"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, February 10, 2012

Tumbukin Natin: Mga Pinekeng Reperensiya ng Iglesia ni Manalo

Ni Bro. Cenon Bibe ang may akda ng "TUMBUKIN NATIN BLOG"

MAY MGA BINTANG po itong X-CATHOLIC na TUMALIKOD NA sa IGLESIA KATOLIKA at UMANIB NA sa IGLESIA NI CRISTO na ITINATAG ni FELIX MANALO noong July 27, 1914.

ILALAHAD po NATIN sa IBABA ang mga BINTANG NIYA at SASAGUTIN na rin po NATIN AGAD.
Ang isa sa mga utos ng Dios na nilabag/tinalikuran ng Iglesia Katolika ay ang utos po na nagbabawal sa pagsamba sa mga larawan at rebulto.

Exodo 20:3-5

"Huwag kang MAGKAKAROON ng ibang mga dios sa harap ko."
"Huwag kang GAGAW para sa iyo ng LARAWANG INANYUAN o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit,o ng tubig sa ilalim ng lupa:"
"Huwag mong YUYUKURAN sila,o PAGLINGKURAN man sila;

CENON BIBE:
SORRY po pero MALI po ang AKALA NINYO dahil MALI po ang UNAWA NINYO sa PANINIWALA ng KATOLIKO at sa SINASABI ng EXODUS 20:3-5.

NAIPALIWANAG KO na po ito pero UULITIN KO dahil tila po HINDI NINYO NAALALA.

Una, ang IPINAGBABAWAL sa EXODUS 20:3-5 ay mga "LARAWANG INANYUAN" ng mga "IBANG MGA DIYOS."

Pangalawa, WALA pong GANYAN ang mga KATOLIKO.

Ang MAYROON ang mga KATOLIKO ay mga IMAHEN na PAALALA sa DIYOS o sa mga BANAL na LINGKOD NIYA.

MAGKAIBA po IYAN.

KATUNAYAN, kahit ang mga ISRAELITA ay GUMAWA at NAGKAROON ng mga LARAWANG INANYUAN. HINDI po NINYO NATUTULAN YAN, di po ba?

Kaya KUNG IYAN ang BATAYAN NINYO na "NATALIKOD" ang UNANG IGLESIA ay MALI po ang INYONG BATAYAN.

+++

X-CATHOLIC na INC NA said:
Sa isang Aklat Katoliko..Ang Pananampalataya ng Ating mga Ninuno,p.200 ni James Cardinal Gibbons.,

"Sa ganitong kahulugan,sa pagkakilala ko,bumabanggit ang mga manunulat na escolastico hinggil sa gayon ding PAGSAMBANG iniuukol sa mga LARAWAN ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin narin ;sapagka't ang gawang kung tawagin ay PAGSAMBA sa isang LARAWAN ay tunay na PAGSAMBA kay Kristo na rin,sa pamamagitan ng PAGYUKOD sa harap ng LARAWAN na parang sa harap ni Kristo na rin,.."

Inaamin po mismo ng Iglesia Katolika ang ginagawa nilang PAGSAMBA at PAGYUKOD sa mga LARAWAN o REBULTO....ITO PO AY PAGSAMBA SA dios-diosan na mahigpit po na ipinagbabawal ng Dios!

CENON BIBE:
NALOKO PO KAYO ng NAGTURO sa INYO ng BAGAY na IYAN. BINALUKTOT at PINEKENG REPERENSIYA po kasi YAN.

Una po, HINDI po SI CARDINAL GIBBONS ang NAGSASALITA sa SINIPI NINYO kundi ang PROTESTANTENG si LEIBNITZ na SINIPI rin lang ng CARDINAL.

Diyan ay IDINIDEPENSA ni LEIBNITZ ang PAGKAKAROON ng IMAHEN ng mga KATOLIKO, KABALIKTARAN sa ITINURO sa INYO.

MALIBAN po sa MALI-MALING SALIN sa SINIPI NINYO ay SADYA ring BINAWASAN ang mga SINASABI sa LIBRO para po MALOKO ang mga TULAD NINYONG WALANG MALAY sa BUONG KATOTOHANAN.

OUT OF CONTEXT po kasi ang SINIPI NINYO.

NARITO po ang SADYANG PINUTOL ng GUMAWA ng SINIPI NINYO:

"Though we speak of honor paid to images, yet ,this in only a manner of speaking, which really means that we honor not the senseless thing which is incapable of understanding such honor, but the prototype, which receives honor through its representation, according to the teaching of the Council of Trent."

MALINAW po riyan na ang tinutukoy na "honor paid to images" ay "only a manner of speaking" o SA SALITA LANG. HINDI TOTOHANAN at HINDI AKTWAL.

Eto pa po, "we honor not the senseless thing ... but the prototype"

HINDI raw po yung WALANG KWENTANG BAGAY ang DINADAKILA kundi yung IPINAPAALALA NIYON.

IYAN po ang KONTEKSTO ng SINABI sa SINIPI NINYO na "Sa ganitong kahulugan,sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na escolastico hinggil sa gayon ding PAGSAMBANG iniuukol sa mga LARAWAN ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin narin ..."

KITA po NINYO?

Nung INILAGAY NATIN sa KONTEKSTO ay NAKITA NATIN na HINDI TALAGA PAGSAMBA sa IMAHEN ang TINUTUKOY kundi "only a manner of speaking" LAMANG.

Ang LAKI ng PAGKAKAIBA, di po ba?

Kaya po NALOKO TALAGA KAYO ng KINUNAN NINYO ng SIPI.


+++

X-CATHOLIC na INC NA said:
Sa Catesismo ng Iglesia Katolika,na isinulat ng isang pari..si Luis de Amezquita,..pg.82

"Pagbangon mo sa banig ay agad kang MANIKLUHOD sa harap ng isang Cruz o isang mahal na LARAWAN."

CENON BIBE:
YAN po ay TAHASANG PEKENG REPERENSIYA.

NATALAKAY KO na po IYAN. Paki CLICK po ang LINK na ITO: 'Catesismo ni Padre Amezquita' Pinekeng reperensiya vs Katoliko

SALAMAT po.

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by the blog owner.

Thank you and God bless you.

My Blog List

My Calendar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...