"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Sunday, July 20, 2008

The Truth About the Iglesia ni Cristo (First Part)

All exerpts posted were taken directly from the booklet Ang Katotohanan Tungkol sa Iglesia Ni Cristo, a thorough PASUGO compilation by Julian Pinzon published by Divine Word Publication, Oroqueta Street in Manila. Please buy your copies at Chrirst the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City (near Quezon City Sports Club; in front of Maryhill School of Theology).

All entries were copied as they are. It was intentionally done for Filipino Catholics's proper information and in particular for Filipino members of the sect Iglesia ni Cristo's own discernment. I hope and pray that with this little effort of typing some from the booklet, our separated brethren may finally come home to the real Church Christ has built on the rock of St. Simon Peter:

A. "SI JESU-CRISTO'Y SINUGO NG DIOS UPANG MAGTATAG NG IGLESIA."

 1. PASUGO Mayo 1963, p. 13:
  BlockquoteNoong tumalikod ang bayang Israel at sumamba sa diyus-diyosan ay nagsugo an gDios upang magtatag ng Iglesia"

 2. PASUGO Setyembre 1940, p. 1:

 3. BlockquoteDapat malaman ng lahat, ayon sa Bagong Tipan, ang tunay na INK ay si Cristo ang nagtatag nito."

 4. PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
  BlockquoteIisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia"

 5. PASUGO Mayo 1968, p. 7:
  BlockquoteAng tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesiyang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay Iglesia ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo kundi huwad lamang."

 6. PASUGO Mayo 1954, p. 9:
  BlockquoteAlin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem."
Ang Kabuuan ng Nasa Itaas:

 • Sinasariwa nila sa atin, ng mga tagapagtuaguyod ng INK na lumitaw sa Pilipinas n oon g 1914, na si Cristo lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios, at walang sinumang taong makapagtatayo ng Iglesia maging marunong o mangmang.

 • At ipinababatid pa rin nila na iisa lamang ang Iglesiang itinayo ni Cristo at sa Jerusalem niya itinayo noong unang siglo.

B. SI FELIX MANALO'Y SINUGO NG DIOS UPANG MAGTATAG NG IGLESIA."

 1. PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 2,5:
BlockquoteSino ang sinugo ng Dios upang maitatag ang Iglesia sa Pilipinas? Sa Isaias 46:11, ay ganito ang sabi: 'na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ang
taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain" (Si Felix Manalo).
Ayon sa kumakaaway sa INK sinasabi raw ng Rehistro na si Felix Manalo ang
nagtatag ng INK."
 1. PASUGO Mayo 1967, 9.14:
  BlockquoteSa panahong ito ng mga wakas na Lupa na nagsimula sa unang Digmaang Pandaigdig ay tatawag ang Dios ng kanyang huling sugo upang itatag ang kanyang Organisasyon. Kung gayon ang INK na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay siyang Organisasyong Pinangunahan o Pinamahalaan ni Felix Manalo."

 2. PASUGO Hulyo 1955, nasa panakip:
  BlockquoteIyon ang Iglesia ni Cristo na dapat pasukan ng lahat ng tao; at ang tanging sugo'y si kapatid na Felix Manalo."

 3. PASUGO Hulyo 1952, p. 4:
  BlockquoteKung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

Ang Kabuuan ng Nasa Itaas:

 • Ipinaaalala nila sa atin na si Felix Manalo raw ang sinugo ng Dios na magtatag ng Iglesiang kanilang kinaaaniban, at si Kapatid nilang F. Manalo raw ang siyang tanging sugo sa Iglesia na lumitaw sa Pilipinas noong 1914.

 • At tinatanggap nilang ito na sinasabi raw sa Rehistro na si Felix Manalo ang nagtatag.

Ang sinasabi nilang ito na ating hinango sa kanilang PASUGO ay tumpak at walang pagtatalo sapagkat iyan nga ang buong katotohanan, ngunit ang mga katotohanang ito ay sila-sila na rin ang nagpapaw3alang asysay gaya nitong nasusulat sa mga PASUGOng sumusunod:

 1. PASUGO Enero 1964, p. 6:
  BlockquoteSino ang tunay na nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914? Hindi ang kapatid na si Manalo kundi ang Dios at si Cristo."
 2. PASUGO Mayo 1964, p. 15:
  BlockquoteTinatanggap halos ng lahat na sa Dios at kay Cristo ang INK na itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo. Datapuwat ang INK sa huling araw na ito na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay hindi nila kinikilalang sa Dios at kay Cristo. Ito ay nagpapanggap lamang na INK ngunit ang totoo raw ay Iglesia ni Manalo. Walang katotohanan ang kanilang palagay na ito sapagkat walang Iglesiang kanya si Kapatid na Manalo."

Ang sinasabi nilang ito ay pinagmumulan ng kaguluhan, sapagkat ipinaglalaban nila ng pukpukan sa larangan ng debate, maging sa palatuntunan ng radyo. Dahil dito, pinagsisikapan nating isulat sa munting babasahing ito ang mga patotoo na hindi ang Dios at kay Cristo ang Iglesiang iyan na itinatag lamang ni FELIX MANALO.

Ngayon ay liwanagin natin ito sa pamamagitan ng tanong at sagot upang maunawaan natin ang buong katotohanan at mga kamalian:

 • Tanong: Totoo ba o hindi na si Felix Manalo ang siyang nagtatag ng INK -1914?
  Sagot: PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
  BlockquoteKailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."
 • Tanong: Sino ang may-ari ng Iglesiang itinatag ni Ginoong Felix Manalo?
  Sagot: PASUGO Mayo 1952, p. 4
  BlockquoteKung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad."

Lalong lumilitaw na si Felix Manalo ang nagtatag at may-ari nitong tinagurian nilang INK na nairehistro sa Pilipinas noong Huly 27, 1914 at hindi sa Dios at kay Cristo kundi nagpapanggap lamang, baka sakali'y makalusot!

 • Tanong: Mayroon bang karapatan na magtayo ng Iglesia ang isang tao, na katulad ni Felix Manalong tao?
  Sagot: PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
  BlockquoteIisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."
 • Tanong: Ilan ba ang Iglesiang itinayo ni Cristo, at saang dako ng daigdig niya itinayo?
  Sagot: PASUGO Mayo 1968, p. 7:
  BlockquoteAng tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

Maliwanag sa sikat ng araw na walang pakialam ang Dios at si Cristo sa Iglesiang iyan na tinagurian nilang Iglesia ni Cristo at sumulpot noong 1914.

At isang bagay na kamangmangan na pinupuna sa atin, kung bakit daw na hindi natin tanggapin at kilalaning sa Dios at kay Cristo ang Iglesiang iyan samantalang tinatanggap daw na sa Dios at kay Cristo yaong Iglesiang itinayo noong unang siglo sa Jerusalem. Ang sinasabi nilang ito'y isang kamangmangan sapagkat batid naman nila na mayroon na tayong tinaggap na Iglesia at ibig yata nila na dalawa ang aaniban natin: isa ang tunay at isa ang huwad.

 • Tanong: Anu-ano pa ang kanilang pinagbabatayan upang palitawing sa Dios at kay Cristo ang kinaroroonan nilang Iglesia?
  Sagot: May tatlong bagay pa gaya nitong sumusunod:
  (a) Si Felix Manalo raw ay sinugo ng Dios upang itatag ang Iglesia sa Pilipinas.
  (b) Ang mga lokales ng Iglesia lamang daw ang kanyang tinatag.
  (c) Ang INK raw noong unang siglo, natalikod; nalipol at inagaw ng mga bulaang propeta ang mga ddating alagad ni Cristo kaya walang natira sa tagasunod.

Ang tatlong puntong ito ay isa-isahin nating liwanagin sa pamamagitan ng mga tanong at sagot at ang mga tanong lamang ang manggagaling sa atin at ang mga sagot naman ay sa kanilang PASUGO manggagaling.

 • Tanong: Ano ang patakaran nina Felix Manalo at panukat upang makilala ang tunay at hindi tunay na Sinugo ng Dios?
  Sagot: Ang sagot ng PASUGO ay narito:

  (a) PASUGO Nobyembre 1960, p. 26:
  BlockquoteKaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18)
  (b) PASUGO Nobyembre 1959, p. 20:
  BlockquoteKaninong aral ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo? Aral ng Dios, ni Cristo at ng mga Apostol na nasusulat sa Banal na Kasulatan. Walang aral si Kapatid na Felix Manalo na kinatha mula sa kanyang sarili."

Dito tayo ngayon sumakay sa sinasabi nilang patakaran o panukat sa tunay at hindi tunay na sinugo ng D ios, upang wala na silang maidadahilan at ano pa mang pagtatalo. At wala tayong ibang gagawin kundi sisipiin lamang natin ang kanilang mga aral na nasusulat sa PASUGO at pagkatapos ay pagtitimtimbangin natin sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, gaya nitong sumusunod:

 1. PASUGO Mayo 1961, p. 4, ay gantio ang isang bahagi na nasusulat:
  BlockquoteAt sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo".
 2. PASUGO Mayo 1963, p. 27:
  BlockquoteKaya't sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at at nagtuturo sa kanila."

Dito pa lamang sa dalawang artikulong ito na ating hinango sa kanilang PASUGO ay mapapansin na natin, na hindi nagmula sa Dios ang kanilang mga aral na itinataguyod, kundi nagmula lamang kay G. Felix Manalo. Gayon pa man ay ipagpatuloy natin ang pagsipi sa mga dahon ng kanilang PASUGO, ng mga aral na hindi nagmula sa Dios kundi nagmula lamang sa sarili ng yumaong Felix Manalo. At itong PASUGO na napalathala noong taong Nobyembre 1954, p. 2, 1, ay ganito:

BlockquoteHindi kailangang patunayan pa kung hindi tunay na Iglesia, kung ito'y kay Cristo o
hindi. Ang pag-uusig na nagaganap sa INK, na siyang katuparan ng pinagpauna ng
Panginoon ay siyang malinaw na katunayan na ang INK ay tunay na Iglesia at kay
Cristo. Anu-ano ang mga kinathang kasinungalingan na ipinaparatang kay Jesus na
nakasisirang puri! Hindi lamang nila sinasabing siya'y may demonyo, kundi
pinaparatangang siya'y nauulol (Juan 15:20). Kung siya'y inusig tao man ay
uusigin din. Ang pag-uusig sa Ulo at tagos hanggang sa katawan. Siya ang ulo,
tayo ang mga sangkap, na siyang Iglesia."
Totoo nga kaya na sila ay inuusig at pinaparatangang sa demonyo, na katulad sa naganap kay Cristo! Na siyang katuparan sa nasusulat sa Juan 15:20, at sa Juan 8:40?

Hindi iyon totoo, kundi sila pa nga ang nagpaparatang na ang lahat maliban sa kanila, ay pawang mga demonyo o sa kay Satanas! At bilang katunayan ay ating sisipiin ang mga nasusulat sa kanilang PASUGO na malalaswang salita:


 1. PASUGO Disyembre 1965, p. 5:
  BlockquoteKaninong Ministro kung ganyan ang mga Paring Katoliko? Mga Ministro ni
  Satanas na Diablo."
 2. PASUGO Oktubre 1959, p. 5:
  BlockquoteMga magdaraya at anti-Cristo, ang mga nagtuturong si Cristo ay Dios."
 3. PASUGO Agosto 1962, p. 9:
BlockquoteKaya ang tunay na anti-Cristo, ang mga Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang tunay na ampon ng anti-Cristo ay ang mga Katoliko."
 1. PASUGO Oktubre 1956, p. 1:
  BlockquoteAng Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo."
 • Tanong: O sino ngayon ang lumilitaw na nang-uusig at nagpaparatang, kami ba o sina Felix Manalo at ang kanilang mga kaanib? Kung sino pa man ang nagpaparatang ay inaangkin na siyang pinararatangan. At kung ang panukat sa tunay na Iglesia ay sa inuusig at pinararatangang sa demonyo, ay lalong tumitingkad ang pagiging dalisay na Iglesiang sa Dios at kay Cristo ang Iglesia Katolika. May reklamo ba kayo?
At ang isa pa na kalunus-lunos na pagyurak i pagmamaliit sa ating Panginoong Jesu-Cristo ay itong sinabi nilang ang Iglesia Katolika raw ay hindi itinatag ni Cristo kundi ng Diablo. Bakit sinasabi nating pagmamaliit ito kay Cristo? Sapagkat batid nila na ang Iglesia Katolika ay Iglesia ni Cristo, ayon sa PASUGO Abril 1966, p. 46:


BlockquoteAng Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni
Cristo."
Tanggapin natin na nang pasimula lamang naging Iglesia ni Cristo! Ano ngayon ang kalagayan ni Cristo sa naturang Iglesiang iyan? Ang lagay ba'y noon ay naitatag na ni Diablo ang Iglesia Katolika; nakiusap ba si Cristo kay Diablo upang mapasakanya? O inagaw ni Cristo kay Diablo ang Iglesiang iyan!

O sino ngayon ang maniniwala na sinugo ng Dios si Kapatid na Felix Manalo upang itatag ang Iglesia sa Pilipinas?

Ngayon naman ay dumako tao sa ikalawa, ang nauukol sa lokales ng Iglesia ni Cristo.


 • Tanong: Nasa Jerusalem ba ang central ng mga lokales na itinatag ni G. Felix Manalo?
  Sagot: Tanging PASUGO ang ating pasasagutin upang walang gaanong usapan.:

  (a). PASUGO Oktubre 1968, nasa huling panakip, at ganito ang mababasa natin: BlockquoteDapat malaman ng lahat-- Dahil dito, ipinahahayag na mula ngayon ang mga nakalagda sa kasulatang ito bilang pasimulang kaanib sa lokal ng San Francisco, Estados Unidos ng Amerika, ay iniuugnay at ngayon ay nasasakop ng Pamahalaang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na may Tanggapang Pangkalatan sa 154, F. Manalo St., San Juan, Rizal, Republika ng Pilipinas."
  (b). PASUGO Hulyo 1971, p. 2:
  BlockquoteA permanent Central Office after 57 years establishment of the Church of Christ in the Philippines. This stands on a sprawling lot in Quezon City, at the corner of Central Avenue in Commonwealth Avenue."
Nota: Pansinin natin dito kung saan masusumpungan ang Central na nakakasakop sa isang Lokal ng INK na nasa Amerika (USA). Narito pala sa Pilipinas ang Central nila ano po! Matuwid bang tatawagin pa ring "Lokal" ang nakakasakop sa isang "Lokal"?

Kaunting pagbubulay-bulay o sentido comun, mga kababayan namin! Mabuti yata'y magpasuri kayo sa mga doktor na dalubhasa sa utak, habang may panahon pa. Ano po!

Ngayon naman ay dadako tao sa ikatlong punto: Ang nauukol sa pagkalipol ng INK, at ang kanila ring PASUGO ang ating gagamitin sa puntong ito.


 1. PASUGO Mayo 1961, p. 21:
  BlockquoteMaliwanag sa pag-aaral nating ginagawa sa unahan nito na ang Iglesiang
  itinayo ni Cristo noong unang siglo ay natalikod o ganap na nawala sa ibabaw ng
  lupa. Inagaw nila sa pagsunod sa hulihan ni Cristo."
 2. PASUGO Hulyo 1954, p.4:
  BlockquoteAng mga alagad ni Jesus na dating sumusunod sa hulihan niya ay inihiwalay ninyo sa pagsunod sa Kanya, at pinasunod ninyo sa inyong hulihan. Kaya nawalan ng tao ang Iglesia. Ang natira sa Iglesia'y si Jesus at ang mga salita ng Dios."
 3. PASUGO Enero 1964, p. 2:
  BlockquoteSa isang paksang mababasa sa nakaraang labas nitong Pasugo (Disyembre) ay ipinaliwanag kung saan naroon ang Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo as Jerusalem. Ito ay natalikod. Nalipol na lahat."

Itong mga sinasabi nilang ito ay maraming nailigaw na landas ng Kabanalan. Dahil dito ay inilalahad ko ang mga katibayang magpapawalang saysaysa sinasabi nilang ito at nasusulat din sa kanilang Pasugo gaya nitong mga sumusunod:

(a). PASUGO Mayo 1968,m p. 5:
Blockquote"Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol,
at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging
Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay
at hindi sila malilipol kailan man."

Idaragdag natin dito ang talata 29, bilang susog sa talatang 28 na ginagamit nila, at ganito ang karugtong:

(29) BlockquoteAng aking Ama (wika niJesus), na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat; at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama." Ito bang nasusulat na ito sa kanilang PASUGO ay mabubura pa nila? Gayon din itong garantiyang sinasabi ni Jesus hinggil [sa] mga magiging tauhan niya? At higit pa bang paniniwalaan natin itong mga maling aral!

At bilang kalakip nito ay sisikapin pa natin ang isang banggit na nasusulat sa PASUGO Hunyo 1940, p. 27:

Blockquote"Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang Iglesia. Sila'y nanatiling matibay sa aral ng mga Apostol. Ganito rin ang dapat nating gawin."
O ano pa ang ating puntong liliwanagin? Tinatanggap na nilang nananatiling matibay sa aral ng Dios ang mga Apostol ang unang Iglesia ni Cristo. At pagkatapos ay iyan daw ang kanilang pamarisan o dapat gawin. E, gayon pala; bakit sinasabi nilang "ganap na nawala sa ibabaw ng lupa ang mga dating tagasunod ni Jesus, inagaw at nilipol ng mga bulaang propeta." Huwag ninyong gawing sinungaling si Jesus. Malinaw ang kanyang sinabing garantiya na mababasa sa Juan 10:28-29, at inyong ginamit din.

At bago tayo magwakas ay kukuha pa tayo ng isang punto na may kaugnayan din dito.

(b). PASUGO Agosto 1971, p.22:

BlockquoteTinitindigan namin na ang Iglesiang itinatag ni Cristo ay talagang iisa
lamang. Nang magkaroon ng INK sa Pilipinas ay wala na ang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem.

Ang ibig nilang palitawin dito, ay noong 1914, ay nawala na ang itinayo ni Cristo. Bueno, tingnan natin ang bagay na ito, sapagkat may isang banggit na nasusulat sa PASUGO, Abril 1966, p. 46:

BlockquoteAng totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo."
NOTA: Dapat pansinin natin ang katugon na petsa nitong banggit na "kasalukuyan." Ang petsa nito ay noong Abril 1966, sapagkat noon nga napalathala ang sinasabi nilang ito. Kung gayon, maliwanag na hindi pa nawala ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo. Bakti? Sapagkat pinapasukan pa rin ni Satanas ng kanyang mga maling aral. Malinaw po ba?

Ang lahat ng mga bagay na ito mga kababayan naming kaanib sa Iglesiang tatag ni Felix Manalo ay pinakikiusapang ipaliwanag at sagutin asna ninyo sa lalong madaling panahon. At kung hindi ninyo kayang sagutin sapagkat tinitiyak kong malalagay kayo sa kahihiyan, ay itigil sana ninyo ang gawaing tungo sa kapahamakan.

Ganito naman ang sinasabi ni Propeta Isaias tungkol sa mga Manunulat katulad nitong tagasulat ng Pahayagang PASUGO. Isaias 10:1-2, ay ganito ang sinasabi: "Sa aba nila na nagpapasya ng mga likong pasya, at ng mga manunulat na sumusulat ng mga kasuwalian. Upang iligaw sa kahatulan ang mapagkailangan, at upang alisin ang katuwiran ng mga dukha ng aking bayan, upang an mga babaeng balo ay maging kanilang samsam, at upang kanilang gawing kanilang huli ang mga ulila".

KABUUAN NG PAKSANG TINALAKAY:

 • Si Cristo ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios, at sinumang tao maging marunong o mangmang ay walang karapatang magtayo ng Iglesia.
  Si Felix Manalo ay tao, kung gayon walang karapatang magtayo ng Iglesia.
 • Ang mga aral ng sugo ng Dios ay mula sa Dios. Ang aral ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay mula sa sarili ni G. Felix Manalo.
 • Nang magipit sa mga unang paninindigan, ay lumukso sa pag-uusig, na kaya raw tunay ang Iglesia ni Cristong kinaroroonan nila ay sapagkat sila raw ay inuusig at pinararatangang demonyo. Datapuwat hindi rin nakaiwas sa pag-ilag, sapagkat pinatunayan ng kanilang magasing PASUGO na ang nang-uusig na ang lahat maliban sa kanila ay pawang sa demonyo o kay Satanas at ang Papa raw ng Iglesia Katolika ang siyang tunay daw na anti-Cristo.
 • At ang kahuli-hulihang nilundagan ay pagtalikod o pagkawala raw sa mundo ng Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo at nais nilang palitawin na ang mga lokales lamang ng Iglesia ang itinatag ni Manalo. Ngunit lalo siyang naipit sapagkat wala silang kamalay-malay na naisulat sa magasing PASUGO ang mga tanikalang panakal sa kanilang mga leeg.

Read The Truth About the Iglesia ni Cristo (Second Part)


Picture Credit: wikimedia.org

1 comment:

 1. Good day Catholic defender.. Seeing the view of Inc's building, it reminds me of one thing.."IMITATION'..

  INC's Flag--- look like Italian, Mexican

  INC's Logo--- Look like a FreeMasonry

  Inc's Building- Look like Catholic Medieval building e.g Winchester Cathedral, medieval church in england... only one thing is not imitating.. INC voting block during election...

  ReplyDelete

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...