"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, July 21, 2008

The Truth About the Iglesia ni Cristo (Second Part)

Read the First Part

All exerpts posted were taken directly from the booklet Ang Katotohanan Tungkol sa Iglesia Ni Cristo, a thorough PASUGO compilation by Julian Pinzon published by Divine Word Publication, Oroqueta Street in Manila. Please buy your copies at Chrirst the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City (near Quezon City Sports Club; in front of Maryhill School of Theology).

All entries were copied as they are. It was intentionally done for Filipino Catholics's proper information and in particular for Filipino members of the sect Iglesia ni Cristo's own discernment. I hope and pray that with this little effort of typing some from the booklet, our separated brethren may finally come home to the real Church Christ has built on the rock of St. Simon Peter:


ANG MGA HIDWAANG ARAL NA ITINUTURO NG YUMAONG FELIX MANALO
(Ang mga Ministro Na Pinaglalaban-laban ng Kanilang Anghel Felix Manalo)

 1. PASUGO Hulyo 1953, p. 15: (sinulat ni Joaquin Balmores)
  BlockquoteKami raw na mga Iglesia ni Cristo ay nagtatangi ng mga tao. Sinasarili raw namin ang kaligtasan. Iyan ay hindi totoo, at kung may nasasabi niyan sa am in sa kasalukuyan, iyan ay bunga ng malaking kadiliman na naghahari sa kanyang buong pagkatao.
 2. PASUGO Agosto 1966, p.13: (sinulat ni Tomas C. Catangay)
  BlockquoteTotoo na nailangan ng tao ang pananampalataya upang maligtas, ngunit kung siya'y hindi Iglesia ni Cristo, tiyak na hindi siya maliligtas."
 3. PASUGO Hunyo 1967, p. 16: (sinulat din ni T.C. Catangay)
  BlockquoteAng may karapatan na tumawag sa Dios, humingi at bigyan, tanging tayo lamang na mga Iglesia ni Cristo."
 4. PASUGO Pebrero 1966, p. 18: (sinulat ni Benjamin Santiago)
  BlockquoteSa panahong ito'y ang Iglesia ni Cristo lamang ang may karapatang gumamit ng pangalan ni Cristo. Maliban sa Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay walang may karapatang gumamit sa mahalagang pangalang ito."

Ang nakita natin dito ay dalawa laban sa isa, sa pagkat si G. Balmores ay naninindigan sa hindi pagsasarili ng kaligtasan at pagtatangi ng tao.

At itong dalawa naman, na sina B. Santiago at T.C. Catangay, ay naninindigan sa pagsasarili ng kaligtasan at pagtatangi ng tao. Dahil dito, ang tanong natin ay ganito:

Alin kaya ang sinasang-ayunan ng Banal na Kasulatan; itong nag-iisa kaya o itong dalawa? Sisipiin natin ang nasa Gawa 10:34-35 at ganito ang nasusulat:

BlockquoteAt binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi: 'Tunay ngang natatalasko na hindi nagtatangi ang Dios ng mga tao; kundi sa bawat bansa siya na may takot sa kanya, at gumawa, ay kalugud-lugod sa kanya."

Kung gayon, mayroong apostol na kasama si G. Joaquin Balmores. Baka ito ang dahilan na itiniwalag ni G. Felix Manalo noong 1937, sapagkat kumakampi sa ara ng mga apostol. (Palibot liham na may lagda ni G. Felix Manalo, Junyo 3, 1937, na itiwalag sa Iglesia si Joaquin Balmores).

Read the Third Part

Picture Credit: taestensen.com

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...