araw lang ang iba pang mga bahagi ng kanyang pangalan ay nabuo s ibang panahon din ang apostolika romana at tiyak eh hindi po ninyo alam ito lalo nga pot pinangangalandakan niyo n kayoy true blooded catholic not Christian. Hindi kailanman babaguhin ng mga apostol na palitan ang pangalan ng Kristo sa Iglesia spagkat nga po sa mga tunay na Kristiayano ay wlang kaligtasan kung hindi s pangalan ni Cristo lamang kaya ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay isa sa mga susunugin pag dating ng araw dahil maliwanag ng pinalitan ng mga tagapanguna dito ang pangalan ng Kristo at tinawag silang Katoliko at hindi Cristiano. Kya hwg kayong magagalit na tawagin kayong Katoliko at hindi Cristiano dahil nga sa pagtatakwil ninyo ng pangalan pa lang ng inyong Iglesia. Ang haba haba ng pangalan pero wala pa ring kaligtasan kaya umalis ako diyan,.

  ReplyDelete
 49. Ang pagkakaintindi nga po kasi ng mga kumakaaway dito ang baluktot dahil tiyak na nakalagay sa pasugo issue ang sagot at hindi ito binabanggit ng mga fake n tagapangaral. Narinig ko na ito sa mga nagtatanong sa INC at tunay nga na nililinlang lang talaga nila ang mga wlang malay na ktulad ng maraming katoliko sa mundo, Basahin ninyo ang buong nilalaman ng pasugo at makikita ninyo ang mga panlilinlang ng mga fake na tagapangaral gawain talaga ng mga corrupt na tagapangal yan. Gumagamit p sila ng Pasugo pero binibigyan nila ito ng malisyosong pakahulugan para papaniwalain ang mga walang malay. Hindi po ninyo nasagot ang tanong ko wla bang issue ng pasugo ang INC na binabanggit ninyo, pag sinagot kayo ng pamamahala ukol dito may lakas ba kayo ng loob para sabihin na nanlilinlang kayo ng babasahin ng ibang pananampalataya. Ang totoo o yan rin ang atake ni G. Soriano,Quiboloy at company di ba your on the same boat with them pero lahat sila ay nangalansag lalo n sa mga debate dahil maraming kaanib nila ang n coconvert sa INC at ito ay maganda para ang mga nsa kadiliman talaga naman ay maalis at mging bhagi ng kwang ng panginoong hesukristo s mga huling araw. Ang arianism na binabanggit ninyo ay bahagi ng ICAR noon pero dahil sa kontroberisya na dulot ng mga aral na baluktot kaya ngkagulo at ngkaron ng mga paksyon mismo sa paganong Iglesia na yan nga ang ktibayan ng pgtalikod s mga tunay na aral na naksulat sa banal na ksulatan., Wlang aral ang mga protestante ng Kahalalan sa mga huling araw, ang tunay na Dios, ang tunay na bautismo, ang tunay n Iglesia ni Cristo, Yan na naman po ay kasinungalingan na madali namang mapapawi at maiexxpose sa mga taong maliligtas. Kya dapat lang talaga akong umalis s paganong ICAR, kahit kyo ay hindi ninyo nauunawaan sila pa kaya na pareho niyo ring ngtakwil sa panginoong hesukristo

  ReplyDelete
 50. ang ICAR nga po ang wlang originality dahil most of her teaching came predominantly from the diabolical ways of the pagan. Sana po ay pag aralan niyong mabuti ang history ng pasko, purgatoryo, convocation of saints, magisterium, at iba pang angaw angaw n mga aral sa ICAR. Hindi yung sitas pa kyo ng sitas ng pasugo eh mismong mga aral sa ICAR ay hindi ninyo lubos na nauunawaan, katulad mga binanggit ko kanina, san po sa bibliya yung? Inquisition the blackest stain in the history of the pagan catholic religion. dapat pag aralan niyo muna ung mga strapado ung mga pagpapakain sa mga leon etc.

  ReplyDelete
 51. Ang nakakalungkot hindi mo sinasagot ang mga katanungan ko. I am asking you a direct question but you refused to answer them directly.

  What does this suppose to mean to me? You are evading a more pressing question don't you?

  Nasa Biblia ba si Felix Manalo? Oo o Hindi?

  Nasa Biblia ba ang salitang Iglesia ni Cristo? Oo o Hindi?

  Nasa Biblia ba ang pagtalikod ng Iglesiang tatag ni Cristo? Oo o Hindi.

  Nasa Biblia bang pinag-uutos ni Cristo at ng mga Apostol na dapat "Iglesia ni Cristo" ang opisyal na pangalan ng kanyang Iglesia? Oo o hindi.

  ReplyDelete
 52. Talaga nga namang bulag ang mga kumakalaban sa INC. Ang pangalan ng kapatid na Felix Manalo ay wla per se gayundin rin naman ang mga PANGALAN NG MGA INEMBENTONG SANTO AT SANTA NINYO AH. ANG NASA BIBLIYA AY ANG GAWAIN NIYA SA HULING ARAW. HINDI UGALI NG DIOS NA ILAGAY ANG PANGALAN NG MGA TAONG ISINUSUGO NIYA KTULAD NA LANG PAGKKASUGO SA PANGINOONG HESUKRISTO SA AKLAT NG PROPETANG SI ISAIAS, ANG TANONG KO NKALGAY BA ANG PANGALAN NG PANGINOONG HESUKRISTO SA AKLAT NI ISAIAS, GAYUNDIN ANG PANGALAN NI JUAN BAUTISTA SA AKLAT NI ISAIAS, PEDE BANG IPAKITA MO RIN KUNG INILAGAY NG DIOS ANG PANGALAN NI JUAN BAUTISTA SA AKLAT NI ISAIAS AT NG PANGINOONG HESUKRISTO SA AKLAT NI ISAIAS. MAY MAIPAKIKITA KA BA. YAN ANG NAGPPATUNAY NA HINDI TALAGA TUNAY NA RELIHIYON ANG ICAR. ITO PLANG TALAGANG TALO NA SILA. AT MALAMANG PAG NASA PANAHON KA NG PANGINOONG HESUKRISTO AY TIYAK NA ISA KA RIN SA MGA TAONG GUSTONG IPAPAKO SA KRUS DAHIL DA PANGALAN LANG ANG ARGUMENTO DAHIL WALA PANG PANGALAN NI HESUKRISTO N NAKSULAT S AKLAT NI ISAIAS. AT NG IPAKILALA NI HESUKRISTO ANG KANYANG KAHALALAN SA GAWAIN N ITINIWALA SA KANYA NG DIOS S HARAPAN NG MGA PARISEO AY TIYAK NA ISA KA RIN SA MAGNGINGITNGIT SA KANYA DAHIL NGA SA MALABNAW MONG ARGUMENTO NA WLA ANG PANGALAN NIYA SA AKLAT NA PROPETA ISAIAS AT NG MGA PROPETA NOON. TIYAK NA TIYAK YUN, AT UN ANG MAGIGING IMPLIKASYON NG MGA KAMANGMANGAN NGA MGA ARGUMENTO NG MGA HINDI NAMAN SINUGO NG DIOS. HINDI PO BA PINALIWANAG KO SA INYO NA ANG GAWAIN NG PAGSUSUGO NG DIOS S KAPATID NA FELIX MANALO AY SA PANAHON NG MGA WAKAS NG LUPA O ANG PANAHON NG TAPOS NA ANG PAGKAKAGAWA SA BIBLIYA - NA ITO NGA AY TUNAY NA HINDI NAUUNAWAAN NG MGA KUMAKALABAN SA IGLESIA KAYA DPAT LANG NA UMALIS AKO SA LUPON NG MGA TALAGANG HINDI NAKAKAALAM NG HIWAGA NG DIOS. ANG BIBLIYA!

  ReplyDelete
 53. talagang bulag ang mga katoliko. Ang pangalang IGLESIA NI CRISTO AY MALIWANAG NA MAKIKITA SA LAHAT NG TAMANG SALIN NG ROMA16:16 KAHIT PA ANG MAGANDANG BIBLIYA NA PINAGTULUNGANG ISALIN NG ICAR AT NG MGA IGLESIA PROTESTANTE AT SA GAWA 20:28 NI George Lamsa. Pag aralan mong mabuti bakit tinaranslate ni George Lamsa ang GAWA 20:28 na Iglesia Ni Cristo ang pangalan sa ibang mga liwat ng bibliya n Iglesia ng Panginoon. mgresearch ka pa ng maigi bilang isa siyang iskolar na hudyo at kung bkit niya translate na Iglesia Ni Cristo. at ang ksaysayan ng pangalan ng ICAR, bakit mgkahiwalay na panahon nabuo lamang ang buong pangalan ng ICAR. TIYAK HINDI MO ALAM ITO. MATAKOT KAYO SA MAIITIM NA LIHIM NG ICAR. Yan ksayasayan pa lang ng pangalan ng ICAR hindi mo alam tapos pinangangahasan mo pa ung sa INC. ITO RIN ANG KATOTOHAN NG PAG NARINING NG MGA KATOLIKO ANG MGA LIHIM HALIMBAWA N LANG NG PANGALAN NG ICAR, TIYAK NA MGDADALWANG ISIP SILA. MAHILIG KANG MGBANGGIT NG INCORPORATION, ANG TANONG SINO ANG NGINCORPORATE NG ICAR SA PILIPINAS? SINO ANG TAGAPAGTATAG NITO? - ANG PANGALAN B NG PANGINOONG HESUKRISTO ANG NAKALAGAY SA INCORPORATION NINYO. PAANO ANG INCORPORATION NG ICAR NG DALAWANG PANGALANG PINAGSAMA SA MAGKAIBANG PANAHON? SINO ANG TAGATAPAGTATAG NA NAKALAGAY DOON? PAKI PALIWANAG NGA?ANG TUNAY NA TURO NG BIBLIYA AY TUNAY NA ITINAKWIL NG MGA KATOLIKO KAYA NGA KATOLIKO ANG TAWAG SA KANILA AT HINDI CRISTIANO. BAKIT NINYO PINALITAN ANG PANGALAN NG PANGINOONG HESUKRISTO SAMANTALANG SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG HESUKRISTO ANG KALIGTASAN, ANONG PANG SILBI NG DUGO AT SAKRIPISYO NIYA KUNG MISMONG PAGKAKAKILANLAN NG PAGIGING ALAGAD NIYA SA PANGALAN AY ITINAKWIL NINYO AT YUNG TOTOO LANG YUNG ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO KAYA ITINAKWIL NAMIN ITO. MILYONG MILYONG KATOLIKO ANG UMALIS S ICAR. SANA SAGUTIN MO NAMAN. MAGSALIKSIK K NGA SA PANGALAN NG IGLESIA KATOLIKA. ANG BUONG PANGALAN NG IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA AY HINDI NABUO SA ISANG PANAHON, DOON LANG EH MAY MAAMOY KA NG KABALAHURAAN. SALIKSIKIN MO MUNA IYON. DAPAT IGLESIA NI CRISTO AT HINDI IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA, METODISTA,EPISCOPAL, ADVENTISTA, AT KUNG ANO ANO PANG MGA PEKENG PANGALANG. HINDI PUEDENG TAWAGING KRISTIYANO ANG MGA ALAGAD NA IBA ANG PANGALAN SA PAGKKASULAT SA INCORPORATION PA LANG, HALATA NA AGAD NA WALANG KALIGTASAN HINDI MO KAYANG BAGUHIN ANG KATOTOHANAN LALO LAMANG ITONG MAGLILIWANAG SPAGKAT ANG DIOS AND GUMAWA NG KATWIRAN UKOL DITO.

  ReplyDelete
 54. May opisyal naman talagang pangalan ang isang organisasyon, hinda ba ginoong catholic defender. Ang ICAR hindi ba opisyal na pangalang ninyo. Itatangi mo ba ito e di lalo na ang Bibliya at hindi ang mga aklat na gawa bilang pnanamplataya ng mga tao katulad n ginawa ng mraming inembentong aklat sa ICAR. kaya nga ang may pinakaraming imbensyon ay wala s siyensya kung hindi s larangan ng relihiyon n pinangunahan ng ICAR. Gusto kitang isama sa Central para mabasa mo ang nakainscribed doon tapos titirahin mo na hindi mo naman lubos na nauunawaan at sasabihin mong ito ay panlilinlang ng INC di ba talaga namang maraming ferocious wolves sa mundong ito, kya hindi puro nasa pulitika ang mga corrupt kung hindi nsa relihiyon rin at santambak p sila o diba! kaya ang sagot, at sapagkat nga hindi mo naman nauunawaan na may utos at paliwanag ang bibliya ukol sa bakit dapat pumasok o maging kaanib sa INC ang tao at hindi kung saan saang relihiyong lang sa mundo. Di ba sinabi ko sa iyo n dpat kang sa ministro magtanong ukol dito kaya hwg kang maduwag. ako hindi naman ministro kaanib lang sa INC alam ko ung mga patutsada mo e di dapat lalo kang mghanap ng katwiran, hwg kang mgtago sa mga blog blog na katulad nito. baka tumatanggap ka p ng renumeration sa mga pinaggagwa mo dahil hindi ito kaila ni ginagawa ito ng mga pari at ng kapapahan ung concessions sa ksaysayan nila e dipat mong alam ito o kaya naman ay nagbubulag bulagan ka lang. Gusto mong mgpadala ako ng ministro sa inyong lugar para matapos ang mga kahibangan ng mga kamangmangan sa punong kapaimbabawan nito. tapos sinasbi mong paimbabaw akong katoliko eh paano yung mga naging pari madre lay minister, seminarista mga nakarating p sa Roma at ibat iba pang religious orders sa mga bansang katoliko tapos pararatangan mong paimbabaw eh ikaw hindi mo alam ang mga itim na kasaysayan ng mga aral ritos mga tradisyong katoliko.,di ba malaking kapaimbabawan at kayabangan sa kapwa mo katoliko na nauunawaan mo ang mga pinagsasabi mo. ung mga ksaysayan nga hindi mo alam paano pa yung iba. Marami kang dpat saliksikin. Katulad na lang when was Christ made God in the Catholic Church. Kailan pinutungan ng korona si Birhen Maria sa kalangitan saan sulok na Banal na Kasulatan nakasulat ang mga inembentong pagkkaperahan ng ICAR. Ang mga himala diba aliw na aliw ako noon din sa mga ito. Bakit hindi ba kumikita ng malaki ang ICAR. Gusto mo ng ebidensiya?

  ReplyDelete
 55. dati ang akong katoliko na depensor ng kanyang pangalan. kung paano ang mga pari noon ay sinasabing pera pera lang ang INC pero ang totoo pa la ay sila ang ngkakamal ng malaking pera. Sana mabasa ninyo ang Vatican Billions ni Avro Manhattan. Nkakasuka talaga ang katotohanan hindi ba? At ung korapsyon na kasama ang mga pari ng Iglesia Katolika katulad na lang ng Monte De Piedad alam niyo kaya ito. Di ba tunay namang may bangko na gayun ang pangalan. Maraming mga lihim na dapat na isiwalat sa publiko na ito rin nman ang tunay na battlecry ni Jose Rizal kaya bayani talaga siya dahil inexpose niya ang kabulukan ng simbahan at pulitika na namamayani noong panahong kastila. Meron siyang huling aklat ang "makamisa" na nagpapatunay na lalong bulag na pamumuhay katoliko ng mga pilipino noon ang hilig nito sa pagsisimba sa mga rebultong hindi naman makapgsalita at ginagamit na pera perahan ng mga pari sa kanilang tusong pamamaraan ng mga himala at panloloko sa mga tao ng mga agua bendita at mga oracion ng kaluluwa sa purgatoryo. hindi ba ito lalong nakakapanginig ng balahibo - na ang lahat ng mga nagsisigawa ng mga kasinungalingang ito ay mapapahiya lamang pagdating ng paghuhukom marpat lang na parusahan sila spagkta husto na ang inilagi ng kanilang kabulukan na hanggang sa langit ang ksalanan.

  ReplyDelete
 56. tungkol naman sa pagtalikod ng Iglesia nakapagtataka k naman may Pasugo ka tungkol sa incorporation ng Iglesia pero wla ka naman nung issue ng Kahalalan ng INC sa Pilipinas n diyan ay ipinaliliwanag n mabuti ang pagtalikod ng unang INC kaya ito naging ICAR. Talaga namang napaka itim ng balak ng mga katolikong gusto lang magpatutsada pero sa mga debate naman ay luhaan, talunan at ang maganda sa mga debateng ito ay nabubuksan ang isipan ng marami kong kababayang katoliko para pag isipan talaga ang kanilang pagiging relihiyoso kung ito ba ay akma sa mga katotohanang nakasulat sa bibliya. Ang mga taong itoy matuturuan ng mga lihim n hiwaga naman ng kapangyarihan ng Dios sa pagliligtas sa tao at yan ang magiging ground na naman para dumami ang mga INC sa mundo. Yan ang magandang paraan ang debate para maipakita sa madla ang mga panlilinlang n nakatago na hindi ito lubos na nkikita ng angaw angaw na bilang na wala p INC. Npakraming talata sa luma at bagong tipan ng bibliya ang tungkol sa pagtalikod. Ito ay isinasalaysay sa espiritual na pamamaraan kaya hindi maunawaan ng mga bulag na kaaway dhil wla nga sa knila ang ilaw ay tunay na nangangapa sila sa dilim. Maraming palatandaan ang pagtalikod at isa nga diyan ang mga tanda sa kanang kamay at noo na yan ay mkikita mo s isang taong katoliko, na hinerohan ang kanilang sarili ng nagbabagang bakal. Ganun katigas ang kanilang puso sa katotohanan pero may hula rin ang bibliya na kung sino ang tumatanggap ng ganitong mga tanda ay tatanggap rin naman siya ng kgalitan ng dios sa harapan ng mga banal na anghel at ng mga pinag paging banal dahil sa dugo ng kordero.

  ReplyDelete
 57. Wla nang lumalaban sa mga debate ngayon sa INC. And ICAR sa kanyang katusuhan at kayabangan ay hindi nalalaman ang kapangyarihan ng Dios s INC lalo n ng himukin nila sa debate ang INC, ng liwanag ng napakalakas ang ilaw ng mga hiwaga ng Dios sa bibliya at pinagsisira nito ang mga ritos mga seremonya,mga paimbabaw na aral ng ICAR at ng mga Iglesia Protestante at ng iba pang mga fake na relihiyon sa mundo kaya ang mga depensor nila ay nagtatago na ngayon sa mga deceptive tactics na alam naman yan ng mga kaanib sa INC. Sabi nga ang ahas ay tuso pero sa mga huling panahon ay mas may tuso pa kesa s kanya eh di yung mga sinugo niya (satanas)sa mundo - ung mga taong walang ginagawang kabanalan at higit sa lahat laksang kasamaan sa pamamagitan ng matatamis nilang pananalita kaya marami silang nadadaya. Pero may katapusan ang lahat ng ito kaya isinugo ng Dios ang Kapatid na Felix Manalo upang ang mga taong ililigtas niya ay maalis sa mga walang kabuluhang relihiyon at pamumuhay dito sa lupa at dalhin sila sa kaharian ng kanyang anak sa pag-ibig na ito nga po ang Iglesi ni Cristo( Gawa 20:28; Roma 16:16).

  ReplyDelete
 58. maawa ka sa kaluluwa mo. Gawain ng ordinaryong katoliko at ng mga otoridad nito na atakihin ang mga katauhan ng INC, ginagawa nila ito noon pa sa panahon ng Ka Felix Manalo. Ang tanong ay nagtagumpay ba sila. Ang nagliliwanag na sagot, HINDI PO at manapay natanggalan ng mga maskara ang mga tigib sa dugong bulaang tagapangaral sa kanilang katusuhan sa knilang mga paimbabaw na pananalita ng dahil sa maraming debate na nsuungan ng INC sa buong mundo ay lalong dumami ang INC na sa mgandang pagdadahilan n ang malaking bhagdan ng mga kaanib nito ay galing sa Iglesiang Pansalibutan na yan nga ang Banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana ( Ang tunay niyang buong Pangalan) at ang lahat rin nman ng mga pekeng relihiyon sa mundo. Ang sabi nga sa Batangas ay may kalalagyan nga kyo padating ng araw - sa hurnong walang patay ang apoy. Marapat lang dahil yan ang pinaglaban ninyo ng kayoy nabubuhay pa sa lupa. Makatwiran talaga ang Panginoong Dios na siyang dapat papapurihan mgpakailanman at hindi ang lahat ng mga rebulto, kahoy graniso kandila larawan relikya ataul ng mga santo at santa ng Iglesiang Pagano sa mundo at ang kanyang mga anak ang mga Iglesia Protestante sa hula n naksulat sa Apocalipsis ng Bibliya.

  ReplyDelete
 59. At ang pamagat ng blog diyos ko po akala mo tototo ang mga pinagsasabi. Akala mo daw aral ng dimonyo un pala eh aral ng Dios. Tanong ko naman san naman sa mga banal na kasulatan yung mga inimbento na namang mga paliwanag, dapat pinapalitan ang title ng blog na ito na Aral ng Dimonyo ang aral ng Bibliya ay pinatutuhanan ng mga salita ng Dios ang Bibliya.Dapata ganito ang pamagat ng blog na ito. eh hindi puro self centered issues naman ang mga pinagsasabi dito. Excuse me po Mr. Catholic Defender nsan na ba kayo? Nsa Earth pa ba kayo o nagtago na kayo diyan sa Moon. Hindi nyo po matatakasan ang galit ng Dios kung magtatago kayo sa palda ng mga pari at sa kung sino sino ung mga ginagamit niyong scapegoat. Nauunawaan ko po kalagayan niyo dahil ganyan rin ako dati. bulag, pipi, bingi, pero ngayon ay nsa kaharian na ng KANYANG ANAK SA PAGIBIG na yan nga ang Iglesia Ni Cristo. Sana ay makasama namin kyo sa loob ng INC at dito ninyo gawin ang marapat na paglilingkod na dapat lamang iukol sa tunay na Dios at sa kanyang bugtong na anak na si Hesukritong Panginoon. Hinihintay ko po ang sagot ninyo, Mr. Catholic Defender.

  ReplyDelete
 60. Ginoong allan, puro ka naman reklamo eh. Di ka naman marunong makinig...

  Ginoo, mag-update po kayo.. paki-click ng HOME.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 61. Hindi po ako reklamo ng reklamo ano ba yan magisip ka nga talagang bulag ang mga pananaw mo sa relihiyon. Khit ICAR OR IKAR man eh wla rin namang nabago hindi ba. Itinakwil p rin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hindi ba na yun nga ang battlecry ko nung akoy katoliko or catoliko eh bakit hindi nakapangalan sa aking relihiyon ang pangalan ni Hesukristo na narealize ko lamang ng nakikinig ako ng aral ng INC. Khit anong pang ipangalan yan may ay RCC ICAR or IKAR talagang inembento lang ito hindi ba at tunay ngang pagtatakwil ng pangalan ng panginoong hesukristo hindi po ba. At kahit nsa Roma ang pagbati ni Apostol Pablo hindi po San Pablo gaya ng inembento ng ICAR ay hindi pa rin nangangahulugang ICAR yun hindi po ba. Pag pinagpilitan mo yan tiyak maraming katoliko na naman ang magiging kaanib sa INC s mga debate naku nakikinita ko na ksi kahit ito hindi mo makuha. Saan ba nakasulat sa buong aklat ng Roma ang inembentong pangalang ng paganong iglesia, G. Catholic Defender magsitas ka nga ng kahit isa mang sitas ng nagpapakilalang ang buong pangalan ng paganong Iglesia ay binanggit man lang ni Apostol Pablo o yun na namang interpretasyon ninyo na self righteous or self serving hindi ba ganyan ang ptuloy na ginagawa mo kahit hanggang ngayon.

  ReplyDelete
 62. sinasabing ngang bantog ang pananampalataya ng mga kaanib sa iglesia noon pero hindi pa rin sila tinatawag sa pangalan na itinatawag sa inyo ngayon. Malayong malayo ang pananampalataya ng mga unang cristiano sa inyo gaya nga ng laksa laksang imbensyon ninyo at kahit Iglesia sa Roma ay wla sa talata ng Roma ang mga inembento ninyo un ay mga interpretasyon niyo lang wla ni sa konstekto na ipakilala ba na ICAR ang pangalan ng mga cristiano noon. Bakit hindi rin ba bantog ang pananampalataya ng ibang lokal ng INC maliban sa Roma meron at tiyak hindi mo naman naiintindihan ito. Gaya ng mga lokal sa Filipos s tesalonica, sa iba pang bayan lokal may itinatag na gawain ni Apostol Pablo, lalong mahiya naman ang ICAR sa kanyang claims dahil pag sinuro ang mga aral ng mga kapatid sa Roma ay tiyak na tiyak na ibang iba sa pananampalatayang katoliko.

  ReplyDelete
 63. Hindi Katoliko or Catoliko dahil nung panahon lang na wla ang mga apostol na bumangon ang ganitong pangalan at sa mismong Roma pa nagsimula ang pagtalikod kaya tinawag siyang ang Banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana s magkahiwalay na mga panahon at pagkakataon. Hindi magulo ang aral ng K Felix Manalo kung hindi katotohanan lang dahil mismong kasaysayan ng pagkakatatag ng pangalan ng ICAR sa mundo ang isiniwalat niya hindi po ba. Di ba ang paliwanag pa lang ng mga pinagmulang ng ICAR ay sa mga tao rin nila o kaya sa mga pumupuna sa kanila ng galing ano ba yan talagang mga inembento lang di ba dapat sa Bibliya rin higit sa lahat kunin ang mga rason bakit tinawag ang gayong. Talagang gawain n talaga ng mga katoliko yaon ang mga interpretasyon o inembento ng kapwa nila tao nakakasuka talaga hindi mo maipakita sa buong bibliya ang iba pang rason na ngpapatunay ng kahalalan sa pangalan p lang. Hindi mo sinagot ang tanong ko na bakit ninyo itinakwil ang pangalan ng Panginoong Hesukriso na diyan ay bulag na hindi mo namamalayan. At tiyak hindi mo alam at hindi itinuro ng mga imbentor na mga pari ang isang aklat rin ng isang pari n nagpapatunay na tunay na ang pangalan ng Iglesiang itinatag ng ating panginoong hesukristo ay Iglesia Ni Cristo na lalong nagsasaad n magkakalabang mga paliwanag at patotoo ng mga depensor katoliko. At ang kanyang aklat ang magsisiwalat kung bakit dapat tawaging Iglesia Ni Cristo ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng Kristo noong siglo. Nakakasuka talaga ang yan ang dpat alamin mo. Ang mga dahilan niya ay hinango niya sa bibliya kaya talagang dapat sanang sinusunod ng mga katoliko at pag sinunod nila ito ay tiyak mawawala sila sa Pagka katoliko. Dpat mabasa ang aklat niya. Nakakasuka talaga ang magkakakalaban sa isang organisasyon. hindi po ba gaya nga ni arius noon pa. na yan nga ang dahilang ng pagtalikod ng tunay na iglesia na naging ICAR sa katuparan.

  ReplyDelete
 64. Kaya kita iniimbitahan sa Cetral ay para pasinungalingan ang talaga namang ksinungalingan at panggugulang sa mga kapwa mo katoliko sa rebulto ni Ka Felix Manalo na nsa Central dahil nga may naksulat doon na hindi dapat sambahin ang rebulto o kaya anumang larawan niya na yan ay ibang iba sa mga ritos at seremonya ng pagsamba s mga rebulto larawan, ataul relikya mga ano anong mga bgay na pagkakaperahan. At inaanyayang bumalik kami sa Iglesia Katolika eh hindi na kami maloloko pa dahil nga sa mga paimbabaw na aral nito sa mga katulad niyang katoliko sa buong mundo. Ang mga pagpatay na ginawa s pangalan ng ICAR, ang mga himala na hanggang ngayon ay pinagkakaperahan. hindi na ako babalik personal sa relihiyong yan. dahil ayokong bumalik sa pagpapatiwakal ang mga sinumpa lang ng panginoong Dios ang makikita sa relihiyon na yan. Meron nga kayong hininga pero wlang kabuluhan sa panginoong Dios parang mga hayop na nabubuhay na sa oras na mamatay ay papatayin pa s wlang hanggang apoy na iyan ang kabayaran ng mga paimbabaw ninyong mga ginagawa.kya marahil si Jose Rizal ay hindi nakaabot sa pagtatag ng INC sa huling araw dahil talagang nilabanan niya ang mala demonyong sistema sa relihiyon na yan kaya IPINAPATAY SIYA. Hindi nga naman siya malulunod ng isang basong tubig ng ICAR. Hindi po ba kahit kailan takot kang mailahad ang inyong sistema sa madla. Tingnan natin kung magagawa mo talaga ang panloloko ninyo oras na malantad yan sa publiko sa isand diskusyon n tiyak tatanggihan ninyo. Dahil yan ang ikinabagsak ng bilang ng mga miembro ng ICAR pati na rin ang realization ng mga ito sa mga inembento aral ng kademonyahan ng mga sinugo ni satur sa mundo.

  ReplyDelete
 65. sinasabi mong bantog ang pananampalataya ng Roma idagdagdag ko diyan ang maraming katotohanan na magkakaugnay ukol sa"kabantugan" ng kanilang pananamplataya ang lokal ng unang INC sa Macedonia. Alam mo kaya yun. tiyak hindi na naman tapos magbabanggit k pa ng mga sitas eh alam naman namin eh para sa isang self serving na pananamplataya na nakabatay lang sa kanilang sariling pagkaunawa at malayong malayo sa mga aral at pananamplataya ng mga pinagpaging banal sa Bibliya. Ang lokal ng Macedonia noong unang siglong Cristianismo ay bantog rin dahil sa kabila ng kanilang kasalatan ng kanilang buhay ay nkapaghandog o nakapagabuloy sila sa panginoong Dios ng higit sa kanilang kinikita kaya ito ay sinulat ni Apostol Pablo para maging inspirasyon ng mga unang Cristiano o INC noon ang pananamplataya na higit sa kanilang katatayuan sa buhay pero kahit nging "bantog" rin sila eh hindi sila napatawag n Iglesia ng Macedonia. Ang sinasabing mga Iglesia s Roma, Macedonia

  ReplyDelete
 66. ay nagpapakilala ng lokal o mga naitatag na dako ni Apostol Pablo sa bayan ng mga hentil o hindi lahing hudyo. Pero ang boong lokal ng mga kristiyano noon ay tinawag pa rin sa Iglesia Ni Cristo(Roma 16:16; Gawa 20:28) para ipakita na sila ay nasa iisang samahan at pananampalataya hindi katulad ng paniniwala niyong balakyot at hindi naaayon sa turo at espiritu ng mga Banal na Kasulatan. Wla kahit halughugin mo pa ang Buong Bibliya ay hindi mo makikita ang inembento niyong mga aral -kya nga inembento lang dahil isa sa mga dahilan nito ay hindi na nauunawaan pa ang mga dalisay na mga aral ng banal na kasulatan na yan ay isa sa mga tanda na hindi na nga tunay na Iglesia and ICAR. Tiyak at hindi mo naman alam ang isang aklat katoliko na gawa ng isang pari ang slaysay niya ukol s mga banal na kasulatan. Sinabi at to quote him na hindi puedeng pagbatayan ng pananampalataya (katoliko) ang isang aklat (Bibliya) na lubhang mahirap intindihin. Alam mo kaya ito G. Catholic Defender,tiyak hindi na naman. Kaya nakakasuka talaga ang mga lihim na iyan dahil hindi mo man lang yata nabasa yung aklat na iyon ng katolismo. Di ba? Kaya nga nung nagaaral pa lang ako ng mga dalisay na mga aral ng Dios s INC ay tunay na naalis sa akin ang lambong ng kasinungalingan na iyan ang itinatak sa akin nung akoy binyagan s paganong iglesya na nagpapakilala p namang kristyano ay hindi naman pla nakabatay sa Bibliya ang pananampalatayang Catolika dahil mismo s bibig ng mga pari ay tunay na sumasambulat ang katotohan na hindi talaga nila naiintindihan ang mga Banal na Kasulat ksi nga pag naintindihan nila ito at ginawa ay aalis sila sa malademonyong pamumuhay nila na nagbabalatkayong kristiyano. Kya nga ito lang pangalan ay sa kung sino sinong reperensiya ginagamit at hindi ang mga aral n nakasulat sa banal na kasulatan na iyan n nga ang Bibliya.

  ReplyDelete
 67. kaya kahit ang mga paliwanag mo kung titingnan mo lang ng mabuti at susuriin ay nakaangkla sa mga paliwanag at katuruan rin ng mga pari ng mga obispo at ang lahat ng mga tagapangaral niya ay nakabatay na s mga tradisyon ng mga tao, ng mga paganong mga simulain na iyan ay kitang kita sa mga ginagawa nito kaya talagang ibang iba ang Bibliya sa mga libro ninyong ginawa at inembento.

  ReplyDelete
 68. Yan ang mabigat na katotohanan na hindi mo matututulan. Kawawa ang maaabutan ng paghuhukom s mga taong hindi naman talaga kinikilala niya. Ang sakit nung kumikilala ka pero hindi ka naman kinikilala. Eh paano naman ung sandamakmak na himala sa ICAR, excuse me po noh kaya makpangyarihan si Satanas kaya niyang paglilinlangin ang mga tao sa mundo no ho. Anghel at pinahiran p ng panginoong Dios kaya kung kapangyarihan rin naman ang paguusapan ay makapangyarihan rin yung dimonyong iyon, kaya lang nga walang makakatalo sa kapangyarihan ng Panginoong Dios dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at tsaka ang kapangyarihan naman ni Satanas ay kasinungalingan na ikinulapol niya sa ICAR. Hindi ba!

  ReplyDelete
 69. nsa Earth p rin b po ba kayo o nsa Jupiter na? Pabasa naman nung mga sinasabi kong mga libro para na rin sa kaunawaan mo ng malinaw na ano ba talaga ang ICAR sa mga pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Basahin mong mabuti sana ang mga aklat na iyon na inilimbag pa ng ICAR para na rin sa kaunawaan ng mga miembro niya. Entiende.

  ReplyDelete
 70. Ito pa ang isa s batayan ko kaya ko iniwan ang ICAR: "Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa AKIN na nagtuturo ng KANILANG PINAKAARAL - ANG ARAL NG MGA TAO." Di ba eto naman talaga ang espiritu ng ICAR, D ba!

  ReplyDelete
 71. Heto naman ang OPISYAL na sinabi ng mga Ministro mo sa PASUGO

  PASUGO Nobyembre 1960, p. 26:
  “Kaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18)

  PASUGO May 1961, p.4
  “At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”

  PASUGO Mayo 1963, p. 27:
  “Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng baya, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”

  (All italicized mine)

  Ang batayan ng INC-1914. Ang HINDI SUGO ng Dios sa kanyang sarili galing ang ARAL.

  Tumpak! OPISYAL iyan!

  Heto naman ang OFFICIAL din naming turo!

  CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH at may footnotes from the Holy Scripture...

  Read and Digest Mr. allan... huwag kang bulag!

  ReplyDelete
 72. Yan ba ang mga patutsada mo naman talagang mapapahiya ka kung may mga Pasugo rin na magpapaliwanag ng talagang mga nakalagay sa mga sinasabi ng mga talata niyan, Diba nasabi ko na sa iyo na talagang iba ang interpretasyon ng aming kalaban diyan including you and some cohorts of yours. Ikaw lang ba ang may pasugo? At hindi rin ba iyan ang sinabi ng mga lumaban sa debate sa Pilipinas at sa ibang bansa pero napahiya at nalantad sila ng ipaliwanag sa kanila ang Pasugo issues. Ang INC ang naglimbag at nagsulat ng mga articles n yan kaya sila dpat ang mag paliwanag yan kya ganyan nga ang ngyari at lalo ngang nahayag ang baluktot at napakamalisyosong pagatake nila kaya marami sa kanila lalo na sa mga debate ang napahiya di lamang sa kapwa ninyo katoliko kung hindi lalo lamang pinatunayan nito ang kamangmangan ninyo at maling pagppakahulugan sa anumang nakasulat n mga babasahing inilimbag ng INC. Sna mapanood mo yung mga debate para naman matauhan ka hindi ba at hindi talaga ito pagaalipusta dahil inilalagay ko lang ang sarili ko sa iyo na dating bulag na sumusunod sa mga aral ng ICAR. Ung mga sinabi mo ngang mga aklat ng ICAR di ba nasabi ko sa mga comments ko na may mga aral at aklat na nilimbag ng ICAR na kinakalaban at pinapahiya mismo ang iba ring mga aklat katoliko katulad ng mga depinisyon mo sa mga idolatry na kinakalaban naman ng ibang mga aklat ng ICAR. Sabi ko sa iyo basahin mo ang mga libro kong nabanggit. Hindi kasi alam ng mga katoliko yaon hindi ba at itatangi mo na naman di ba talagang mga bulag ang mga katoliko.

  ReplyDelete
 73. At kaya nga hindi na lumalaban sa mga debate ang mga ICAR n katulad mo dahil lumang mga taktika ng mga atake ang alam ninyo na ginaya rin naman ng ibang mga bulaang tagapangaral. At yan ang katotohanan sa mga sinabi ko na iisa lang talaga ang hininga ninyong lahat bagamat hindi sila katoliko pero pag sa debate at mga diskusyon ngkakaisa kayo sa ibang mga aral like ung pagan origin na Trinity ni ang termino ay hindi mo makikita sa pabalat ng Banal n kasulatan hindi po ba at iisa rin ang mga atake nila na katulad rin hindi ba how interesting sana nga makakita kayo ng debate. Meron sa youtube, Isang depensor na katolikong amerikano at nawindang siya sa mismong mga aral na sinusunod niya na mismong mag "boomerang" sa kanya ang mga atake niya at naexposed hindi lamang ang tunay niyang layunin pati na rin ang laksa laksang mga aral pagano sa ICAR hindi ba sana mapanood mo. Oh well ganyan talaga ang mga tanda ng mga taong mapaparusahan sabi ng ng Bibliya ng mga hinerohan ang kanilang sarili n nagbabagang bakal.

  ReplyDelete
 74. Talagang walang sinag ng liwanag ng bibliya ang mga sinomang nasa maling relihiyon. Di ba napatunayan ko na yan dun palang sa pangalan ng kapatid na Felix Manalo na hinanahanap mo s Bibliya tapos nun pinakita mismo ang implikasyon nito sa iyo di ba lalong nagpapatunay na nsa kadiliman talaga ang mga ktulad ninyo. Isa k tiyak s magsasabing dapat ipapako ang panginoong hesukristo sa krus lalo ng ihayag niya ang kanyang kahalalan sa pangangaral ng evangelio. Wla ang pangalan niya s mga aklat ng bibliya pero ang kanyang gawain ay matagal ng nakasulat sa mga aklat ng mga propeta noon. Di ba eto palang eh naglalarawan na ikaw ay isang anti kristo talaga na nagpapatunay rin na pangalan n nakakapit sa inyo-katoliko. Bakit ninyo itinakwil ang pangalan ng panginoong Hesukristo na hindi mo naman maliwanag n nasagot sa Bibliya. Matakot kang talaga sa mga iba pang masisiwalat sa inyong madilim na pananampalataya at puso.

  ReplyDelete
 75. kahit ang kapatid na Felix Manalo ang nagpasimulang magbalangkas ng mga aral ng INC ay hindi s kanya mismo ang mga aral o aral ng tao ang sinasampalatayanan ng INC kung hindi lahat ay nakabatay sa mga Banal na kasulatan at ang lahat ng aral ng Dios n kanyang iminulat sa lahat ng mga kapatid s INC ay ibang iba sa mga gawa gawang aral lamang ng tao sa mundo kya magkakalaban sila s espiritu. S katotohanan ang kanyang panga2ral ay may tatak ng espiritu santo kaya kahit anong gawing pagatake sa kanya ay hindi kailan man nanaig kung hindi nalipol ang mga maling aral n naglipana sa mundo kya ito ang napakapapagtunay ng higit na dakilang pagibig ng Dios sa tao para makaalis siya sa napakasakit na kahihinatnan ng mga taong hindi Cristiano o Iglesia ni Cristo pagdating ng araw ng paghuhukom.

  ReplyDelete
 76. mahilig ka na namang mng atake pero hindi mo na naman sinusuri ang mga aral ng Katolisismo di ba kahayagan talaga ito ng pagiging panatiko at bulag sa katotohanan. Bakit ang ICAR b saan saan o kung ano ano ang pinagbatayan niya ng kanyang pananampalataya sa pangunguna ng mga depensor at tagapagtaguyod nito di ba karamihan naman talaga ay galing sa mga pagano. Nakakasuka talaga ang mga katotohan di ba Mr Catholic Defender, sige nga magisip ka saan pinagbatayan ang Inquisition para lupigin ang hindi sumasampalataya sa mga aral katoliko noon, Hindi mo na maaalis ang mga katotohanan ukol sa mga pangyayari sa ICAR di ba ginoong Catholic Defender, Ipakita mo nga saan nakuha ng mga depensor ninyo ang mga batayan sa malakihang pagpatay na ito diba etoy espiritu ng mga paganong sumasamba sa mga dios diosan ninyo walang pagkkaiba tapos again and again ay dinidikit mo sa pananampalataya ng mga unang Cristiano. Naku po kung buhay sila ngayon ay tiyak na ililibing ka nila ng buhay dahil nga sa napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang panig. at aral sila ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga Apostol kaya hindi nila tiyak masisikmura ang mga pinaggagawa ninyo since the EARLIEST TIMES PA!

  ReplyDelete
 77. nsa moon ka na ba ngayon mr catholic defender at ihihilis mo na naman ang katotohan at sasabihin mo ay puro reklamo na naman. Ang masasabi ko naman doon ay hindi n talaga siya taong marunong umintindi ng katotohanan pag yan na naman ang magiging patutsada mo o kaya ung century old n paninira kay ka Felix Manalo. Naku wla ng makakapantay s mga katotohan na itinuturo lamang ng Pamamahala s INC kaya nga yung huling naglalakas lakasan ang loob na lumaban sa INC na si Ginang Soriano e este G. Soriano pla ay tuluyan ng nawala sa mundo ang kanyang mga kayabangan at ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay sumambulat ng lahat sa kanya mismo dahil mismong mga dating kaanib niya ang kumalaban sa kanya at nagpatunay ng marami niyang mga madilim na pinagagagawa s knila mismong samahan o yung century old ninyong paninira na kulto or okultismo. Marapat lang n twagin silan gayon dahil mas makapangyarihan pa ksi si G. Eli Soriano kesa sa Dios na sinasamba nila. Hindi ba. At dahil sa kaso ng panggagahasa kaya bumatsi na sa malayong lupain na s inaakala niyang hindi na siya makokorner pa ng mga pulis dito sa Pilipinas. Ang ka Felix Manalo ay siniraan rin ng mga kaso daw ng kung ano ano pero ang ang ngyari sa huli - napatunayan n mga fabricated at nasambulat pa ang tunay ng mga taong cohorts ni satanas sa likod nito kaya hindi nagtagumpay. Hinarap ni Ka Felix Manalo ang mga paninira s kanya at sa tulong ng Dios ay nagwagi siya kya marapat lang ang kahulugan sa likod ng tunay niyang pangalan na Felix Manalo na kung pagaaralang mabuti ay Felice or Maligaya sa tagalog at Manalo na ang ibig sabihin naman ay pagtatagumpay kaya pag pinagsama ay Maligayang Pagtatagumpay! Hindi ba yan ang kalagayan ng INC s buong mundo ngayon. Hindi ba! Di katulad ng paganong Iglesya na replete ng mga karima rimarim na kasaysayan, ng kanyang pagpatay at paimbabaw na mga seremonya na ngpahina ng mga budhi ng mga kaanib nito. Sukol s kalapastangan at katakawan s kapangyarihan at kurapsyon na kahit ang kanilang mga kapilya ay tigib ng mga karumal dumal ng mga kwento sa mga likod nito, ng kanilang mga simboryo n pamatay sa kanilang mga sarili. Intiende!

  ReplyDelete
 78. Click mo na lang po G. allan ang HOME para makita mo kung nasaan ka na.

  Pagpalain ka nawa ng Panginoong Dios na si Jesus.

  ReplyDelete
 79. Semper Mei Domini IesuNovember 28, 2010 at 11:38 AM

  hmmm andito na naman si ako ... pero hege nga maka-singit ... INC (Iglesia ni Cristo) is a mis-interpretation of the LAMSA version of the bible ... wala pong ideyang Iglesia ni Kristo bago ang lamsa ... kundi Iglesia ng Diyos.

  ReplyDelete
  Replies
  1. sa tingin nyu po ba... sino po ang ang tumubos? si Cristo o ang Diyos?? sino po ba ang may dugo sa kanila??

   1. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may DUGO?

   2. Sino ba ang tumubos o bumili sa Iglesia, ang Diyos ba o ang Panginoong JesuCristo?

   diyan palang po malalaman nyo na...

   Delete
  2. EXODUS 9:3

   the hand of the LORD will strike your livestock in the field—your horses, donkeys, camels, herds and flocks—with a very severe pestilence.

   THE HAND OF THE LORD... o kala ko ESPIRITU LANG ang kinikilala niyong DIOS, may KAMAY DAW OH... "the HAND OF THE LORD"!! May KAMAY pala ang ESPIRITU hahahahaha


   Pero dahil ang AMING DIOS AY NAGKATAWANG TAO ayon sa JUAN 1:1-4, kaya NAGKAROON siya ng KATAWAN. Kaya NATURAL may KAMAY SIYA!

   PALIBHASA PEKE ang SUGO kaya HOKUS POKUS lamang ang alam!!!

   Delete
 80. Thanks Semper Mei Domini Iesu.... you are right.

  And may I add Romans 16:16 which has the small letter "i", not the big letter.

  Huge difference!

  ReplyDelete
 81. Francis Agustine.

  anu ba naman yn napakalinaw ng mga nababasa ko sa DYABLO MAGAZINE ng Iglesia ni Cristo-Manalo na PASOGO na maraming paikut-ikut ang ang mga PREACH ni Angel FELIX MANALO, ( ay DEVIL PALA!), sos....malinaw na na isa kaung piking IGLESIA hahahaha( 1914 ) tsk..tsk....kawawa naman pla ung mga na unang tao noon kung tumalikod nga anmg simbahan bakit kya di na NILIKHA!!! ng Diyos si KA FELIX MANALO para lahat ng tao noong una ay MALIGTAS {DAW} naku halata na ang lahat!!!!! hahahahaha......siguro nabuhay si FELIX MANALO pagka tatlong araw, hahahaha...siguro pinaku rin sya sa Krus ( + ) hahahahaha...yan ang patunay nyu sakin hahahaha, pagnagkaganyan ang nagyari ky KA FELIX manalo, sasanib ako sainyo! SASAmbahin ko pa sya! hahahahaha.....

  ReplyDelete
 82. Nice post. Sana magbalik loob na si Allan. Alam naman nating lahat kung anong relihiyon ang nauna.. bakit pa tayo nagpapaloko sa iba? 3,000+ na ang relihiyon na nagdadala sa pangalan ni kristo. All claiming that they are the true church. Malaking kasalanan ang manloloko pero may kasalanan din ang nagpapaloko.

  Please keep sharing your knowledge about the true Church - Roman Catholic.. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sila ang kinakasangkapan ng ka-DILIMAN upang kalabanin ang tunay na Iglesia ni Cristo - Ang Iglesia Katolika. Sana, sa pamamagitan ng ating panalangin at paliwanag ay magbalil-loob sa tunay na Iglesia itong si Allan.

   Salamat sa papuri Dominci ngunit ang dakilang papuri ay sa ating buhay na Dios at Panginoong si HesuKristo. Purihin ang kanyang pangalan. God bless you and your family Dominci Tan.

   Delete
 83. Thanks for this post. Binasa ko lahat ng comments. Grabe yung Pinaglalaban ni Ginoong Allan. Talagang malakas ang paninindigan niya ano po? :)

  Salamat sa mga Pagsagot sa kanya. (In a good way) Marami rin kasing Catholics ang pinaglalaban ang pagiging catholic nila pero sinasamahan nila ng hindi magagandang salita kaya tuloy tayo hiuhusgahan ng mga INC eh.

  After reading this, mas lalo kong naunawaan ang katotohanan. At hindi ang katotohanan raw na binaluktot. Ilang weeks narin akong nagbabasa ng mga blogs about sa INC at hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman pero ang sinabi ko nalang sa sarili ko eh napaka Blessed ko na naging Katoliko ako. Hindi ko kasi kailangan gawing kumplikado ang mga bagay na madali lang namang intindihin. Kaya maraming maraming Salamat po..

  Stay Humble :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. You taught me something today with your encouragement and your Christian fraternal correction. Yes, we Catholic Defenders need to be prudent but at times some need to do extra... please pray for us who defend the Church Jesus Christ founded.

   Maraming salamat din po.

   Delete
 84. Sa lahat po ng taong sangkot dito sa debatenf ito.Bakit hindi na lamang po natin hintayin ang araw ng paghuhukom? Doon ay tiyak ang kasagutan sa lahat ng hindi magkaintindihan.Make peaceful naman po.Hindi po ba ang mga taong kumalaban sa Panginoong Hesukristo noon ay humanap rin ng palatandaan na patunay sa kanyang sarili? So bakit kayo naghahanap pa at nagbibigay pa ng mga patunay ? Katulad din ba kayo sa mga taong iyon? Yun lamang ang aking bahagi as a concerned citizen salamat po.

  ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...