"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, May 16, 2014

Ang IGLESIA KATOLIKA ay siya pa ring TUNAY na IGLESIA ni CRISTO hanggang sa kasalukuyan ayon sa INC®

Pope Francis sa kanyang Weekly Audience (Photo Source: UK Foreign & Commonwealth Office)
Alam niyo bang HINDI totoong "NATALIKOD na GANAP" (at hindi ito mangyayari) ang TUNAY na Iglesia ni Cristo-- ang Iglesia Katolika?

Ito ay PINAPATUNAYAN ng magasing "PASUGO" ng nagpapanggap na Iglesia ni Cristo® inilathala ito noong Abril 1966, pahina 46:

“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo." -Katotohanan Tungkol sa INK-1914

Sa kabuuan, ang pinapatunayan ng INC® ay ganito:
  • Hanggang sa kasaluluyan ay Iglesia Katolika pa rin ang tunay na Iglesia ni Cristo sapagkat HINDI pa ito NATALIKOD na ganap!
  • Ang Iglesia Katolika ay siyang TUNAY na Iglesia ni Cristo mula pa sa PASIMULA hanggang sa KASALUKUYAN
  • Ang Iglesia Katolika ay  TATAG ni CRISTO JESUS at hindi si Constantino ayon sa pinangangalat ng kanilang mga Ministro.
  • Ang mga PANGAKO ni Cristo na HINDI MANANAIG ang KAPANGYARIHAN ng Hades ay mananatiling MATUTUPAD!
  • Ang mga pangako ni Cristo na MANANATILI sa kanyang IGLESIA ay TUTUPARIN niya! Si Cristo ang NANGAKO!
  • HINDI tunay ang Iglesia ni Cristo® na tatag ni Felix Manalo noong 1914

Read more here at ANG IGLESIA NI CRISTO 33AD

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...