"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, January 10, 2011

Iglesia ni Cristo Corporation Sole Securities and Exchange Commission Registration

Here's what was written in the Iglesia ni  Cristo's SEC Official Registration where it stipulates that Felix Manalo OWNS every property of the Iglesia ni Cristo. (Source: Net54 Forum)
MGA ARTIKULO NG INKORPORASYON NG IGLESIA NI CRISTO 

ESTADOS UNIDOS NG AMERIKA
KAPULUAN NG PILIPINAS
TANGGAPAN NG SANGAY NG MGA KASULATAN, MGA ARI-ARIANG PATENTE SA PANITIKAN AT TANGGAPANG TAGAPAGPAGANAP SA MGA MARKA NG INDUSTRIA

FELIX MANALO Ang humuhiling tungkol SA PAGIGING Korporasyon Unipersonal NG KAPISANANG TINATAWAG NG “IGLESIA NI CRISTO”

Na ang naghahain ng kahilingan ay humaharap sa Tanggapang ito at magalang na nagsasalaysay:

Na ang naturang naghahain ng kahilingan ay ang Tagapagtatag at kasalukuyang Pangulo o puno ng Kapisanang tinatawag “Iglesia ni Cristo”, at nagnanasang palitan ang nasabing Kapisanan sa Korporasyon Unipersonal.

Na sa pagkakataong magkaroon ng bakante sa hanay ng mga Namiminuno, at ang tungkuling Tagapagpaganap, tulad ng Pastor, Obispo, Ebanghelista, Kalihim, Ingat-yaman, Diakono, at mga Diakonesa; ang alinman sa mga nabanggit na tungkulin ay hahalinhan o papalitan sang-ayon sa mga ipinag-uutos ng Banal na Kasulatan.

Na bilang Puno ng naturang kapisanan, siya ang mananagot at siya ang mangangasiwa sa lahat ng ari-arian ng naturang Kapisanan.

Na pakundangan sa lahat ng mga binaggit sa itaas, ang may lagda ayhumihiling sa Tanggapang ito na matala ang naturang Kapisanan bilang Korporasyon Unipersonal, at siya’y magbabayad sa lahat ng katugong gugol ayon sa Artikulo 154 ng Batas ng Pilipinas bilang 1459 na umiiral sa Kapuluan.

Gumagalang
Felix Manalo

English translation


ARTICLES OF INCORPORATION OF THE CHURCH OF CHRIST (IGLESIA NI CRISTO)

UNITED STATES OF AMERICA
PHILIPPINE ISLANDS
BUREAU TRADEMARKS & COPYRIGHTS (Not the exact translation)


FELIX MANALO Requestor for the recognition as a Corporation Sole of the organization called “IGLESIA NI CRISTO”


The requestor appears before this office and respectfully states:
That the requestor is the FOUNDER and the present President or Head of the organization called “Iglesia ni Cristo”, and wishes to change the said organization into a Corporation Sole.


That in the event that a vacancy in the Leadership and Administration, e.g. Pastor, Bishop, Evangelist, Secretary, Treasurer, Deacon and Deaconess, whichever of the positions mentioned will be replaced according to what is written in the Bible.


And as Head of this organization, he will be responsible and will manage ALL  properties of the said organization.


Regarding everything stated above, the undersigned requests the Office that the said organization be listed as a Corporation Sole and that he will pay all the required fee according to Article 154 of the Philippine Laws 1459.


Respectfully,
Felix Manalo

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...