"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Friday, September 30, 2011

PASUGO: Ang Iglesiang kinikilala ni Cristo na Kaniya

Photo Source:CatholicWithAttitude Blog

Bago 'yan basahin muna ang "Alin ang Iglesiang binabati ng "lahat ng mga iglesia ni Cristo: Iglesia sa PINAS o Iglesia sa ROMA?"

Isang napakalaking KAHANGALAN at KALAPASTANGANAN LABAN sa Banal na Aklat ang CHOP-CHOPIN at PAGDUDUGTUNGIN ang mga piling-piling TALATA ng BIBLIA para MAKABUO ng mga saknong at PANGUNGUSAP upang AAKMA sa gustong PALABASIN ng mga KAANIB ng Iglesia ni Cristo tatag ni Manalo.

Basahin ang mga nakasulat sa kanilang OPISYAL na magasing PASUGO (ang pagdidiin sa pamamagitan ng guhit ay akin lamang).


Hango sa magasing PASUGO September 2008 | Volume 60 | Number 9 | ISSN 0116-1636 | Page 21-22  Sinulat ni GREG F. NONATO

Ang kinikilala ni Cristo na Kaniya

Sino ang mga kay Cristo? Tiniyak mismo ng Tagapagligtas:

“At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” (Mat. 16:18)

Ang pariralang “aking iglesia” ay nagpapakilala na si Cristo ang may-ari sa Iglesia at ang Iglesia ay sa Kaniya. Kung gayon, ang mga taong tunay na kay Cristo ay ang mga kabilang o kaanib sa Kaniyang Iglesia.

May mga paglalarawang ginawa ang mga apostol upang ipakita na ang Iglesia ang tunay na kay Cristo at sariling pag-aari Niya: si Cristo ang puno at ang mga kaanib ng Iglesia ang Kaniyang mga sanga (Juan 15:5); si Cristo ang esposo at ang Iglesia ang Kaniyang esposa (Efe. 5:23-32); Siya ang ulo nito at ang Iglesia ay Kaniyang katawan (Col. 1:18); at tinawag ito na Iglesia ni Cristo (Roma 16:16) dahil ipinakikilala ng pangalang ito na ang kay Cristo ay ang Iglesia na Kaniyang itinayo.

Alin nga ba ang IGLESIANG "KINIKILALA NI CIRSTO NA KANIYA"?

Sa mga talatang ginamit mula sa Banal na Salita, SILA nga ba ang PINAPATUNGKULAN o ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO noong UNANG SIGLO?

MATTHEW 16:18-19 "upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail."
"And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church,* and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven.* Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”
Pansinin niyo ang talatang ginamit:  "Ikaw si PEDRO, at sa pamamagitan ng BATONG ito ay ITATAYO ko ang AKING IGLESIA."

Ayon sa talatang ito, SI CRISTO ang MAGTATATAG at HINDI sino mang HAMAK na TAO lamang.  At ito ay PAG-AARI niya at HINDI PAG-AARI ng isang ANGKAN o PAMILYA.

Ito rin ang SINASANG-AYUNAN ng magasing PASUGO:

PASUGO Nobyembre 1940, p. 23:
“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia"
Si CRISTO LAMANG ang TANGING may KARAPATANG magtayo!  SIYA LAMANG at walang sino mang tao-- "maging marunong o mangmang, magking dakila o hamak" ay WALANG KARAPATANG magtayo ng Iglesia.

Si Felix Manalo ay isang hamak na mangmang na TAO. Sa makatuwid, SIYA'y WALANG KARAPATANG magtayo ng Iglesia!

At ang IGLESIANG ito ayon sa NAGTATAG na si CRISTO ay:
 • MANANATILING MATATAG
 • HINDI KAYANG yukuran ng kapangyarihan ng HADES
 • HINDING-HINDI MATATALIKOD!
Ito rin ay SINANG-AYUNAN ng kanilang PASUGO:

PASUGO Mayo 1968, p. 5:
"Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man."

  Tumpak ito!

  Ito ay SINABI ni CRISTO na HINDI nga MALILIPOL ang kanyang IGLESIA-- KAILANMAN!

  At kay SAN PEDRO:
  • IBINIGAY sa KANYA ang SUSI ng LANGIT
  • BINIGYAN siya ng KAPANGYARIHAN upang mag-KALAG at mag-TALI.
  • Ano man ang kakalagin at itatali ni SAN PEDRO ay ganon din sa LANGIT!
  Kung napapansin niyo, SIMON ang tunay na pangalan ni PEDRO.  Ang dating pangalan ni Pedro ay Simon bar Jonah (anak ni Jonah). Pinalitan ni Hesus ang pangalan ni Simon sa "Bato" ( Basahin Bakit si Pedro ang Bato).

  SADYANG nagbibigay ng bagong PANGALAN ang Dios sa mga taong BINIBIGYAN niya ng MALAKING GAMPANIN sa kasaysayan ng PAGLILIGTAS.

  Katulad na lamang ng mga sumusunod:
  • Abram at naging ABRAHAM (Gen. 17:5)
  • Sarai at naging SARAH (Gen. 17:15)
  • Jacob na naging ISRAEL (Gen 32:28)
  • Simon bar Jonah at naging PEDRO (Mt. 16:18)
  • Saul at naging kilala sa pangalang PABLO (Mga Gawa 13:9)
  Si Abraham ay naging AMA ng salit-saling lahi
  Si Sarah ay naging INA ng salit-saling lahi
  Si Israel ang PINILING bayan ng Dios
  Si Pedro ang PINILING tagapamahala ng IGLESIA
  Si Pablo ang PINILING misyonero ng IGLESIA

  Sa kasaysayan ng pagliligtas NAGPAPANGALAN ang Dios ng bago.  Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga PAPA ay NAGPAPALIT ng PANGALAN sapagkat may INIATAS ang DIOS sa kanila sa kasaysayan ng PAGLILIGTAS.

  At sa pamamagitan ni SAN PEDRO ay SIYA ang gagamitin ng DIOS upang PAG-ISAHIN ang buong SANKRISTIANISMO!
  1. Unang Papa (33 A.D.) ay si Simon na tinawag na BATO (PEDRO)
  2. Ang ika-265th Papa (2005 A.D. hanggang sa kasalukuyan) na si Joseph Ratzinger na tinawag na BENEDETO XVI
  Ito rin ang OPISYAL na pagtuturo ng Santa Iglesia

  880 When Christ instituted the Twelve, "he constituted [them] in the form of a college or permanent assembly, at the head of which he placed Peter, chosen from among them." Just as "by the Lord's institution, St. Peter and the rest of the apostles constitute a single apostolic college, so in like fashion the Roman Pontiff, Peter's successor, and the bishops, the successors of the apostles, are related with and united to one another."

  881 The Lord made Simon alone, whom he named Peter, the "rock" of his Church. He gave him the keys of his Church and instituted him shepherd of the whole flock. "The office of binding and loosing which was given to Peter was also assigned to the college of apostles united to its head." This pastoral office of Peter and the other apostles belongs to the Church's very foundation and is continued by the bishops under the primacy of the Pope.

  882 The Pope, Bishop of Rome and Peter's successor, "is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful." "For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ, and as pastor of the entire Church has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise unhindered."

  Si CRISTO ang NAGTATAG at si CRISTO rin ang NANGAKO na HINDI mananaig ang kapangyarihan ng KADILIMAN sa kaniyang IGLESIA-- KAILANMAN!

  Kung maniniwala tayo sa mga turo ni MANALO na NAWALA ng GANAP (total apostasy) ang IGLESIANG itinayo ni CRISTO kay PEDRO, ay PINALALAGAY nating NAGSINUNGALING si CRISTO at hindi niya tinupad ang kaniyang mga pangakong HINDING-HINDI makakapanaig ang kapangyarihan ng hades dito.

  Kung gayon NANAIG NGA ang kapangyarihan ng HADES!

  Ngunit HINDI nga ito ang NANGYAYARI, bagkos ang kanyang mga taga-sunod pa rin ang may PINAKAMARAMING kaanib sa kasalukuyan. Samantalang ang INC kay Manalo ay WALANG MAIPAKITANG TAMANG BILANG ng kanilang mga kaanib. Hanggang sa kasalukuyan nananatiling SIKRETO ang bilang ng kanilang mga kaanib!

  Ito ang dahilang kung bakit HANGGANG sa KASALUKUYAN ay NAROON pa rin ang IGLESIA sa loob ng MAHIGIT-KUMULANG na 2,011 taon na po ang IGLESIA

  Walang duda! Ang Iglesia Katolika ang SIYANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO. (Tignan ang chart dito sa kabuuan ng kasaysayan ng apostasy sa Santa Iglesia.)

  “Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo."

  JOHN 15:5 Jesus is the Head of the Church
  I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.

  Dahil nga sa KANIYA ang IGLESIA, ang lahat ng naka-UGAT sa kaniya ay may KALIGTASAN. Sila'y MAMUMUNGA ng MARAMI sapagkat sila'y NAKAKABIT sa PUNO at ito ay si CRISTO.

  Ito ang dahilan kung bakit ang "lahat ng mga iglesia ni Cristo ay BUMABATI sa kaniya (Roma 16:16). Sa kasalukuyan ay may HALOS 1.2 BILYONG mga tagasunod si CRISTO. 1/6 of the total world's population!


  In fact there are around 21 CATHOLIC RITES, representing DIFFERENT CULTURES, TRADITIONS, LANGUAGE, RACE and PATRIMONY but BELONGING to ONE BODY-- the CHURCH! (see below from Wikipedia) just as our BODY have DIFFERENT PARTS but belonging to ONE BODY!
  Catholic Church
  Major Sui Iuris Churches
  Listed by Rite (Liturgical Tradition)
  Latin cross used in the western tradition Patriarchical cross used in eastern tradition
  Western Tradition
  Byzantine Tradition
   [Expand 
  Antiochian or West Syrian Tradition
  Chaldean or East Syrian Tradition
  Armenian Tradition
  Alexandrian Tradition
  Catholicism portal


  Sa INC ni MANALO ay WALANG mga KATANGIAN ng pagiging KATAWAN.

  Para sa kanila ang KAISAHAN nila ay dapat PARE-PAREHO.

  • Pare-parehong anyo ng building, 
  • pare-parehong BINOBOTO (BLOC VOTING), 
  • IISANG wika, 
  • Nag-iisang tradisyon GALING kay MANALO, 
  • IISANG anyo, 
  • pare-parehong PINOY,
  Iyan ang pagkaunawa nila sa KATAWAN- ang iglesia. Dapat pare-parehong mata, pare-parehong kamay!

  For the husband is head of his wife just as Christ is head of the church, he himself the savior of the body.."
  Pinalalagay ni CRISTO na SIYA ay MAGILIW na ASAWANG LALAKI at ang IGLESIA ay ang KANIYANG KABIYAK.

  Ano ang turo ni Hesus sa PAG-AASAWA? Walang HIWALAYAN (DIVORCE)!

  Matthew 19:6
  So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate.”

  Kung ITATATAG lang naman pala ni CRISTO ang KANIYANG Iglesia sa mga "huling araw" tulad ng pagtuturo ng mga Manalistas, LUMALABAS na si CRISTO ay SUMASANG-AYON sa HIWALAYAN at PAG-AASAWANG MULI?

  Ngunit si CRISTO HESUS ay HINDI mandaraya. Kaya't ang kanyang katuruan sa IGLESIA ay MANANATILI at HINDI MAGBABAGO!

  Saan man sa mundo, nananatiling KAAWAY ng MUNDO ang SANTA IGLESIA sa pagbabawal ng HIWALAYAN o DIVORCE sa lahat ng kanyang mga kaanib.


  He is the image* of the invisible God, the firstborn of all creation.

  For in him* were created all things in heaven and on earth,the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things were created through him and for him.

  He is before all things, and in him all things hold together.

  He is the head of the body, the church.*
  He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he himself might be preeminent.

  For in him all the fullness* was pleased to dwell,

  Si CRISTO ang ULO ng IGLESIA. Ito rin ang opisyal na PAGTUTURO ng Santa Iglesia


  792 - Christ "is the head of the body, the Church." He is the principle of creation and redemption. Raised to the Father's glory, "in everything he [is] preeminent," especially in the Church, through whom he extends his reign over all things.
  Bilang panghuling pangungusap ng MINISTRO ng INC ni Manalo:

  ...at tinawag ito na Iglesia ni Cristo (Roma 16:16) dahil ipinakikilala ng pangalang ito na ang kay Cristo ay ang Iglesia na Kaniyang itinayo.

  TINAWAG kayang "Iglesia ni Cristo" ang IGLESIANG kay CRISTO? O NAGKATAON lamang na nakasulat ang mga katagang iyon sa Biblia. 

  Dahil kung susuriin natin ang Roma 16:16 HINDI "Iglesia" ang nakasulat doon kundi "mga iglesia".  Malaking pag-kakaiba ng "Iglesia" sa "mga iglesia".

  Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-ROMA 16:16

   TOTOO kaya SILA ang TINUTUKOY sa ROMA 16:16? Sila ba ang "mga iglesia ni Cristo" na binanggit?


  Ang sabi ni SAN PABLO apostol sa KANIYANG LIHAM sa mga KRISTIANO sa ROMA (hindi sa PINAS) ay ganito: "Ang LAHAT ng mga iglesia ni Cristo ay BUMABATI sa INYO."

  Sino raw ang BINABATI ng LAHAT ng mga iglesia ni Cristo?

  Ang INC ba sa Pilipinas na tatag ni Felix Manalo ang TINUTUMBOK sa Roma 16:16?

  Hindi maaari.MALABO!

  Opo, nabanggit po roon ang mga salitang "iglesia ni Cristo" pero HINDI ito ang "Iglesia ni Cristo" na REHISTRADO ni MANALO sa Pilipinas.

  PASUGO pa rin ang NAGPAPATUNAY nito:
  PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5
  “Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK."
  Sa makatuwid, ang BINABATI nga naman ng LAHAT ng mga iGLESIA NI CRISTO ay ang IGLESIA sa ROMA at HINDI ang KAPANGALANG itinatag ni FYM sa Pinas noong 1914.

  MAGTATAKA kayo kung bakit ang "Iglesia ni Cristo" sa PINAS ay AYAW BUMATI sa IGLESIA sa ROMA.

  Bilang pangwakas, PINAPATUNAYAN ng kanilang OPISYAL na magasin na ang kanilang iglesia ay HINDI TUNAY!

  “Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino? -- Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sinumang tao-- maging marunong o mangmang-- ay walang karapatang magtayo..."
  Tanong: Ilan ba ang Iglesiang itinayo ni Cristo, at saang dako ng daigdig niya itinayo?

  Sagot: 
  “Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!"

  Samakatuwid, ang IGLESIANG TATAG mismo ni Cristo ang KINIKILALA niyang sa kanya.  At ang mga NAGPAPANGGAP na mga "iglesia" rin ngunit KAMAKAILAN lamang ITINATAG ng hamak at mangmang na taong si FELIX MANALO ay HINDI KINIKILALA ni CRITO na KANIYA.


  Sapagkat mismong ang BIBIA, KASAYSAYAN, at PASUGO ang NAGPAPATUNAY na ang IGLESIA ni CRISTO na KANIYA ay ang NAG-IISA, BANAL, PANGKALAHATAN at APOSTOLIKANG IGLESIA!

  Buy a copy at mustardseed.org

  Ang sabi ng PANGINOONG HESUS:

  REVELATIONS 22:13-14;16
  I am the Alpha and the Omega,g the first and the last, the beginning and the end.” (see Isaiah 41:4)

  Blessed are they who wash their robes so as to have the right to the tree of life and enter the city* through its gates.
  “I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David,* the bright morning star.”

  10 comments:

  1. Salamat, Bro, sa paglalantad sa mga kasinungalingan ng kanilang aral.

   Wala silang official website na makapagtuturo ng kanilang doktrina, kaya ako'y naniniwalang lahat ng doktrina nila ay sa kung ano ang nakalathala sa kanilang Pasugo.

   Salamat ulit.

   ReplyDelete
  2. Totoo po iyon kapatid na ncv, jr.

   At ang lahat ng mga sinasabi nila sa PASUGO ay tinatayuan nilang totoo...

   Purihin ang Dios sapagkat nasa atin ang KATOTOHANAN, ang IGLESIANG SALIGAN ng KATOTOHANAN ayon kay San Pablo.

   ReplyDelete
  3. "PASUGO Mayo 1968, p. 5:

   '... Juan 10:28 ay ganito ang sabi: 'At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanma'y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay'. Isang dakilang kapalaran ang maging Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man.'"

   Ewan ko ba sa kanila, ang linaw-linaw. Ang sinabing “hindi malilipol” ay ang iglesiyang itinatag noon pa, at hindi ang iglesiyang itinatag noong 1914.

   Wala namang sinasabi sa talata na “…At sila'y ‘bibigyan’ ko ng walang hanggang buhay …, ang iglesiyang ‘itatatag’ (pa lamang) ay hindi malilipol…”.

   ReplyDelete
  4. ang hirap sa kanila, lantad na lantad na nga ang kabulukan ng "relihiyon" na iyan... tila nagbubulag-bulagan pa rin sila...

   ang hirap nman sa ibang mga katoliko, npkabilis magpauto.. makarinig lng ng bago sa pandinig eh agad ng lilipat nang hindi man lang inaalam kung ano ang katotohanan....


   sna nga lang eh mas lumaganap pa ang catholic apologetics... mabuhay ka kapatid na Catholic Defender

   ReplyDelete
  5. Very excellent article sir Catholic Defender...
   This could be a help for those Catholics who left the Church.

   Even though INC still projects their false teachings against the Catholic Church they will not succeed.
   Buildings and "spire" architecture can only show a human achievement not God's
   But faith, tradition, doctrine and history will always prevail in the Catholic Church and that is the glory of God that has granted to his Church.

   ReplyDelete
  6. @steven_ganitano

   "ang hirap nman sa ibang mga katoliko, npkabilis magpauto.. makarinig lng ng bago sa pandinig eh agad ng lilipat nang hindi man lang inaalam kung ano ang katotohanan...."

   I really agree with that statement. But sad to say those Catholics who were easily brainwashed by that corporation were not very familiar with Catholic Doctrines they just left without knowing it well.
   If you will notice "cradle" Catholics are at risk to be transferred to that cult. Since they are only brought up as Catholics but without knowing their true beliefs in the Church

   ReplyDelete
  7. I also agree, Bro. Keb.

   And, most and known Catholic converts are a learned men, e.g., Protestant pastors and more theologians from other religions.

   "... to be deep in history is to cease to be a Protestant." -John Henry Newman

   ReplyDelete
  8. We must also be aware that the so called "son of God" Quiboloy is starting to attack Catholic Doctrines and practices.
   I just watched his show this morning. his "Give us this Day show" there he quoted every thing and as he said he will show his so called, "truth" about us billion Catholics.
   There he presented almost 20+ false accusations of our practices, like the Rosary, Infaliability of the Pope, Papacy of St. Peter, St. Athanasius, Creed, Holy Mass, Immaculate conception of the blessed mother, Transubstantiation, Saints..etc.
   I got some notes about his accusations and planning to have a responses/defense in a separate blog.
   And he also quoted from the book of Cardinal Newman Development of Christian Doctrine (In his show he said Development of Christian RELIGION, See how deceptive quiboloy is)
   page 373 he said Card. John Henry Newman Quoted
   That Incense, holydays, holy water, lamps, candles are of pagan origin.


   So let us all watch out the deception of that Quiboloy against our Holy Church.

   ReplyDelete
  9. Hi, I'm Clyde again,,, Nice article again... hahaha... di ba nila pansin... after ng FOUR GOSPELS ay nandun ang ACTS of the APOSTLES at pagkatapos ng ACTS of the APOSTLES ay nandun ang LETTER to the ROMANS... kung iisipin mo paran naka prioritize na nasa unahan... anung sabi sa Letter to the Romans 1:7 "To all that are at Rome (yung mga nasa Roma daw, kami yun mga ROMAN CHRISTIANS), the beloved of God (beloved of God pala kaya nga patuloy ang buhos ng biyaya sa Simbahang Katoliko) , called to be saints (ayan called to be saints pa... sinu ba yung may mga saints, kami yun the ONE, HOLY, CATHOLIC and APOSTOLIC CHURCH). Grace to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ."

   ReplyDelete
  10. Salamat po sa magandang komento..God bless.

   ReplyDelete

  Comments are moderated by the blog owner.

  Thank you and God bless you.

  My Blog List

  My Calendar

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...