"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, July 2, 2010

Ang Panlilinlang ni CONRAD J. OBLIGACION kaanib ng Iglesia ni Cristo®

Please allow me to write this particular article in Filipino. Once and for all, let’s weed out truth from lies perpetuated by CONRAD J. OBLIGACION, member of the cult Iglesia ni Cristo™ founded by Felix Manalo. (Click the label "Conrad J. Obligacion" to see update about this filthy member of the Iglesia Ni Cristo-1914.)

Conrad J. Obligacion is not an Ivatan and an anti-Catholic


Lingid sa aking kaalaman, ang mga Manalistas ay nagbubulung-bulungan raw sa isang forum patungkol sa akin. Ang nakakapagtataka, hindi issue sa Iglesia Katolika ang pinag-uusapan kundi ang pagkatao ko raw. BIHASA SA KASINUNGALINGAN at PANLILINLANG ang kasamaan ni G. CONRAD J. OBLIGACION ay karumaldumal at ang kanyang katapatan sa katotohan ay puno na kabuktutan.


Ang paninira niya ay nilathala sa NAKAW NA BLOG at pinamagatan niya itong catholicdefender2000 is a gay prostitute at pinangalandakan sa PinoyExchange

Note: Si G. CONRAD J. OBLIGACION ay HINDI IVATAN at lalong HINDI SIYA KATOLIKO!

Ang pinagpipiestahan nilang kwento ay mula sa gawa-gawa't kathang isip ni G. Obligacion gamit ang larawang NAKAW mula sa mga Photobucket accounts pati ang aking account na ngayon ay hindi ko na nabubuksan.


Ganito rin ang ginawa nila kay Fr. Abe at ni Bro. Cenon Bibe matapos na ilampaso ng dalawa ang mga kasinungalingan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo™.

Ang Photobucket ay isang imagehosting site. Maaring i-share ang mga larawan dito at maaaring hindi. Sa aking account noon, ito ay SHARED at lahat ay maaaring makakita nito, personal account ito at naron halos lahat ng larawan ng mga mahahalagang tao sa buhay ko—pamilya at mga kaibigan.

Nagumpisa ang aking interes sa pagtatanggol sa Inang Iglesia dahil sa pambubuyo ng mga kaanib ng kultong Manalista.

Panahon pa ng kanilang anghel, nangaral na si Felix Manalo sa Davao ito’y ayon sa kanilang Opisyal na Magasin tinuturo raw daw ni Felix Manalo na ang Iglesiang tatag ni Cristo sa Jerusalem ay natalikod DAW at ito’y lumitaw muli sa Pilipinas sa pamamagitan ni Felix Manalo bilang HULING SUGO, wala raw natira kahit isa maliban kay Cristo at ng mga Salita ng Dios kaya’t ang Iglesia Katolika ay “tatag ng Diablo” raw (PASUGO Oktubre 1956, p. 1) na salungat naman sa sinabi ng Pasugo Abril, 1966, p. 46
"… Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo..."
na ibig sabihin, tatag ni Cristo ang Unang Iglesia ni Cristo.

“Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo."

Ang hindi katanggap-tanggap ay paratang ni Felix Manalo na ang IGLESIA KATOLIKA “na siyang Iglesia ni Cristo” (Pasugo 1966, p. 46) ay “sa Demonyo” at ang mga paring Katoliko ay mga “alagad ng Diablo”.
“Kaninong Ministro kung ganyan ang mga Paring Katoliko? Mga Ministro ni Satanas na Diablo." (PASUGO Disyembre 1965, p. 5)
Upang manaig ang KATOTOHANAN, sinubukan kong ipagtanggol ang Iglesia Katolika na siyang tunay na Iglesia ni Cristo ayon nga sa Pasugo, Abril 1966, p. 46.

Ilan sa mga katuruan ng Iglesia ni Cristo™ na hindi sang-ayon sa katuruan ng Pangkalahatang Iglesia ni Cristo ay ang mga sumusunod:

1.Si Cristo ay tao LAMANG.
2.Ang Banal na Trinidad ay turo ng mga Pagano.
3.Ang Acts 20:28 Lamsa Version ng Biblia
4.Ang pagkakaiba ng Imahe sa Katoliko at ang imahe ni Felix Manalo sa Central
5.Ang hindi pagkakain ng Dugo.
6.Felix Manalo bilang Anghel at Huling Sugo
7.Ang hatol kay Felix Manalo sa kasong panggagahasa
8.Ang kayamanan ng mga Manalo
9.Walang pasko pero may pagdiriwang sa kanilang Anibersaryo tuwing July 21.

Sila ang nambuyo sa Iglesia Katolika at sa mga Katoliko kaya’t nagkaroon ng CATHOLIC DEFENDERS. Iyan din ang aking dahilan upang ako’y gumawa ng “In Defense of the Church”.

Pinapatunayan lamang ng mga Catholic Defenders na ang Iglesia ni Cristo™ na tatag ni Felix Manalo ay PEKE. Ito’y ayon na rin sa kanilang Magasing Pasugo:

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
"Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."
Samakatuwid, hindi nga nalipol ang tunay na Iglesiang kay Cristo ayon sa PASUGO Hunyo 1940, p. 27:
"Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang Iglesia. Sila'y nanatiling matibay sa aral ng mga Apostol. Ganito rin ang dapat nating gawin."
Eh ganon pala!

Nanatiling matibay sa aral ng mga Apostol ang mga Kristiano noon. Kung gayon HINDI NALIPOL ang TUNAY na Iglesia ni Cristo.

At lalabas na ang Iglesia ni Cristo™ sa Pilipinas ay isang nagpapanggap lamang na tunay!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"
Ayon sa kanilang Opisyal na magasin, PASUGO Agosto 1971, p.22:
“Tinitindigan namin na ang Iglesiang itinatag ni Cristo ay talagang iisa lamang. Nang magkaroon ng INK sa Pilipinas ay wala na ang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem.”

Lumalabas na mula noong 1914, nawala na ang Iglesiang tinayo ni Cristo.

Totoo kaya?

Sabi ng PASUGO, Abril 1966, p. 46:
"Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
Hindi pa pala nawala. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay “patuloy” si Satanas na nagpapapasok ng “maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula’y siyang Iglesia ni Cristo.”

Mali ba ang aking sinipi sa kanilang Magasin? Sila lamang ang makakapgpatunay kung mali nga ang mga siping ito.

Ayon kay Propetang Isaias 10:1-2,
"Sa aba nila na nagpapasya ng mga likong pasya, at ng mga manunulat na sumusulat ng mga kasuwalian. Upang iligaw sa kahatulan ang mapagkailangan, at upang alisin ang katuwiran ng mga dukha ng aking bayan, upang an mga babaeng balo ay maging kanilang samsam, at upang kanilang gawing kanilang huli ang mga ulila".
Sa pangkalahatan, sila ang nag-umpisa ng pambubuyo at kami’y nagtatanggol lamang ng Santa Iglesia at kay Cristo.

Dahil hindi matanggap ng mga Manalistas ang pagtatanggol ng mga Catholic Defenders sa Inang Iglesia, ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo™ ay HINDI LUMALABAN NG PATAS patago at pailalim kung sila’y tumira. Kaya nagkaroon ng resbak.com (paghihiganti).

DAHAS ang kanilang armas at HINDI TALINO.

Paninirang-puri, pananakot (intimidation & threats), pambubuyo, pambabastos, pagpapanggap, at panlilinlang ang kanilang tanging kasagutan sa mga katanungang binabato sa kanila. Kinakasangkapan sila ni Kasamaan na ama ng kasinungalingan.

Nauunawaan ko ang kanilang pagkayamot. Mangyari kasing hindi nila kayang ipagtanggol ang Iglesia ni Cristo™ dahil ayon sa kanilang katuruan, tanging ang mga Ministro lamang ang may kakayahang umunawa ng Banal na Kasulatan.

WALA silang Opisyal na Katuruan mababasa maging sa internet o sa imprenta, maliban na lamang sa Official Magazine nilang PASUGO at GOD’S MESSAGE.

Ang tanging pagtatanggol na magagawa ng kanilang mga kaanib ay ang pakiusapan ang mga tumutuligsa sa kanila ay dumalo sa mga “PANGANGARAL” ng mga Ministro sa kanilang mga templo. Di posible sa mga taong may libu-libong milya ang layo mula sa Pilipinas.

Upang wala nang patumpik-tumpik na usapan, doon po tayo kumukuha ng opisyal na pahayag mula PASUGO at GOD’S MESSGE. Sa kasamaang palad, ang mga nalimbag na mga artikulo ay naging LABAN SA KANILANG sariling KATURUAN. Sila ang nagpapawalang bisa sa kanilang sariling katuruan at di ko na kasalanan iyan.

Katulad ng mga sumusunod:

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
"Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."
PASUGO Mayo 1952, p. 4
"Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."
PASUGO Nobyembre 1940, p. 23
"Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"
PASUGO Nobyembre 1960, p. 26
"Kaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18)"
PASUGO Nobyembre 1959, p. 20
"Kaninong aral ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo? Aral ng Dios, ni Cristo at ng mga Apostol na nasusulat sa Banal na Kasulatan. Walang aral si Kapatid na Felix Manalo na kinatha mula sa kanyang sarili."
PASUGO Mayo 1961, p. 4,
"At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo".
PASUGO Mayo 1963, p. 27
"Kaya't sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at at nagtuturo sa kanila."
Masisisi ba nila ang mga CATHOLIC DEFENDERS sa pag-sipi ng kanilang OPISYAL na PASUGO? Ang sisihin nila ay ang punong taga-pangasiwang paglilimbag sa loob ng Iglesia ni Cristo™.

Sapagkat sintibay ng muog, ang lahat ng katuruan ng Iglesia Katolika ay galing sa Dios at kay Cristo, ito ang dahilan kung bakit ang nag-IISA, BANAL, PANGKALAHATAN, APOSTOLIKONG IGLESIA NI CRISTO ay kapiling pa rin natin sa loob ng 2,010 taon na ang nakalilipas.

Sa pag-aakala nilang ako’y maduwag, nagpadala si Satanas ng kanilang kaanib, dalubhasa sa panlilinlang at kasinungalingan. Ito’y sa katauhan ni CONRAD J. OBLIGACION.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukol kay G. CONRAD J. OBLICACION aka c_amalon, Admiral_Conic, readme, truthcaster, catholicivatan, Lola_Rose kaanib ng IGLESIA NI CRISTO®.

Biktima ako ng panlilinlang ni G. CONRAD J. OBLIGACION. Personalidad ang tinitira at hindi isyu. Masama ang loob sapagkat makailang ulit na inilampaso sa mga blogs si Ginoong CONRAD J. OBLIGACION. Dala ng matinding kahihiyan at walang kasagutan sa kabi-kabilaang pagsupalpal ng mga CD sa kanyang paninira sa Iglesia Katolika, tahimik siyang sumusubaybay sa mga blogs ng mga Catholic Defenders at doon siya nag-iingay sa mga forums at nagkakalat ng mga kwentong SIYA ANG MAY-AKDA.

SIYA'Y KAANIB NG IGLESIA NI CRISTO™ ayon sa kanyang resbak.com at readme.blogspot.com. Hindi maisasantabi ang paksang SIYA'Y TAGONG MINISTRO. Sa dinami-rami ng kanyang kaalaman sa loob ng Iglesia ni Cristo, maging mga kaanib at lugar ng kanilang sambahan, tumitibay ang mga haka-hakang si G. Conrad J. Obligacion sa katauhan ni 'readme' ay may mataas na katungkulan sa loob ng Iglesia ni Cristo™.  

Unang NABUNYAG ang kanyang katauhan bilang si CONRAD J. OBLIGACION sa isang forum, gamit ang nakaw na titulo ni G. Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan bilang TRUTHCASTER.

Bagamat pinagtatanggol niya ang Iglesia ni Cristo™ at si Felix Manalo, PINAGKANULO naman niya ito sa isang forum sa pagsabing “I DON'T HAVE any affiliation from the INC …”, isang kahabag-habag na ugali ng KARUWAGAN at PAGTATAKSIL sa Iglesia ni Cristo™ at sa pamunuan nito.Upang MAKAGANTI (resbak.com) si Ginoong CONRAD J. OBLIGACION ay gumagamit ng maraming alias at ang ilan ay mga nakaw na pangalan. Katulad na lamang ng “TRUTHCASTER”, ito’y nakaw niya kay G. Eliseo Soriano ng “Ang Dating-Daan”.

Gumagamit din siya ng alias na README at nagpapanggap na “estudyante" sa readme.blogspot.com.

Gumamit din siya ng mga alias na cedric_amalon, c_amalon, Admiral_Conic etc.. may ugong-ugong din mula sa mga nagbabasa ng kanyang mga post na siya ay si Lola_Rose ng isang forum sa pinoyexchange.com. Ang latest na alias niya ay Admiral_Conic, lahat ng accounts niya ay 'BANNED BY ADMIN' sa kasamaang lumalabas sa kanyang bibig.

NINAKAW DIN NIYA sa akin ang blog ko at nagpanggap na  isang Ivatan at Catholic  sa http://catholicivatan.blogspot.com/ at inaring parang tunay na sa kanya.

NAGNANAKAW RIN SIYA NG MGA LARAWAN.  Iyan marahil ang dahilan kung bakit pilit niyang i-add ako sa kanyang Twitter at Facebook accounts (tingnan ang larawan sa baba).  

Marahil ay may balak na namang masama itong ANAK NG PANLILINLANG. Sa katunayan, GUMAWA SIYA NG BOGUS na account sa isang social network at GUMAMIT NG PANGALANG "Losav" upang palabasin na ako'y isang OFW na naghahangad ng katalik.

Habang natutuwa siya sa paggamit mga larawan ng ibang tao, siya naman ay duwag na hindi naglalagay ng larawan niya saan man sa kanyang mga accounts na may panglan siya.  Walang magpagkakilanlan kay G. CONRAD J. OBLIGACION maliban sa mga accounts na nagtataglay ng kanyang pangalan at pilit na sinusundan ako sa Facebook at Twitter account ko.

Si G. CONRAD J. OBLIGACION ay puno ng KARUWAGAN. Habang siya’y nagtatago sa mga nakaw na alias na truthcaster, readme, catholicivatan, cedric_amalon, c_amalon, etc, SIYA naman ay TAKOT NA TAKOT magbunyag ng kanyang PAGKATAO sa internet. Mahusay ang kasanayan niyang natamo mula sa Iglesia ni Cristo™ at naging dalubhasa siya sa paninirang-puri at panlilinlang.  Kumikita siya mula sa Central ng Iglesia ni Cristo™ sa gawain ng Kadiliman.  Sa dami ng kanyang kalaban marahil ay NADUWAG na magpakita ng kanyang tunay na anyo. Si G. CONRAD J. OBLIGACION ay nananatiling NAGTATAGO hanggang sa kasalukuyan.

Si G. CONRAD J. OBLIGACION din ang nagbanta sa akin. KAPAG DI RAW AKO TITIGIL sa PAGKU-KOMENTO sa IGLESIA NI CRISTO™ ay ilalabas RAW niya ang aking baho ( as if kilala niya ako ng personal). Paulit-ulit niya akong binabantaan sa forums at kahit sa blog, katulad na lamang nito..

Si Conrad J. Obligacion bilang geoff alias catholicivatan
Banta ng isang nagpapakilalang "GustongSumikatBlog". Si G. Obligacion din kaya ang may-ari nito?


Ang banta niya ay nangyari sa mga susunod pang mga posts sa iba't ibang forums.

Pansinin niyo sa mga larawan sa baba ang DATE ng pagsali ni G. Conrad J. Obligacion sa forum at ang date ng pag-create ng "PaMenta" group from a certain social network called "Pic-Link".

Magtataka pa ba kayo kung mayroong account na gumagamit ng aking alias at magpapanggap na "Losav"? PANSININ NIYO ANG MGA DATE!

truthcaster aka Conrad J. Obligacion joined this forum in March 2009, his first post in March 26.

Sharp-tongued Conrad J. Obligacion aka truthcaster in this forum

Pansinin niyo ang Created Date: Mar 28, 2009. Conrad J. Obligacion joined the forum sa taas Mar 26, 2009.
Napansin  niyo ba ang mga petsa? Samantalang matagal na akong wala sa KSA noong mga panahong iyon!

Joined PinoyExchange Forum :   MARCH 26, 2009 
Created Pic-Link group:  MARCH 28, 2009
Update on Pic-Link group: MARCH 28, 2009
Banned as "Truthcaster":  MARCH 2009
Joined Forum as c_amalon: APRIL 2009.


I left KSA, June 2008 employed in other ME country in October 2008.


Heto pa...


Hindi ako gumagamit ng Capital Letter "L" sa alias kong losav
 .


Ganyan si Conrad J. Obligacion gagawin niyang lahat para mandaya.  DALUBHASA SA PANLILINLANG.

PUNO NG PAGKUKUNWARI at KABUKTUTAN, magtataka pa ba kayo kung bakit nag-post siya ng larawang HINDI MAN LANG NIYA ININGATAN ang katauhan ng mga TAONG sinasama niya sa KARUMIHAN NG KANYANG PAG-IISIP!

Ako'y humihingi ng paumanhin sa pamilya Hisham.  Dahil sa kanilang kabutihan, nabigyan ko ng buhay ang aking pamilya.
Isa sa mga tinu-tutor ko; anak ng may-ari ng Netcafe (My apologies to Hisham and his family for such malicious thoughts perpetuated by Conrad J. Obligacion).
Larawang kuha sa Samsung Digital Camera kung saan maaaring gawan ng frame katulad nito. 

At lalong huwag kayong magtaka kung sasabihin din ni G. Conrad J. Obligacion na ako’y isang pedophile.

The Family Hashim's children, owner of many companies in KSA whom I tutored.
Hindi ba kayo nagtataka kung BAKIT WALANG MAILABAS na LARAWAN si G. CONRAD J. OBLIGACION sa sarili niya? Dapat talaga kayong magtaka!

Ngunit sa kabila ng paninira ni G. Obligacion, HINDI MAGBABAGO ang katotohanang:

1.Si Felix Manalo ang nagtatag ng INK™ (PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p.)
2.Si Felix Manalo ay ang Pastol ng INC™ (Ventilacion)
3.Si Felix ang may ari ng INC™ (PASUGO Mayo 1952, p. 4)
4.At ang INC na tatag sa Pinas ay PEKE (PASUGO Mayo 1968, p. 7)
5.“Hindi ako kaanib ng INC™…” (Conrad J. Obligacion)

Ang kasinungalingan ni G. CONRAD J. OBLIGACION ay isang patunay na siya’y KAMPON ng KASAMAAN, alagad ng KADILIMAN at alipin ng KASINUNGALINGAN.

Magkatulad na magkatulad sila ng kanilang Pastol.  Ang mga KASINUNGALINGANG turo ni Felix Manalo nagtatag siya ng iglesiang sa kanya at pinaniwala ang marami na ang Iglesia ni Cristo™ ay kay Cristo at sa Dios samantalang ito’y isang uri lamang ng pananalapi. At pilit niyang pinapalabas na si Cristo ay sinungaling sa Mateo 16:16.

Ano man ang gawin nila, ang Iglesia Katolika na siyang tunay na Iglesia ni Cristo (Pasugo 1966, p. 46) mananatiling matatag sa tulong ng Banal na Espiritu at ng mga nagtatanggol nito .

Matapos na ilampaso ng mga magigiting na Catholic Defenders si G. CONRAD J. OBLIGACION  at ng kanilang mga alipores sa blog ni Fr. Abe, Bro. Beltran,OP, Bro. Cenon Bibe at Bro. Qurino M. Sugon Jr., nanatiling tahimik si G. Conrad J. Obligacion sa mga blogs na nabanggit ko, at DOON NAG-IINGAY sa mga FORUMS na walang sensorship! Iilan na lamang ang mga naniniwala sa kanya. Marahil siya rin ang ay ari ng maraming users sa forum, nagpapanggap na marami.  Dun siya sanay.

At dahil hindi niya kayang pasinungalingan ang mga argumento ng mga Catholic Defenders, gumamit siya ng CHARACTER ASSASINATION para lang takutin ang mga Catholic Defenders. Ang katapangan ni G. CONRAD J. OBLIGACION ay nakatago sa palda ng kanyang ina (paumanhin sa kanyang ina), duwag at hindi lumalaban ng patas, isang MALINAW na PAGBUBUNYAG kung anong uri ng tao itong si G. Obligacion!. At kung gaano nila niyuyurakan ang mga nagtatanggol kay Cristo at kung paano nila INALIPUSTA ang KALAGAYAN ni CRISTO at ng Inang Santa Iglesia, HINDI KAMI NAKAHIHIGIT!

Ngayon at nabunyag na ang kasamaan ni CONRAD J. OBLIGACION kayo na ang magpasya kung karapat-dapat bang paniwalaan ang isang habitual LIAR, a DECEIVER, a DISHONEST na kaanib ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Ano kaya ang masasabi ng pamunuan ng INC sa pagkakaroon ng isang kaanib na puno ng kabuktutan?

Sa inuugali ni G. OBLIGACION, lalong lumalakas ang aking paniniwala na HINDI sa Dios at kay Cristo ang Iglesiang kinaaaniban niya! Gawain ng KADILIMAN ang gumagawa ng kasuklam-suklam na  pandaraya para lamang makagati sa mga kumakaaway sa kanyang KULTO.

Yan ang ibig sabihin ng RESBAK.COM.

Sabi ng Santo Papa Benito XVI “Mahigit dalawang libong taong kasaysayan ng Iglesia nagpapatunay na ang panawagan ni Cristo ay natupad na sa pamamagitan ng mga pag-uusig” -Zenit.org

Purihin ang Dios! Purihin si Cristo Hesus!

Psalm 10:3-4, 7-8, 14
Proudly the wicked harass the afflicted, who are caught in the devices the wicked have contrived. For the wicked man glories in his greed, and the covetous blasphemes, sets the LORD at naught.  The wicked man boasts, “He will not avenge it”; “There is no God,” sums up his thoughts. His mouth is full of cursing, guile and deceit; under his tongue are mischief and iniquity.  He lurks in ambush near the villages; in hiding he murders the innocent; his eyes spy upon the unfortunate.

UPDATED --------------------------------------------------------
Below PrintScreen shows how desperately Conrad J. Obligacion tried hacking my blog account who was in Munich Germany since 2010 according to one of undefeated Catholic apologists in the Philippines Bro. Cenon Bibe "Tumbukin Natin"7 comments:

 1. I believe that the INC was founded by Felix MAnalo and not Christ. This man-made church is FAKE...

  ReplyDelete
 2. Hello Anonymous, I wish you revealed yourself so you can be more credible.. but thanks for dropping by.. God bless you.

  ReplyDelete
 3. This is me, Mabuhay-rex from ROT. I will fight against the heretics of the Catholic Church. I know that the Catholic is the True Church founded by Jesus Christ...

  ReplyDelete
 4. Hey Mabuhay-REX, thanks for dropping by again. Yes you are right, we all should be united in defending the Universal Church of Christ from the "johnny come lately" churches saying they too are the true churches. FAKES lang silang lahat! God bless!

  ReplyDelete
 5. Bryden: galing nang explain.wow..Proud a member of catholic...gogog...GB

  ReplyDelete
 6. tama ang LAHAT ng sinasabi ni ginoong Obligacion, Mali talaga ang relihiyon ni ginoong manalo, lahat ng inilalathala nila, sila sila din ang naglalaban laban, tungkol sa mga artikulo ng iglesia ni g. manalo

  ReplyDelete
 7. mali talaga ang aral ng iglesia ni manalo!!!!

  ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...