"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, October 11, 2010

Iglesia ni Cristo Choir Reinstated only after approval by Ministers (from Central)

IGLESIA NI CRISTO
********
MIDDLE EAST

****, **, 2010

Kapatid na JOSELITO V. B*****
Tagapangasiwa ng Distrito
Middle East

Mahal na Kapatid,

Kami po sa Pamunuan ng Lokal ay sumulat sa inyo upang hilingin at kung inyo pong mamarapatin ay makabalik sa pagtupad ng tungkulin si Ka Jay D. B***** bilang mang aawi. Siya po ay dating nanungkulan bilang Mang aawit sa lokal ng Bagong Bayan, Cavite.

Si Kapatid na Jay B****** po ay patuloy na nakadadalo sa mga pagpupulong ng lokal at sumasama na rin sa pag eensayo ng mga mang aawit. Siya po ay muling nag seminar para sa pangtaggap ng tungkulin. Ang mga kaukulang papeles po ay nakalakip sa kahilingang ito.

Magalang po naming hinihiling na mabigyan siya ng pagkakataon upang makatupad muli ng tungkulin sa aming lokal, *******, *****.

Anuman po ang inyong magiging kapasyahan ukol dito ay magalang po naming susundin.

Ang inyo pong mga kapatid kay Cristo,


JEREME G******                                            (Lgd) FREDERICK R******
5 Pangulong Diakono                                          4 Pangulong Diakono


(Lgd) ELMORE M********                             (Lgd) JOEY C******
3 Pangulong Diakono                                                          2 Pangulong Diakono(Lgd) ISAGANI P*****
Pangulong Diakono

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...