"The Christianity of history is not Protestantism. If ever there were a safe truth it is this, and Protestantism has ever felt it so; to be deep in history is to cease to be a Protestant." (-John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine).

"Where the bishop is, there let the people gather; just as where ever Jesus Christ is, there is the Catholic Church". -St. Ignatius of Antioch (ca 110 AD)a martyr later thrown to the lions, wrote to a church in Asia Minor. Antioch was also where the term "Christian" was first used.

“But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.” 1 Timothy 3:15

"This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic." -CCC 811

Monday, May 17, 2021

DALAWA ba ang DIYOS? O SINUNGALING lang si G. FELIX Y. MANALO?

 


Ilan ba ang Diyos?

Ang sabi ng BIBLIA, IISA lamang ang Diyos! (Deut. 6:4) "Makinig ka, O Israel! Ang Panginoon nating Diyos ay ang tanging Panginoon!"

Ganito rin ang pag-uulit ng KATOTOHANANG ang DIYOS ay IISA, (sa 1 Cor. 8:6) "...subalit sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na pinagmulan ng lahat ng bagay, at tayo'y sa kanya, at iisa ang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y nangyayari ang lahat at sa kaparaanan niya tayo ay nabubuhay."

Ano naman ang sabi ng opisyal na KATEKISMO ng Iglesia Katolika ('na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo.' - Pasugo Abril 1966, p. 46)?

CCC §199 - "I believe in One God." [Sumasampalataya ako sa IISANG DIYOS!]

Sino nga ba ang NAGSASABING DALAWA ang DIYOS?

Silang mga di nakakaunawa ng Biblia at  katuruan ng Iglesia Katolika ang NAGSASABI na ang DIYOS ay DALAWA o TATLO.

Isa ang Iglesiang tatag ni G. Felix Y. Manalo sa Pilipinas noong 1914 na NAGPUPUMILIT na 'TATLO' raw ang DIYOS ng mga KATOLIKO: Isang Diyos Ama at isang Diyos Anak at isang Diyos Espiritu?

Sa kanilang MALAKING KAMANGMANGAN sila'y nagtutulak na ang Diyos daw ng mga Katoliko ay TATLO.

Subalit ang KATOTOHANAN, ang DIYOS ay IISA sa TATLONG PERSONA. At ito ang OPISYAL na KATURUAN ng TUNAY na IGLESIANG TATAG ni CRISTO, at ang KATURUANG ito ay MALINAW na NASUSULAT sa BIBLIA.

John 1:1;14

"...the Word was with God ...the Word was God... the Word became flesh, and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father’s only Son, full of grace and truth." [Ang Salita ay Diyos. At ang Salita ay NAGKATAWANG-TAO ~ Siya ay NAGING TAO sa katauhan ng ating Panginoong Hesus.]

John 1:18

"No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father’s side, has revealed him." [May mas lilinaw pa ba sa letra por letrang banggit ng Biblia, ang BUGTONG NA ANAK, DIYOS?]

John 3:13

"No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man" [Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus na SIYA ay NAGMULA sa LANGIT... na nagkatawang-tao.]

John 3:31

"The one who comes from above is above all... But the one who comes from heaven [is above all]." [Siya, na galing sa langit. Siya ay bumaba galing langit sa pamamagitan ng paglilihi ng Inang Birheng Maria.]

John 5:17-18

"My Father is at work until now, so I am at work. For this reason the Jews tried all the more to kill him, because he not only broke the sabbath but he also called God his own father, making himself equal to God" [Ninais patayin ng mga Hudyo sapagkat malinaw sa pang-unawa nila na INAAKO ni Cristo ang pagka-Diyos maliban sa Ama na Siyang kinikilala lamang ng mga Hudyo bilang tanging Diyos. Sounds familiar ba mga INC™ 1914?]

John 6:38

"...because I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me." [Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesus na Siya ay GALING SA LANGIT. Hindi lang Siya tao lamang!]

John 6:44

"No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day." [Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay]

John 6:46

"Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father." [Wala pang nakakita sa Diyos Ama kundi si Cristo LAMANG sapagkat Siya'y KASAMA ng Ama mula pa sa pasimula. Siya ay ETERNALLY BEGOTTEN, naroon na Siya BAGO pa lalangin (bago pa si Abraham, AKO NGA) ang lahat ay nalalang sa PAMAMAGITAN niya... Siya na sa pasimula ay Salita, Siya na nasa Diyos at Siya na Diyos tulad ng Ama ay NAPARITO sa LAMAN ~ nagkatawang-tao ~ isinilang na tao ~ kaya't ang DIYOS nagkalaman, may anyo, may dugo, may buto!]

John 8:29

"The one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him." [Paulit-ulit niyang sinasabi na Siya at ang Ama ay IISA!]

John 8:58

'You are doing the works of your father!' [So] they said to him, “We are not illegitimate. We have one Father, God'”... (John 8:41) Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM.[Bilang-TAO sinasabi niya sa mga Hudyo na bago pa (isilang o lalangin) si Abraham Siya'y SIYA NA NGA (katulad ng pagpapakilala ng Diyos kay Moses bilang "I AM sa Exodu 3:14)

John 10:30-31

"The Father and I are one. The Jews again picked up rocks to stone him." [Siya at ang Ama ay IISA!]

John 10:36

"...can you say that the one whom the Father has consecrated and sent into the world blasphemes because I said, ‘I am the Son of God’? [Anak ng Diyos, Diyos Anak]

John 10:38

"...you may realize [and understand] that the Father is in me and I am in the Father." [Ang Ama at si Hesus ay IISA.]

John 11:27

"Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world." [Si Hesus, Anak ng Diyos, naparito sa laman ~ ipinanganak,  naging tao, nagkalaman ~ Diyos nagkaroon ng anyo, nagkaroon ng dugo, laman at buto ~ sapagkat Siya ay nagkatawang-tao!]

John 12:44-45

Jesus cried out and said, "Whoever believes in me believes not only in me but also in the one who sent me, and whoever sees me sees the one who sent me." [Makikita ang Diyos Ama kay Hesus sapagkat ang Ama at Anak ay IISA!]

John 13:19

[Jesus said:] "From now on I am telling you before it happens, so that when it happens you may believe that I AM." [God replied to Moses: I am who I am. Then he added: This is what you will tell the Israelites: I AM has sent me to you. -Ex.3:14)]

John 17:5

Jesus said: "Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began." [Malinaw na sinasabi ni Hesus na ang KANYANG KALUWALHATIAN ay NAROON na KASAMA ng DIYOS AMA bago pa lalangin ang mundo! Siya nga ay DIYOS!]

John 17:11

"Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are." [Hangga't hindi pumasok sa mga kukote ng mga Manalo followers ang katotohanan na ang DIYOS AMA at DIYOS ANAK ay IISA!]

John 17:21

"...that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you..." [IISA ang DIYOS sa AMA at ANAK (at BANAL NA ESPIRITU)]

John 17:22

"And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one." [Ang kaluwalhatian ni Cristo ay nagmula sa Ama na siya ring kaluwalhatian ng Ama.]

John 18:37

"For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." [Ang Diyos ay ISINILANG kaya't Siya'y NAPARITO sa lupa bilang TAO!]

John 20:28

Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!" [Kung alam ni Cristo na hindi pala Siya Diyos, marapat lamang, bilang isang matuwid na 'tao' na ITINAMA niya si Tomas sa kanyang maling pananaw. Ngunit HINDI ito itinama ni Hesus sapagkat KATOTOHANAN ang mga IPINAHAYAG ni Tomas, taliwas sa paliwanag ng INC™ 1914 na natural na BULALAS lamang daw ito ng isang taong NAGULAT!]

Philippians 2:5b-6a

  Christ Jesus,Who, though he was in the form of God... [Si Cristo, DIYOS!]

May mas bibigat pa ba sa sinasabi ni HESUS tungkol sa KANYANG PAGKA-DIYOS? 

Lalabas na si FELIX Y. MANALO at ang kanyang mga BAYARANG MANGANGARAL ay mga SINUNGALING, mga MANDARAYA at mga ANTI-CRISTO (kalaban ni Cristo). Sapagkat HINDI NILA TANGGAP si HESUS, DIYOS, na NAPARITO sa LAMAN!

2 John 1:7

Many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh; such is the deceitful one and the antichrist. [Sampal sa kanilang kahangalan!]

 

Monday, April 19, 2021

Ang Birheng Maria ba ay Nagdalang-TAO o Nagdalang-DIYOS?


KAMANGMANGAN  DAW ANG SASAGOT NG A: DIYOS 

Sa mga kababayan naming kaanib sa Iglesia Ni Cristo® na TATAG ni Ginoong FELIX Y. MANALO noong 1914, HINDI KAMANGMANGAN ang sagot na ang DINADALA ng INANG BIRHENG MARIA sa kanyang SINAPUPUNAN ay DIYOS sapagkat ito ay sinasang-ayunan ng Biblia. 

Walang ibang dinadala ang Birheng Maria kundi ang ANAK NG DIYOS, ang ating Panginoong JESUS, ang ALPA at OMEGA ~ ang SIMULA at WAKAS; DIYOS na WALANG HANGANG, MAKAPANGYARIHAN, ang SALITA ay DIYOS, na sa PAMAMAGITAN niya ay NALIKHA ang LAHAT ng bagay at NALALANG.

HIMAY-HIMAYIN NATIN para maunawaan ng mga kaanib sa Iglesia ni Ginoong Felix Y. Manalo ~ ang INC™1914.

Ang sabi ni Apostol San Juan (1:1) ay  ganito: na SA PASIMULA ay ANG SALITA, at ANG SALITA ay NASA DIYOS, at ANG SALITA AY DIYOS!

MALINAW na sinasabi ni Apostol Juan na DIYOS ang SALITA mula pa sa PASIMULA.

At anong NANGYARI sa SALITA na SIYANG DIYOS?

Ayon ulit kay Apostol San Juan, ANG SALITA (na DIYOS), ay NAGING TAO, MULA SA sa PAGKA-DIYOS ay NAGING TAO, NAGKAROON ng KATAWANG KATULAD ng sa TAO NAGKATAWANG-TAO! (Juan 1:14)

Kaya't MALINAW na MALINAW pa sa SIKAT ng ARAW na ang NASA sinapupunan ng Birheng Maria ay DIYOS ~ ANG SALITA, NAPARITO sa LAMAN, nagkaroon ng KATAWANG-TAO sa LAMAN naging KATULAD natin!

Kaya't ang Inang Maria ay DALA-DALA niya sa kanyang SINAPUPUNAN ang SALITA (DIYOS) na NAGKATAWANG-TAO!

Sa mga HINDI TUMATANGGAP ng KATOTOHANANG ito, na ang DIYOS ay NAGKATAWANG-TAO, NARITO ang MALINAW na katotohanan. SILA raw ay mga KAAWAY NI CRISTO! Mula sa mga pahayag ni Apostol San Juan sa 2 JUAN 1:7 na siya ring ginamit nitong kaanib ng INC™1914, out of context, ay ganito:

"Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang mga HINDI NANGAGPAPAHAYAG na si JESUCRISTO ay NAPARIRITONG NASA LAMAN. Ito ang mga MANDARAYA at ANTICRISTO!"

HIMAY-HIMAYIN NATIN ang 2 Juan 1:7!

May KAISAHAN ang PAHAYAG ni Apostol San Juan.  Sa (Juan 1:1) ANG SALITA AY DIYOS at ang DIYOS ay NAGKATAWANG TAO (Juan 1:14), HINDI  nagbabago ang kanyang posisyon maging sa 2 Juan 1:7.

Sapagkat MARAMING MGA MANDARAYA raw ang SUSULPOT (sounds familiar ba ~ 1914?) Sila ay ang mga IMPOSTER, mga UMAANGKIN ng pagka-PROPETA, ang iba ay mga ANGHEL daw, o mga SUGO ng Diyos kuno, ngunit mga SINUNGALING, mga MANLILINLANG, mga MANDARAYA, sapagkat HINDI nila PINAPAHAYAG sa kanilang mga KATURUAN na ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO ay  ang SALITA ~ DIYOS na NAPARIRITONG NASA LAMAN ~ ay NAGKATAWANG-TAO!

SIYA na HINDI NAGPAPAHAYAG na ang DIYOS (SALITA) ay NAGKATAWANG-TAO at NAPARITO sa LAMAN ay ang mga KALABAN o KAAWAY ni CRISTO o ang ANTICRISTO!

Sino ba ang HINDI NAGPAPAHAYAG na ang DIYOS ay NAGKATAWANG-TAO na NAPARITO sa LAMAN? 

Hindi kami. 

Kami sa IGLESIA KATOLIKA na 'SA PASIMULA AY SIYANG IGLESIA NI CRISTO' (Pasugo Abril 1966, p. 46) ay NAGPAPAHAYAG na ang PANGINOONG JESUS ay DIYOS (SALITA) na NAGKATAWANG-TAO ~ NAPARITO sa LAMAN sa PAMAMAGITAN ng BIRHENG MARIA.

IPINAPAHAYAG namin na ang PANGINOONG JESUS ay DIYOSEMMANUEL (Sumasaatin ang Diyos) na tunukoy sa Isaias 7:14, 8:8 ~ ang EMMANUEL na tunukoy ni apostol San Mateo 1:23 ~ ang batang ipapanganak na tatawaging 'ANAK NG KATAAS-TAASAN' (Lucas 1:32) ~ ang SALITA, DIYOS na NAGKATAWANG-TAO (Juan 1:1,14), TUNAY na DIYOS at TUNAY na TAO! Hindi namin Siya tinuturing na TAO LAMANG kundi SIYA ay DIYOS na NAPARITO SA LAMAN! TOTOONG TAO (100%) at TOTOONG DIYOS (100%) ~ ANAK ng DIYOS AMA!

Paanong DI MATANGGAP ng INC™1914 ang Doktrinang IISA ang Diyos sa TATLONG PERSONA ngunit TANGGAP nilang (Iglesia Ni Cristo® 1914) DALAWA ang PANGINOON ~ isang Diyos (Ama) at isang Tao lamang (Jesus)??? Hindi ba't KAIPOKRITUHAN!

Kumusta naman si Ka FELIX Y. MANALO at ang kanyang Iglesia? SILA na HIND NANGAGPAPAHAYAG na ang PANGINOONG JESUS ay DIYOS ~ ay NAPARIRITO SA LAMAN ~ DIYOS na NAGKATAWANG-TAO!  

Para sa kaniya at ng kanyang mga tagasunod, si CRISTO ay HINDI DIYOS KAILANMAN! Ngunit Siya ay TAO NA NAGKATAWANG-TAO (Pasugo Enero 1964, p. 13) ( kahabag-habag na pag-iisip)! Samantalang si FELIX Y. MANALO ay isang ANGHEL o SUGO ng Diyos?!

Kaya't samakatuwid, MALINAW na kung SINO ang  tinutukoy ni Apostol San Juan na TUNAY na MANDARAYA at ANTICRISTO!

Sunday, April 4, 2021

BISHOP BARRON'S EASTER MESSAGE: JESUS SPEAKS AND ACTS IN THE VERY PERSON OF GOD!

TRULY OUR LORD JESUS HAS RESURRECTED! ALLELUIAH! HAPPY EASTER!


[8:14] Here’s the second implication of the Resurrection. Again, not as some thin gruels, some vague symbols of the fact of the Resurrection: That JESUS CLAIMES ABOUT HIMSELF are now ratified. Unlike any other religious founders, JESUS CONSISTENTLY SPEAKS and ACTS in the VERY PERSON OF GOD.
 
“My son your sins are forgiven.” He is… ONLY GOD CAN FORGIVE SINS. Right, that’s the point. JESUS IS SPEAKING and ACTING in the VERY PERSON OF GOD.

“Oh, you’ve heard Him said in the Torah… but I SAY…” Who for first century Jew claim AUTHORITY OVER the TORAH which is the SUPREME AUTHORITY? The only one who could possibly do that WOULD BE GOD HIMSELF.
 
“You got a greater than the temple here,” Jesus said in reference to Himself. Again, for a first century Jew, the Temple was THE TEMPLE DWELLING of GOD. Who could possibly say “greater than the Temple” except THE ONE WHO IN FACT DWELLS IN THE TEMPLE?

In fact, this is why JESUS IS BROUGHT to the CROSS, this is apparent BLASHPHEMY, this MAN CLAIMING TO BE GOD. And thus, when He DIED on the CROSS, even His most ardent followers, were convinced that He was a sad fraud.
 
Think of those two disciples on the road to Emmaus, oh yeah, we’ve thought He was the ONE but clearly, He is not. Because there was no greater proof possible. That someone was not the Messiah of Israel than His death at the hands of Israel’s enemies. Clearly, He isn’t God. Clearly, He was just a deluded figure.
 
BUT WHEN HE ROSE FROM THE DEAD, not out of vague feeling that they may have been forgiven, come on. When HE ROSE FROM THE DEAD, and He appeared ALIVE AGAIN to them, they KNEW NOW, He is EXACTLY WHO HE SAID HE WAS. They knew that JESUS’ DIVINITY is claimed to DIVINITY is RATIFIED. And therefore, we have to give our lives to Him. If He is Whom He says HE IS, not one teacher among many. But GOD from GOD. LIGHT from LIGHT, TRUE GOD from TRUE GOD, what choice do I have…

Monday, March 8, 2021

POPE FRANCIS, THE FIRST POPE EVER VISITED THE BIRTHPLACE OF ABRAHAM (IRAQ)

Pope Francis Arrival in Baghdad, Iraq
 
 Sunday Mass
 

 Pope Francis in Qaraqosh, Iraq
 

 Welcome in Erbil, Iraq
 

 Meeting with Bishops
 

 Inter-religious Meeting in Ur, Iraq, the birthplace of Abraham, our Father in Faith
 

 Mosul, Prayer Suffrage
 

 Pope, prayer for victims of war

Thursday, March 4, 2021

POPE FRANCIS: APOSTOLIC JOURNEY TO IRAQ

The first visit of the Holy Father to Iraq, the homeland of our patriarch Abraham. His much-awaited journey is sure to bring consolation and hope to the many Iraqi Christians. Watch the LIVE coverage of this Apostolic journey on your Shalom World.

Monday, March 1, 2021

Saan LITERAL na Nakatitik sa Biblia ang Pangalan ni Felix Y. Manalo na Sinugo siya ng Diyos?

[Originally published at Iglesia ni Cristo 33 AD blog]

Sipi mula sa Pasugo Online [https://www.pasugo.com.ph/the-significance-of-gods-sending-of-messengers/] Orihinal na inilathala sa Pasugo: God’s Message magazine, May 2018 

KULANG BA ANG DIYOS AT KAILANGAN PA NIYA NG ISANG FELIX MANALO UPANG MAGING GANAP ANG KANYANG PAGLILIGTAS?
In the last days, God sent Brother Felix Y. Manalo to preach His laws and teachings. There are prophecies in the Bible that were fulfilled in him – proof that God indeed sent Brother Manalo. And just as what previous true messengers did, Brother Manalo also proclaimed the Lord’s laws and teachings to fulfill his mission in bringing God’s righteousness, the gospel, to people in order for them to be saved (Rev. 7:2-3; Isa 41:9-10; 46:11-13; Rom. 1:16-17). [Sa mga huling araw, ipinadala ng Diyos si Kapatid na Felix Y. Manalo upang ipangaral ang Kanyang mga batas at aral. Mayroong mga propesiya sa Bibliya na natupad sa kanya - patunay na sinugo talaga ng Diyos si Kapatid Manalo. At tulad ng ginawa ng mga naunang mga totoong sinugo, ipinahayag din ni Kapatid na Manalo ang mga batas at aral ng Panginoon upang matupad ang kanyang misyon sa pagdadala ng katuwiran ng Diyos, ang ebanghelyo, sa mga tao upang sila ay maligtas.]

NAKAKAPANGILABOT ang PAG-AANGKIN ng Iglesia Ni Cristo® na TATAG ni Ginoong Felix Y. Manalo noong 1914 tungkol sa "PAGSUGO" raw ng Diyos sa kanya bilang PINAKAHULING SUGO sa mga HULING PANAHONG ito. Samantalang BALI-BALIKTARIN man ang BIBLIA, MALINAW na WALANG PANGALANG FELIX Y. MANALO na MABABASA sapagkat WALANG FELIX Y. MANALO na NASUSULAT!

KAHINDIK-HINDIK yung PAG-AANGKININ nilang si Ginoong Manalo raw ay KATUPARAN ng mga HULA sa BIBLIA, PATUNAY na siya raw ay TUNAY NA SUGO!

Kung ANO-ANONG mga TALATA sa BIBLIA ang PINAGTAGPI-TAGPI at PINAGDUGTUNG-DUGTONG para PALABASIN na si Ginoong Manalo ay HINULAAN nga sa Biblia at SIYA NGA ay ang KATUPARAN nito! 

Ilang lamang sa mga ginamit nilang mga talata at PINAGDUGTUNG-DUGTONG, pinagtagpi-tagpi ay ang mga sumusunod: Pahayag. 7:2-3; Isaias 41:9-10; 46:11-13; Roma. 1:16-17, ngunit ganon pa man WALANG 'FELIX MANALO' na NABANGGIT roon!

NAIS nilang PALABASIN na ang DIYOS ay INUTIL, NAGPABAYA, SINUNGALING, KULANG-KULANG at WALANG KAKAYAHANG MAGLIGTAS

Para sa kanila, WALANG GINAWA ang Diyos sa loob ng HALOS LIBONG TAON. Siya ay NATULOG lamang ~ NAGPABAYA, NAKALIMOT, ULYANIN, WALANG NAILIGTAS.

Iminumungkahi rin ng Iglesiang tatag ni G. Manalo ~ ang Iglesia Ni Cristo® na ang Diyos ay KULANG-KULANG at KAILANGAN pa Niyang MAGHINTAY ng LIBONG TAON hangang 1914 upang MAISAKATUPARAN ang Kanyang PAGLILIGTAS ~ sa KATAUHAN ni  Ginoong FELIX Y. MANALO bilang HULI (LAST) sa mga ISINUGO (raw) ng Diyos. 

Sa madaling-sabi si GINOONG FELIX Y. MANALO ANG KAHANTUNGAN, KAGANAPAN, at KATUPARAN ng LAHAT ng sinabi sa Biblia UKOL sa PAGLILIGTAS ng DIYOS! Nakakapangilabot!

Kaya't MAPAPAISIP tayo kung ANO nga ba ang SAYSAY ng KAMATAYAN ng PANGINOONG HESUS sa KRUS kung ang KAGANAPAN at KATUPARANG lang pala ng Kanyang PAGLILIGTAS ay kay GINOONG MANALO lamang pala GANAP na MATUTUPAD? At WALANG NAILIGTAS ang Diyos mula 110 AD. (noong namatay ang huling alagad) hanggang sumulpot ang INC noong 1914 kay Ginoong F. Manalo?

Sa ARAL NALALANTAD kung ang INC ay sa Diyos o sa kalaban.

At sa PAMAMAGITAN raw ni G. Felix Y. Manalo ay 'NAIPAYAHAG' o NAIPANGARAL daw ang mga 'BATAS at ARAL' ng 'PANGINOON'? 

'DALAWANG 'PANGINOON'?  


Kakatwa ang aral ng Iglesia ni Ginoong Manalo na DALAWANG PANGINOON: Isang PANGINOONG Diyos (Ama ayon sa kanilang aral na Siya lamang ang tanging Diyos) at isang PANGINOONG Tao (si Hesus na taong-tao ang kalagayan ayon sa kanilang katuruan).

Sa DALAWANG 'PINAPANGINOON' ng mga INC™ 1914, KANINONG ARAL kaya ang 'PINAHAYAG' ni Felix Y. Manalo: 'BATAS AT ARAL' ng DIYOS (Ama)? O 'BATAS AT ARAL' ng TAO (Hesus)?

Kaya't sa mga NAGSISIYASAT, UNAWAIN ang mga nakakakilabot na katuruang ito, kundi MAPAPAHAMAK ang inyong mga KALULUWA sa DAGAT-DAGATANG apoy!

Dito tayo sa TOTOO: HINDI po SINUGO ng Diyos si Ginoong FELIX Y. MANALO o kahit sino man sa mga NAGSULPUTANG mga bulaang mangangaral. HINDI po siya SUGO na HINULAAN sa Biblia at HINDI po siya kailangan sa KALIGTASAN ng tao!

Ang KAMATAYAN sa KRUS ng PANGINOONG HESUS ay SAPAT-SAPAT na upang ang KANYANG PAGLILIGTAS ay  MAISAKATUPARAN at maging GANAP! 

SI MANALO ANG IPINAGMAMAPURI SAMANTALANG ANG PANGINOONG HESUS AY NIYUYURAKAN
Indeed, God’s purpose in sending His messengers is to make known to people the truth that will lead them to salvation. That is the important mission and duty that God’s messengers carry out for our benefit. The teachings of God that Brother Felix Manalo preached are being faithfully upheld by the Iglesia Ni Cristo (Church of Christ) through the leadership of its Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. [Sa katunayan, ang layunin ng Diyos sa pagpapadala ng Kanyang mga sugo ay upang ipabatid sa mga tao ang katotohanan na hahantong sa kanila sa kaligtasan. Iyon ang mahalagang misyon at tungkulin na isinasagawa ng mga sugo ng Diyos para sa ating pakinabang. Ang mga aral ng Diyos na ipinangaral ni Kapatid na Felix Manalo ay tapat na itinataguyod ng Iglesia Ni Cristo (Church of Christ) sa pamamagitan ng pamumuno ng Executive Minister nitong si Kapatid na Eduardo V. Manalo.]


Sa Biblia, totoong ang LAHAT ng mga SINUGO ay PINILI at TINAWAG MISMO ng Diyos. Siya ay NANGUNGUSAP sa kanila o kaya'y PINAGBILINAN sa mga ANGHEL at mga PROPETA! 

PINILI sapagkat sila ay TINUKOY mula sa mga lipi! TINAWAG sapagkat sila ay BINANGGIT SA PANGALAN, binigyan ng misyon sa pagliligtas ng Diyos! 

Sa LUMANG TIPAN, nagpadala ang Diyos ng mga sugo tulad nina Moses, Aaron, Isaias, Jeremias, Elisha at iba pa. Tinukoy at tinawag sa pangalan!

Ganon din sa BAGONG TIPAN, ang mga SINUGO ay pinili at tinawag sa kanilang mga PANGALAN. Sa mga APOSTOL ay sina, Mateo, Marcos, Lukas, Juan, dalawang Santiago, Simeon, Judas (Tadeo), Felipe, Bartolome, at Tomas. Tinawag din si Apostol Pablo at ang kahalili ni Judas Iscariote na si Matias. Lahat ay pinili at tinawag sa pangalan!

Ang BUONG KAISAHAN ng LUMA at BAGONG TIPAN ay TUNGKOL sa PAGDATING ng MANUNUBOS na DIYOS at PANGINOONG si HESUKRISTO ~ WALA pong mapagsisidlan si Felix Y. Manalo rito.

Masasabi rin ba ng mga bayarang Ministro ng Iglesia ni Ginoong Manalo na siya ay tinawag at pinili ayon sa pagtawag at pagpili sa mga sinugo ng Diyos sa Biblia? Saan at anong aklat sa Biblia na PINILI at TINAWAG sa PANGALAN si Ginoong Felix Y. Manalo upang siya ay IBILANG sa mga LISTAHAN ng mga SINUGO ng Diyos na pinili at tinawag sa Biblia? WALA!

Wala pong ganon sa Iglesia ni Ginoong F. Manalo. Hindi po si Cristo ang kaisahan ng kanilang turo.  Bagkus, NAKATUON ang kanilang mga aral kay GINOONG FELIX Y.MANALO sa kanyang pagka "HULING SUGO" at si CRISTO sa Kanyang pagka "TAONG-TAO" lamang na kalagayan! 

Patunay nito ang halos LAHAT ng kanilang mga ARI-ARIAN at mga PASILIDAD ay sa mga MANALO NAKATUON, tulad ng NEW ERA UNIVERSITY (mula sa ERA-ÑO anak ni G. Felix); SIUDAD DE VICTORIA (victoria = victory = MANALO); MALIGAYA VILLAGE (FELIX = latin ng maligaya); EAGLE NEWS (Felix Manalo bilang IBONG (agila) MANDARAGIT); FELIX MANALO FOUNDATIONS; EVANGELIZATION (pagdidiin sa EVA, pinaikling daglat na pangalan ni Eduardo V. Manalo) atb.

ITINATAAS nila si MANALO (anghel) at PINABABABA nila ang Panginoong Hesus (taong-tao lamang)!
When a person rejects God’s messengers, the One Whom he is really rejecting is the Lord God who sent them (Luke 10:16). Such is a grievous sin – much worse than the wicked acts committed by the people of Sodom and Gomorrah, which incurred God’s terrifying wrath (Matt. 10:14-15). People should believe in the significance of God’s sending of messengers. The Lord Jesus Christ assures those who will accept and believe in the messengers sent by God that they certainly receive their reward (Matt. 10:42). [Kapag tinanggihan ng isang tao ang mga sugo ng Diyos, ang Kisa-isa talaga niyang tinatanggihan ay ang Panginoong Diyos na nagpadala sa kanila (Lukas 10:16). Ang ganoong ay isang mabibigat na kasalanan - higit na mas masahol kaysa sa masasamang gawain na ginawa ng mga tao ng Sodoma at Gomorrah, na nagdulot ng nakakatakot na poot ng Diyos (Mat. 10: 14-15). Dapat maniwala ang mga tao sa kahalagahan ng pagpapadala ng mga sugo ng Diyos. Tinitiyak ng Panginoong Hesukristo ang mga tatanggap at maniniwala sa mga sugo na ipinadala ng Diyos na tiyak na natatanggap nila ang kanilang gantimpala]

Ang mga TINAWAG at PINILI ng Diyos na mga SUGO sa Biblia ay WALANG KADUDA-DUDANG mga GALING  sa DIYOS! Garantisado yan!

Ngunit ang mga HINDI TINAWAG at HINDI PINILI at LALONG HINDI man lang NABABASA ang mga PANGALAN sa Biblia ay HINDI DAPAT PANIWALAAN bagkos dapat sila ay ITAKWIL.  Sapagkat ang KANILANG PAGDATING at ang kanilang PAGKA-SUGO ay HINDI sa DIYOS at HINDI sa KATOTOHANAN.

SILANG LAHAT ay PINAGPA-UNA na ng PANGINOON at mga APOSTOL na DARATING sa ating panahon upang MAGTURO ng KASINUNGALINGAN at LINLANGIN ang IGLESIA.

Mga PALATANDAAN sa mga HINDI SINUGO ng Diyos na DAPAT ITAKWIL ay ang mga SUMUSUNOD:

SILA'Y TUMIWALAG SA ATIN (MGA NANG-IWAN / TRAYDOR / 'HUDAS')
1 JUAN 2:18-19
Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin.
Si Ginoong Felix Y. Manalo ay dating kaanib sa Iglesia Katolika (na ayon sa Pasugo Abril 1966, p. 46 ay 'siyang Iglesia ni Cristo'). 

Si Ginoong F. Manalo ang TUMALIKOD / UMALIS sa tunay na Iglesia ni Cristo ~ ang Iglesia Katolika. Siya ay 'LUMABAS SA ATIN'! Siya ang nang-iwan! Siya ang nag-traydor! Siya ang nanghudas sa Iglesia at kay Cristo. 

Si Ginoong FELIX Y. MANALO ay LUMABAS sa IGLESIA, UPANG MAHAYAG na SIYA ay HINDI SA ATIN! Natupad nga sa kanya ang mga talatang ito.

ITATAKWIL NILA SI CRISTONG NAPARITO SA LAMAN
2 JUAN 1:7
Sapagka't maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo.
Ang mga MANDARAYA at ANTI-CRISTO ay ang mga sumusunod:
 • Hindi TINATANGGAP si Cristo na NAGMULA sa PAGKA-DIYOS (Juan 1:1-4)
 • Hindi TINATANGGAP si Cristo [na DIYOS] ay NAGKATAWANG TAO (Juan 1:1-4)
 • Hindi TINTANGGP si Cristo na ay DIYOS na NASUSUMPUNGAN sa ANYONG TAO. (Filipos 2:5-8)
Pasok si Ginoong Felix Y. Manalo sa kategoryang ito. Samakatuwid, NATUPAD nga sa kanya ang talatang ito. 

Thursday, February 25, 2021

Bautiful Catholic Chruch of St. Paul in Abu Dhabi, UAE

The United Arab Emirates recognizes the Supremacy of the Catholic Church as First among all Christian churches, both historically and biblically, granting her with utmost rights and privileges and allow its adherents from different countries working as overseas workers, to worship and give glory to the One God we all pray and give our supreme praise. 

In 2007 the Holy See (Vatican State) and the United Arab Emirates signs its "bonds of mutual friendship" sealing a diplomatic ties between the two states.  With the Holy See's efforts, other Christian churches benefited from it with more freedom and tolerance to worship as they please. -CD2000

The St. Paul's Church is a religious building affiliated with the Catholic Church which is located in the area of Mussafah in Abu Dhabi, the United Arab Emirates. Its importance is that it is the second Catholic church to be built in the emirate since 1965 when the St. Joseph Cathedral was built. Its history dates back to November 2011 when the municipality granted land in the industrial area of Mussafah, after a work of 18 months of consultation. That same year the first stone of the temple was laid. It was inaugurated and blessed with the presence of local authorities as the Shaikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan and religious (Cardinal Pietro Parolin) in June 2015. -Wikipeda

Wednesday, February 17, 2021

ASH WEDNESDAY ~ The Beginning of 40 Days Fasting and Abstinence

Fr. Steve Grunow │ Word On Fire Ministries


The Church’s scriptures for Ash Wednesday seem to present to us a perplexing contradiction. Consider that that the Old Testament prophet, Joel, insists that the Lord’s people present their faith publicly: “Blow a trumpet in Zion! Proclaim a fast, call an assembly; Gather the people, notify the congregation…” Further, the Apostle Paul testifies that we are “ambassadors for Christ,” that is, public representatives to the culture concerning the identity of the Lord. Contrast both these texts with the words of the Lord Jesus in his Gospel which seem to indicate that public presentations of the faith are unseemly and what is required for authenticity in our expressions of religious devotion is that they remain private and unseen.

Well, which is it then? Public or private?

Today’s Gospel is often interpreted as supporting a cultural assumption that one’s faith is best kept to oneself and religious practice should be kept sequestered from public life. However, Christ’s concern is not really about favoring our cultural assumptions in regards to the relationship of religion to public life. Instead, the Lord’s concern is about hypocrisy and using one’s religious convictions as a means toward the fulfillment of some ulterior motive—like receiving honors or public affirmation. In this respect, the spiritual predicament the Lord identifies is not so much about whether or not religious fervor is best kept private and in conformity to secularist mores, but whether or not we have given careful consideration to the motivations that undergird our religious convictions and practices.

It is perhaps easier to be a hypocrite in private rather than in public, but one can still be a hypocrite in both settings. It is not the setting that is the primary concern of the Lord, but who we are.

Christ’s point is that if your public expressions of piety (and might I add, public service) are meant to aggrandize your sense of self, to make it appear to others that you are better than those folks you think less of, then it would be better for you to retreat from the world and in your isolation learn the true meaning of religious devotion: that it is not about you and what you want, but it is about God and what he wants for you.

It is this sincerity about our motives that orders the great disciplines of Lent, prayer, fasting and almsgiving, all of which have both a private and public dimension.

The season of Lent, is, after all, a time of intense recollection concerning the state of our souls. We have, all of us, fallen short. “All have sinned” as the Apostle Paul reminds us. His insight is universal. There are no exceptions (except for two, and Christ and his Mother are members of a very, exclusive minority).

And, as painful as it is to hear, all of us, to more or less degrees are hypocrites in terms of the practice of the Faith. We know what the Lord expects of us and we also know that such expectations are hard. It is easier just to appear to be good or virtuous, and it is particularly easy to receive the benefits that come with the appearance of being a disciple of the Lord, rather than making the sacrifices to be one in actual fact.

A stark confrontation with our truth is required of us during Lent. Quite frankly, this would be just too much to bear if not for the fact that Christ assures that he will come to us, not simply as a teacher or a judge, but as a Savior who is ready and willing to forgive us and restore us to communion with his divine life.

The truth of who we are, what we have become, what we have done, what we have failed to do is necessary because without such a reckoning we would remain in the dark place of denial, and in that dark place, we would languish in misery. But this reckoning is meant to bring us out of the darkness, not deeper into it. Lent, if it is observed rightly, is a spiritual passage that can culminate in forgiveness and in the possibility of a second chance.

On Ash Wednesday, we accept a mark of ashes on our forehead, a mark that will distinguish us publicly as sinners. What we know privately about ourselves we show to the world. But that we are sinners is not the only truth that we display. The mark of ashes is a sign to the world that we have received something extraordinary and undeserved from the Lord Jesus. What have we received? A word of forgiveness that is creative, living, and effective, which, if accepted, gives to us and to the world, what we need most: the gift of a new start and the unexpected grace of another chance.

CNA: Catholic missionary priest nominated for Nobel Peace Prize

By Courtney Mares  Catholic News Agency
Rome Newsroom, Feb 11, 2021 / 12:00 pm MT 

Fr. Pedro Opeka. Credit: Anne Aubert/Amici di Padre Pedro via Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

(CNA).- A Catholic missionary priest in Madagascar known for serving the poor living on a landfill has been nominated for this year’s Nobel Peace Prize. 

Fr. Pedro Opeka, 72, is a Vincentian priest from Argentina who has worked with the poor in Madagascar for more than three decades. He founded the Akamasoa humanitarian association in 1989 as a “solidarity movement to help the poorest of the poor” living on the site of a garbage dump. 

 Janez Janša, the Prime Minister of Slovenia, has announced that he nominated Opeka for the 2021 Nobel Peace Prize for his dedication to “helping people living in appalling living conditions.” 

The Akamasoa association (meaning “good friend”) has provided former homeless people and families with 4,000 brick houses and has helped to educate 13,000 children and young people. 

Pope Francis visited Opeka’s “City of Friendship” built atop a rubbish dump on the outskirts of the capital city of Antananarivo during his apostolic visit to Madagascar in September 2019. 

Pedro Pablo Opeka was born in Buenos Aires, Argentina, in 1948. His parents were refugees from Slovenia who emigrated after the inception of the communist regime in Yugoslavia. 

At the age of 18, he entered the seminary of the Congregation for the Mission of St. Vincent de Paul in San Miguel, Argentina. Two years later, he traveled to Europe to study philosophy in Slovenia and theology in France. He then spent two years as a missionary in Madagascar. 

In 1975, he was ordained a priest at the Basilica of Lujan, and in 1976 he returned to Madagascar, where he has remained to this day. 

Upon seeing the desperate poverty in the capital city of Antananarivo, especially at the landfills where people live in cardboard boxes and children compete with pigs for food, he decided to do something for the poor. 

With help from abroad and the work of the people of Madagascar, he founded villages, schools, food banks, small businesses, and even a hospital to serve the poor through the Akamasoa association. 

During the coronavirus pandemic, Opeka has been working to help families who have fallen even deeper into poverty as a consequence of coronavirus measures. 

“The situation is difficult for families, for the poor who have many children. We do not have rice. We do not have water. We need water and soap,” Opeka told Vatican Radio in April 2020. 

Madagascar is one of the world’s poorest countries. Opeka expressed his gratitude to Pope Francis for his appeal for rich countries to cancel the debt of poor countries in light of the pandemic. 
 
“It is necessary if we want to live in dignity,” he said. 

This is not the first time that Opeka has been ominated for the peace prize. Slovenian Parliament representatives also nominated the priest in 2012. 

Among the other nominees for the Nobel Peace Prize this year are the Black Lives Matter movement, the World Health Organization, Greta Thunberg, Donald Trump, Stacey Abrams, Jared Kushner, Russian dissident Alexei Navalny, and Belarusian opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya. 

A Catholic lawyer who helped found the pro-democracy movement in Hong Kong has also been nominated to receive the Nobel Peace Prize. Martin Lee Chu-ming, 82, has been demonstrating for universal suffrage in Hong Kong for nearly 40 years. 

Lee was the founding chairman in 1990 of Hong Kong’s first pro-democracy party, the United Democrats of Hong Kong, and led the party’s successor, the Democratic Party, while serving in the territory’s legislature for more than two decades. 

Last year’s Nobel Peace Prize winner was the United Nations World Food Program. This year’s winner is expected to be announced next fall.

Monday, February 15, 2021

Si Kupido nga ba ang Dahilan ng Valentine's Day Ayon sa Bintang ng mga kaanib sa Iglesia ni Manalo 1914?

[Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 AD blog]

HAPPY VALENTINE'S DAY po sa lahat ng mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo ~ ang Iglesia Katolika! 

Maasim na naman ang mga mukha ng mga kaanib sa Iglesia ni Manalo ~ ang Iglesia Ni Cristo® 1914 ~ paano ba naman, SUMASAPIT ang ARAW ni SAN VALENTINE sa tuwing Pebrero 14 na mas kilala sa Pilipinas bilang ARAW NG MGA PUSO.

Ang NAKAKALUNOS sa mga kaanib sa IGLESIA NI MANALO ~ ang Iglesia Ni Cristo® 1914 ~ GALIT sila sa PAGDIRIWANG sa MALING UNAWA tungkol rito.

Ang AKALA nila eh si KUPIDO raw ang dahilan ng Valentine's Day eh ang LINAW naman ang PAGKASABI kung ANO ang IPINAGDIRIWANG ~ SAINT VALENTINE'S DAY.

Narito ang sinasabi ng BRITANNIA ENCYCLOPEDIA:

Valentine’s Day, also called St. Valentine’s Day, holiday (February 14) when lovers express their affection with greetings and gifts. Given their similarities, it has been suggested that the holiday has origins in the Roman festival of Lupercalia, held in mid-February. The festival, which celebrated the coming of spring, included fertility rites and the pairing off of women with men by lottery. At the end of the 5th century, Pope Gelasius I forbid the celebration of Lupercalia and is sometimes attributed with replacing it with St. Valentine’s Day, but the true origin of the holiday is vague at best.

Walang banggit si kupido sa araw ni SAINT VALENTINE kundi SIYA ang dinadakila rito.

Sino si ST. VALENTINE?

Ayon sa OPISYAL na TALAMBUHAY niya sa DIOCESE ng TERNI (ITALYA), si San Balentin po ay isang OBISPO, isinilang sa Interamna at siya ay PINAKULONG, PINAHIRAPAN at PINATAY, panahon ni Emperor Claudius Gothicus noong PEBRERO 14, 269.

Dahil sa PAGSUWAY ni San Balentin sa kautusan ng emperor na HUWAG MAGKASAL lalo na sa mga KRISTIANO. Noong panahon, ISANG KRIMEN ang TUMULONG sa mga KRISTIANO at dahil si San Balentino ay NAHULING nagkakasal at tumutulong sa mga Kristiano kaya's siya ay pinarusahan at pinatay sa araw na PEBRERO 14, 269!

Bakit Naging Araw ng mga Puso ang Araw ng Kamatayan ni San Balentin (Pebrero 14)?

For obvious reasons, si San Balentin ay naging instrumento ng PAGPAPATIBAY ng PAGMAMAHALAN ng mga Kristiano noong panahong SILA ay INUUSIG. Sa kabila ng pagbabawal ng emperor ng Roma, hindi inalintana ng butihing santo ang banta sa kanyang buhay hanggang siya nga ay pinapatay noong Pebrero 14.

Emperor Claudius II had banned marriage because he thought married men were bad soldiers. Valentine felt this was unfair, so he broke the rules and arranged marriages in secret. When Claudius found out, Valentine was thrown in jail and sentenced to death. -BBC

Galit sa Maling Unawa ang Iglesia ni Manalo ~ ang Iglesia Ni Cristo® 1914

Source: https://iglesianicristoibongmandirigma.wordpress.com/2019/01/24/valentines-day-another-pagan-catholic-feast/

Ayaw na ayaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Manalo ~ ang INC™ 1914 ~ na ipagdiwang ang kahit alinman sa mga KAPISTAHAN ng mga SANTO at SANTA sa Iglesia Katolika ~ ang tunay na Iglesia ni Cristo~  sapagkat PARA SA KANILA ito raw ay PAGAN ORIGIN.

At ang GINAMIT na SOURCE ay Wikipedia (Tagalog) upang hanapin ang tungkol sa Valentine's Day.

Ayon sa nasaliksik niya mula sa Wikipedia, ang Valentine's Day daw ay:

 • Ipinasya lamang (na ipagdiwang) noong 496
 • Iniutos daw na ipagdiwang ni Papa Gelasius I mula sa pagdiriwang ng "Lupercalia"
 • Si kupido raw ang dahilan ng araw na ito
 • Wala raw nabanggit sa Biblia tungkol sa 'Valentine's Day'

Nakapagtataka kung bakit kaya HINDI HINANAP si FELIX MANALO sa parehong Wikipedia at nang PATAS ang kanyang KAALAMAN.


Ayon din sa Wikipedia, si Ginoong FELIX Y. MANALO ay ang TAGAPAGTATAG ng Iglesia Ni Cristo®

Si Felix Y. Manalo ang NAGREHISTRO nito sa pamahalaan noong Hulyo 27, 1914 bilang isang KORPORASYON!

Si G. Felix Y. Manalo ay BINYAGANG KATOLIKO, BINIGYAN ng PANGALAN sa IGLESIA KATOLIKA bilang FELIX MANALO YSAGUN ngunit mas pinili niya ang apelyido ng kanyang ina na NAMATAY na HINDI UMANIB sa iglesiang kanyang tatag!

INAKUSAHAN at NILITIS si G. Felix Y. Manalo dahil sa kasong PANGGAGAHASANG isinampa ng TINIWALAG niyang si ROSITA TRILLANES

NAPATUNAYAN ng korte ang dinulog na sumbong ni Trillanes at NAHATULANG MAYSALA si G. Felix Y. Manalo sa nasabing kaso!

Iyan po ang sabi sa Wikipedia na siyang GINAMIT nitong kaanib ng INC™ upang patunayan na ang Valentine's Day ay sa pagano at hindi sa Kristianismo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

May batayan ba ang mga Bintang ng mga kaanib sa Iglesia ni Manalo ~ ang Iglesia Ni Cristo®?

Wala pong basyahan ang mga bintang ng mga kaanib sa iglesiang tatag ni G. Felix Y. Manalo. At halatang HINDI naman po properly quoted ang kanilang mga sources.

 • Ang araw ni Lupercalia ay para sa mga pagano. Wala pa si St. Valentine noon.
 • Ipinagdiriwang si Lupercalia sa loob ng tatlong araw 13-15 Pebrero, ang Valentine's Pebrero 14 lamang.
 • Madugo ang pagdiriwang ng Lupercalia, nagkakatay sila ng tupa at aso, pinapahid ng mga hubo't hubad na batang lalaki sa kanilang katawan ang dugo at ginagamit ang parte ng hayop bilang latigo sa mga batang babae upang itaguyod ang pagyayabong o fertility.
 • Pagano pa ang Roma noong ipinagdiriwang ang Lupercalia
 • Pinapatay ni Emperor Claudius Gothicus (214 - 270 A.D.) si San Balentin noong Pebrero 14, 269 A.D.
 • Naging Kristiano lamang ang Roma noong 313 A.D. panahon ni Emperor Constantine
 • Ang kapiestahan ng ST. VALENTINE'S DAY ay ipinagdiriwang lamang noong PEBRERO 14, 496 noong KRISTIANO na ang ROMA sa panahon ni PAPA GELASIUS I.
 • IPINAG-UTOS ni Papa Gelasius noong ikalimang siglo ang PAGBABAWAL sa pagdiriwang ng Lupercalia, kundi ang kapistahan sa ARAW MISMO ng KAMATAYAN ni SAN BALENTIN

O kita niyo na kung paano MAGSINUNGLING ang mga  kaanib ng INC™ para MANLINLANG! Di bale kung di kayo naniniwala kay San Balentino dahil HINDI rin kami NANINIWALA kay Felix Manalo at sa mga katuruan ng INC sa sumusunod na kadahilanan.

 • Ipinasya lamang ni G. Felix Y. Manalo na siya ay sugo raw ng Diyos na hindi naman binanggit sa Biblia.
 • Ipinasya lamang ng pamamahala ng INC™ na ipagdiwang ang Hulyo 27 taon taon na wala naman sa Biblia
 • Hindi tatalikod ang ang tunay na Iglesiang tatag ni Cristo. Ang tumalikod ay tao, tulad ni Felix Manalo, tinalikdan niya ang tunay na Iglesia at nagtatag ng kanyang iglesia at pinangaral na ito ay kay Cristo.
 • Si G. Felix Manalo ang may-ari, siya ang ulo, at siya ang nagtatag ng INC™ 1914
 • Ang Iglesia Ni Cristo® ay isang korporasyong pagmamay-ari ni Manalo
 • Walang binabanggit sa Biblia na kailangang may isang Felix Manalo upang maging ganap ang pagliligtas ng Panginoong Hesus! Hindi na kailangan si Felix sapagkat ang pagliligtas ni Cristo ay SAPAT at GANAP na!

Sunday, February 14, 2021

Hindi Bayan ang INC™ 1914 at Hindi Sugo si Ginoong Felix Y. Manalo


Heto na naman po tayo. Makailang beses na po nating PINATUNAYAN na HINDI po totoong SUGO ng Diyos si Ginoong Felix Y. Manalo, sa kadahilanang (basahin dito)

 • Walang malinaw na titik at talata sa Biblia na tumutukoy kay Felix Y. Manalo.
 • Walang binanggit ang Biblia na magsusugo pa ng isang Felix Y. Manalo.
 • Walang masusumpungang patunay mula sa Biblia na si Felix Manalo ay isinugo ng Diyos.

Seoul Archdiocese: Cardinal Andrea Soo-jung Ordains 20 Men to the Priesthood

Cardinal Andrea Yeom Soo-jung ordained 20 men to the priesthood for Seoul archdiocese on February 5, 2021. The ordination ceremony was held at Myeongdong Cathedral. The Catholic Church in South Korea has been growing steadily and currently 11% of the population are Catholics. Image Credits: Seoul archdiocese #Catholic #ShalomWorld #Seoul #Faith #Hope #SouthKorea #Priesthood (Source: Shalom TV)

Friday, February 12, 2021

Mali at Isang Kasinungalingan ang Ibintang sa Santo Papa sa Roma ang 666: Bro. Eliseo Soriano

Bago namatay si Ginoong Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan, ITINAMA niya ang mga KAMALIAN minsan niyag ITINURO sa kanyang mga tagasunod ukol sa BINTANG na ang Santo Papa sa Roma ay ang katuparan ng anti-Kristo o 666. Panoorin niyo...


Ayon kay G. Soriano, ang aral ng 666 laban sa Papa sa Roma ay NAGMULA sa mga SABADISTA, at MINANA ni G. Felix Y. Manalo, pinamana kay Ka Perez at itinuro kay Eliseo Soriano. At ngayon napagtanto ni G. Soriano na ISANG KAMALIAN na galing sa KASINUNGALINGAN ang paniniwalang ang SANTO PAPA sa ROMA ay ang 666 sa Pahayag.

Thursday, February 11, 2021

PANLILINLANG ang mga ARAL na NABUO mula sa TAGPI-TAGPING Talata ng Biblia

[Originally posted at Iglesia ni Cristo 33 A.D. blog]

Malinaw na PANLILINLANG lamang ang pakay ng isang mangangaral na ang mga itinuturo ay mula sa mga TAGPI-TAGPI at PINAGDIDIKIT na TALATA ng Biblia upang MAKABUO ng MAPANLINLANG na doktrina.

Mula sa mga SITAS ng talata ng Biblia, INAKAL nating makatotohanan ang kalalabasan nito dahil BANAL ang pinagmulan. 

Depende sa paggamit ng mga Salita ng Diyos. Maging si Satanas na ama ng panlilinlang ay gumamit din ng mga talata ng Banal na Kasulatan, hindi upang magturo ng liwanag kundi upang LINLANGIN ang Panginoong Jesus (Mateo 4).

Ang Iglesia Ni Cristo® na TATAG ni G. Felix Y. Manalo sa Pilipinas noong 1914 ay GUMAGAYA rin sa ginawa ng ama ng panlilinlang. Gumagamit sila ng talaga ng Biblia, hindi upang ituro ang katotohanan kundi upang ILIHIS ang mga tao sa TUNAY na TURO ni Cristo ukol sa kaisahan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.

HALIMBAWA, upang PALABASIN ng INC™ 1914 na si CRISTO raw ang NAGTATAG ng Iglesia Ni  Cristo® PAGTATAGPI-TAGPIIN nila ang ROMA 16:16; ang MGA GAWA 20:28 (tanging ginagamit nila rito ay ang LAMSA Translations); ang MATEO 16:18 at marami pang iba.

ROMA 16:16
"... [L]ahat ng mga iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo," ang sabi ni Apostol San Pablo sa mga TAGA ROMA. Sa titulo pa lamang ng sulat ni Apostol San Pablo, malabong mga Pilipino ang tinutukoy ni niya na BINABATI ng "mga iglesia ni Cristo". Malinaw po, mga TAGA ROMA.  Saan ba ang CENTRAL ng INC™? Nasa Roma po ba? Hindi po! Nasa Diliman, Quezon City, Philippines.  Ang NASA ROMA ay ang VATICAN CITY STATE na Sentro ng Iglesia Katolika?  Samakatuwid, ang IGLESIA KATOLIKA ang tinutukoy ni Apostol San Pablo na BINABATI ng LAHAT ng mga IGLESIA NI CRISTO

MGA GAWA 20:28
"Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila’y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo." Iyan naman ang payo ng mga Apostol sa buong Iglesia na TINUBOS ng DIYOS sa PAMAMAGITAN ng KANYANG DUGO.

Sa Lamsa, iba ang mga nakasulat. Imbes na 'iglesia ng Diyos', ito ay pinalitan ng 'iglesia ni Cristo'. Sapagkat para kay Lamsa, walang dugo ang Diyos. Si Cristo lamang ang may Dugo. Kaya't para sa INC™ pasok na pasok sa kanilang aral ang ganitong BINALUKTOT na talata ng Biblia.

Para sa INC™ 1914, WALANG DUGO ang DIYOS kundi si CRISTO. Ang hindi maunawaan ng mga INC™ ay TOTOONG WALANG DUGO ANG DIYOS. Ngunit NOONG SIYA'Y NAGKATAWANG-TAO, SIYA ay NAGKAROON ng DUGO (Jn 1:1-4); NAGKAROON ng ANYO (Filipos 2:4-8)!

MATEO 16:18
At kapag nabuo na nila ang kanilang "PATUNAY" raw na nasa Biblia nga ang salitang "iglesia ni Cristo", AARIIN na nila ang TALATA at PAPALITAN ng "Iglesia Ni Cristo": Mula sa 'common noun' (iglesia), papalitan at PALALABASIN na 'PROPER NOUN' (Iglesia) para sasabihin nila sa atin na "Ang pangalang 'Iglesia Ni Cristo' ay nasa Biblia". Samantalang ang Iglesia Katolika ay hindi. Di ba KASINUNGALINGAN ito pero ginagamit para sa PANLILINLANG at marami na ang nalinlang sa mga tagpi-tagping aral na ito?

Pagdaka'y ITATAGPI nila ang talaga mula sa MATEO 16:18; "At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia."  At ang IDIDIIN ang salitang "AKING IGLESIA".

At ipapaliwanag nila ang GRAMATIKA ng salitang 'AKIN' o 'MY'. Na ito raw ay nangangahulugan ng "POSSESSION AND OWNERSHIP" (Pasugo January 1974, p.8).

At ang ang MABUBUO nilang KONKLUSYON ay GANITO: 'SAMAKATUWID ANG IGLESIA NI CRISTO AY SI CRISTO ANG NAGTATAG AT SIYA ANG MAY-ARI.'

TAGPI-TAGPING ARAL na NABUO, MAPANLINLANG ngunit mananatili itong HUWAD na aral na HINDI dapat SINASALIGAN ninuman!


 

Tuesday, February 9, 2021

Si Felix Y. Manalo ba ay Sugo Ayon sa Isaias 46:11 at Juan 10:16?

[Originally posted at Iglesia ni Cristo blog]

Nakabatay ang aral ng Iglesia Ni Cristo® na tatag ni  G. Felix Y. Manalo sa Sitio, Punta Sta. Ana, Maynila noong 1914 sa isang KASINUNGALINGAN laban sa tunay na KALIKASAN at KALAGAYAN ng ating Panginoong Hesus.

Para kay Ginoong Felix Y Manalo, HINDI DIYOS si CRISTO (https://www.pasugo.com.ph/is-christ-god-part-2/), patunay na hindi sya Diyos sapagkat siya'y nasumpungan sa anyong tao!

https://www.pasugo.com.ph/is-christ-god-part-2/

Hindi matanggap ni G. Felix Manalo na ang isang Diyos ay makakaranas ng mga bagay na PANG-TAO lamang tulad ng pagkagutom, pagkauhaw, sakit at kamatayan.

Hindi maunawaan ni G. Felix Y. Manalo na ang Diyos ay MAKAPANGYARIHAN at KAYA niyang gawin ang Kanyang naiisin; maging ang PAGIGING TAO!

Sa kabila ng pagkakatawang-TAO ng Panginoong Hesus ay may mga KATANGIAN ang Panginoong Hesus na HINDI lang siya basta TAO kundi DIYOS.

Patunay raw na HINDI DIYOS si Cristo sapagkat SIYA at NASA ANYONG TAO. 

Hindi ba't malinaw na sinasabi ng Biblia na si CRISTO ay NAGKATAWANG-TAO? DIYOS sa KALIKASAN ngunit TAO sa KALAGAYAN?!

"Sa pasimula ay Salita, at ang Salita ay nasa Diyos at ang SALITA AY DIYOS... at NAGKATAWANG-TAO ang SALITA at nakipamuhay sa atin." (Juan 1:1,14)

Ang sabi nga ni Apostol San Pablo sa kanyang Sulat sa mga Taga-Filipos (2:2-8) ay ganito:

"Bagama't Siya [si Cristo] ay  Diyos, hindi niya inaring kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang pagka-Diyos at NAGING TAO..."

At sa pangalawang sulat ni Apostol San Juan, (2 Juan 1:7) ganito ang kanyang sinabi:

"Sapagka't maraming MANDARAYA na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga HINDI NANGAGPAPAHAYAG na si JESUCRISTO ay napariritong NASA LAMAN. Ito ang magdaraya at ang anticristo."

Malinaw ang KAISAHAN ng Biblia tungkol sa KALIKASAN at KALAGAYAN ni Cristo. Na SIYA ay DIYOS sa KALIKASAN at TAO sa KALAGAYAN!

At ang pinakamalaking balakid kay G. Manalo upang HINDI MAUNAWAANG si Cristo ay Diyos ay sapagkat hindi niya maunawaan ang doktrinang may IISANG DIYOS sa TATLONG PERSONA o Banal na Trinidad (Basahin ang opisyal na Katekismo ng Iglesia Katolika ukol sa TRINIDAD) Pinamimilit nilang ang aral daw ng mga Katoliko ay tatlo ang Diyos! Hindi lang sila manlilinlang kundi sila'y nagpapalinlang at naniniwala sa panlilinlang ng mga bayarang ministro!

FELIX MANALO: HULING SUGO?

Isaias 46:11

Una, WALANG MALINAW at LITERAL na BINABANGGIT ang BIBLIA tungkol kay G. FELIX Y. MANALO, lalo na ang kanyang pag-aangkin bilang 'HULING SUGO' raw ng Diyos. Hindi siya nabanggit at lalong hindi naitala ang kanyang tungkuling bilang sugo sa mga huling araw.

Ngunit pinamimilit nilang si G. Felix Y. Manalo raw ay ang KATUPARAN sa HULA sa Biblia. 

Sinong HUMULA? Si Propeta Isaias daw [46:11] 

'Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.'

Itong 'Ibong Mandaragit' daw ay walang iba kundi si G. Felix Y. Manalo! Ang labo.

At dahil WALANG LINAW na literal na si Felix Manalao nga ang tinubumbok at tinutukoy ni Propeta Isaias sa nabanggit na talata, wala silang ibang magawa kundi PAGTAGPI-TAGPIIN ang kanilang aral mula sa mga OUT OF CONTEXT na SIPI mula sa IBA'T IBANG TALATA ng Biblia upang MAKABUO ng SAKNONG at PANGUNGUSAP at nang MABUO ang aral na si G. FELIX MANALO nga ay ang siyang HULING SUGO ng Diyos.

Simpleng paliwanag ukol sa doktrina ng 'Santatlo'

Sino ba si Propeta ISAIAS? Siya ba ay tinawag ng Diyos bilang propeta upang PAG-UKULAN ng ORAS si G. Felix Y. Manalo? Malabo!
 
Si PROPETA ISAIAS ay PROPETA ukol sa PAGDATING ng 'EMMANUEL' na MESIAS na si HESUS. 

Siya rin ay HUMULA ukol sa SASAPITIN ng ISRAEL sa PANANAKOP ni CYRUS ng ANZAN.  Bagamat siya'y MABAGSIK, si CYRUS ang IBONG MANDARAGIT na tinutukoy sa Isaias 46:11. 

Upang maunawaan kung sino ang tinutukoy na 'ibong mandaragit', ang tamang konteksto ay mababasa sa unahan ng Isaias 46:11.

Isaias 41:2 ~ malinaw na tinutukoy si Cyrus mula sa silangan bilang 'nasa katuwiran'; pinagpuno siya sa mga hari.

Sa Isaias 45:1 ~ si haring Cyrus ang pinahiran ng Diyos 

Isaias 45:13 ~ si haring Cyrus ang muling magtatayo ng bayan ng Diyos, siya ang kakalag sa mga napiit

At pagdating sa Isaias 46:11, biglang si FELIX MANALO ang aako ng inatas ng Diyos kay haring Cyrus? Imposible!

Juan 10:16

"At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor."


Si G. FELIX Y. MANALO raw ang tinutukoy na 'PASTOR' sa talata sa itaas (PASUGO Mayo 1961, p. 22)


"Papaano magiging kawan o Iglesia ni Cristo itong mga tupa ni Jesus na nagmumula sa Pilipinas, hindi naman naparito si Cristo noong 1914? Ang sabi ni Jesus, Juan 10:16, 'magkakaroon sila ng isang Pastor'. Sino itong isang Pastor ng Iglesia na lilitaw sa Pilipinas? Ang pinagsabihan ng Dios: 'Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasaiyo: (Isaias 43:5)." 

"Sino itong pastor ng Iglesiang lilitaw sa Pilipinas? Ito ang huling tinatawag o sugo na kasama ng Dios. Ito ang Kapatid na Felix Manalo. Noong sabihin ni Cristo na siya'y mayroon pang ibang mga tupa na wala sa kulungan at sila'y gagawing isang kawan at magkakaroon ng isang pastor, noon pa'y mayroon na siyang karapatan."

Hindi ba't ang TINUTUKOY na IISANG PASTOR ng KAWAN (Iglesia) ay walang iba kundi ang ATING PANGINOONG HESUKRISTO (Juan 10:11)? At magkakaroon lamang ng IISANG PASTOR na gagabay sa kawan (Ezekiel 34:23).

AYON KAY G. FELIX MANALO, SI CRISTO ANG TINUTUKOY SA JUAN 10:16 AT HINDI SIYA!

Sa isang aklat ng Iglesia Ni Cristo® 1914 na pinamagatang SULO, 1947 p.58, na AKDA ni G. FELIX Y. MANALO, INAAMIN at PINATUTUNAYAN niyang ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy sa Juan 10:16 SALUNGAT sa katuruan ng INC™ ngayon na si Felix Y. Manalo raw ang tinutukoy na 'pastor' sa Juan 10:16!

"Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ang siyang "Kataas-taasang Pastor". (Question 169). Ito ay salungat din sa turo ni Jesus at ng mga Apostol, sapagkat sinabi ni Cristo: "Ako ang tanging Pastor" (Juan 10:16)"

O di ba, isang ARAL na SALU-SALUNGATAN ang kanilang KATITISURAN?!

Hula ng Biblia na Akmang-akma kay G. Felix Y. Manalo at Sila'y TATALIKOD sa tunay na Iglesia ni Cristo!

Maraming hula ang nagkatotoo at NATUPAD kay G. Felix Manalo. At ito ay ang kanyang pagiging 'sugo'. Iyon lamang hindi siya sugo ng katotohanan kundi siya ay sugo ng panlilinlang at kasinungalingan laban sa ating Panginoong Hesus.

"Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo." -Mateo 24:24

"Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha." -2 Timoteo 4:3-4 

"Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan." -Mga Gawa 20:28-30 

"Nguni't may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hiduwang pananampalataya, na itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay; na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo: na ang hatol nga sa kanila mula nang una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling." -2 Pedro 2:1-3

ANG ANTI-KRISTO!

Pangalawa, sinasabi ni Apostol San Juan (2 Juan 1:7) na ang mga MANGANGARAL na HINDI TINATANGGAP si HESUS [DIYOS] na naparito sa LAMAN, ay mga MANDARAYA ~ mga ANTI-KRISTO!

"Sapagka't maraming MANDARAYA na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga HINDI NANGAGPAPAHAYAG na si JESUCRISTO ay napariritong NASA LAMAN. Ito ang magdaraya at ang ANTICRISTO." -2 Juan 1:7

"Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: At ang bawa't espiritung HINDI IPINAHAHAYAG SI JESUS, AY HINDI SA DIYOS: at ITO ANG SA ANTICRISTO, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na." -1 Juan 4:2-3

Kahindik-hindik ang mga aral ng Iglesia Ni Cristo® 1914 na pilit IBINABABA ang Panginong Hesus bilang 'tao lamang' sa kabila ng MALINAW na PAHAYAG sa Biblia na Siya nga ay DIYOS na nagkatawang-tao. Samantalang pilit na ITINATAAS naman si G. Felix Y. Manalo na TAO, bilang 'anghel o huling sugo' na MALABONG NABABANGGIT at MALAYONG TINUTUKOY sa Biblia kahit kailan!

At kahit kailan, HINDI MANANAIG ang mga aral na MAPANLINLANG! Iwaksi ang mga mapanlinlang na doktrina. Talikdan ang mga huwad na sugo at lisanin ang nagpapanggap na kay Cristo!

My Blog List

My Calendar