"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Saturday, December 13, 2014

PAANO NAGSIMULA ANG IGLESIA NI CRISTO: INC™ Version


PAANO NAGSIMULA ANG IGLESIA NI CRISTO ayon sa IGLESIA NI CRISTO®-1914?KA ARNEL: Mga mahal na tagasubaybay,

Ang iglesia ay nagsimula nang itatag ito ng ating Panginoong Hesukristo noong Unang Siglo.
[Tama ka diyan!]
Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:16,

"At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan."
[Itatayo ni Jesus ang kanyang iglesia sa IBABAW ng BATO.. sino ang kausap ni Jesus? Si Simon na pinangalanan niyang PEDRO na ang ibig sabihin ng PEDRO ay BATO... kaya't sa "ibabaw ng batong (Pedro) ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kay PEDRO itatayo ang tunay na Iglesia at hindi kay Felix Manalo.  "At hindi makapananaig" ang ano mang kapangyarihan ng kamatayan, kaya't PAANO MATATALIKOD ang Unang Iglesia kung MISMO si CRISTO ang nangako na HINDI MAKAPANANAIG" ang kapangyarihan ng kamatayan?!!!]

Bagaman nagsimulang isang munting kawan, ang iglesia noong Unang Siglo ay lumago.
[Paano lumago? Sa Pentekostes. Noong nangaral si Pedro sa Jurusalem, may mahigit 3,000 katao ang nagpabautismo at umanib sa Santa Iglesia (Mga Gawa 2:41)]


"At lumago ang salita ng Dios; at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad..." Gawa 6:7

At ang iglesiang itinatag ng Panginoong Hesukristo ay tinawag ng mga apostol na sunod sa kanyang pangalan-- IGLESIA NI CRISTO ang pangalan, ang iglesiang ipinangaral ng mga apostol.
[Isang MAPANLINLANG na sabihin ng mga INC™ na "tinawag" daw ng mga Apostol na "Iglesia Ni Cristo" ang unang Iglesia.  Wala namang ibang IGLESIA noong Unang Siglo. Kaya  kapag sinabi mong "IGLESIA" ay wala nang iba kundi ang tinutukoy ay ang NAG-IISANG IGLESIA na itinatag ni Cristo kay Simon Pedro at hindi ang INC™ na itinatag ni Felix Manalo sa Pilipinas! Common sense naman!]
Ang Iglesia Ni Cristo ay nagsimulang ang mga kaanib ay pawang mga lahing Hudyo.
[Ngunit hindi po sila ang INC™. At lalong wala sa Biblia na nagpakilala ang mga kaanib ng Santa Iglesia na "Ako'y Iglesia"! O "Ako'y INC"! Patunay lamang na ang Unang Iglesia ay HINDI ang INC™ na ipiangaral ni Felix Manalo.]

Sa panahon din ng mga apostol noong Unang Sigo, ito ay lumaganap sa mga bansa na ang mga mamamayan ay hindi mga Hudyo kundi mga Hentil.
[Muli, ang mga KAANIB po ay HINDI po nagpakilalang "Ako'y Iglesia" o "Ako'y INC"!]

Sa pahayag po ni Apostol Pablo sa Galacia 1:22, ay binabanggit po ang pangalan ng iglesia na nasa Judea.

"Hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesya ni Cristo sa Judea." (New Pilipino Version)
[Sa English version (Christian Community Bible) ay ganito ang pagkasulat: "The churches of Christ in Judea did not know me personally" na ibig sabihin ay HINDI proper noun ang pagpapakilala kundi GENERIC name lang ang "iglesia" na tinutukoy ni Pablo sa kanyang pangangaral. Iba kasi kapag sinabi mong "iglesia ni Cristo" sa "Iglesia Ni Cristo". Ang una ay isang common noun at ang huli naman ay Proper Noun.  Malaking PANLILINLANG po ito ng mga bayarang ministro ng INC™ ni Manalo!]

Nakarating din po ang iglesia sa Antochia ng Syria.  Dito po unang tinawag na mga Kristiano ang mga alagad o mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo.

Ganito po ang nakasulat sa Gawa 11:26,

"...sila'y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao; at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Cristiano, sa Antioquia."
[Dito rin sa Antioquia tinawag na IGLESIA KATOLIKA ang Iglesiang TUNAY na kay Cristo!]

Sa Roma 16:4 at 16 ay binanggit po ang pangalan ng iglesiang kinabibilangan ng mga Hentil na natawag din po sa loob po ng iglesia.  Ganito po ang ating matutunghayan:

"...sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Gentil:"

"Mangagbatian kayo ng banal na halik.  Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo." 
[Mangangamatis po kayong mga bayarang Ministro ng INC™ ni Manalo kung supalpalin kayo ng Bible verse na ito.  

Ayon sa Roma 16:16, BINABATI raw ng LAHAT ng mga IGLESIA ni CRISTO ang IGLESIA sa ROMA. Iyan ang PINAKA-HIGHLIGHT ng talata at hindi ang "iglesia ni Cristo".  Sinasabi ni Apostol Pablo na ang LAHAT daw ng mga iglesia ni Cristo ay BUMABATI sa IGLESIA SA ROMA. 

Hindi lang 'yan, PINATUNAYAN pa ni Apostol San Pablo na ang IGLESIA SA ROMA ay BANTOG at KILALA sa BUONG MUNDO!

"Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa INYONG LAHAT, sapagkat ang INYONG PANANAMPALATAYA AY BALITANG-BALITA SA BUONG DAIGDIG" -Roma 1:8

 Ayon sa bilang ng mga kaanib ng bawat sekta o iglesia, TANGING ang IGLESIA KATOLIKA lamang ang may pagkaka
Kaya pinatunayan po ng mga apostol na ang mga tinawag o ng mga unang kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo noong Unang Siglo ay mga lahing Hudyo at mga lahing Hentil.
[At ang mga kaanib na sinasabi niyo ay HINDI po mga nagpapakilalang "Ako'y Iglesia" o "Ako'y INC"! Sila po ay nagpapakilalang mga Kristianong nasa Iglesiang tunay... ang Iglesia Katolika!]

'Yan po ay nakasulat sa Roma 9:24, ganito po ang ating matutunghayan:

"Tayo ang mga taong iyon na kanyang tinawag hindi lamang mula sa mga Judio kundi rin naman sa mga Hentil." (New Pilipino Version)
[Yung "TAYO" na yan ay HINDI po mga INC™ na kaanib ni Manalo. Mga KRISTIANO SA ROMA po 'yan! Ang sabi nga ni Apostol Pablo ay MAY PANANAMPALATAYANG BANTOG sa BUONG MUNDO (Mga Gawa 1:8)]

Ipinakilala rin po ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng mga tunay na Iglesia Ni Cristo. Sapagkat ito ang inibig ng Panginoong Hesukristo.  Pinaghandugan niya ng kanyang buhay.  Itinalaga niya sa Dios at kanyang ililigtas.
[Tama po 'yan. Ang TUNAY na Iglesia ni Cristo at hindi po mga peke. 

Paaano natin MASUSUMPUNGAN ang TUNAY sa PEKE? 

Simple!

Kung alin ang NAHULI, siya ang PEKE. At kung alin ang nauna, ay siyang TUNAY. Hindi po kasi maaaring pekehin ang UNA at maging tunay ang NAHULI.

Upang LALONG LUMINAW sa atin kung alin nga ba ang PEKE sa TUNAY ay ating SANGUNIIN ang kanilang OFFICIAL MAGAZINE na PASUGO:

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"


Ang sabi ng kanilang Pasugo na kung may mga NAGSISIBANGON daw NGAYON na mga IGLESIA at sasabihin nilang sila man ay mga IGLESIA NI  KRISTO rin ay mga HUWAD lamang sila sapagkat sila'y mga iglesiyang NAGSULPUTAN o NAGSIBANGON kamakailan lamang!

Baka naman sabihin nilang PANINIRA lamang itong sinasabi natin. Ating hanguhin ulit ang nilalaman ng kanilang OFFICIAL MAGAZINE na PASUGO!

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." 


Hayun! Tumpak! 

KAMAKAILAN lang naman pala NAITATAG ang IGLESIA NI CRISTO sa Pilipinas! 

HULYO 27, 1914 lang pala ito NAITATAG!

Naku, baka naman sasabihin na naman nilang paninira na lamang sa kanila ito ng mga Katoliko. Heto po ang KATIBAYAN mula sa mga PANGUNAHING PAHAYAGAN sa PILIPINAS at buong mundo! Sinasabi po nila na ang IGLESIA NI CRISTO AY "FOUNDED BY FELIX Y. MANALO"!

Sigurado po tayong HINDI na po paninira ito kundi REPORTING BY FACTS po ang motto ng mga mamamahayag!

Matutunghayan po natin yan sa Efeso 5:25 at 23;

"Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito."

"Sapagkat ang lalaki ang ulo ngkanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito," (Magandang Balita)

Batay naman po sa Gawa 20:28, ang iglesiang pinaghandugan ni Cristo ng kanyang buhay o tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo ay ang Iglesia Ni Cristo.

"... ang iglesia ni Cristo na tinubos niya ng kanyang dugo," (Batay sa Lamsa Version)
[Si Cristo po ang ULO ng kanyang IGLESIA.. ang TUNAY na IGLESIANG SA KANYA!

Hindi po ang mga Iglesiyang "NAGSISIBANGON NGAYON" at sasabihin nilang "SILA MAN AY INK RIN".  Kahit ano pong mangyari ay MISMONG PAMANTAYAN ng INC™ ang maaaring makaalam ng TUNAY sa HUWAD at ang Iglesia Ni Cristo® na sumulpot sa Pilipinas noon lamang 1914 ay mga "HUWAD LAMANG" ayon sa Pasugo nila!
 
KA MATT: Tiyak na interesado po ang ating mga tagasubaybay Kapatid na Arnel kung ano po ang dakilang kapalaran na matatamo ng tao kapag siya po ay nasakop sa pamamagitan ng katubusan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.

KA ARNEL: Napakapalad po ng mga taong nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Heukristo. Sapagkat sila po ang mga napawalang-sala at tiyak na maliligtas sa poot ng Dios na siyang araw ng paglipol sa lahat ng mga taong masama sa araw ng paghuhukom.  At iyan ay ating matutunghayan Roma 5: 8-9 ng Banal na Kasulatan.
[Napakapalad talaga ng mga tanong NAKIKINABANG sa DUGO ni Cristo!

Sino ang mga NAKIKINABANG sa KANYANG DUGO? 

Tingnan natin!

Sa Mateo 26:26-28

"Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. 'Kunin ninyo ito at kanin; ito ang aking katawan,' wika niya.  Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila.  'Uminom kayong lahat nito,' sabi niya.  'Sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.'"

Literal bang sinasabi ni Jesus na ang TINAPAY ay KANYANG KATAWAN at ALAK ay KANIYANG DUGO?

Sa 1 Corinto 11:27-29

"Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.  Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kkumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang SINUMANG KUMAKAIN at UMIINOM ng HINDI pnahahalagahan ang KATAWAN NG PANGINOON, ay KUMAKAIN at UMIINOM ng HATOL sa kanyang sarili."

Samakatuwid, ang mga alagad at mga Kristiano noong UNANG SIGLO pa lamang ay NANINIWALA na ang TINAPAY at ALAK ay TUNAY na KATAWAN at DUGO ni CRISTO.

Kaming mga KATOLIKO ay NANINIWALA na ang TINAPAY at ALAK ay TUNAY na KATAWAN at DUGO ng AMING PANGINOONG JESU-CRISTO.  Kaya't MAPALAD nga ang mga NAKINABANG sa DUGO ni CRISTO! At KAMI iyon mga KATOLIKO!


 Ang IGLESIA sa JERUSALEM ang PINAKAPANGANAY na LOKAL.  
[Hindi ba't sabi niyo sa website eh NAKABALIK na noong Enero 9, 1991 sa JERUSALEM ang TUNAY na IGLESIA? 


LOKAL pa rin ba ang tawag nila sa IGLESIA sa JERUSALEM kung ito'y nakabalik na? Bakit HINDI man lang MAILIPAT ang CENTRAL sa Jerusalem, tutal NAKABALIK naman na doon ang tunay na Iglesiang pinangaral ni Kapatid na Felix Manalo?

Konting sentido kumon lamang po mga kababayan!

Ang sabi ng mga bayarang Ministro ng INC™, eh LOKAL lang naman daw ang ITINATAG ni Kapatid na Felix Manalo.

Kung LOKAL lamang pala ang kanyang itinatag, ano pa't hindi mailipat-lipat sa Jerusalem ang CENTRAL hanggang sa kasalukuyan?  Kung gayon, isang PANLOLOKO na naman ng mga bayarang Ministro na HINDI LOKAL ang itinatag ni Felix kundi PANIBAGONG IGLESIA na ikinabit ang pangalan ni Cristo. Upang lalabas na KAY CRISTO nga naman ang kanyang INC™.

At kung si Ka Felix ang NAGTATAG ng bagong Iglesia, heto ang BABALA ng kanilang PASUGO!

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."


Ayun pala eh! 


Tanging si CRISTO LAMANG pala ang may karapatang MAGTAYO ng IGLESIA.

Eh sino ba kasi ang NAGTATAG ng IGLESIA NI CRISTO® sa PILIPINAS?

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5 
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." 

Mayron pa ba tayong dapat pang pagtatalunan eh mismong Pasugo na ang nangusap!

Nagkaroon din ng kongregasyon o lokal ng Iglesia sa Galilea, Samaria at buong Palestina.  
[Nalipol din ba silang lahat? Mayroon pa bang mga Kristiano sa Galilea, Samaria at buong Palistina na nagpapakilalang "AKO'Y IGLESIA" o kaya'y "AKO'Y INC"?

Sa pagkakalam ko ay WALANG OFFICIAL count ang INC™ sa mga bayang nabanggit. At WALA po silang LOKAL doon sapagkat WALA pong LOKAL na kaanib ng INC sa mga bayang nabanggit.

On the contrary, heto po ang malinaw: (source: Wikipedia)

Sa PALESTINA sa 2 milyong populasyon ay 2% po ay mga Katoliko 
Sa ISRAEL sa 7 milyong populasyon, 1.5% po rito ay mga Katoliko

Yan po ang mga bansang nakakasakop sa Galilea, Samaria at Palestina!

Sa labas nito ay bumangon ang mga kongregasyon ng mga Iglesia sa Galacia, Corinto, Efeso, Filipos, Colosas, Tesalonica, at ROMA bunga sa pangangaral ni Apostol Pablo.
[So far, wala pong official statistics kung ilan ang kaanib ng INC™ sa mga bayang nabanggit. Kung meron man, ay mga PILIPINO po at WALA po silang LOKAL na kaanib. Kaya po HINDI maaaring sabihin nilang may LOKAL sila sa GREECE at ROMA! Ang lahat ng mga namumuno sa kanilang mga lokal ay mga PILIPINONG Ministro!

Sa GREECE, sa 11 milyong populasyon, may 0.11% po ay mga Katoliko!
Sa buong ITALYA, sa 59.9 milyong populasyon, may 87.8% po ay mga Katoliko!

ANO ANG NANGYARI SA IGLESIA NI CRISTO NA NAGSIMULA SA JERUSALEM?

Sa Mateo 24:10-11 ay ibinabala po ng ating Panginoon Hesukristo ang magaganap ng PAGTALIKOD sa PANANAMPALATAYA.

Pakinggan po ninyo:

"Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa.  Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami." (New Pilipino Version)
[Basahin muli natin ang kanilang sinipi!

"Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya... Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami."

Kung UUNAWAIN niyo ang mga siping Bible passages ay TAO ang TATALIKOD at HINDI ang IGLESIA!

Pag-ibahin po ninyo yan! MARAMING NADAYA ang mga bayarang Ministro ng INC™ dahil sa mga MAPANLINLANG na pangungusap mula sa bibig mismo ng mga tinuring na mga nasa panig daw ng katotohanan.

"Lilitaw ang maraming bulaang propeta..."  BASAHIN niyo ng MAIGI!

WALA po tayong mababasang "MATATALIKOD NA IGLESIA" sa passage na yan! 

Ang sabi, TAO ang LILITAW na BULAANG PROPETA at HINDI ang IGLESIA ang tinuring na BULAANG PROPETA!]
 
Ipinagpauna rin po ng mga apostol ang tungkol sa mangyayaring pagtalikod sa TUNAY NA IGLESIA. 
[Opo! TAO ang TATALIKOD at HINDI ang IGLESIA! 

Sila na mismo ang nagpatotoo nito sa Mateo 16:18-19! 

Na HINDI MANANAIG ang kapangyarihan ng kamatayan!

PANGAKO ni CRISTO 'yan.  At HINDI kayang DAYAIN o PASINUNGALINGA ang aming Panginoong Jesu-Cristo! 

Kapag SINABI NIYA, SINABI  NIYA! Hindi ito mababali!
 
Ganito po ang turo ng mga apostol sa Unang Timoteo 4:1-3:

"Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,"

[Lalong LUMILITAW na HINDI NATALIKOD ang UNANG (ORIG) NA IGLESIA NI CRISTO, sapagkat ang sabi sa Unang Timoteo 4:1-3 ay "ang iba'y MAGSISITALIKOD sa PANANAMPALATAYA at MANGAKIKINIG sa mga ESPIRITUNG MAPANGHIKAYAT sa mga aral ng demoniyo."

Tingnan natin kung sino ang TUMALIKOD at NANGAKINIG sa mga aral ng mga demonio.

Basahin natin ang 2 Juan 1:7

"Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya--mga taong hindi nagpapahayag na si Jesu-Cristo'y naging tao.  Ang gayong mga tao ay magdaraya at anti-Cristo."

Bakit? Ano bang ITINUTURO ni Manalo sa kanyang version na Iglesia Ni Cristo®?

Ayon sa Fundamental Beliefs of the Iglesia Ni Cristo Nos. 14-16, tahasan nilang ITINATAKWIL ng Iglesia Ni Cristo® ang PAGKAKATAWANG-TAO ni JESUS mula sa pagka-DIOS! 

Subukan nating unawain ang tanong na ito?Ito'y taliwas sa sinasabi sa Juan 1:11-3;14

"Sa pasimula pa'y naroon na ang Salita.  Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.  Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa."

"Naging tao ang Salita at siya'y nanirahan sa piling natin."

BAGUHIN natin ang mga salitang ginamit. 

Ating lagyan ng salitang JESUS ang SALITA upang maunawaan natin kung ano ang TUNAY at ORIG na KATAYUAN ni Cristo BAGO pa siya NAGKATAWANG-TAO.

"Sa pasimula pa'y naroon na Jesus.  Kasama ng Diyos si Jesus at si Jesus ay Diyos.  Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa.

Naging tao si Jesus at siya'y nanirahan sa piling natin."

Baka naman sabihin nilang ang pangalang "JESUS" ay ibinigay lamang noong ang SALITA ay ipinaglihi at isinilang.

Palitan natin ng ANAK ang bawat salitang "SALITA"

"Sa pasimula pa'y naroon na ang Anak.  Kasama ng Diyos ang Anak at ang Anak ay Diyos.  Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa.

Naging tao ang Anak at siya'y nanirahan sa piling natin."

HAYUN! SAPOL na SAPOL!

Ano ulit ang sabi ng 2 Juan 1:7?


Ayon sa pamantayan ng 2 Juan 1:7, LUMALABAS na si FELIX MANALO ay NANGAKINIG sa mga ARAL ng DEMONIO!

Samakatuwid si FELIX Y. MANALO ang TINUTUKOY sa UNANG TIMOTEO 4:1-3 na TUMALIKOD sa PANANAMPALATAYA at NANGARAL ng ARAL ng DEMONIO!

Ang babala ni Apostol San Juan 1:8 

"Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala."

"Na ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan."
[Sino kaya ang pinapatungkulan nila ng "pagbabawal ang pag-aasawa"?

Sa katunayan, ang IGLESIA KATOLIKA ay siya lamang ang CONSISTENT na NAGSUSULONG ng TUNAY na PAG-AASAWA ng ISANG LALAKI at ISANG BABAE.

Ayon sa ABOUT.COM, narito ang PITONG SAKRAMENTO ng IGLESIA KATOLIKA!

The seven sacraments of the Catholic Church are Baptism, Confirmation, Holy Communion (also known as the Eucharist), Confession (also known as Penance or Reconciliation), Marriage (also known as Matrimony), Holy Orders (also known as Ordination), and Anointing of the Sick (also known as Extreme Unction or Last Rites). 
  
Ang katuparan ng pagtalikod mula sa tunay na pananampalataya ay malinaw na natala sa mga aklat ng kasaysayan.  
[Ganon din naman kung paano NATALA sa AKLAT ng KASAYSAYAN ang PAGKAKATATAG ng IGLESIA NI CRISTO® sa PILIPINAS ni FELIX Y. MANALO.

Sa aklat na "The Story of the Christian Church" na sinulat ng isang Doktor ng Divinidad na si Dr. Jess Layman Hurlbut, ay isinasalaysay ang pagkamatay ng mga apostol, ang Iglesia ay naging ibang-iba na kaysa sa Iglesia sa panahon ng mga apostol Pedro at Pablo.  

Sino ba si Jesse Lyman Hurlbut at kinikilala ng INC™ ang kanyang mga salaysay tungkol sa kasaysayan ng Iglesia.

Si G. Jesse Lyman Hurlbut ay isang Amerikanong pari ng Methodist Episcopal na ang katuruan ay nanggaling kay JOHN WESLEY at mula sa CHURCH OF ENGLAND

Si John Wesley po ay NANINIWALANG DIOS si CRISTO!

Ang CHURCH OF ENGLAND ay NANINIWALA rin sa PAGKA-DIOS ni CRISTO!

Ang mga taga-SUNOD ba ni John Wesley at Church of England ay SUMASANG-AYON sa KATURUAN ng Iglesia Ni Cristo®?

HINDI po! 

Sila po'y NANINIWALA sa pagka-DIOS ni Cristo!

At ayon sa INC™ ni Manalo, ang mga katulad nila ay mga "ANTI-CRISTO" raw sila!

PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
“Mga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios."


Samakatuwid baga'y si JESSE LYMAN HURLBUT ay isang ANTI-CRISTO sapagkat NANINIWALA siyang DIOS si CRISTO!

Kung gayon, bakit kaya sila nagku-QUOTE mula sa isinulat ng isang di nila kapanalig at sa isang Anti-Cristo?
 
Ito ay nagdanas ng panloob na pagkasira ng malalang pagsama, ang mabilis at malagong pagtalikod.
[Ngunit  sa kabila ng pagdanas ng pagkasira, HINDI tumalikod ang IGLESIA. 

TAO ang TUMALIKOD!
 
Ayon pa rin sa patotoo ng kasaysayan ang mga anyo at seremonya ng paganismo ay  naging bahagi ng pagsamba ng Iglesia.  
[Hindi pa rin pinapatunayan ng salaysay na ito na NATALIKOD ang ORIGINAL na IGLESIA NI CRISTO.

Pinapatunayan lamang ng KASAYSAYAN na TAO ang TUMALIKOD at HINDI ang BUONG IGLESIA!] 

Ang ilang sa mga matatandang kapistahan pagano ay binago lang ang mga pangalan.  
[Naniniwala kayo sa isang manunulat na itinuring niyong "Anti-Cristo"?]

Ngunit ginawang kapistahan ng mga Iglesia.  
[Iglesia ni Cristo ba o Iglesia Ni Cristo®?]

Ang mga imahen ng mga santo at martir na dating wala naman ay sumulpot sa mga simbahan. 
[Pero nakakalimutan yata ng mga kaanib ng INC™ na ang pagkakaroon ng mga imahe kahit noon pang Lumang Tipan ay UTOS MISMO ng DIOS!

Halos ganito ang itsura ng Ark of the Covenant na naroon sa 'Holy of Holies" sa Templo ng Jerusalem. Naroon sa itaas ang imahe ng dalawang kerubin ayon sa utos ng Dios sa Ex. 25:18-21
Exodo 25:18-21

"Lagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang Luklukan ng Awa ay parang iisa.  Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo, at nakabuka ang mga pakpak na parang nilulukuban ang Luklukan ng Awa."

Paano ba nila ITINUTURING ang LUKLUKAN ng AWA kung saan ang DALAWANG IMAHE ng KERUBIN ay nasa ITAAS nito?

NAKALUHOD po at NAKAYUKO si JOSHUA at MOSES sa harap ng Dambanang kinalalagyan ng mga imahe ng kerubin.Si Moses at Joshua nakaluhod at nakayuko sa harap ng Dambana, pinta ni Jamess Jacques Joseph Tissot, c. 1900 (source: Wikipedia)
Kaya't HINDI BAWAL! 


At dahil doon, ang mga Kerubin, o ang imahe ng mga Banal, ay HINDI nakakabawas ng UKOL na PAGSAMBA sa DIOS!


Kung walang martir at mga banal, eh di walang mga imahen!

Kung walang mga BAYANI ang bayang Pilipinas, eh di walang imahe si Rizal sa Luneta at Bonifacio sa Balintawak!

At kung walang imahe sila, paano natin sila gugunitain?! Simpleng lohika lamang po 'yan!

"Leading the Church in commemorating the 47th death anniversary of Brother Felix. Manalo, the Messenger of God in these last days, on April 12, 2010,
Hayan, ang SIYANG TINUTULIGSA na DATI WALA NAMAN ay SILA MISMO ang NAGKAROON ng IMAHE ni FELIX MANALO-- wala nga lang sa loob ng kanilang mga templo pero ito'y isa sa mga PINAKAMAHALAGANG MUOG na matatagpuan sa Central Compound ng INC™.

Pinapurihan at sinamba!
[Pinapurihan ang mga Banal at Santo, hindi ang rebulto! 

Ang mga MANLILINLANG nga naman. Gagawin ang lahat upang mandaya!

Saan ba itinuturo na 'dios' ang mga banal at santo at kailangang 'sambahin' ang kanilang mga reliko o imahe?  

BAWAL BANG BIGYAN-GALAN ANG MGA RELIKA at mga BAGAY na BANAL?


Ayon sa LUMANG TIPAN, ang NILALAMAN ng KABAN ay MANNA (tinapay), TUNGKOD NI AARON (kahoy) at SAMPUNG UTOS (bato)!

TINAPAY, KAHOY at BATO! 

At dalawang imahe ng KERUBIN! 

Mga WALANG-BUHAY na BAGAY na naging BANAL! 

DIOS ang NAGPABANAL sa mga INANIMATED THINGS!

SANTO pa kaya na GINAWA sa KANYANG WANGIS? May BUHAY at may KALULUWA ang HINDI maaaring gawing BANAL ng DIOS?


Ang loob ng Kaban!


Baka naman mag-quote na naman sila ng "worship" eh di nila alam, ang Iglesia Katolika ay may tatlong Greek definition ng English word na Worship-- ito'y ang DULIA, HYPER-DULIA at LATRIA!

Paano nila mauunawaan eh, kamakailan lamang sila sumulpot! 
 
Ang pagtalikod sa pananampalatayang Kristiano ay pinatutunayan din ng mananalaysay na si Dr. Henry Halley.
[Si Dr. Henry Halley po ba ay naniniwala sa "TOTAL APOSTASY"?]
 
Sa sinulat niyang aklat na pinamagatang "Halley's Bible Handbook" ay tiniyak niya na nabago ang uri at kalagayan ng Iglesia ng ito'y pumasok sa matindi at lubusang pagtalikod.
[Sino po ba si Dr. Henry H. Halley? 

Si Henry H. Halley po ay isang Amerikanong kaanib ng isang Protestantend sekta na Christian Church (Disciples of Christ).  Isa po siyang Ministro at isang manunulat.

Taong 1968 lang po naitatag ang kanilang sekta mula sa iba't-ibang mga sektang Protestante lalo na ang Christian Union na naitatag noong 1910.  

Ang Christian Church (Disciples of Christ) po ay NANINIWALANG DIOS si CRISTO.

Kung ganon, ay KABILANG po sila sa sinasabi ng PASUGO na mga ANTI-CRISTO.

PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
“Mga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios." 


Bakit kaya sila NANINIWALA  sa mga manunulat na binansagan nila ng "anti-Cristo"?

Ang ilan sa mga aral na kinatha pagkamatay ng mga apostol na pawang wala sa Biblia at labag sa Biblia ay ang mga sumusunod: [Ayon kay Felix Manalo at ng kanyang mga bayarang Ministro!]

110 A.D. - Ikinapit sa Iglesia ang pangalang "Katolika" 
[Mga IGNORANTE!

Ang paggamit ni San Ignatius ng Antiochia ng mga katagang "KATOLIKA" ay PATUNAY lamang na UMIIRAL na ang KATAWAGANG KATOLIKO sa mga KRISTIANO noon pa bago 110 A.D. 

Sa sulat ni San Ignatius, ipinalalagay niyang ang mga nagbabasa ng sulat ay ALAM kung ano ang tinutukoy niyang Iglesia KATOLIKA! Ito'y nakikita sa Sulat sa mga taga-Smyrnae.  

"Wherever the bishop shall appear, there let the multitude [of the people] also be; even as, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church."

At SINO nga ba si SAN IGNATIUS ng ANTIOCHIA?

Ayon sa KASAYSAYAN (Wikipedia), siya po ay ALAGAD ni APOSTOL SAN JUAN!

Sino ba ang MAS KAPANI-PANIWALA? Si SAN IGNATIUS na ALAGAD ni APOSTOL JUAN?

O si FELIX MANALO et.,al, na HINDI man lang nakausap ang Dios o ng isa sa mga alagad ni Cristo?!

Doon na lang tayo sa una! Sapagkat siya ay NAGPAPATOTOO lamang!

Angmga huli ay NAGPAPASINUNGALING lamang!

156 A.D. - Ipinag-utos ang pagsamba sa mga imahen at relikya
[Ipinag-utos?!

Sino ang NAG-UTOS? Santo Papa ba? Dios? O Anghel?

O kathang-isip na naman ng mga kaanib ng INC™ na pinangangaral ng mga bayaring Ministro?

Ayon sa Catholic Answers,  ang mga relikya sa Iglesia Katolika ay alinsunod din sa Biblia.

A relic is an object, such as a piece of clothing or, more commonly, a piece of bone from a saint's body, which has spiritual value because it belonged to one of God's saints. The Bible records many accounts of the value of relics and even episodes of miraculous events connected with them. "People brought to [Jesus] all who were sick and begged him that they might only touch the tassel on his cloak, and as many as touched it were healed" (Mt 14:35-36; cf. Mk 6:56; Lk 8:43-44). It was not uncommon for ordinary objects, like the tassel on the Lord's cloak, to have miraculous characteristics. Look also at Acts 5:15, where even Peter's shadow could cause miraculous healings.

Regarding the relics of saints, especially martyrs (about whom the Bible says, "Precious in the eyes of the Lord is the death of his holy ones" [Ps 116:15]), look at 2 Kings 13:21:

Elisha died and was buried. At the time, bands of Moabites used to raid the land each year. Once some people were burying a man, when suddenly they spied such a raiding band. So they cast the dead man into the grave of Elisha and everyone went off. But when the man came in contact with the bones of Elisha, he came back to life and rose to his feet.
Heto naman ang sinasabi sa EWTN

The use of relics has some, although limited, basis in sacred Scripture. In 2 Kings 2:9-14, the prophet Elisha picked up the mantle of Elijah after Elijah had been taken up to heaven in a whirlwind. With is, Elisha struck the water of the Jordan, which then parted so that he could cross. In another passage (13:20-21), some people hurriedly bury a dead man in the grave of Elisha, "but when the man came in contact with the bones of Elisha, he came back to life and rose to his feet." In the Acts of the Apostles we read, "Meanwhile, God worked extraordinary miracles at the hands of Paul. When handkerchiefs or cloths which had touched his skin were applied to the sick, their diseases were cured and evil spirits departed from them" (19:11-12). In these three passages, a reverence was given to the actual body or clothing of these very holy people who were indeed God's chosen instruments—Elijah, Elisha and St. Paul. Indeed, miracles were connected with these "relics"—not that some magical power existed in them, but just as God's work was done through the lives of these holy men, so did His work continue after their deaths. Likewise, just as people were drawn closer to God through the lives of these holy men, so did they (even if through their remains) inspire others to draw closer even after their deaths. This perspective provides the Church's understanding of relics.

215 A.D. - Ipinag-utos ang pag-antanda ng krus.
[Hindi po ipinag-uutos kundi ito'y nag-ugat MULA sa PAGMAMAHAL sa KRUS ni JESUS.

215 A.D. po ba?

Ayon sa KASAYSAYAN, ang mga CHURCH FATHERS po ang nagpapatunay nang PAGGAMIT na na mga Kristiano sa simbulong ito.  Si Tertulian po nagpatunay na 'COMMON' na po ang pagkilala at paggamit nito.

"In all our travels and movements, in all our coming in and going out, in putting on our shoes, at the bath, at the table, in lighting our candles, in lying down, in sitting down, whatever employment occupies us, we mark our foreheads with the sign of the cross" (De corona, 30).

Ayon po pala! Hindi pala ipinag-utos kundi GINAGAWA na pala nila noon pa!

Para mas MALINAWAN kayong mga INC™, basahin niyo ang "The Biblical Roots of the Sign of the Cross"!
 
285 A.D. - Celibacy - ipinagbawal ang pag-aasawa sa mga pari
[Read "Why Celibate Priesthood?"]

Noong 3rd Century - ang pagbibinyag ng sanggol
325 A.D. - Abstinence - Ipinagbawal ang pagkain ng karne sa mga "mahal na araw"
325 A.D. - Itinuro na si Cristo ay Diyos
[Read "The Divinity of Christ"]

343-420 A.D. - Pagtawag ng "Father" sa pari
[Read "Call No Man Father: Understanding Matthew 23:9"]

381 A.D. - Itinuro na ang Espiritu Santo ay Diyos din
Noong 4th Century - Ipinangaral ang kawalang-kasalanan ni Maria na Ina ni Jesus.
Noong 12th Century - Pangungumpisal sa pari
[“Jesus said to them again, ‘Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you.’ And when he had said this, he breathed on them, and said to them, ‘Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained’” (John 20:21-23).

Read also "I Confess: The Biblical Basis of the Sacrament of Reconciliation
 
At noong 1215 A.D - Transubstantiation - Itinuturo na literal na nagiging Cristo ang tinapay sa misa.
[Read "The Real Presence of Jesus Christ in the Sacrament of the Eucharist: Basic Questions and Answers"]

Natupad ang pagtalikod na ibinabala ni  Cristo at ng mga apostol.
[Tinupad ng IGLESIA ang nakasaad sa 1 Tim. 3:15

"...upang hindi man ako makarating aga ay malaman mo rin ang dapat ugalin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan." 


Ang sabi ng Biblia, ang IGLESIA raw ang HALIGI at SALIGAN ng KATOTOHANAN.

Kaya't kapag ITINURO ito ng IGLESIA, ito ay KATOTOHANAN sapagkat sa KANYA ang HALIGI at SALIGAN ng KATOTOHANAN!

At ang IGLESIANG TINUTUKOY ay walang iba kundi ang IGLESIA KATOLIKA na sa PASIMULA ay SIYANG IGLESIA NI CRISTO ayon sa PASUGO Abril 1966, p.46.
 
PAGKATAPOS NG PAGTALIKOD PAANO MAIBABALIK ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO? PAANO MAIBABALIK SA ORIHINAL NA URI ANG IGLESIA NI CRISTO?

Upang maipagpatuloy ang mga gawain ng Dios sa pagliligtas sa tao, at upang maibalik ang tunay na Iglesia Ni Cristo ay tinupad ng Dios ang hula ng kanyang propeta noong pang una.  

"Huwag kang matatakot, 
Ako'y kasama mo, 
Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, 
Ay titipunin ko kayo 
At ibabalik sa dating tahanan."  -Isaias 43:5, Magandang Balita

KA MATT: Binasa po  kanina ang Isaias 43:5 na Kapatid na Arnel na sinabi po ng Panginoong Dios na titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ano po ang ibig sabihin na kapatid na Arnel? Batay na rin po sa pahayag at paliwanag ng Banal na Kasulatan.

KA ARNEL:  Kapatid na Matt at mga minamahal po naming tagasubaybay, ang tinutukoy na dating tahanan ay ang UNANG IGLESIA. 
[Tama po 'yan!]

Gaya po ng mga pahayag ni apostol Pablo dito po sa Efeso 2: 20; 22:

"...na mga itinayo sa ibabaw ng saligan ng mga apostol at mga propeta na si Cristo Jesus ang panulukang bato."

"Sa pamamagitan din niya, kayo man ay tinatayong magkakasama upang maging tahanan ng Dios sa pamamagitan ng kanyang Espiritu." (New Pilipino Version).

Ang Iglesia ang tahanan po ng Dios sa Espiritu na itinayo sa ibabaw ng batong si Cristo.  

Ibabalik sa dating tahanan, kaya itatayo po uli ang tunay na Iglesia.
[Kapag sinabi bang "ibabalik" eh ibig sabihin agad-agad eh "itatayo uli"?

Ano bang "ITATAYO" ni Felix Manalo kung ang TUNAY na IGLESIA ay NARIYAN pa?  

Ito'y PINATOTOHANAN ng KANILANG PASUGO mismo!

PASUGO Mayo 1968, p. 5:
"Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man."

Idaragdag natin dito ang talata 29, bilang susog sa talatang 28 na ginagamit nila, at ganito ang karugtong:

(29) Ang aking Ama (wika niJesus), na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat; at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama." Ito bang nasusulat na ito sa kanilang PASUGO ay mabubura pa nila? Gayon din itong garantiyang sinasabi ni Jesus hinggil [sa] mga magiging tauhan niya? At higit pa bang paniniwalaan natin itong mga maling aral!

At bilang kalakip nito ay sisikapin pa natin ang isang banggit na nasusulat sa PASUGO Hunyo 1940, p. 27:

"Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang Iglesia. Sila'y nanatiling matibay sa aral ng mga Apostol. Ganito rin ang dapat nating gawin."


(Hango mula sa munting aklat na pinamagatang "Ang Katotohanan Tungkol sa INK-1914")

Nakita niyo?

Mismong MINISTRO nila ang NAGPAPATUNAY na HINDI pa NATALIKOD na GANAP ang TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO!

Sa katunayan, heto ang PAMATAY na SINABI sa PASUGO (Abril 1966, p. 46)

“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan (1966 A.D.) ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."


BOOM PANES!


Kaya't LALONG lumilitaw na TAYO ang TUNAY NA IGLESIA at SILA ang PEKENG IGLESIA!
 
Magsisimula ang pagbabalik na sinasabi hula ng Kasulatan sa MALAYONG SILANGAN. May SUGO na KAKASANGKAPAN ng Dios para makatawag siya ng mga mananampalatayang babalik sa tunay na Dios, sa tunay na aral, sa tunay na pagsamba at tunay na pananampalataya.
[Meron nga bang "Malayong Silangan"? Sagot ni Cenon Bibe sa nagtatanong na INC™. 

Basahin din ang "The Far East Doctrine of Felix Manalo" o kaya'y ang "Is Iglesia ni Cristo (INC) the the Far East or Far West?" o ang A Primer on the Beliefs of the the Iglesia ni Kristo"

Noong ang Panginoong Hesukristo ay narito pa sa lupa ay ipinahayag din niya na bukod sa mga kaanib na noon sa Iglesia ni Cristo ay mayroon pa siyang mga tupa. Mga hinirang niya na magmumula sa MALAYO.

"At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor." -Juan 10:16
[Ang ibang mga tupa na binabanggit sa Juan 10:16 ay HINDI po mga INC™ ni Manalo kundi nga Hentil na siyang TATAWAGIN ng Dios upang maging kaanib ng kanyang Iglesia.

Sino ba ang PASTOR na sinaabi ng Juan 10:16? Si Cristo ba o si Felix Manalo?

Sabi ng PASUGO si FELIX MANALO raw ang PASTOR na binabanggit!

PASUGO Mayo 1961, p. 22:
“Papaano magiging kawan o Iglesia ni Cristo itong mga tupa ni Jesus na nagmumula sa Pilipinas, hindi naman naparito si Cristo noong 1914? Ang sabi ni Jesus, Juan 10:16, 'magkakaroon sila ng isang Pastor'. Sino itong isang Pastor ng Iglesia na lilitaw sa Pilipinas? Ang pinagsabihan ng Dios: 'Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasaiyo: (Isaias 43:5).

Sino itong pastor ng Iglesiang lilitaw sa Pilipinas? Ito ang huling tinatawag o sugo na kasama ng Dios. Ito ang Kapatid na Felix Manalo. Noong sabihin ni Cristo na siya'y mayroon pang ibang mga tupa na wala sa kulungan at sila'y gagawing isang kawan at magkakaroon ng isang pastor, noon pa'y mayroon na siyang karapatan."


Pero sabi ng SULO, HINDI raw si FELIX MANALO kundi si CRISTO raw?!

SULO sa pahina 58, ay ganito ang mababasa natin:

“Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ang siyang "Kataas-taasang Pastor". (Question 169). Ito ay salungat din sa turo ni Jesus at ng mga Apostol, sapagkat sinabi ni Cristo: "Ako ang tanging Pastor" (Juan 10:16)".


Napakagulo talaga ng mga salu-salungatang aral ng mga bayarang Ministro ng INC™.

Ngayon, kayo na ang magpasya kung ang kanilang mga katuruan ay kinakasihan ng Biblia!
Sa aklat ng Mga Gawa ng mga Apostol 2:38-39, ay ipinahayag po ng mga apostol ang magaganap na pagtawag sa mga taga-malayo na kasama ring ipinangakuan na tatanggap ng Espiritu Santo. 

"...ipagkakaloob sa inyo ang Espirit Santo... sa lahat ng nasa malayo-sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos."

Sinasampalatayanan po ng Iglesia Ni Cristo na naglilingkod sa inyo sa palatuntunang ito na ang mga katotohanang ito'y natupad sa pagkasangkapan ng Dios kay kapatid na FELIX Y. MANALO, nang kanyang ipangaral ang IGLESIA NI CRISTO® sa Pilipinas.
[Walang ORIG na ARAL si Felix Manalo noong itinatag niya ang kanyang INC™. 

Halos LAHAT ay KOPYA niya sa iba't ibang sekta ng Protestante.  Mula sa  turong Anti-Cristo ang Santo Papa hanggang sa turong hindi Dios si Cristo ay HINDI po orihinal na galing sa kanya. 

Kaya't anong ipinagmamalaki ng mga bayarang Ministro ng INC™ kung ang kanilang mga turo ay HIRAM lamang sa ibang mga Protestante?

Kung mayroon mang NATUPAD na HULA kay FELIX MANALO ay ang pagiging MANLILINLANG niya at pagiging ANTI-CRISTO niya.

'Yan ay ayon sa BANAL NA AKLAT, katulad na nabanggit na natin sa itaas, 

2 JUAN 1:7

"Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya-- mga taong hindi nagpapayahag na si Jesu-Cristo'y naging tao.  Ang gayong mga tao ay magdaraya at anti-Cristo."

Si CRISTO (Verbo) ay DIOS at ang DIOS na Verbo ay nagkatawang-tao at naging kapiling natin, ayon sa JUAN 1:1-2;14.

Isang bansa na nasa MALAYONG SILANGAN. 

Nagsimula ang mga gawaing ito noong HULYO 27, 1914, kaalinsabay po ng Unang Digmaang Pambuong daigdig.  
[Ang pagkakatatag ng Iglesia Ni Cristo® sa Pilipinas ay NANGANGAHULUGAN lamang na naging DALAWA ang Iglesia.  

ISANG TUNAY at ISANG PEKE!

Ang TUNAY ay HINDI MATATALIKOD ayon kay Cristo na siyang nagtatag!

Ang ang PEKE ay nagsasabing NATALIKOD na GANAP ang TUNAY upang maging katanggap-tanggap ang kanyang PEKENG IGLESIA. 

Ang mga aral na itinuro ni Kapatid na Felix Manalo ay ang mga aral itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol sa Iglesia noong Unang Siglo.  
[Hindi po turo ni JESUS at ng mga APOSTOL na SUMAMBA sa ISANG TAO lamang!

Kung BAKIT SINASAMBA ng mga Apostol si Jesus ay sapagkat SIYA'Y ang VERBO-- DIOS na NAGKATAWANG-TAO. 

SINASAMBA po si JESU-CRISTO dahil SIYA ay DIOS na TUNAY at TAO ring TOTOO!

Yan ang TURONG HINDI LABAG sa BIBLIA!

Tanging DIOS LAMANG ang DAPAT SAMBAHIN! 

["I think that uhm the lesson that was more interesting to me was the Last Messenger. Because everything ah.. according to history, according to the Bible, the prophesy, I mean this church has a prophesy, everything that is being taught comes from the Bible." - Sandra Arreguin, Turk-American, former Catholic]

["Really what impressed me was the Last Messenger... I mean uh.. here, when you start looking at it and then start reading it, first you hear and you say 'hey that doesn't sound right' you know. And then you open up the book and you go to Isaiah, you know, then you start reading 43, wow! it's in there.  And uh..after reading that explanation, I st...I still really really believe but then little by little I get to more understood, the more than of course, the more I attended, the more you understood it." -Raymond Rivera, American, former Mormon]

[Ang mga "patotoo" ng mga umanib sa INC™ ni Manalo ay bilang PAGTUPAD sa mga nakasulat sa Biblia na MGA MINISTRO mismo ang gumamit.

Sa Mateo 24:10-11 ay ibinabala po ng ating Panginoon Hesukristo ang magaganap ng PAGTALIKOD sa PANANAMPALATAYA.

Pakinggan po ninyo:

"Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa.  Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami." (New Pilipino Version)

Sila po ang nagsabi niyan! 

At sa kanila rin tumama ang kanilang mga sinabi!

Purihin ang Dios sapagkat lalong ipinapakita lamang ng artikulong ito na NAG-IISA LAMANG ang IGLESIANG KAY CRISTO at ito'y ang IGLESIA KATOLIKA!

Pasugo April 1966, p. 6
"...ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."
 

Pasugo July August 1988 pp. 6.
“Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church.”


Pasugo March-April 1992, p. 22
"The Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the bishops in the second century..."

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...