"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Thursday, January 1, 2015

EZEQUEL RAMIL LAGAZO, ganito ang mga inaralan ng IGLESIA NI CRISTO®

Iba talaga ang INARALAN ng tunay na sugo sa PEKENG SUGO.

Pati ba naman ang VERSE ng BIBLE na NAPAKALINAW ay MALABO pa rin sa kanila?


Isang MALAKING LAMAT ang meron sa inaralan ng mga Ministro ng Iglessia Ni Cristo® ang TANGGIHAN ang DAKILANG KATOTOHANG ito.

Hindi lang KALUNUS-LUNOS ang SASAPITIN ng kaluluwa ng taong ito kundi maging ang mga MINISTRO ng INC™ ni MANALO ang MANANAGOT.

Heto ang sabi ng BIBLIA mula sa MATEO 18:6-7 sa mga Ministrong pinanggalingan ng MALING ARAL:

"Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang-bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin.  Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala! Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakila-kilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito
At kung bakit ko sinabi  na MALING ARAL ang NAGTATAKWIL ng PAGKA-DIOS ni CRISTO ay sapagkat ito ang BABALA ni APOSTOL JUAN ukol sa PAGDATING ng ARAL ng ANTI-CRISTO at MANLILINLANG mula sa 2 JUAN 1:7

Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya! Ayaw nilang kilalanin na si Jesu-Cristo'y naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Cristo.

Ayun pala.

Nagkalat raw sa SANLIBUTAN ang mga MANDARAYA.

Sino ang mga MANDARAYA at mga ANTI-CRISTO?

Ang mga MANGANGARAL na AYAW KILALANIN si JESUS na [DIOS] na NAGKATAWANG-TAO. Katulad ng mga MANGANGARAL na MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO® de MANALO!

Mga BAYARANG MANGGAGAWA! Nangangaral lamang DAHIL BAYAD na BAYAD sila ng mga MANALO!

Dahil kung TAO LAMANG si CRISTO eh BAKIT pa ba kailangang MAGKATAWANG-TAO ang ISANG TAO na?!

Heto ang PATOTOO ulit ni APOSTOL JUAN ukol sa PAGKATAWANG-TAO ni JESU-CRISTO sa JUAN 1:1-5;14

Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, a at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman...

Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

Ang paliwanag naman ng mga low-IQ na mga Ministro ng INC™, ang SALITA raw ay PANUKALA.

Wala pa raw si CRISTO noon sapagkat PLANO pa lamang daw ito ng DIOS kaya SALITA raw ang PAGKATAWAG sa kanya.

Eh bakit ang sabi sa 2 Juan 1:7 ay JESU-CRISTO raw ang NAGKATAWANG-TAO at HINDI PANUKALA o PLANO lamang!

Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya! Ayaw nilang kilalanin na si Jesu-Cristo'y [ANG SALITA] naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Cristo.
 
Kaya MALINAW na MALINAW ang PAGLALAHAD ni APOSTOL JUAN kung sino ang mga MANDARAYA at mga ANTI-CRISTO ang mga mangangaral na Ministro ng INC™ ni Manalo na HINDI TUMATANGGAP na si CRISTO ay NAGKATAWANG-TAO!

Ang kabobohan ay hindi ito kina-career!

Pero sa INC™ ni Manalo, ito ay isang propesyon!

Mantakin niyo, NANINIWALA pala silang dios ang mga larawan at mga imahe ng mga santo't banal?

Ayaw sa rebulto pero MAY REBULTO naman si FELIX MANALO sa Central at INAALAYAN pa ng BULAKLAK ang kanyang imahe na animo'y BUHAY kung siya'y (rebulto) ay ITURING.

Source: Know The Truth
Noong panahon pa ng kanilang sugu-suguang si FELIX MANALO, mahigpit niyang pinagbabawal ang pagkakaroon ng mga rebulto.  

Hindi niya alam na sa panahon ng kanyang KAHALILING si ERAÑO MANALO eh sila rin pala ay GAGAWA rin ng mga bagay-bagay na HINDI man lang ITINURO ng yumaong KA FELIX.

Kung hindi ba naman sila SAKSAKAN ng KAIPOKRITUHAN eh! 

Hindi ba't MAS MALAKING KAHANGALAN ang GINAGAWA mo ang isang bagay na sa alam mo ay MALI?

Ganyan ang mga INARALAN ng PEKENG SUGO.


Tinawag tayong mga "ANAK NG DIABLO" nitong KAANIB ng IGLESIA NI CRISTO®!

Pero HINDI na bago ito sa atin.

Mas matindi pa nga ang pagkasabi ng kanilang PEKENG SUGO at nang kanyang mga BAYARANG MINISTRO!

PASUGO Disyembre 1965, p. 5:
“Kaninong Ministro kung ganyan ang mga Paring Katoliko? Mga Ministro ni Satanas na Diablo."

PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
“Mga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios."

PASUGO Agosto 1962, p. 9:
“Kaya ang tunay na anti-Cristo, ang mga Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang tunay na ampon ng anti-Cristo ay ang mga Katoliko.”

PASUGO Oktubre 1956, p. 1:
“Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo."
Pero HINDI po tayo dapat na MALUNGKOT sapagkat ang sabi ng kanilang PAMUNUAN sa CENTRAL ay PATUNAY LAMANG daw po na TUNAY ang ISANG IGLESIA kung ito ay TINUTULIGSA!

PASUGO Nobyembre 1954, p. 2, 1:
“Hindi kailangang patunayan pa kung hindi tunay na Iglesia, kung ito'y kay Cristo o hindi. Ang pag-uusig na nagaganap sa INK, na siyang katuparan ng pinagpauna ng Panginoon ay siyang malinaw na katunayan na ang INK ay tunay na Iglesia at kay Cristo. Anu-ano ang mga kinathang kasinungalingan na ipinaparatang kay Jesus an nakasisirang puri! Hindi lamang nila sinasabing siya'y may demonyo, kundi pinaparatangang siya'y nauulol (Juan 15:20). Kung siya'y inusig tao man ay uusigin din. Ang pag-uusig sa Ulo at tagos hanggang sa katawan. Siya ang ulo, tayo ang mga sangkap, na siyang Iglesia."

At alin kaya ang TINUTUKOY nilang TUNAY NA INK?

Sila na rin ang NAGPATOTOO!

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia"

Si Cristo LAMANG daw ang may karapatang MAGTATAG ng isang IGLESIA!

PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

Kung ang isang IGLESIA raw ay sumulpot KAMAKAILAN lamang, iyon ay HUWAD LAMANG daw!

PASUGO Mayo 1954, p. 9:
“Alin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem."
At DAPAT eh sa JERUSALEM daw ito ITINATAG... eh paano na ang nag-umpisa sa Punta?

PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."
Ayon pala! Ang INK sa Pilipinas ay si FELIX MANALO ay siyang NAGTATATAG! Dios ko po!
 
PASUGO Mayo 1968, p. 7:
“Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"
Ayon sa kanilang PAMANTAYAN ng TUNAY sa HUWAD? Kung aling IGLESIA ang BAGONG SULPOT!

At dahil sa PATOTOONG yan, may NAG-IISANG TUNAY na IGLESIA!

PASUGO Abril 1966, p. 46: 
“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

At bilang pangwakas, kayo na ang bahalang umunawa sa mga nasusulat sa kanilang PASUGO!

PASUGO Agosto 1971, p.22:
“Tinitindigan namin na ang Iglesiang itinatag ni Cristo ay talagang iisa lamang. Nang magkaroon ng INK sa Pilipinas ay wala na ang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem.”

Ang ibig nilang palitawin dito, ay noong 1914, ay nawala na ang itinayo ni Cristo. Bueno, tingnan natin ang bagay na ito, sapagkat may isang banggit na nasusulat sa PASUGO, Abril 1966, p. 46:

“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
So NATALIKOD ba ang TUNAY na IGLESIA-- ang IGLESIA KATOLIKA?

SILA-SILA nagsisinungalingan sa isa't-isa.  DINARAYA nila ang bawat isa. 

Mga MANLILINLANG at mga ANTI-CRISTO!

Sila na rin ang SUMAGOT sa tanong natin! Salamat PASUGO!

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...