"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, July 25, 2008

The Truth About the Iglesia ni Cristo (Sixth Part)

Read the Fifth Part

All exerpts posted were taken directly from the booklet Ang Katotohanan Tungkol sa Iglesia Ni Cristo, a thorough PASUGO compilation by Julian Pinzon published by Divine Word Publication, Oroqueta Street in Manila. Please buy your copies at Chrirst the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City (near Quezon City Sports Club; in front of Maryhill School of Theology).

All entries were copied as they are. It was intentionally done for Filipino Catholics's proper information and in particular for Filipino members of the sect Iglesia ni Cristo's own discernment. I hope and pray that with this little effort of typing some from the booklet, our separated brethren may finally come home to the real Church Christ has built on the rock of St. Simon Peter:

PAGKAKAPAREHO NG DIWA SA PAMAMARAAN NG TUNGKULING TINANGGAP SA DIOS (DAW) NI JESU-CRISTO AT NI G. FELIX MANALO


PASUGO Hulyo 1965, p. 12:
"Parehong-pareho ang espiritu ni Cristo sa diwa ni Kapatid na Felix Manalo sa pamamaraan ng pagdadala ng tungkuling tinanggap sa Dios."
Tanong: Sasangayunan kaya ito ng Banal na Kasulatan? Hindi po sapagkat agn ginawang pamamaraan ni Cristo bilang diwa ng kanyang tungkulin ay ang mababasa sa Hebreo 9:14 na ganito:

"Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios..."
Naganap din ba ito kay Felix Manalo upang masasabi natin na sila'y magkapareho? Hindi po, sapagkat ang nababasa sa PASUGO Mayo 1964, p. 1 ay ganito:

"Inihandog ng Dios ang kanyang sarili sa kanyang huling sugo upang dumiyos sa kanya. Samakatuwid, ang tanging may Dios na huling araw na ito'y ang huling sugo -- si Kapatid na Felix Manalo."
NOTA: Patiwarik pala o kabaliktaran, sa halip na umano'y magkapareho sila, ay nakakataas pa si Manalo kay Cristo. Bakit? Sapagkat si Cristo'y inihahandog ang kanyang dugo at sarili sa Dios, subalit si Felix Manalo nama'y siya ang pinaghandugan ng Dios ng kanyang sarili (daw).

Dahil dito'y pikit matang pinaniniwalaan ng kanyang mga kaanib na siya ay sinugo ng Dios upang itatag ang Iglesia sa Pilipinas.

At ang isang punto na ibig kong linawin sa bagay na ito ay yaong sinasabi nilang "Si Felix Manalo lamang ang tanging may Dios."

Ang paniniwala nilang ito ay laban sa Banal na Kasulatan ayon sa talatang sumusunod:
  • Juan 20:17: "Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila; Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios."

Kung si Cristo'y hindi niya inaring sariling Ama at Dios ang Dios, gasino pa kaya itong Felix Manalong ito? At ang mga tagasunod naman niya'y pikik-matang sunud-sunuran, na kung sa ating kapanahunan ngayon ay "Mga tupa nina Manalo" kung tatawagin. Kaunting pagbubulay-bulay o sentido comun naman mga kababayan!

Read the Seventh Part

Picture Credit: ebrorestoration.com

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...