"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Tuesday, July 29, 2008

The Truth About the Iglesia ni Cristo (Last Part Part)

Read the Tenth Part

All exerpts posted were taken directly from the booklet Ang Katotohanan Tungkol sa Iglesia Ni Cristo, a thorough PASUGO compilation by Julian Pinzon published by Divine Word Publication, Oroqueta Street in Manila. Please buy your copies at Chrirst the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City (near Quezon City Sports Club; in front of Maryhill School of Theology).

All entries were copied as they are. It was intentionally done for Filipino Catholics's proper information and in particular for Filipino members of the sect Iglesia ni Cristo's own discernment. I hope and pray that with this little effort of typing some from the booklet, our separated brethren may finally come home to the real Church Christ has built on the rock of St. Simon Peter:

ANG IGLESIANG LAGANAP SA MUNDO AY MAY SATANAS (DAW) NA DIABLO

Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay ang Iglesiang Pambuong Sanlibutan na siya raw ang nadaya ni Satanas at ang buong sanlibutan kay Satanas (Diablo).

PASUGO Setyembre 1970, p.20:

"Sino ba ang nakadaya sa buong sanlibutan ayon sa itinuturo ng Banal na Kasulatan? Sa Apoc. 12:9 ay ganito ang mababasa: 'At inihagis ang malaking Ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang nakadaya sa buong sanlibutan.' Sinasabi ng Banal na Kasulatan o Biblia na si Satanas o ang Diablo ang nakadaya sa buong sanlibutan. Kay Satanas ang Pambuong Sanlibutan. Kung ang Iglesia Katolika Romana ay pambuong sanlibutan o laganap sa buong sanlibutan kung gayon ito ang nadaya ni Satanas."

Iyan ang ang paghatol nina G. Felix Manalo sa Iglesiang Pambuong Sanlibutan. Datapuwa't ang nais kong una sa lahat na bigyang pansin dito ay mali ang paggamit ng talata ng Biblia. Bakit? Sapagkat ang tinatanong ng PASUGO ay kung sino ANG NAKADAYA SA BUONG SANLIBUTAN. Ang pinanagotna talata ay DUMADAYA ang sinasabi at hindi nakadaya; na anupa't dinadaya pa lamang at hindi nadaya na.

Dahil dito ay ito naman ang tanong:

Tanong: Ito bang Iglesia na itinaguyod nina Manalo ay para sa Pilipinas lamang o pambuong mundo at naging laganap na sa buong daigdig?

Sagot: Ang sasagot sa tanong na ito ay ang PASUGO na napalathala noong Abril 1969, at ang nababasa sa huling panakip ay ganito: (patula)

"Kung buhay an sugo, Makikita niya na hindi nasayang;
Ang mga panahong kanyang ginugol nang siya'y mangaral;
Saka ang Iglesia'y hindi lamang dito ngayon nakatatag;
Tumawid na ito sa ibayong Pangpang nitong Pilipinas;
Pati na sa Hawaii at sa San Francisco doo'y lumaganap;
Nakatatag ngayon si Cristong pinakahahamak;
Papaano di gayon ay kalat na ngayon ang mga kapatid;
At nangakalatag sa palibut-libot ng buong daigdig."

(Hindi totoo ito, ngunit napasilat...)

Dito pa lamang sa unang puntong ito, ay nagangamote na sina Manalotos. Bakit? Sapagkat sila ang may sabi na ang Iglesiang laganap o pambuong sanlibuan ay siya ang nadaya ni Satanas na Diablo.

Pansinin: Ang kanilang Kapatid daw ay nangalatag sa palibut-libot ng buong daigdig. Kahabag-habag na nilalang ng Dios.

Tanong: Mayroon po bang ibang daigdig na kinaroroonan ng mga tao? O wala na ba sina G. Manalotes dito sa daigdig na ito?

Sagot: Narito rin sila na kasama natin sa mundo. Kung gayon kay Satanas din sila, ayon sa kanilang sinabi, na kay Satanas ang buong mundo.

Tanong: Ang buong mundong ito, o ang mga nasa mundo ay kay Satanas na ba at hindi sa Dios?

Sagot: Ang sabi ng mga talata ng Biblia ay ganito: Salmo 50:7-12:
"Iyong dinggin, O Bayan, at ako'y magsasalita, O Israel, at ako'y magpapatotoo sa iyo; Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito."
Idaragdag pa natin ang sabi sa 1 Corinto 10:10:26 ay ganito:

"Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng narito."

CONKLSYON: Sa anumang sabihin nina Manalo at ng kanilang mga panatikong Ministro; nasa Biblia at wala sa Biblia ay may nakaabang na panlunas na nasusulat sa PASUGO. At sa wakas mga kababayang Manalista ay nakikiusap ako sa inyo na sagutin at isulat sa Magasing PASUGO ang inyong mga paliwanag at opinyon sa mga inilahad kong ito.

-Julian Pinzon


--END--

Picture Credit: Icarus Rising

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...