"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Thursday, November 6, 2014

ANG 25 PANDOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO-1914 - by Kuya Adviser

Since the Iglesia Ni Cristo® does not translate their registered name to English even in their English articles, so I decided to retain the terms "Iglesia Ni Cristo" in the English translation of Kuya Advier.

ANG 25 PANDOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO-1914


MGA KAPANALIG, NARITO PO ANG 25 LESSONS OF INC-1914 INDOCTRINATION.

ITO PO ANG KANILANG ITINUTURO AT ITINATANIM SA ISIPAN NG KANILANG PROSPECTED CONVERTS.

ANG GALIT AT TAHASANG PANINIRA SA SANTA IGLESIA KATOLIKA. ATIN PONG TUNGHAYAN.

1. Sa biblia nakasulat ang mga salita ng Dyos.
(The words of God are written in the Bible)

2. Ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ayon sa inituturo sa biblia ay ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay.
(The true God that should be recognize and worship that is from the bible is the Father who created all things.)

3. Hindi totoong pare-parehong sa Diyos ang lahat ng mga Iglesia.
(It is not true that all churches belongs to God)

4. Utos ni Cristo na ang sinumang ibig maligtas ay dapat na maging Iglesia ni Cristo.
(It is Christ's commandment that whoever wants to attain salvation should join the Iglesia Ni Cristo)

5. Ang dahilan kung bakit ang kinagisnan natiy Iglesia Katolika at hindi Iglesia ni Cristo.
(The reason why we grow up with Catholic Church and not the Iglesia Ni Cristo)

6. Ang mga aral ng Diyos na tinalikuran ng Iglesia Katolika.
(The Commandments of god that the Catholic Church turned away)

7. Si Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas.
(Christ is the founder of the Iglesia Ni Cristo in the Philippines)

8. Si kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw.
(Bro. Felix Manalo is god's last messenger)

9. Ang dahilan ng pag uusig sa mga Iglesia ni Cristo at ang kapalaran ng maninindigan.
(The reason why the members of the Iglesia Ni Cristo are persecuted and the fate of whoever will stand in faith)

10. Ang marapat na pag-anib sa Iglesia ni Cristo.
(The proper way of joining the Iglesia Ni Cristo)

11. Ang mga katangian ni Kristo at ang kanyang tunay na kalikasan.
(True nature of Christ)

12. Ang pagkakaiba ng Diyos at ni Kristo at ang mga patotoo ng biblia na hindi si Kristo ang tunay na Diyos.
(Distinctions of God and Christ, and the proofs in the bible that Christ is not the "true God")

13. Mga maling paggamit at mga maling salin ng talata ng biblia ang batayan ng mga nagtuturong si Cristo ang tunay na Diyos.
(Wrong usage and wrong translation of verses in the bible is the basis of those who preach that Christ is God)

14. Pananagutan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagbabagong buhay.
(Iglesia Ni Cristo members are responsible to have a renewed life)

15. Pananagutan sa Diyos ng mga Iglesia ni Cristo ang pagdalo sa bawat araw ng pagsamba sa Iglesia.
(It is a responsibility of every Iglesia Ni Cristo member to God to attend in worship services to the church)

16. Ang Diyos ang may utos ng pag-aabuloy, pagpapasalamat at paghahandog.
(Offerings and thanksgiving are commandments of God)

17. Utos ng Diyos ang pag-iibigang magkakapatid.
(Love one another is God's command)

18. Ang Diyos ang nagbabawal ng pagkain ng dugo at ng pag-aasawa sa hindi kapananampalataya.
(Prohibition of eating of blood and interfaith marriage are God's commandments)

19. Dapat pabautismo upang maging alagad ni Cristo.
(One should be baptized to be a disciple of Christ)

20. Dapat magmisyon ang bawat isang Iglesia ni Cristo at matuto ng pananalangin.
(Every Iglesia Ni Cristo member should do missionary works and should learn how to pray)

21. Dapat na nakatala ang bawat isang Iglesia ni Cristo at nasasakop ng Pamamahala.

22. Aral ng Diyos ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo.
(Unity in the Iglesia Ni Cristo is God's command)

23. Sa araw ng paghuhukom magaganap ang pagkabuhay na mag uli ng mga patay at ang pagmamana ng mga Iglesia ni Cristo.
(In the day of Judgment will happen about the resurrection of the dead and the inheritance of the members to God's promises)

24. Dapat magdaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tunay at tapat ang pananampalataya.
(One should experience trials/tests to know if they have a real and true faith)

25. Mga pangkalahatang tagubilin
(overall instructions)

AYAN PO. ANG 25 LESSONS NG PANDOKTRINA NG INC-1914. KUNG NAPAPANSIN NYO PO, TUMBOK NA TUMBOK ANG SANTA IGLESIA KATOLIKA NA SIYANG TANGING IGLESIA NA TINITIRA NG MGA MINISTRONG BAYARAN NG INC-1914.

IMBES NA ANG ITURO NILANG DOKTRINA AY ANG MGA SALITA NG DIYOS, AY PANINIRA, GALIT, AT PANGHUHUSGA LABAN SA SIMBAHANG KATOLIKO ANG GINAGAWA NILANG PUNDASYON UPANG ANG ISANG TAONG NAGPAPADOKTRINA AY TULUYAN NG MAPOOT AT TULUYAN NA RING TUMALIKOD SA SIMBAHANG KATOLIKO.

KUNG NAPAPANSIN NYO PO, LAHAT NG MGA NASA LISTAHAN NG PANDOKTRINA NA ITO AY WALA SA BIBLIYA.
AT KAILANMAN AY HINDI DAPAT GANITO ANG GINAGAWA NILA KUNG TUNAY NGA SILANG KAWAN NI CRISTO.

DAHIL ANG ATIN PONG PANGINOON AY HINDI NAGTUTURO KAILANMAN NG PAGKAPOOT SA KAPWA, BAGKUS AY ANG ITUNURO NIYA AY PAWANG PAG-IBIG NG DIYOS!

Mateo 22:37-39
37 At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.
38 Ito ang dakila at pangunang utos.
39 At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.

NASAAN PO ANG PAG-IBIG NG DIYOS AT NG KAPWA DITO?? KUNG ANG TINITIRA MO AY ANG SIMBAHANG KATOLIKA PARA LANG MAKAAKAY KA?

GANITO PO BA ANG UTOS NI CRISTO??
HINDI PO!!
NAKALABAG PA SILA SA 10 UTOS NA DIYOS.

Exodo 20:7
Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka't hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.

Exodo 20:16
Huwag kang MAGBIBINTANG SA IYONG KAPWA.

LAHAT PO NG MGA ITINUTURO SA PANDOKTRINA AY PAWANG KASINUNGALINGAN AT PAMBIBINTANG LAMANG LABAN SA SIMBAHANG KATOLIKO. KAYA NAKALABAG NA PO SILA SA UTOS NG DIYOS NA HWAG MAMBINTANG SA KAPWA.

AT KAPAG PO NAMAN AY NATAPOS NA NG ISANG INAAKAY NA TAO ANG PANDOKTRINA NA ITO AT TOTALLY BRAINWASHED NA SA PANLILINLANG AT KASINUNGALINGAN NG MGA MINISTRO, GANITO NA PO ANG PAPAPIRMAHAN SA INAAKAY NILA:

Pinatutunayan ko na aking lubos na nauunawaan at buong pusong sinasampalatayanan at susundin ang lahat ng mga aral ng Dyos na aking narinig sa panahon ng pagdodoktrina.
(I certify that i really understand and wholeheartedly accept/have faith with and will obey all commandments of God that i heard in the time of bible studies)With the signature of the Bible student, meaning he/she AGREES with the statement above.
So, if youre interested knowing more about such things, dont hesitate to come in the locale nearest you, i know many may misunderstand the above lessons that's why it is important that you can attend bible studies in our locales.
And to the brethren, this will be a reminder for us about the lessons being taught to us, and before we get baptized, we signed the statement saying that we really understand and accept and will obey the commandments of God, in addition to that, we also recited a promise in the time of instruction of the minister to the candidates just before baptism, and we promised it to GOD, not to the "Manalo" and even to church...

AT ITO MAY OATH TAKING PA!!!

Here it is:

IGLESIA NI CRISTO
CHURCH OF CHRIST
District of _____________

MEMBERSHIP OATH

I,____________________________residing at _______________________declare the following:

That I voluntarily accept membership in the Iglesia ni Cristo (Church of Christ) motivated by faith and a pure conscience and no other purpose but to love our Lord God, our Lord Jesus Christ, and His Holy Church;

That I was taught and understand fully all the fundamental doctrines of the Iglesia ni Cristo (Church of Christ); That I faithfully received all these doctrines without any doubt whatsoever; That being a member of the Iglesia ni Cristo (Church of Christ),

I promise with all sincerity that I will submit myself to all these doctrines and discipline of the Church, and that I will fulfill all my duties and obligations; That I will accept any disciplinary action taken against me if I will be found guilty of transgressing any of these doctrines.

SO HELP ME GOD.

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...