"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, December 30, 2011

Biblia, Kasaysayan at Pasugo: Felix Manalo HINDI ligtas!

Ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo ay kakaiba sa lahat ng mga pananampalatayang umiiral sa Pilipinas.  Ito ay sa kadahilanang HINDI sila naniniwala sa pagka-DIOS ni Cristo samantalang malinaw na sinasabi ng Banal na Kasulatan na siya nga ay DIOS.

Sa unang kapitulo ng JUAN, malinaw pa sa liwanag ng araw ang sinasabi ng talata:

"Sa PASIMULA ay VERBO,
At ang VERBO ay nasa DIOS
At ang VERBO ay DIOS...

At ang VERBO ay NAGKATAWANG-TAO..."

Sa Juan 8:58, sinabi ni Jesus:

"Bago pa man umiral si Abraham, AKO NA!

Ito ang dahilan kung bakit siya PINAPAPATAY ng mga PUNONG SASERDOTE. Sapagkat "nagpapanggap" raw siyang KAPANTAY ng DIOS.  

Binawi ba ni Hesus ang kanilang mga paratang?

HINDI!

Sapagkat ALAM niya KUNG SINO SIYA.

Bakit ko naman tinanong kung ligtas nga ba si Felix Manalo ay sapagkat maraming mga naisulat sa Biblia at sa kanilang Pasugo (official magazine ng INC-1914) na nagpatunay na si Felix Manalo ay HINDI LIGTAS.

UNA, ang lahat ng di naniniwala na si Cristo ay DIOS na naging TAO ay hindi maliligtas (JOHN 3:18-19:

Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil.

Dahil di naniwala si Felix Manalo na si Cristo ay VERBO na DIOS na nagkatawang TAO, siya'y hindi LIGTAS.

Ang sabi ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos 2:6:

"Bagamat SIYA'Y NASA ANYO NG DIOS hindi niya ibinilang ang sarili niyang kapantay ng Dios, bagkus hinubad niya... at nakipamuhay sa atin."

Sa kabila ng pagiging CONSISTENT ng mga talata sa Biblia tungkol kay CRISTO na sa pasimula pa ay VERBO, naron na bago pa man si Abraham ay umiral, ang liwanag na galing sa langit at namuhay sa gitna natin, ang Dios na naging tao... ang INC ni Manalo ay pilit na BINABALUKTOT ang mga talata ng Biblia para palabasing si Felix nga ay dapat na maging sugo.

At dahil HINDI ito pinaniwalaan ni Felix Manalo, siya'y HINDI LIGTAS.

PANGALAWA: Ang sabi sa Mark 16:16, ang NANINIWALA at NAGPABAUTISMO ay maliligtas.

Naniwala nga si Felix Manalo sa kanyang tatag na Iglesia pero HINDI siya BINYAGAN doon, dahilan para siya'y HINDI MALILIGTAS sapagkat ang sabi ng kanilang turo, TANGING ang BINYAGAN sa INC raw ang siyang maliligtas. Eh HINDI nga BINYAGAN si Felix sa kanyang Iglesia. Kaya mismong ang kanyang tatag na Iglesia ang siyang nagpahamak sa kanya sa kapahamakan.

PANGATLO, ang sabi ng kanilang opisyal na magasing PASUGO (God's Message), July 2009, Vol. 61, No. 7, ISSN 0116-1636, p. 32 (pangalawang saknong):
"O hindi niyo baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? ... kahit ang mga mapakiapid..., ni ang mga nangbababae... ay hindi mangagmana ng kaharian ng Dios" (hango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto 6:9-10).

Ang buhay ni Felix Manalo ay puno ng pagkukunwari at kahayukan sa laman. Isa na rito ang pagkukunwari niyang "sugo" raw ng Dios samantalang naging MAPAGMALABIS naman siya sa mga KABABAIHAN sa kanyang tatag na Iglesia (Basahin ang Felix Manalo: May Rape ba o Wala?.)

Sa LIHAM sa ibaba, mababasa natin ang pagiging mapagmalabis ni Felix Manalo sa mga kababaihan.

Ang kanyang kahayukan sa BABAE ay pumutok noong inakusahan siya ni ROSITA TRILLANES na gumahasa raw sa kanya. Ang pagpapatunay ay inayunan ng Court of Appeals at binansagan si FELIX MANALONG SUGO na "man of low moral".

"... the Prosecution admits that there is reason to believe that the offended party, Manalo, did commit immoral acts with some women members of the Iglesia... "And the Solicitor concludes that he found out through proofs presented that Manalo is a man "de baja moral" (man of low moral) and that he took advantage of his position in the Iglesia to attack and sully the virtue of some of his female followers." (DESISYON ng COURT OF APPEALS na NAGBABASURA sa KASONG LIBEL na ISINAMPA ni FELIX MANALO laban kay ROSITA TRILLANES (Case No.8180, April 21, 1942) at INIULAT ng OFFICIAL GAZETTE sa Vol. I, No. 1, July 1954, p. 394. basahin sa Tumbukin Natin)

Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay nasa ating pagpapasya.  Kay CRISTO ang sandigan ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang TUNAY na IGLESIA.   Si Felix Manalo ay napatunayang manlilinlang at mandaraya, at mapagmalabis sa mga kababaihan, siya ay hindi maaaring maibilang sa pagliligtas ng Dios sapagkat KINUTYA niya si CRISTO na anak ng Dios na nagkatawang tao. At ibinilang niya ang sarili niyang mataas kay Cristo.

Sa buong buhay ni Felix, HINDI siya nakitaan ng KABANALAN. Ito ay dahil sa siya ay HINDI tunay na SUGO ng DIOS kundi siya'y ang KATUPARAN ng mga hula sa Biblia. Siya ay ang BULAANG PROPETA na darating upang magkalat ng pagkalito, panlilinlang at pagtatakwil sa KANYA.

Si CRISTO ay DIOS na NAGKATAWANG-TAO at nakipiling sa atin. Siya ang dapat paniwalaan natin at sampalatayanan upang tayo'y ganap na maliligtas.  Suriin natin ang kanyang mga aral sa SANTA IGLESIA.

Monday, December 26, 2011

I, CATHOLIC

Tuesday, December 20, 2011

'Catesismo ni Padre Amezquita' Pinekeng reperensiya vs Katoliko


MAY NAG-POST po ng PANINIRA sa MGA KATOLIKO sa COMMENTS ng ARTIKULO NATIN na "Iglesia Katolika mababasa ba sa Bibliya.

Kung tama po ang duda ko ay ito pong SAKSI NI JEHOVAH ang NAG-POST NIYAN dahil ang REPERENSIYA na GINAMIT DIYAN ay GINAMIT DIN ng SAKSI NI JEHOVAH.

Heto po ang POST ng sa ARTIKULO NATIN, sa ARAW at ORAS na "09 December, 2010 15:25."
"Sabi ni Fr. Syndicus at Fr. De Amezquita ay dapat sambahin ang larawan.

"Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa isang krus o mahal na larawan.

Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: "Sinasamba kita,"

Catesismo; Tinagalog ni Padre Luis de Amezquita p. 79 at 82."

CENON BIBE:
HINANAP KO po ang REPERENSIYA na IYAN at NAPATUNAYAN KONG PEKE ang SINASABI ng NANINIRA sa ATING MGA KATOLIKO.

NAGBANGGIT SIYA ng TAMANG CATESISMO na ISINALIN sa PILIPINO ni PADRE LUIS DE AMEZQUITA pero SININGITAN NIYA ng PEKENG PAHAYAG.

Ang PAMAGAT po ng CATESISMO na ISINALIN ni Fr. AMEZQUITA ay "Catecismo: na pinagpalamnan ng mga pangadyi at maikling kasaysayan na dapat pag-aralan nang taong cristiano."

INILIMBAG po iyan noong 1933 ng LIBRERIA Y PAPELERIA de P. Sayo Vda. De Soriano, sa Rosario No. 225, Binondo y Azcarraga, No. 552, Tondo, Manila, I.F.

DALAWA po ang PEKE sa REPERENSIYA na GINAMIT ng UMAATAKE sa KATOLIKO.

Una, ang SABI po ng NANINIRA sa KATOLIKO ay NASA PAHINA 79 at 82 raw ng CATESISMO ni Fr. AMEZQUITA ang REPERENSIYA NIYA.

KASINUNGALINGAN po IYAN.

NARITO po ang LINK sa PAGES 79 at 82 ng CATESISMONG ISINALIN na FR. AMEZQUITA at HINDI NINYO IYAN MABABASA RIYAN.

Heto po ang PAGE 79.

Narito naman po ang PAGE 82.

Paki BASA at SURI pong MAIGI at MAKIKITA po NINYO na WALA RIYAN ang SINASABI ng NANINIRA sa KATOLIKO.

Ngayon, ang GINAWA po ng UMAATAKE sa KATOLIKO ay SUMIPI SIYA ng KAPIRASO sa ISINALIN ni Fr. AMEZQUITA at DINUGTUNGAN IYON ng KASINUNGALINGAN.

Ang SINIPI ng NANINIRA sa KATOLIKO ay MAKIKITA sa PAGE 96 ng CATESISMONG SALIN ni Fr. AMEZQUITA.

Ngayon, IKUMPARA po NATIN ang SINABI ng NANINIRA sa KATOLIKO sa AKTWAL na SINABI sa SALIN ni PADRE AMEZQUITA.

Ganito po ang SABI ng NANINIRA sa KATOLIKO:
"Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa isang krus o mahal na larawan.

"Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: "Sinasamba kita,"
GANITO po ang MABABASA sa CATESISMO na ISINALIN ni AMEZQUITA.

"Sa Pangbangon" [PAMAGAT po iyan]
"Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang Cruz o isang mahal na larawan. Mangyaring mag Ang tanda ka muna at saka magdasal ng tatlong Ama namin sa Santisima Trinidad. Sa Dios Ama, ay hihingi ka ng pananampalataya ..."

Paki SURI NINYO ang AKTWAL na SINABI ni PADRE AMEZQUITA.

MAY SINABI ba RIYAN na "Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar, magwika ka ganito: "Sinasamba kita"?

WALA po.

IDINAGDAG LANG nung NANINIRA sa KATOLIKO ang mga salitang "SINASAMBA KITA" para MAPALABAS NIYA na DINIDIYOS ng mga KATOLIK ang mga REBULTO.

Sa TUNAY pong REPERENSIYA ay HINDI IYAN SINABI.

ANO po ang IPINAKIKITA at PINATUTUNAYAN NIYAN?

SINUNGALING po at MANLOLOKO ang GUMAGAMIT ng PEKENG REPERENSIYANG IYAN.

WALA SILANG MAIPINTAS sa KATOLIKO kaya KAILANGANG MAG-IMBENTO NA SILA ng KASINUNGALINGAN upang MASIRAAN ang MGA KATOLIKO.

NATURAL na NATURAL po sa KANILA ang MAMBALUKTOT at MAGSINUNGALING. PATUNAY na ANAK SILA ng DIABLO.

Sa John 8:44 po ay SILA ang TINUTUKOY nang SABIHIN ng PANGINOONG HESUS:
"Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito."

SINO-SINO po ba ang GUMAGAMIT ng PEKENG REPERENSIYA na IYAN?

ISA na po iyang NAG-POST sa ATIN.

MAYROON din pong "EVANGELICAL MAN" na "HERESY DESTROYER" din daw na NAGKAKALAT NIYAN sa http://www.thebereans.net/

"HERESY DESTROYER" pa daw e NAGKAKALAT NAMAN ng KASINGALINGAN.

IYAN po ang mga UMAATAKE at NANINIRA sa mga KATOLIKO.

SILA ay mga MANLOLOKO.

SILA ay mga ANAK ng DIABLO (Jn 8:44).

NARIYAN po sa ITAAS ang PATUNAY ng SINABI NATIN.

PURIHIN ang DIYOS dahil NAHUBARAN NA NAMAN ng MASKARA ang mga KAMPON ng DEMONYO.

Sunday, December 18, 2011

Church of Christ Convert to Catholicism: Joe McClane

Joe McClane (Source: Why I'm Catholic)
Joe grew up in the Church of Christ but fell away and became agnostic in his teens. He joined the Catholic Church at the Easter Vigil of 1999 and was married, to his lovely wife Michelle, in September of 2000. Joe is active in new media ministry under the pseudoname "The Catholic Hack" and coordinates Catholic family conferences full time for Fullness of Truth Catholic Evangelization Ministries in Houston TX.

"From Slavery to Sonship"

Joe McClane

The Inheritance

St Luke 15:1: And he said, "There was a man who had two sons; 12: and the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of property that falls to me.' And he divided his living between them.

I too took my inheritance from my father in an untimely fashion. It was 1980 and my father, who was serving in the Army, had just been stationed at Fort Sam Houston in San Antonio. I was six years old, and I began to recognize the very peculiar and confusing behavior he had towards my mother. At the time I didn't understand what he was doing, but I knew that the way he was treating her was just not right.

Sunday, December 11, 2011

May Pasko ba ang Iglesia ni Cristo ni Manalo?

Larawan kuha sa The Splendor of the Church

Tahasang itinuturo ng Iglesia ni Manalo na ang kanilang Iglesia ay HINDI nagdiriwang ng Pasko.  Ayon sa kanila ang pagdiriwang na ito ay "HINDI" ang kapanganakan ni Cristo kundi pagdiriwang daw ng mga Pagano.

PASUGO Disyembre 1956, p. 34: (sinulat ni Benjamin T. Villalba)
“It strikes people as odd that members of the Church of Christ (Iglesia ni Cristo) do not celebrate Christmas. (ang Iglesia ni Cristo ay tuwirang hindi nagdiriwang ng Pasko ng kapanganakan ni Cristo).”

Ngunit sa kabilang dako, kanilang ginugunita ang KAPASKUHAN na "PAGSILANG ni HESUS".

PASUGO Disyembre 1957, p. 28: (sinulat ni Emeliano I. Agustin) (Patula)
“Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan;
Nang mundong naglunoy sa lusak ng Buhay;
Mabuting balita sa kinalulugdan;
Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban."

Hindi ba't ito rin ang minumungkahi ng PATALASTAS na NAILIMBAG nila sa kanilang PASUGO? Isa sa maraming kaipokrituhan ng Iglesiang tatag ni Felix Manalo!

Note: Ang lahat ng mga Pasugo quotes ay hango sa munting aklat na Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914

Saturday, December 10, 2011

Republic of Mosambique now has diplomatic ties with Vatican

VATICAN CITY, 9 DEC 2011 (VIS) - The Secretariat of State today published a communique regarding the signing of an agreement between the Holy See and the Republic of Mozambique, which took place on 7 December at the Ministry for Foreign Affairs and Cooperation of the latter African country.

The communique states that "the agreement, the first of its type signed by a southern African country, consolidates the existing links of friendship and collaboration between the two Parties. It is composed of a Preamble and twenty-three Articles, which regulate various aspects, including the juridical status of the Catholic church in Mozambique, the recognition of academic qualifications and canonical marriage, and the fiscal regime".

The Accord was signed on the part of the Holy See by Archbishop Antonio Arcari, Apostolic Nuncio in Mozambique, and on the part of the Republic of Mozambique, by Dr Oldemiro Julio Marques Baloi, Minister for Foreign Affairs and Cooperation.

Friday, December 2, 2011

Early Christianity is Catholicism! Therefore IT IS the only CHURCH!

For the first thousand years of Christianity there was no "Roman Catholicism" as we know it today, simply because there was no Eastern Orthodoxy or Protestantism to distinguish it. There was only the "one, holy, catholic church" affirmed by the early creeds, which was the body of Christian believers all over the world, united by common traditions, beliefs, church structure and worship (catholic simply means "universal"). Thus, throughout the Middle Ages, if you were a Christian, you belonged to the Catholic Church. Any Christianity other than the Catholic Church was a heresy, not a denomination.

-Religion Facts

Thursday, December 1, 2011

Atheist Convert: Dr. Ronda Chervin

Source: Why I'm Catholic

Ronda converted to the Catholic Faith from a Jewish, though atheistic, background and has been a Professor of Philosophy and Theology at Loyola Marymount University, the Seminary of the Archdiocese of Los Angeles, and Franciscan University of Steubenville. She is a widow, mother, and grandmother.

Saved!

by Ronda Chervin, Ph.D.

"I have called you by name, you are mine!" (Isaiah 43:1)

Thinking back, I imagine that my twin-sister and I were among the most alienated little children in New York City. I have never met anyone with our peculiar background. We were the children, born in 1937, of unmarried parents who met in the Communist party, but had left it shortly before our birth to become informers for the FBI. Apparently enraged communists threatened to bomb our cradle.

Both father and mother, though militant atheists, had Jewish backgrounds, but neither had been brought up as Jews – not even observing high holidays at home or at a synagogue.

As right wing political atheists of a Jewish ancestry, we didn't fit in with anyone around us: not with Catholics, not with the sprinkling of Protestants, certainly not with Orthodox religious Jews in full regalia, nor Reform Jews, nor Zionist atheist Jews, nor left-wing non-Zionist Jews. Later, as a Catholic, I realized that my desire to belong to an identifiable group forever and ever had a psychological as well as a theological reason.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...