"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Tuesday, December 2, 2014

Kaanib ng Iglesia Ni Cristo®, tanggap na si Cristo ay Dios!

Mga kaanib ng INC™ ni Manalo, habang naka-dikit sa dingding ang mga larawan ng mga may-ari ng INC™, ang Manalo!
Iba na talaga ang mga BRAIN WASHED! Hindi na sila rational sa kanilang mga sagot. Kung tuus-tuusin napakadaling malaman kung ang INC™ ni Manalo ba ay tunay o hindi. BIBLIA at KASAYSAYAN lang ang gagamitin natin ay dehado nang mapatunayan ng Iglesia Ni Cristo® ni Manalo na sila ang binabanggit ng "mga iglesia" sa Biblia!


Anong ngalngal nitong INC™ na ito?

Ang tanong niya tungkol sa 1 Tim. 3:15

"But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth."-NAB [...upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesya na haligi at saligan ng katotohanan. -Bagong Magandang Balita]

Ay SINAGOT niya sa pamamagitan ng pag-quote ng 1 Tes 2:14:

"For you, brothers, have become imitators of the churches of God that are in Judea in Christ Jesus. For you suffer the same things from your compatriots as they did from the Jews..." -NAB [Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesya ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Cristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Judio. -Bagong Magandang Balita]

Nasan ang mga katagang "ang mga IGLESIA NI CRISTO Jesus"? Mga MAPANLINLANG na kampon ni Manalo!

Ang bago sila HIBANG sa KASINUNGALINGAN ni FELIX MANALO, ang SIGURADO, ang TINUTUKOY na IGLESIA riyan ay HINDI ang Iglesia Ni Cristo® o INC™ ni Manalo kundi ang IGLESIA NG DIOS na ITINATAG mismo ni CRISTO JESUS sa mga APOSTOLES!

At para alamin natin kung anong Iglesia ba ang tinutukoy sa Biblia, tingnan natin ang sabi ni Apostol Pablo:

Romans 1:7 (NIV) “To all in Rome who are loved by God and called to be his holy people: Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ.” [Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo.
 
See how God loves the Roman Catholic Church. St. Paul calls the Roman Christians as The Holy People of God.
Romans 1:8 “First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world.” [Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig]

Naku! Ang IGLESIA SA ROMA pala ang sinasabi ng BIBLIA na MINAHAL NG DIOS, at TINAWAG UPANG MAGING BANAL...

Ang IGLESIA SA ROMA pala ang may PANANAMPALATAYANG BANTOG sa BUONG DAIGDIG!

At dahil sa 1914 lamang NAITATAG ni FELIX MANALO ang kanyang Korporasyon na "IGLESIA NI CRISTO®" eh MALAMANG na HINDI sila ang TINUTUKOY ni Apostol Pablo na "IGLESIA" sa Bagong Tipan!

Bakit ko nasabi?

Ay sapagkat MISMONG ang PASUGO nila ang NAGPAPATUNAY na ang INC™ ay TATAG ni FELIX MANALO noong July 27, 1914.

“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." -Pasugo Agusto-Setyembre 1964, p. 5

At SILA na rin ang nagpapatunay na ang IGLESIA SA ROMA ang TUNAY na IGLESIANG TATAG NI CRISTO...

"...The Catholic Church which from the beginning was the Church of Christ (Iglesia ni Cristo)." -Pasugo April 1966, p. 6

“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”-Pasugo July August 1988 pp. 6.

"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..." -Pasugo March-April 1992, p. 22

At dahil masyadong NAKAKALUNOD ang KATOTOHANANG HINDI TUNAY ang INC™, heto na lamang ang kaya nilang panlaban.... ang mang-asar. 


Yan po bunganga ng mga inaralan ng PEKENG SUGO ng Iglesia Ni Cristo® o ng INC™!

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...