"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Sunday, November 9, 2014

Labag daw sa Biblia ang Pagkilala ng Iglesia Katolika kay Maria sabi ng Iglesia Ni Cristo®!

Labag sa Biblia ang Pagkilala ng Iglesia Katolika kay Maria
Kahit pa magdasal ng walang katapusan ang Tao ng Aba Ginoong Maria (Hail Mary), hindi ito maririnig ni Maria, sapagka’t siya’y matagal ng patay at nakalibing sa lupa. Hindi maipamamagitan ni Maria ang Tao sa Dios, sapagka’t si Cristo lamang ang ginawang Tagapamagitan. Hindi matatagpuan sa Biblia na si Maria ay ginawang tagapamagitan sa Dios at sa mga Tao. Kaya kahit ano pang gawing pagkilala, pagpaparangal at pagsamba ang gawin ng Tao kay Maria, ito’y magdudulot lamang ng maraming kasalanan Dios. Sapagka’t kahit kailan, walang utos na galing sa Panginoong Dios na kilalanin at sambahin si Maria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kataka-taka kung anong klaseng droga ang sinisinghot ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo®. Hindi lang sila MAKIKITID ang UTAK kundi mga NUKNUKAN pa ng KABUKTUTAN at KASINUNGALINGAN.

Labag daw sa Biblia ang pagkilala ng Iglesia Katolika kay Maria samantalang SIMULA pa lang sa GENESIS  hanggang sa REVELATIONS ay IMINUNGKAHI na ng DIOS si MARIA [Galing sa "MARY IN SCRIPTURE"]

Genesis 3:15
"I will put enmity between you and the woman (MARY), and your seed and her (MARY'S) seed: she  (MARY) will crush your head, and you will lie in wait for her (MARY'S) heel"

Sa Genesis, IPINANUKALA na ng DIOS na ipapanganak ng isang BABAE ang MANUNUBOS. Meron pa bang ibang INA ang MANUNUBOS?

Revelation 12:1
"And a great sign appeared in heaven: a woman (MARY) clothed with the sun, and the moon under her (MARY) feet, and on her (MARY) head a crown of twelve stars".

Isang KAYABANGAN at KAMANGMANGAN ang sasabihin ng IGLESIA NI MANALO na ang PAGKAKAKILALA kay MARIA ay isang LABAG sa BIBLIA...

"HAIL, FULL OF GRACE!" -Luke 1:28

Anghel ng Dios ang INUTUSAN upang IPAMALITA kay MARIA ang pagdadalang-tao niya sa DIOS ANAK.

At ang BATI ng anghel ay "HAIL", isang pagpugay sa PRINSESA o REYNA! "FULL OF GRACE", babaeng PUNUNG-PUNO ng GRASYA!

Kapag sinabi nating PUNUNG PUNO, ay HINDI na siya maaaring LAGYAN pa sapagkat UMAAPAW  naito.

Ang pakaibig sabihin ng "Punung-puno ng Grasya" ay isang lagayan na kahit KASALANAN ay WALA ng SISIDLAN sa kanya! Kaya't kung si MARIA pala ay PUNUNG-PUNO na ng GRASYA, ano ang dahilan ng mga kaanib ng INC ni Manalo na LABAG ang pakakakilala sa kanya?  Mas nakakahigit pa kaya sila sa ANGHEL ng DIOS ay NAGBIGAY-GALANG sa kanyang (Maria) NILALANG!

SI MARIA AY "NAKALIBING SA LUPA"

Ang mga KAMPON ni MANALO ay NAGBIBILAD ng KATANG*HAN!

Kung si MARIA ay NAKALIBING na sa LUPA, eh PAKITUKOY nga sa amin kung SAANG LUPA ba siya nakalibing?  Anong bansa, anong lungsod, anong bayan, anong pangalan ng sementeryo? Maghihintay kami ng kasagutan!

At kapag natukoy ng mga ALIPORES NI MANALO ang LIBINGAN ni MARIA ay AANIB AKO sa kanilang KULTO!

"HINDI MARIRINIG NI MARIA" DAHIL SIYA AY PATAY NA!

Heto ang sabi ng Biblia tungkol sa mga NAMATAY NANG sina Abraham, Isaac, Jacob at Moses, nasusulat sa Lukas 20:37-38? Basa...
"That the dead will rise even Moses made known in the passage about the bush, when he called ‘Lord’ the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob; and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive.”
Ayon pala! Bagamat PATAY na ang mga Patriarkang binanggit pero para sa Dios ay "LAHAT AY BUHAY". Hindi sila PATAY para sa Dios sapagkat sila'y KINASIHAN ng Dios, TINAWAG at ITINANGI sa kanyang SALVIFIC MISSION. Si Maria ay HINDI ordinaryong nilalang ng Dios. Sa kanya nabuhay ang SALITA na naging TAO (John 1:1; 2 John 1:7)

At kung BUHAY pala ang mga BANAL sa PILING ng Dios, ano bang dahilan at HINDI nila NARIRINIG ang mga hinagpis ng mga kaanib ng TUNAY at NAG-IISANG SANTA IGLESIA KATOLIKA?!

Kahiya-hiya ang mga kaanib ng INC ni Manalo! Kahindik-hindik ang kanilang mapaimbabaw na teolohiya! Mga mandaraya at mga manlilinlang!

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...