"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, April 25, 2014

Maling Aral Ng INC®: Hindi Nagtuturo ang Colosas 2:9 na si Cristo ay Tunay na Diyos

Source: Splendor of the Church Blog

[Hindi nagtuturo ang Colosas 2:9 na si Cristo ay tunay na Diyos:]

Anong hindi nagtuturo ang Colosas 2:9 na si Cristo ay tunay na Diyos? Heto, basa:

COL 2:9 Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo nang siya’y maging tao. (Magandang Balita Biblia)

COL 2:9 Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya’y nagkatawang-tao. (Magandang Balita Biblia, 2nd Edition)

COL 2:9 Sa kanya naging katawan ang kabuuan ng pagka-Diyos na nananahan sa kanya. (Biblia Ng Sambayanang Pilipino)

COL 2:9 For all The Fullness of The Deity dwells in him bodily. (Aramaic Bible in Plain English)

COL 2:9 All of God lives in Christ’s body, (GOD’S WORD® Translation)

COL 2:9 For Christ is not only God-like, He is God in human flesh. (New Life Version)

COL 2:9 For in Him the whole fullness of Deity (the Godhead) continues to dwell in bodily form [giving complete expression of the divine nature]. (Amplified Bible)

[UNA, walang pahayag sa talata na “si Cristo ay tunay na Diyos.” Opinyon, haka-haka o konklusyon lamang nila ang pagsasabing itinuturo ng Colosas 2:9 na si Cristo ay Diyos.]

Anong wala? Basahin muli ang mga nailatag na talata sa itaas at klarong klarong sinasabi ng Colosas 2:9 na nananahan sa Katawan ni Cristo ang kabuuan ng pagka-Diyos. Sa English ay ganito: All of God lives in Christ’s body. Kung nananahan ang kabuuan ng Diyos mismo sa Katawan ni Cristo, natural Diyos ang nasa loob ng Katawan ni Cristo, at alangan namang Tao.

Kung sinabi ng Colosas 2:9 na ganito: “Sapagkat ang buong kalikasan ng TAO ay na kay Cristo nang siya’y maging tao;” malamang TAO lang si Cristo at hindi DIYOS. Ang ibig sabihin nito ay si Cristo ay TAO na nagkatawang TAO.

Pero kung ang sinabi ng Colosas 2:9 ay ganito: “Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo nang siya’y maging tao. (Magandang Balita Biblia);” malamang DIYOS si Cristo at hindi lamang TAO. Ang ibig sabihin nito ay si Cristo ay DIYOS na nagkatawang TAO.

Kung si Cristo ay DIYOS na nagkatawang TAO, ito’y tumutugma sa ibang talata ng Biblia kagaya ng mga sumusunod:

SI CRISTO AY ANG SALITA NA DIYOS NA NAGKATAWANG TAO:

JN 1:1 In the beginning [before all time] was the Word (Christ), and the Word was with God, and the Word was God Himself. (Amplified Bible)

JN 1:14 And the Word (Christ) became flesh (human, incarnate) and tabernacled (fixed His tent of flesh, lived awhile) among us; and we [actually] saw His glory (His honor, His majesty), such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace (favor, loving-kindness) and truth. (Amplified Bible)

JN 1:18 No man has ever seen God at any time; the only unique Son, or the only begotten God, Who is in the bosom [in the intimate presence] of the Father, He has declared Him [He has revealed Him and brought Him out where He can be seen; He has interpreted Him and He has made Him known]. (Amplified Bible)

SI CRISTO AY ANG DIYOS NA NAGKATAWANG TAO:

1TM 3:16 Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon: Siya’y(f)* nahayag nang maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu,g at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga Hentil, pinaniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan. (Magandang Balita Biblia, 2nd Edition)

* 3:16 (f) Siya’y: Sa ibang matatandang manuskrito’y Ang Diyos ay.

1TM 3:16 And great and important and weighty, we confess, is the hidden truth (the mystic secret) of godliness. He [God] was made visible in human flesh, justified and vindicated in the [Holy] Spirit, was seen by angels, preached among the nations, believed on in the world, [and] taken up in glory. (Amplified Bible)

1TM 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. (King James Version)

SI CRISTO AY DIYOS NA NANG SIYA’Y MAGING TAO AY NAGMULA SA LAHI NG MGA PATRIYARKA:

ROM 9:5 Sila’y nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Cristo nang siya’y maging tao, Diyos na Kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman! Amen. (Magandang Balita Biblia)

ROM 9:5 Sa kanila ang mga dakilang ninuno; at sa kanila rin ayon sa lahi si Kristo na siya namang Diyos na di saklaw nu anuman. Purihin siya magpakailanman. (Biblia Ng Sambayanang Pilipino)

ROM 9:5 Abraham, Isaac, and Jacob are their ancestors, and Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned. And he is God, the one who rules over everything and is worthy of eternal praise! Amen. (New Living Translation)

ROM 9:5 And the Patriarchs; and from them The Messiah appeared in the flesh, who is The God Who is over all, to Whom are praises and blessings to the eternity of eternities, amen. (Aramaic Bible in Plain English)

SI CRISTO AY LIKAS AT TUNAY NA DIYOS NA NAGKATAWANG TAO:

PHIL 2:5-8 Nawa’y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus. Kahit siya’y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatilinga kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Cristo’y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. (Magandang Balita Biblia, 2nd Edition)

PHIL 2:5-8 You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges; he took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal’s death on a cross. (New Living Translation)

PHIL 2:5-8 and think the same way that Christ Jesus thought: Christ was truly God. But he did not try to remain equal with God. Instead he gave up everything and became a slave, when he became like one of us. Christ was humble. He obeyed God and even died on a cross. (Contemporary English Version)

MGA TALATANG NAGSASABING SI CRISTO AY DIYOS:

1JN 5:20 At nalalaman nating naparito na ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo’y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. (Magandang Balita Biblia, 2nd Edition)

1JN 5:20 And we [have seen and] know [positively] that the Son of God has [actually] come to this world and has given us understanding and insight [progressively] to perceive (recognize) and come to know better and more clearly Him Who is true; and we are in Him Who is true—in His Son Jesus Christ (the Messiah). This [Man] is the true God and Life eternal. (Amplified Bible)

1JN 5:20 We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God. We are in the one who is real, his Son Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life. (GOD’S WORD® Translation)

1JN 5:20 We also know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know the true God. We are in union with the one who is true, his Son Jesus the Messiah, who is the true God and eternal life. (International Standard Version)

JN 13:19 Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito’y mangyari na, ay manalig kayo na ‘Ako’y si Ako Nga’. (Magandang Balita Biblia)

JN 13:19 “I am telling you now before it happens, so that when it does happen you will believe that I am who I am. (New International Version)

JN 13:19 “Now I am telling you before it happens, that when it has occurred, you shall believe that I AM THE LIVING GOD.” (Aramaic Bible in Plain English)

TI 2:13 Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan—ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo sa gitna ng kanyang kaningningan. (Magandang Balita Biblia)

TI 2:13 While we wait for the blessed hope–the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, (New International Version)

TI 2:13 while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. (New Living Translation)

TI 2:13 waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, (English Standard Version)

TI 2:13 looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, (New American Standard Bible )

2PT 1:1 Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesu-Cristo—inyong tulad nami’y tumanggap ng iisang pananampalatayang mula sa ating Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, ayon sa kanyang katarungan: (Magandang Balita Biblia)

2PT 1:1 This letter is from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ. I am writing to you who share the same precious faith we have. This faith was given to you because of the justice and fairness of Jesus Christ, our God and Savior. (New Living Translation)

2PT 1:1 From: Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus, the Messiah. To: Those who have received faith that is as valuable as ours through the righteousness of our God and Savior, Jesus the Messiah. (International Standard Version)

Samakatwid, ang nagsasabing walang pahayag sa talata na “si Cristo ay tunay na Diyos” ay opinyon, haka-haka o konklusyon lamang ng mga Manolistang pulpol!

[IKALAWA, kung tatanggapin natin na si Cristo ay tunay na Diyos dahil sa banggit na “pinanahanan ng buong kapuspusan ng Diyos” ay magiging dalawa ang Diyos sapagkat iba ang nananahan (ang Diyos) at ang pinanahanan (si Cristo).]

Basahin natin muli ang Colosas 2:9 para malaman natin kung tama ba ang opinyon ng mga Manolistang pulpol:

COL 2:9 Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo nang siya’y maging tao. (Magandang Balita Biblia)

COL 2:9 Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya’y nagkatawang-tao. (Magandang Balita Biblia, 2nd Edition)

COL 2:9 All of God lives in Christ’s body, (GOD’S WORD® Translation)

COL 2:9 For Christ is not only God-like, He is God in human flesh. (New Life Version)

Ayon sa mga talata sa itaas: ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo; likas kay Cristo ang buong pagka-diyos; He (Christ) is God in human flesh. Napakalinaw po: Si Cristo ay Diyos, at ito ay tumutugma sa mga sumusunod na talata:

JN 1:1 In the beginning [before all time] was the Word (Christ), and the Word was with God, and the Word was God Himself. (Amplified Bible)

JN 1:1-2 Before anything else existed, there was Christ, with God. He has always been alive and is himself God. (The Living Bible by Tyndale)

HEB 1:6-8 At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.” Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, “Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, At ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.” Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya, “Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man, Ikaw ay maghaharing may katarungan.” (Magandang balita Biblia)

DALAWA BA ANG DIYOS?

Ayon sa mga sumusunod na talata, lumalabas na dalawa ang Diyos:

JN 1:1 In the beginning [before all time] was the Word (Christ), and the Word was with God, and the Word was God Himself. (Amplified Bible)

HEB 1:8 Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya, “Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man, Ikaw ay maghaharing may katarungan.” (Magandang balita Biblia)

GEN 1:26 Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos: “Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” (Magandang balita Biblia)

GEN 19:24 Nang magkagayo’y nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorra ng azufre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit; (Ang Biblia)

KUNG ANG AMA AY DIYOS AT ANG ANAK AY DIYOS, DALAWA ANG DIYOS, TAMA? MALI, KASI IISA ANG AMA AT ANAK:

JN 10:30 Ako at ang Ama ay iisa. (Ang Biblia)

Sa katunayan iisa lang ang Ama, ang Salita (Anak), at ang Espiritu Santo:

1JN 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: (King James Version)

Samakatuwid, palpak ang opinion ng mga Manolistang pulpol na magiging dalawa ang Diyos kung ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo nang siya’y maging tao sapagkat ang Diyos at si Cristo ay iisang Diyos.

[IKATLO, kung tatanggapin natin na si Cristo ay Diyos sapagkat pinananahanan ng kapuspusan ng pagka-Diyos ay dadami ang Diyos sapagkat sinasabi ng Biblia na ang mga Cristiano ay “mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos”:

“At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios.” (Efeso 3:19)

Sa saling King James Version ay ganito naman ang pagkakasalin sa talatang ito:

“And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.” (Efeso 3:19 KJV)

Samakatuwid, kung sinabi man ng Biblia sa Colosas 2:9 na si Cristo ay “pinananahanan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos” ay hindi nangangahulugan ng si Cristo ay Diyos. Hindi dapat magbigay ng sariling pakahulugan sa sinasabi ng Biblia upang ang tao’y huwag mahulog sa maling pananampalataya.]

Palpak na naman ang mga maling aral ng mga Manolistang pulpol. Kung hindi lang sana nila pinutol ang Colosas 2:9 at itinuloy nila ang kabuuan ng konteksto nito, hindi sana sila naging hilong talilong. Heto ang Colosas 2:9-10:

COL 2:9-10 For in him dwells the whole fullness of the deity bodily, and you share in this fullness in him, who is the head of every principality and power. (New American Bible)

COL 2:9-10 For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. (New International Version)

COL 2:9-10 for in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily, and in him ye are made full, who is the head of all principality and power: (American Standard Version)

COL 2:9-10 9 For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily. 10 And ye are complete in him, which is the head of all principality and power: (King James Version)

Mas malinaw pa sa kristal na kaya pala tayo ay mapuspos ng kapuspusan ng Diyos (cf Eph 3:19) ay dahil nakiki-share lang tayo sa buong kapuspusan ng pagka Dios kay Cristo:

COL 2:9-10 Sapagka’t sa kaniya’y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, At sa kaniya kayo’y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: (Ang Biblia)

SAMAKATUWID, MALING ARAL NA NAMAN ANG MGA IGLESIA NI CRISTO NI MANALO SA PAGSASABING:

“IKATLO, kung tatanggapin natin na si Cristo ay Diyos sapagkat pinananahanan ng kapuspusan ng pagka-Diyos ay dadami ang Diyos sapagkat sinasabi ng Biblia na ang mga Cristiano ay “mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos”

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...