"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Tuesday, December 20, 2011

'Catesismo ni Padre Amezquita' Pinekeng reperensiya vs Katoliko


MAY NAG-POST po ng PANINIRA sa MGA KATOLIKO sa COMMENTS ng ARTIKULO NATIN na "Iglesia Katolika mababasa ba sa Bibliya.

Kung tama po ang duda ko ay ito pong SAKSI NI JEHOVAH ang NAG-POST NIYAN dahil ang REPERENSIYA na GINAMIT DIYAN ay GINAMIT DIN ng SAKSI NI JEHOVAH.

Heto po ang POST ng sa ARTIKULO NATIN, sa ARAW at ORAS na "09 December, 2010 15:25."
"Sabi ni Fr. Syndicus at Fr. De Amezquita ay dapat sambahin ang larawan.

"Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa isang krus o mahal na larawan.

Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: "Sinasamba kita,"

Catesismo; Tinagalog ni Padre Luis de Amezquita p. 79 at 82."

CENON BIBE:
HINANAP KO po ang REPERENSIYA na IYAN at NAPATUNAYAN KONG PEKE ang SINASABI ng NANINIRA sa ATING MGA KATOLIKO.

NAGBANGGIT SIYA ng TAMANG CATESISMO na ISINALIN sa PILIPINO ni PADRE LUIS DE AMEZQUITA pero SININGITAN NIYA ng PEKENG PAHAYAG.

Ang PAMAGAT po ng CATESISMO na ISINALIN ni Fr. AMEZQUITA ay "Catecismo: na pinagpalamnan ng mga pangadyi at maikling kasaysayan na dapat pag-aralan nang taong cristiano."

INILIMBAG po iyan noong 1933 ng LIBRERIA Y PAPELERIA de P. Sayo Vda. De Soriano, sa Rosario No. 225, Binondo y Azcarraga, No. 552, Tondo, Manila, I.F.

DALAWA po ang PEKE sa REPERENSIYA na GINAMIT ng UMAATAKE sa KATOLIKO.

Una, ang SABI po ng NANINIRA sa KATOLIKO ay NASA PAHINA 79 at 82 raw ng CATESISMO ni Fr. AMEZQUITA ang REPERENSIYA NIYA.

KASINUNGALINGAN po IYAN.

NARITO po ang LINK sa PAGES 79 at 82 ng CATESISMONG ISINALIN na FR. AMEZQUITA at HINDI NINYO IYAN MABABASA RIYAN.

Heto po ang PAGE 79.

Narito naman po ang PAGE 82.

Paki BASA at SURI pong MAIGI at MAKIKITA po NINYO na WALA RIYAN ang SINASABI ng NANINIRA sa KATOLIKO.

Ngayon, ang GINAWA po ng UMAATAKE sa KATOLIKO ay SUMIPI SIYA ng KAPIRASO sa ISINALIN ni Fr. AMEZQUITA at DINUGTUNGAN IYON ng KASINUNGALINGAN.

Ang SINIPI ng NANINIRA sa KATOLIKO ay MAKIKITA sa PAGE 96 ng CATESISMONG SALIN ni Fr. AMEZQUITA.

Ngayon, IKUMPARA po NATIN ang SINABI ng NANINIRA sa KATOLIKO sa AKTWAL na SINABI sa SALIN ni PADRE AMEZQUITA.

Ganito po ang SABI ng NANINIRA sa KATOLIKO:
"Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa isang krus o mahal na larawan.

"Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: "Sinasamba kita,"
GANITO po ang MABABASA sa CATESISMO na ISINALIN ni AMEZQUITA.

"Sa Pangbangon" [PAMAGAT po iyan]
"Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang Cruz o isang mahal na larawan. Mangyaring mag Ang tanda ka muna at saka magdasal ng tatlong Ama namin sa Santisima Trinidad. Sa Dios Ama, ay hihingi ka ng pananampalataya ..."

Paki SURI NINYO ang AKTWAL na SINABI ni PADRE AMEZQUITA.

MAY SINABI ba RIYAN na "Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: "Sinasamba kita"?

WALA po.

IDINAGDAG LANG nung NANINIRA sa KATOLIKO ang mga salitang "SINASAMBA KITA" para MAPALABAS NIYA na DINIDIYOS ng mga KATOLIK ang mga REBULTO.

Sa TUNAY pong REPERENSIYA ay HINDI IYAN SINABI.

ANO po ang IPINAKIKITA at PINATUTUNAYAN NIYAN?

SINUNGALING po at MANLOLOKO ang GUMAGAMIT ng PEKENG REPERENSIYANG IYAN.

WALA SILANG MAIPINTAS sa KATOLIKO kaya KAILANGANG MAG-IMBENTO NA SILA ng KASINUNGALINGAN upang MASIRAAN ang MGA KATOLIKO.

NATURAL na NATURAL po sa KANILA ang MAMBALUKTOT at MAGSINUNGALING. PATUNAY na ANAK SILA ng DIABLO.

Sa John 8:44 po ay SILA ang TINUTUKOY nang SABIHIN ng PANGINOONG HESUS:
"Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito."

SINO-SINO po ba ang GUMAGAMIT ng PEKENG REPERENSIYA na IYAN?

ISA na po iyang NAG-POST sa ATIN.

MAYROON din pong "EVANGELICAL MAN" na "HERESY DESTROYER" din daw na NAGKAKALAT NIYAN sa http://www.thebereans.net/

"HERESY DESTROYER" pa daw e NAGKAKALAT NAMAN ng KASINGALINGAN.

IYAN po ang mga UMAATAKE at NANINIRA sa mga KATOLIKO.

SILA ay mga MANLOLOKO.

SILA ay mga ANAK ng DIABLO (Jn 8:44).

NARIYAN po sa ITAAS ang PATUNAY ng SINABI NATIN.

PURIHIN ang DIYOS dahil NAHUBARAN NA NAMAN ng MASKARA ang mga KAMPON ng DEMONYO.

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...