"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Sunday, July 27, 2008

The Truth About the Iglesia ni Cristo (Ninth Part)

Read the Eighth Part

All exerpts posted were taken directly from the booklet Ang Katotohanan Tungkol sa Iglesia Ni Cristo, a thorough PASUGO compilation by Julian Pinzon published by Divine Word Publication, Oroqueta Street in Manila. Please buy your copies at Chrirst the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City (near Quezon City Sports Club; in front of Maryhill School of Theology).

All entries were copied as they are. It was intentionally done for Filipino Catholics's proper information and in particular for Filipino members of the sect Iglesia ni Cristo's own discernment. I hope and pray that with this little effort of typing some from the booklet, our separated brethren may finally come home to the real Church Christ has built on the rock of St. Simon Peter:

IBANG ANGHEL SA APOC. 7:2-3

Ayon sa isang aklat ng INC-1914, na pinamagatang SULO p. 80-105, at gaundin sa kanilang Magasing PASUGO, ang hula sa Apoc. 7:1-3 ay ganito ang interpretasyon nina G. Felix Manalo at ng kanyang mga kaanib:

Apoc. 7:1, (Apat na Anghel)
 1. Wilson ng America
 2. Lloyd George ng Englatera
 3. Clemenceau ng Francia
 4. Orlando ng Italya
Apoc. 7:2-3 (Ibang Anghel)
 • Felix Manalo ng Pilipinas
 1. Ang ibang anghel (Apoc. 7:2-3) na umakyat sa sikatan ng araw upang pigilin ang apat na mga anghel (Apoc. 7:1) na ibig magpahamak ng daigdig ay si G. Felix Manalo raw na taga-Pilipinas (o lumitaw sa Taguig, Rizal).

 2. Ang hangin na nasasabi sa bersikulo 1 ng kapitulo 7 ng Apocalipses ay iyan daw naman ang unang Digmaang Pandaigdig (Hulyo 27, 1914)

PALIWANAG: Ito ang pakahulugan ng mga salamangkero ng Biblia na sina Manalo at ng kanilang mga panatikong Ministro.

Ngunit ang tanong ay ito naman:

 • Ano ang kahulugan ng "Sigaw" Simboliko or Literal? (Apoc. 7:2-3)
  Ang sagot nila dito ay: Simboliko -- pangangaral ng dalisay na Ebanghelyo.

 • Napangaralan ba ni Felix Manalo ang apat na Ministro de Guerra noong 1914?
  Hindi gaanong marunong ng English si G. Felix Manalo at narito sa Pilipinas noong 1914, kaya walang saysay ang batayan nilang ito.
 • Marahil nagsenyasan sina ni Wilson at ni Lloyd Geroge na isang Amerikano at Ingles. Aba! Hindi rin pala maaari sapagkat nasa Amerika at Englatera ang dalawa at si F. Manalo naman ay nasa Taguig, Rizal. Kahit sa senyasan ay hindi rin maaari, ano po!
 • Kung sa wikang English ay kakapusin si G. Manalo, sa wikang Frances at Italiano ay lalo siyang mangangamatis. Kaunting repaso mga kababayan.
 • Kaya ang sagot nilang "Pangangaral ng dalisay na Ebanghelyo" ang Sigaw na tinutukoy sa Apoc. 7"2-3 ay hindi rin maaari kay G. Felix Manalo, kaya lumalabas na palsipikador ng Biblia.

PANSININ:

Kung papansinin naman nila na ang mga Apostol ni Cristo ay nauunawaan ang lahat ng wika ng araw ng PENTEKOSTES nang sila'y nagsasalita ay malayong maikapit nila sa kanila. Bakit? Sapagkat ang mga Apostol ay puspos ng Espiritu Santo, samantalang si G. Felix Manalo ay puspos ng espiritu ng maling aral.
Ito ang mga karagdagang katanungan"
 1. Natuloy ba ang Unang Digmaan? (Natuloy po ayon sa kasaysayan.)
 2. Sinunod ba ng apat na anghel si G. Felix Manalo na sina Clemenceau, Lloyd, Orlando at Wilson? (Hindi sila sumunod kay Manalotos.)
 3. Ano kaya ang matuwid na dahilan?
 • Ang Francia ay napaloob sa Digmaan noong Agosto 3, 1914. Pansinin: Hulyo 27, 1914 nang itatag ni G. Felix Manalo ang kanyang Iglesia. Pitong araw na hindi niya napigil ang Francia at hindi pa sumali noong inumpisahan niyang sinisigawan. (Malaking lamat ng utak si Felix Manalo).
 • Ang Englatera ay lumahok sa Digmaan nong Agosto 4, 1914. Pansinin: Hulyo 27, 1914 nang itayo ni G. Felix Manalo ang kayang Iglesia. Walong araw na sigaw ng sigaw si Felix Manalo noon ay hindi rin siya pinakinggan ni George ng Englatera.
 • Si Orlando ng Italya ay Mayo 1915 nang napaloob sa Digmaan. Isang taon na namang nagsisisigaw ni Manalotos at hindi niya napigil si Orlando.
 • At ang Amerika ay Abril ng lumahok sa Digmaan. Pansinin: Huly 27, 1914 nang itinatag ni G. Felix Manalo ang Iglesiang tinagurian niyang Iglesia ni Cristo. Tatlong taon na namamalat sa kasisigaw ay hindi pinansin ni Wilson ng Amerika. (Ito ang panaginip ng Iglesia Manalista sa katanghaliang tapat. Ano ang kapansin-pansin?)

Dito'y pansin: Hulyo 27, 1914 nang nagsisigaw si G. Felix Manalo, at ang kanyang sinisigawan ay itong apat na Ministro de Guerra. At sa ibang pakahulugan; sinisigawan niya ang mga hindi pa napaloob ng Digmaan. Kung gayon parang nasisiraan siya ng bait sapagkat inaaralan niya o sinisigawan ang mga wala.

At ngayon naman ay linawin natin ang apat na larawan ng apat na anghel na nasa aklat nilang pinamagatang "SULO" sa p. 82-83. At ang apat na anghel na ito ay panay na may pakpak, ay inilarawan sa apat na sulok ng lupa, at mababasa sa ibaba nito:

"At nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa" (Apoc. 7:1). Ang apat na anghel na ito ay ang Big Four, Francia, Englatera, Italya at Amerika na nakatayo sa apat na direksyon ng mundo; Ang Silangan, Kanluran, Hilaga at Timog. (Nakalarawan ding naka-Amerikana ang apat na kumakatawan sa apat na anghel.)

PANSININ: Ang tatlo sa kanila ay pawang taga Europa (Englatera, Francia at Italya). At si Wilson naman ay taga Amerika. Kaya dahil diyan ay kamangmangang sabihing nasa apat na direksion ng mundo ang naturang apat.

At ito namang talagta 3 kapitulo 7 ng Apoc. na ganito ang sinasabi:

"hanggang sa aming matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Dios."

PANSININ: Tinawag ito ng "ibang anghel na kaatin niya ang apat na anghel."

Ang tanong naman natin ay ito: Umanib ba sa Iglesia ni Cristo na itinayo ni G. Felix Manalo ang apat na anghel o ang apat na Ministro de Guerra, upang maging kaating Dios nina G. Felix Manalo? (Hindi po!) At sapagkat hindi nga kung gayon paltos na naman ang nasusulat sa Magasing PASUGO Peb. 1968, p.20, na ganito ang sinasabi:

"Sino ang tinutukoy ng salitang "dahil sa atin?" Lahat ba ng taong makababasa at nakaririnig ng salitang ito? Ang tinutukoy ng salitang "daihl sa atin" ay ang nagsasalita at ang kinakausap. Sino ang nagsasalita? Ang nagsasalita ay si Apostol Pablo, Ministro ng Iglesia ni CRisto at ang kinakausap niya'y ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo."

Ang ibig nilang palitawin dito, ang magkakaanib at iisang pananampalataya ay siyang magkaka-atin. At ayon pa rin sa PASUGO Mayo 1964, p. 1, sinasabi nilang "ang tanging may Dios ay si Felix Manalo at ang mg umugnay sa kanyang gawain."

At sapagkat hindi natatakan o umanib sa Iglesia Manalista ang apat na Ministro de Guerra kaya hindi totoo na si Felix Manalo ang "ibang anghel" sa Apoc. 7:2-3 at hindi rin totoo na sina Orlando, Clemenceau, George at Wilson ang apat na anghel sa Apoc. 7:1. At dahil dito ay nais kong ipabatid sa mga kinauukulan ang isa pa nilang patakaran na sila rin ang nagpapawalang saysay, na ito'y nasusulat sa kanilang PASUGO Mayo 1970, p. 32 na ganito ang sinasabi nila:
"Nasusulat sa Isaias 34:16... Kaya hindi dapat humigit sa nasusulat sa Banal na Kasulatan o Biblia ay sapagkat ito ay hindi kulang. Ito ay sapat na upang sampalatayanan sa ikapagiging dapat ng tao sa harap ng Dios. Hindi na ito nangangailangan ng kasama."
NOTA: Pansinin ang kanilang ginagamit na reperensiya, na hindi masusumpungan sa Banal na Kasulatan o Biblia, na ang mga reperensiyang ito'y mga kasaysayan at iba-iba pa. Kaya kapuna-puna ang ginagawa nitong mga panatikong ito. Aral nila laban sa kanila.
-----------------------------
Read the Truth About the Iglesia ni Cristo (Tenth Part)

Picture Credit:
Jesus-Messiah.com
Josepherdon's Blog
About Iglesia ni Cristo Blog

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...