"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, July 25, 2008

The Truth About the Iglesia ni Cristo (Fifth Part)

Read the Fourth Part

All exerpts posted were taken directly from the booklet Ang Katotohanan Tungkol sa Iglesia Ni Cristo, a thorough PASUGO compilation by Julian Pinzon published by Divine Word Publication, Oroqueta Street in Manila. Please buy your copies at Chrirst the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City (near Quezon City Sports Club; in front of Maryhill School of Theology).

All entries were copied as they are. It was intentionally done for Filipino Catholics's proper information and in particular for Filipino members of the sect Iglesia ni Cristo's own discernment. I hope and pray that with this little effort of typing some from the booklet, our separated brethren may finally come home to the real Church Christ has built on the rock of St. Simon Peter:

ANG MGA KARAPATAN NI JESU-CRISTO NA INAANGKIN NI G. FELIX MANALO AT NG IGLESIA NI CRISTO NA LUMITAW SA PILIPINAS NOONG 1914

 • PASUGO Enero 1941, p. 12:
  "Hindi inaangkin ng Iglesia ni Cristo ang karapatan ni Cristo at ng mga Apostol ong ninuman. Siya'y may sariling karapatang galing sa D ios at kaloob ng Dios. Siya'y inihalal ng Dios at hindi siya ang naghalal sa kanyang sarili. Sa Apoc. 7:2 ay sinasabing isang anghel ang may taglay na tatak ng Dios na Buhay."

Ang sinasabi nilang ito ay tiyak na kasinungalingan sapagkat napakaraming inaangkin ni G. Felix Manalo na hindi nauukol sa kanya kundi nauukol kay Cristo. At bilang katunayan, ay narito at patutunayan natin sa pamamagitan ng PASUGO.

 1. PASUGO Mayo 1961, p. 22:
  "Papaano magiging kawan o Iglesia ni Cristo itong mga tupa ni Jesus na nagmumula sa Pilipinas, hindi naman naparito si Cristo noong 1914? Ang sabi ni Jesus, Juan 10:16, 'magkakaroon sila ng isang Pastor'. Sino itong isang Pastor ng Iglesia na lilitaw sa Pilipinas? Ang pinagsabihan ng Dios: 'Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasaiyo: (Isaias 43:5).

  Sino itong pastor ng Iglesiang lilitaw sa Pilipinas? Ito ang huling tinatawag o sugo na kasama ng Dios. Ito ang Kapatid na Felix Manalo. Noong sabihin ni Cristo na siya'y mayroon pang ibang mga tupa na wala sa kulungan at sila'y gagawing isang kawan at magkakaroon ng isang pastor, noon pa'y mayroon na siyang karapatan."

Ngayon ay ganito ay tanong: Ang Pastor na ito na nabanggit sa Juan 10:16, totoo kaya na si G. Felix Manalo, at sa pinamagatang SULO sa pahina 58, ay ganito ang mababasa natin:

"Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ang siyang "Kataas-taasang Pastor". (Question Box 169). Ito ay salungat din sa turo ni Jesus at ng mga Apostol, sapagkat sinabi ni Cristo: "Ako ang tanging Pastor" (Juan 10:16).

O paano ngayon ito? Kailangan pa ba naman na kami ay gumamit ng pangsarili naming pagpapatunay? Samantalang kayo rin ang mismong nagsasabing si Cristo ang tinutukoy na Pastor na nasa Juan 10:16? Paano ninyo sasabihin ngayong walang inaangkin ang Iglesia ni Cristo na karapatan ni Cristo! Sumagot nga kayo!

Bueno, iwanan natin ang puntong ito at kumuha pa rin tayo ng ibang karapatan ni Cristo na kanilang inaangkin gaya nitong sumusunod:

 • PASUGO Disyembre 1956, p. 17: (patula)
  "ANG KAPANGANAKAN NG SINUGO

  At sa huling kaarawang nalalapit na ngang ganap;
  Ang dakilang paghuhukom ng Dios sa taong lahat;
  Sa pagibig ni Bathalang ang tao ay maligtas;
  Sa hula ay pinabangon ang Sugo sa Pilipinas;
  Siya ay si Kapatid Felix Manalo ang tawag;
  Si Elias na paririto bago dumating ang wakas."
Ang liwanagin natin dito, ay yaong sinasabi nilang si Manalo ang siyang pag-ibig ng Dios na pinabangon o sinugo upang ang tao'y maligtas. At ang sinasabi nilang ito ay hindi sinasang-ayunan ng Banal na Kasulatan, at narito ang katunayan:

 • Juan 4:9,16: "At nahayag ang pag-ibig ng Dios sa atin, sapagkat sinugo ng Dios ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya, at ating makilala at sampalayatanan "ang pag-ibig ng Dios sa atin..."
 • Gawa 4:12: "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan; sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas."

Sa mga talatang ito ay napakaliwanag na sinasabing si Cristo ang sinugo ng Dios sa ikaliligtas. O paano ngayon ito, mayroon bang inaangkin ang Iglesia ni Cristo na karapatan ni Cristo? Sagutin ninyo ito mga kababayan namin!

Kumuha pa rin tayo ng isa sa karapatang inangkin nila na nauukol lamang kay Cristo.

 • PASUGO Hunyo 1967, p. 11 (patula)
  "Alaala natin ngayon ang kanyang kaarawan
  Isang sangol na lalaki sa atin ay ibinigay;
  Ang araw ay ika-sampu ang buwan ay Mayo naman;
  Nang kumita ng liwanag ang sinugong ating mahal;
  Sa dahon ng kasaysayan ay hindi na mapipigtal;
  Ang kanyang kasaysayang punung-puno ng tagumpay."

Sino ang isang sanggol o batang lalaki na ibinigay sa atin? Si Jesus ayon sa Isaias 9:6 at ganito ang pahayag: "Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang Anak na lalaki; at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat; at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Tagapayo, Makapangyarihang Dios at walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan."

Ayon pa rin sa Lucas 2:11-16, ay sinasabing si Jesus ang siyang sanggol na ipinanganak sa isang sabsaban. At walang mababasa sa Biblia na ikalawang sanggol o batang lalaki na ibinigay sa mundo. Kun gayon ay inaangkin na naman nina G. Manalo ang pagkasanggol ni Jesu-Cristo.

KABUUAN:
 • Limang panahon o nagkakaibang petsa ng pagkatatag ng Iglesia Katolika ang ipinangaral ni G. Felix Manalo sa mga kaanib ng Iglesiang kanyang itinatag.
 • Ipinangaral ni Felix Manalo na hindi siya nag-aangkin o hindi niya inaangkin ang karapatan ni Cristo sapagkat mayroon daw sariling karapatan na ibinigay ng Dios sa kanya. Datapuwa't pinatutunayan ng kanilang PASUGO na inaangkin niya ang karapatan ni Cristo gaya nitong mga sumusunod:
 1. Pastor na nasusulat sa Juan 10:16
 2. Pag-ibig ng Dios sa mga tao sa ikaliligtas 1 Juan 4,9,6; Gawa 4:12
 3. Isang sanggol na ibinigay sa atin Isaias 9:6; Lucas 2:11-16
  ... to be continued


  Picture Credit: Philippines at friendster.com

Read the Sixth Part

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...